fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U PRŮKAZŮ, KTERÉ BYLY AUTOMATICKY PRODLOUŽENY:

 • Z důvodu současné situace a nejasnosti ohledně dostupnosti všech forem prodloužení platnosti průkazů prodlužujeme automaticky platnost všech průkazů, jimž končí platnost 31. 12. 2020, a to o jeden měsíc, tedy do 31. 1. 2021.
 • Váš průkaz ISIC, ITIC a ALIVE tak můžete i přes vyznačenou platnost do 31. 12. 2020 užít až do 31. 1. 2021. Po tuto dobu se na Váš průkaz bude hledět při jeho používání jako na platný průkaz. Bohužel s ohledem na účinnou právní úpravu takto prodloužené průkazy není možné v tomto období jednoho měsíce (od 31. 12. 2020 do 31. 1. 2021) užit ve veřejné dopravě (městské i meziměstské).
 • Správcem je GTS ALIVE s.r.o. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy, když v současné době nemůžeme garantovat plynulé prodlužování průkazů standardním způsobem.
 • Proti prodloužení platnosti průkazu a souvisejícímu zpracování osobních údajů můžete podat námitky na legal@isic.cz.
 • Veškeré zpracování probíhá tak, jak jste byli dosud zvyklí dle informací níže podle druhu průkazu.
 • V případě potřeby cokoliv vysvětlit jsme pro veškeré dotazy k dispozici na info@isic.cz

I. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ je vysvětlení veškerých podmínek zpracování osobních údajů GTS ALIVE, podmínek Zpracování Osobních údajů Držitelů při užívání Průkazů a Karet a rovněž podmínky použití Webu a FB. Vždy, když nám uděluje Držitel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů nebo je o zpracování osobních údajů při odsouhlasení informován, odkazujeme rovněž na tyto Zásady, kde jsou obsaženy podrobné informace o všech účelem zpracování, které pro Držitele provádíme. Pokud má Držitel jakékoliv dotazy k těmto Zásadám, může si vyžádat vysvětlení na kontaktech v článku 8 (Kontakty, orgán dozoru, pověřenec).

1.2. Tyto Zásady se týkají všech subjektů zpracování, které provádí GTS ALIVE, zejména návštěvníků Webu, FB, účastníků akcí a soutěží a Držitelů a žadatelů o držení následujících Průkazů a Karet:

 • ISIC,
 • ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK
 • IYTC,
 • ITIC,
 • ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent,
 • ALIVE členské karty.

1.3. Tak jak se s vysokou pečlivostí a zájmem staráme o Průkazy a Karty a možnosti jejich využití, obdobně přistupujeme i k ochraně poskytnutých Osobních údajů o jejich Držitelích.

1.4. Shromažďujeme jen ty Osobní údaje, které skutečně potřebujeme ke stanoveným účelům. Vše činíme tak, abychom Držitelům mohli poskytnout a zaručit ten nejlepší servis nejen v České republice, ale i ve všech dalších zemích, kde lze Průkazy využívat.

1.5. Na následujících stránkách naleznete ucelené informace a podmínky týkající se ochrany Osobních údajů.

1.6. Veškeré výrazy v těchto Zásadách psané prvním velkým písmenem mají výhradně význam uvedený v definicích v článku 2.

1.7. Tyto Zásady jsou platné od 1. 1. 2019.

II. Obsah

1. Úvod
2. Obsah
3. Definice
4. Účely zpracování osobních údajů

 • a. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
 • b. Přímý marketing – vybraná obchodní sdělení
 • c. Osobní účet – MŮJ ISIC
 • d. Oprávněný zájem na ochraně práv GTS ALIVE
 • e. Společné informace pro Držitele dle zdroje zakoupení Průkazu/Karty
 • i. Agentská síť GTS ALIVE
 • ii. Projekt ISIC ŠKOLÁM
 • iii. Univerzity a vysoké školy
 • f. Pojištění

5. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů

 • a. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
 • b. Přímý marketing – vybraná obchodní sdělení
 • c. Osobní účet – MŮJ ISIC
 • d. Oprávněný zájem na ochraně práv GTS ALIVE

6. Doba zpracování

 • a. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
 • b. Přímý marketing – vybraná obchodní sdělení
 • c. Osobní účet – MŮJ ISIC
 • d. Oprávněný zájem na ochraně práv GTS ALIVE

7. Příjemci

 • a. Zpracovatelé
 • b. Ostatní příjemci

8. Kontakty, orgán dozoru, pověřenec
9. Poučení o právech subjektu
10. Podmínky užívání Webu
11. Podmínky užití osobního účtu MŮJ ISIC

III. Definice

GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je provozovatelem Webu a zároveň správcem osobních údajů, pokud není v těchto Zásadách stanoveno jinak.

Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

Zásady Zásadami se rozumí tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí Obchodní podmínky pro online objednávání, které můžete nalézt zde.

FB Facebooková stránka ISIC Czech Republic

https://www.facebook.com/isic.czech

Web Webová stránka https://www.isic.cz/

Průkaz Průkazem se rozumí jakýkoliv průkaz ISIC, ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK, IYTC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem.

Karta Kartou se rozumí jakákoliv karta ALIVE, členská karta ALIVE nebo DFC která je vydávána GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem.

Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty; Držitel je zároveň subjektem osobních údajů.

GDPR Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Pro vydání Průkazu či Karty je nezbytné zpracovávat Vaše Osobní údaje.

Zvláštní kategorie Zvláštní kategorií údajů (dříve citlivé údaje) se rozumí osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. GTS ALIVE nikdy nevyžaduje zvláštní kategorie údajů. Tyto nejsou zpracovávány.

Zpracování Zpracováním Osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání Osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním Osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování Osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Účel Účelem zpracování rozumíme důvod, proč GTS ALIVE zpracovává Osobní údaje.

Rozsah Rozsahem rozumíme konkrétní Osobní údaje, které potřebujeme ke Zpracování, například jméno a příjmení.

IV. Účely zpracování Osobních údajů

Účelem se rozumí důvod, proč je zpracování Osobních údajů Držitelů v jednotlivých případech prováděno, resp. proč je nezbytné. Pokud není stanoveno jinak nebo GTS ALIVE není ke zpracování zmocněna právním předpisem, GTS ALIVE zpracovává Osobní údaje Držitelů pro následující účely:

4.1. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
Vyplněním příslušné žádosti Držitel žádá o vydání Průkazu/Karty. Průkaz/Kartu je možno vydat pouze, pokud Držitel sdělí správci nezbytné Osobní údaje, toto zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu/Karty. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu/Karty a umožnění užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

 • k vyrobení těla Průkazu/ Karty;
 • k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta, platnosti Průkazu/Karty, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
 • k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu/Karty, například sdělení o končící platnosti;
 • k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů/Karet dle Pravidel a příslušné žádosti;
 • vedení evidence Držitelů Průkazů/Karet, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování statutu žáka/studenta, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

Právním základem je plnění smlouvy.

4.2. Osobní účet „MŮJ ISIC“

Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas a jste starší 15-ti let, založíme Vám a povedeme pro Vás Váš osobní účet „MŮJ ISIC“. Za tímto účelem budou Vaše Osobní údaje užívány následovně:

 • exkluzivní nabídky a soutěže pro Držitele,
 • zasílání vybraných (každému Držiteli na míru uzpůsobených) obchodních sdělení GTS ALIVE a obchodních partnerů GTS ALIVE, které jsou pro Držitele zajímavá na základě průběžného vyhodnocování a aktualizace Osobních údajů včetně informací o aktivitě Držitele v rámci účtu MŮJ ISIC, užívání Průkazu/Karty Držitele u obchodních partnerů správce a preferencích Držitele zjištěných při užívání Webu a FB, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
 • registrovaným Držitelům v „MŮJ ISIC“ je umožněno využít speciálních nabídek a soutěží,
 • speciální nabídky, informace o probíhajících soutěžích a obchodní sdělení jsou zasílány na e-mailovou adresu registrovaného Držitele, rovněž mohou být zveřejněny prostřednictvím Webu;
 • aktualizace, oprava, změna Osobních údajů Držitelů prostřednictvím „MŮJ ISIC“;
 • GTS ALIVE je oprávněn nad rámec výhod výše uvedených poskytnout registrovaným Držitelům i jiné výhody za podmínky, že pravidla takové výhody budou před jejím zahájením zveřejněna na Webu nebo registrovaným Držitelům sdělena prostřednictvím informačního e-mailu.

Právním základem je souhlas.

4.3. Marketingové akce, soutěže, vouchery
Držitel se může při různých příležitostech účastnit marketingových akcí a soutěží GTS ALIVE, jejíž součástí je možnost získat výhody formou voucherů uplatnitelných u třetích osob. Tyto akce mohou být pořádány jak v rámci ISIC TOUR, tak při jiných příležitostech a rovněž elektronicky na Webu, FB či jiných místech. Držitel se může také akce/soutěže účastnit za odměnu při různých příležitostech, například při udělení souhlasu k provádění přímého marketingu.

Účast Držitele na akci/soutěži je vždy dobrovolná, a to na základě souhlasu a přijetí pravidel soutěže. Podmínky akcí a soutěží jsou dostupné zde.

Žádost Držitele o získání voucheru je vždy dobrovolná, přičemž Držitel účastí souhlasí s podmínkami využití voucheru a souvisejícím zpracováním osobních údajů. Podmínky využití voucherů a podmínky pro získání „PROMO kódů“ jsou dostupné zde.

Marketingová akce je vždy komunikována ve vztahu ke svému účastníkovi a pokud je to uvedeno v pravidlech/podmínkách akce, účast na akci a souhlas k danému účelu zahrnuje provádění přímého marketingu a zasílání vybraných obchodních sdělení vůči účastníkovi akce (Držiteli).

Provádění přímého marketingu – zasílání vybraných obchodních sdělení znamená, že GTS ALIVE bude Držitele informovat například o:

 • možnostech Průkazu a jeho využití,
 • slevách, akcích a produktech a službách partnerů GTS ALIVE,
 • novinkách ze světa ISIC a ALIVE,
 • akcích a soutěžích GTS ALIVE.

GTS ALIVE nechce Držitele zahrnout množstvím pro něj nezajímavých informací, proto u každého Držitele volí, které sdělení mu zašle. Tato segmentace nemá pro Držitele právní účinky ani se jej obdobným způsobem významně nedotýká. Pro volbu zajímavých sdělení pro Držitele GTS ALIVE vyhodnocuje následující:

 • účast Držitele na akcích, soutěžích a slevách GTS ALIVE,
 • využití Průkazu u partnerů GTS ALIVE,
 • preference Držitele při využívání Webu a FB GTS ALIVE,
 • reakce Držitele na dříve získaná obchodní sdělení,
 • další informace o Držiteli, které Držitel předal GTS ALIVE za účelem vydání Průkazu (zejména věk, škola, status studenta, forma studia).

Přestože jsou Držiteli zasílány také nabídky třetích osob (partnerů GTS ALIVE), GTS ALIVE nikdy nepředává těmto osobám osobní údaje Držitelů.

Právním základem je souhlas. Držitel je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Držitel může rovněž podat námitky proti provádění přímého marketingu a/nebo proti provádění segmentace. Obchodní sdělení zasílané elektronickými prostředky může Držitel odmítnout v rámci každé jednotlivé přijaté elektronické zprávy.

4.4. Zakoupení voucherů – „e-ticketing“

Zakoupením voucheru na slevu či jinou výhodu u partnera GTS ALIVE Držitel uzavírá s GTS ALIVE smlouvu dle podmínek uveřejněných vždy u konkrétní nabídky.  Držitel žádá o zaslání voucheru, který je možno vydat pouze, pokud Držitel sdělí správci nezbytné Osobní údaje, toto zpracování je nezbytné pro vydání voucheru. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání voucheru a umožnění jeho využití u partnera GTS ALIVE. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

 • k vygenerování voucheru;
 • k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření platnosti voucheru, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
 • k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k využití voucheru, například sdělení o končící platnosti či podmínkách využití;
 • vedení evidence Držitelů voucherů, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování platnosti voucheru, splnění případných podmínek využití slevy/výhody, ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

Právním základem je plnění smlouvy.

4.5. Oprávněný zájem na ochraně práv GTS ALIVE
V případě, že GTS ALIVE zpracovává osobní údaje na základě souhlasu či z důvodu plnění smlouvy, uchovává v omezeném rozsahu nezbytnou dokumentaci včetně komunikace GTS ALIVE s Držitelem pro obranu proti nárokům Držitelů či třetích osob, pro ochranu svých práv a vymáhání pohledávek a pro případ kontrolních řízení ze strany orgánů dozoru.

Právním základem je oprávněný zájem na ochraně práv správce.

4.6. Ověřování/kontrola identifikace při online zakoupení Průkazu
Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas, provedeme ověření a kontrolu Vaší identifikace při zakoupení Průkazu online formou ověření ze skenu Vašeho občanského průkazu. Kopii (sken) pořizuje výhradně Držitel. Sken občanského průkazu (případně jiného předaného identifikačního dokladu) je užit výhradně za účelem ověření identity Držitele. Ověření identity zahrnuje kontrolu fotografie Průkazu s fotografií na občanském průkazu, ověření údajů Průkazu s údaji na občanském průkazu. Po tomto ověření GTS ALIVE kopii (sken) občanského průkazu neprodleně zabezpečeně zlikviduje.

Souhlas nemusí být udělen, neboť identifikace může být rovněž ověřena osobně při volbě jiného zdroje zakoupení Průkazu/Karty, než online forma.

Doba zpracování je nejdéle 3 pracovní dny od udělení souhlasu, následně dochází k zabezpečené likvidaci kopie.

Právním základem je souhlas.

4.7. Společné informace pro Držitele dle zdroje zakoupení Průkazu/Karty
Následující text obsahuje informace o zpracování osobních údajů dle zdroje pořízení Průkazů a Karet, tedy při zakoupení:

 • V agentské síti GTS ALIVE
 • V rámci projektu ISIC ŠKOLÁM
 • Univerzity a vysoké školy

Společné informace pro Držitele Průkazů zakoupených v agentské síti GTS ALIVE nebo vydaných prostřednictvím on-line aplikace

 • GTS ALIVE je mimo jiné držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC, ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC pro Českou republiku GTS ALIVE prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy včetně GDPR. Společnost GTS ALIVE rovněž přijímá veškeré závazky vyplývající z doporučení příslušných orgánů dozoru.
 • Správcem Osobních údajů u Průkazů a Karet vydávaných prostřednictvím agentské sítě GTS ALIVE nebo prostřednictvím on-line aplikace je společnost GTS ALIVE, která Průkazy vyrábí, vydává a zajišťuje související činnosti.
 • Prodejce zapojený do agentské sítě GTS ALIVE je zpracovatelem Osobních údajů.
 • U některých členských Karet ALIVE a partnerských Karet, je GTS ALIVE pouze zpracovatelem osobních údajů. Správcem je vydavatel Karty. Veškerá práva, žádosti a stížnosti je nutno uplatnit u vydavatele.

Společné informace pro Držitele Průkazů zapojených škol do projektu ISIC ŠKOLÁM

 • GTS ALIVE je držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC pro Českou republiku a licenčních práv pro výdej průkazů ALIVE.
 • GTS ALIVE prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy včetně GDPR. Společnost GTS ALIVE rovněž přijímá veškeré závazky vyplývající z doporučení orgánů dozoru.
 • o Správcem Osobních údajů u projektu ISIC ŠKOLÁM je společnost GTS ALIVE, která v rámci tohoto projektu Průkazy pro školy, resp. jejich studenty vyrábí, vydává a zajišťuje související činnosti včetně umožnění použití Průkazu subjektem za účelem identifikace subjektu, možnost využívat výhody subjektem v tuzemsku a zahraničí, užití pro vnitrostátní přepravu a další. Správcem Osobních údajů je také samotná škola zapojená do projektu ISIC ŠKOLÁM a to pro umožnění užití Průkazu jakožto studentského/učitelského identifikačního průkazu, k potvrzení statutu studenta/žáka/učitele/zaměstnance školy, pro případné užití v čipových systémech školy a další užití školou.
 • Škola zapojená do projektu ISIC ŠKOLÁM je zpracovatelem Osobních údajů, neboť pro GTS ALIVE zprostředkovává žádosti pro své studenty/žáky. GTS ALIVE je zpracovatelem pro školu do projektu zapojenou v části zpracování týkající se užití po dobu studia subjektu ve škole za účelem funkčnosti Průkazu jakožto studentského identifikačního průkazu.
 • Více o projektu ISIC ŠKOLÁM se dozvíte zde.

Prohlášení o ochraně Osobních údajů pro Držitele Průkazů univerzit a vysokých škol, které vydávají kombinovaného průkazu studenta/učitele/zaměstnance/absolventa školy s průkazem ISIC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni

 • GTS ALIVE je držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC/ITIC pro Českou republiku a licenčních práv pro výdej průkazů ALIVE.
 • Univerzity a vysoké školy mají zákonnou povinnost vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vydávat průkaz studenta. Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy. Takovýto průkaz studenta školy může být vydán s licencí ISIC.
 • GTS ALIVE umožňuje škole vydávat spojený průkaz studenta/učitele/zaměstnance/absolventa školy a průkazu ISIC/ITIC/ALIVE.
 • V takovém případě je správcem osobních údajů konkrétní škola, resp. zařízení, které daný Průkaz vydalo, neboť právě konkrétní škola průkazy vyrábí, vydává a zajišťuje veškeré související činnosti. GTS ALIVE do zpracování není nijak zapojeno, pouze zajišťuje možnosti užití Průkazu tak, jak škole ukládá zákon o vysokých školách. Výjimkou je rovněž Univerzita Pardubice a Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ), které mají vlastní identifikační průkaz studenta/učitele/zaměstnance školy, avšak umožňují zájemci získat Průkaz k využití výhod – v tomto případě je správcem GTS ALIVE, která průkaz na žádost zájemce vyrobí, dodá a zároveň zajišťuje možnosti užití Průkazu k různorodým výhodám.
 • GTS ALIVE je zpracovatelem pro zajištění možnosti ověření Průkazu a využít slevy a výhody dle Pravidel užití Průkazů, které jsou zde, neboť škola GTS ALIVE pověřuje pouze činností týkající se zajištění slev a výhod Průkazů.
 • Přehled škol, kde GTS ALIVE vystupuje jako zpracovatel Osobních údajů, je uveden zde, v ostatních školách vystupuje GTS ALIVE jakožto správce Osobních údajů ve smyslu účinné právní úpravy.
 • GTS ALIVE i jakožto zpracovatel důsledně dodržuje účinné právní předpisy a tyto Zásady.
 • GTS ALIVE nepředává Vaše Osobní údaje žádným třetím osobám, ledaže k tomuto udělíte souhlas.
 • Pro informace o zpracování Osobních údajů za účelem spojeného průkazu školy a Průkazu se informujte u konkrétní školy, která Průkaz vydává. Informace, zda konkrétní škola vydává Průkaz a kontakty na školu je možno nalézt zde.
 • Užití Průkazu se řídí rovněž vnitřními předpisy školy, která Průkaz vydala.

Informace o zpracování osobních údajů při užití Průkazu na Univerzitě Palackého v Olomouci
Výjimkou se shora uvedeného je postup pro zpracování osobních údajů při užití Průkazu na Univerzitě Palackého v Olomouci (UPOL), neboť zde je GTS ALIVE správcem osobních údajů, přičemž zpracování probíhá obdobně jako u projektu ISIC Školám.

4.3. Společné informace o zpracování při poskytování pojištění
GTS ALIVE Services s.r.o. (dále jen „GTS ALIVE Services“), sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, IČ: 28233662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134177 je výhradním pojišťovacím agentem UNIQA, přičemž tato společnost je pro případ sjednání pojištění správcem osobních údajů.

Pro účely jednání o uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění dochází ke zpracování osobních údajů.

Pro společnost GTS ALIVE Services zpracovává Osobní údaje na základě pověření GTS ALIVE jako zpracovatel. Společnost GTS ALIVE Services je rovněž zpracovatelem pro UNIQA pojišťovna, a.s. v rámci vyřizování nároků z pojistných smluv a při správě osobních údajů pro UNIQA pojišťovna, a.s.

V tomto případě jsou účely následující: vyřízení pojistné smlouvy a další související zpracování dle zvláštních právních předpisů.
Právním základem je plnění smlouvy.
Více informací a podmínky k pojistným smlouvám včetně informace o zpracování jsou k nalezení zde.

5. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů

Rozsah osobních údajů je vždy nastaven tak, aby se jednalo o nezbytný rozsah ke splnění daného účelu. Dle jednotlivých účelů se jedná o následující rozsah:

5.1. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
Zpracováváme pouze takové Osobní údaje, které nám Držitel sdělí, předá či vyplní v příslušné žádosti. Pro účely výroby a fungování Průkazu/Karty GTS ALIVE zpracovává fotografii, jméno a příjmení Držitele, datum vydání a další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu/Karty.

Rozsah osobních údajů na těle Průkazů a Karet je následující:

 • Průkazy ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC obsahují: jméno, příjmení, datum narození, fotografii, platnost, číslo licence, název školy;
 • Průkaz IYTC obsahuje: jméno, příjmení, fotografii, platnost, licenční číslo;
 • ALIVE student a ALIVE zaměstnanec obsahují: jméno, příjmení, datum narození, fotografii, platnost, číslo licence, název školy;
 • ALIVE Alumni obsahuje: jméno, příjmení, název školy, platnost, licenční číslo;
 • Karta ALIVE (sportovní asociace) obsahuje: jméno, příjmení, datum narození, platnost, licenční číslo, název instituce;
 • Karta DFC (pokud je pořízena): číslo.

Průkaz nebo Karta mohou dále obsahovat další Osobní údaje Držitele, které byly Držitelem předány GTS ALIVE, například fotografie Držitele pro Průkazy/Karty, na kterých je zobrazena fotografie. Rozsah může zahrnovat také datum vydání a popřípadě další Osobní údaje Držitele.

Dále pro účely užití a funkčnosti vedeme databázi Držitelů, ve které k ověření Průkazu/Karty, možnosti slev a výhod a dalšího užití evidujeme zejména číslo Průkazu/Karty, datum vydání, zneplatnění, údaje o prodloužení Průkazů/Karet, informace o čipu, pokud existuje.

Pokud Držitel Průkazu/Karty žádá o zdarma vydání Karty DFC, což je slevová Karta k užití v síti čerpacích stanic DFC, pak je správcem společnost DFC Systém a.s. (více informací o zpracování žádejte u správce) a GTS ALIVE je zpracovatelem. Data Držitele v rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail a číslo karty) jsou ze strany GTS ALIVE předána přímo správci a následně ihned anonymizována. Karta není personalizovaná (její tělo neobsahuje osobní údaje), ledaže se jedná o součást karty ALIVE AČR, kde je správcem Autoklub České republiky, spolek (AČR), který provádí personalizaci a zpracování (více informací u správce) či je součástí karty SLČR a ČSH, kde jsou správcem Svaz lyžařů České republiky (SLČR) či Český svaz házené (ČSH) (více informací u správců). GTS ALIVE jakožto zpracovatel pro jmenované správce uchová po dobu tří let od vydání karty DFC toliko objednávku karty, číslo karty a to pro umožnění vydání karty DFC zdarma na základě plnění smlouvy a rovněž pro kontrolní a evidenční účely na základě oprávněného zájmu GTS ALIVE na ochraně svých práv.

5.2. Přímý marketing – vybraná obchodní sdělení
Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje Držitele, u kterých Držitel udělil souhlas k užití k tomuto účelu dle těchto podmínek.
Rozsah Osobních údajů užívaný pro shora uvedený účel je:

 • jméno, příjmení a tituly, adresní údaje (trvalá adresa, korespondenční adresa, stát a další údaje včetně e-mailové adresy), telefonní číslo a datum narození;
 • veškeré osobní údaje uvedené Držitelem do formuláře či jinak sdělené Držitelem při poskytnutí souhlasu;
 • údaje o užívání průkazu/karty u obchodních partnerů GTS ALIVE včetně provedených nákupů, údaje o užívání internetových stránek a sociálních sítích správce, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, akcích a v rámci průzkumů a anket správce a také údaje o užívání osobního účtu „MŮJ ISIC“, údaje o užívání souvisejících Průkazů/Karet jedním Držitelem, včetně údajů o užívání Průkazů a Karet jiných správců, jako jsou například členské Průkazy/Karty, Karty ALIVE či DFC;
 • ostatní Osobní údaje Držitele týkající se Průkazů a Karet poskytnuté Držitelem či zjištěné GTS ALIVE od Držitele osobních údajů.

5.3. Osobní účet „MŮJ ISIC“

Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje: přezdívka, jméno, příjmení, e-mail, přihlašovací údaje, telefon, pohlaví, údaj o věku nad 15 let a obor studia. Volitelně pro přiřazení uživatele je také zpracováváno číslo Průkazu/Karty. K těmto údajům mohou být přiřazeny údaje o aktivitě Držitele v MŮJ ISIC, uplatněných požadavcích v rámci účtu, účasti na akcích a soutěžích a ostatní Osobní údaje Držitele týkající se Průkazů a Karet poskytnuté Držitelem či zjištěné GTS ALIVE od Držitele osobních údajů.

5.4. Oprávněný zájem na ochraně práv GTS ALIVE
Rozsah údajů pro tento účel je omezený a vždy pouze nezbytný pro naplnění účelu. Zejména se jedná o žádost, komunikaci týkající se uplatnění práv a vyřízení důležitých požadavků držitele. Dále pak dokumenty, které orgán dozoru vyžaduje předložit při kontrole.

6. Doba zpracování

Doba zpracování je vždy nastavena tak, aby se jednalo o dobu nezbytnou ke splnění daného účelu. Dle jednotlivých účelů se jedná o následující dobu zpracování:

6.1. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
Pro tento účel budou Osobní údaje Držitele zpracovány po dobu platnosti Průkazu/Karty, resp. po dobu která se váže k příslušnému účelu zpracování stanoveného v žádosti o vystavení Průkazu, tj. po dobu, kdy je držitel Průkazu oprávněn čerpat služby a výhody v souvislosti s Průkazem/Kartou.

Po ukončení platnosti jsou Osobní údaje uchovány po dobu 3 měsíců, či po dobu studia z následujících důvodů:

 • Z důvodu možnosti prodloužit platnost Průkazu/Karty, resp. vybraných druhů formou revalidačních známek,
 • z důvodu ověření nezneužití Průkazu/Karty a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS ALIVE;
 • z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu/Karty, informace o možnostech pořízení nového Průkazu/Karty a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu/Karty;
 • z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu/Karty a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu/Karty.

Doba platnosti jednotlivých Průkazů a Karet je rovněž upravena podrobně v Pravidlech. Doba platnosti a doba zpracování se může lišit, resp. doba zpracování může být delší ze shora uvedených důvodů, například z důvodu možnosti obnovení Průkazu/Karty.

V případě, že Držitel nebude chtít nadále využívat Průkaz/Kartu, zavazuje se oznámit toto GTS ALIVE dle Pravidel. V takovém případě dojde k ukončení zpracování pro tento účel.
Konkrétní doba zpracování dle druhu Průkazu/Karty a zdrojů pořízení:

6.2. Přímý marketing – vybraná obchodní sdělení
Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování.
Držitel může žádat ukončení zasílání obchodních sdělení a to zde. V takovém případě budou jeho Osobní údaje dále zpracovávány ve smyslu článku 6.2. těchto Zásad vyjma zasílání obchodních sdělení.

Souhlas ke zpracování Osobních údajů pro účel dle článku 6.2. těchto Zásad může být kdykoliv odvolán a to písemně na adrese GTS ALIVE nebo zde.

6.3. Osobní účet „MŮJ ISIC“
Osobní účet „MŮJ ISIC“ není možno vést bez přístupu k Osobním údajům Držitele dle těchto Zásad.

Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do zrušení registrace u „MŮJ ISIC“. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování.

V případě, že je členství v „MŮJ ISIC“ pouze pozastaveno, GTS ALIVE má Osobní údaje uloženy pro případ obnovy členství.

Registrace může být kdykoliv zrušena zde.

6.4. Oprávněný zájem na ochraně práv GTS ALIVE
Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu tří let od uplynutí daného účelu, tedy tři roky od odvolání souhlasu či ukončení doby nezbytné pro plnění smlouvy.

Držitel je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a to písemně na adrese GTS ALIVE nebo zde.

7. Příjemci Osobních údajů

7.1. Zpracovatelé GTS ALIVE
Při zpracování jsou využity následující kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS ALIVE – fyzické osoby.

Zpracovateli jsou rovněž tyto společnosti:

BOOTIQ s.r.o. – IT společnost zajišťující správu a vývoj informačního systému;

UNIQA pojišťovna, a.s. – pouze pro pojišťovací služby;
Přehled všech obchodních partnerů GTS ALIVE, u kterých může Držitel uplatnit slevu/výhodu a provést nákup naleznete zde.

Přehled partnerů GTS ALIVE zapojených do agentské sítě naleznete zde.

Přehled všech škol zapojených do projektu ISIC Školám zde.

7.2. Ostatní příjemci GTS ALIVE
ISIC Association – Nezisková členská organizace, která řídí a spravuje mezinárodní identifikační Průkazy;

8. Kontakty, orgán dozoru, pověřenec

Dotazy, poznámky, žádosti týkající se Zpracování Osobních údajů směřujte, prosím, na:

GTS ALIVE s.r.o.
Na Maninách 1092/20
170 00 Praha 7
telefon: 226 222 335
fax: 226 222 300
legal@isic.cz

Kontakt na mezinárodní společnost IGO:
Privacy Officer
IGO (ISIC Global Office)
Keizersgracht 174-176
1016 DW Amsterdam
The Netherlands
telefon: + 31 (0) 20 421 2800
fax: +31 (0) 20 421 2810

Žádosti týkající se Zpracování Osobních údajů pro pojištění směřujte, prosím, na:
GTS ALIVE Services s.r.o.
Na Maninách 1092/20
170 00 Praha 7
telefon: 226 222 336
fax: 226 222 300
legal@gtsalive.com

Vaše žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, žádost o přístup či jiný požadavek bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu Držiteli. V odůvodněných případech, pro ochranu práv Držitelů může být požadována kontrola/ověření identifikace žadatele.

Pověřencem pro zpracování Osobních údajů GTS ALIVE je Mgr. Karel Beck, e-mail: karel.beck@gtsalive.com, tel.: +420 226 222 325.

Orgánem dozoru pro zpracování Osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

9. Poučení o právech subjektu Možnost žádat o ukončení zasílání obchodních sdělení, uplatnění námitek, odvolání souhlasu

GTS ALIVE postupuje vždy tak, aby co nejdříve, nejdéle do 14 dní vyhověla jakékoliv žádosti Držitele týkající se uplatnění práv.

Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení a to zde a také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit zde.

Máte-li dotaz ke zpracování Osobních údajů, k zabezpečení, chcete uplatnit právo nebo podat stížnost, učiňte tak prosím zde.

Pokud máte za to, že jakýkoliv postup není v pořádku, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.1. Právo na přístup, transparentní informace, postupy pro výkon práv
Držitel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie údajů, příjemci, doba zpracování, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, práva na námitku, na podání stížnosti orgánu dozoru, informace o zdroji údajů. Držitel má právo na kopii zpracovávaných údajů v elektronické formě, pokud není žádáno jiným způsobem.
GTS ALIVE přijme vhodná opatření, aby každému Držiteli poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli Osobních údajů a o průběhu tohoto Zpracování) a učinil veškerá sdělení o Zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané Držitelem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Držitele.

Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

9.2. Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům Zpracování máte také právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro Zpracování;
c) vznesete námitky proti Zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování
d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke Zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
Jestliže správce Osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto Osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je Zpracování nezbytné::

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje Zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

9.4. Právo na omezení Zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil Zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit;
b) Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely Zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud jste vznesli námitku proti Zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo Zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste omezení Zpracování dosáhli, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení Zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení Zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

9.5. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě podle a
b) Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

9.6. Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro Zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti Zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
Jsou-li Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

9.7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

GTS ALIVE nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

10. Podmínky užití Webu

10.1. Úvodní ustanovení
Tento Web provozuje GTS ALIVE.
Kontaktní údaje jsou zde.
Uživatelé Webu berou na vědomí, že:

 • tento Web je určen výhradně k soukromému a nekomerčnímu použití,
 • obsah uvedený na Webu je poskytován uživatelům bezúplatně,
 • GTS ALIVE není povinen k žádným aktualizacím, údržbě a technické podpoře Webu,
 • GTS ALIVE je vykonavatelem veškerých majetkových práv k Webu, včetně veškerých souvisejících práv duševního vlastnictví,
 • GTS ALIVE nenese odpovědnost za škodu, která může být uživatelům způsobena užitím Webu, za příspěvky vložené na Web ani za škodu způsobenou z důvodu nefunkčnosti či neaktuálnosti Webu,
 • že Web nesmí být uživateli použit jiným způsobem, než je stanoveno těmito Zásadami.

10.2. Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které Web umístí do počítače uživatele nebo jiného zařízení s přístupem k internetu. Tyto soubory umožní GTS ALIVE odlišit konkrétního uživatele (Držitele) od jiných uživatelů Webu, poskytovat uživatelům vyšší komfort při prohlížení těchto stránek a vylepšovat je.
Na tomto Webu používá GTS ALIVE cookies z následujících důvodů:
(a) Nasměrování uživatele na relevantní části Webu.
(b) Zajištění, aby se Web zobrazoval v různých prohlížečích a zařízeních stejně.
(c) Zapamatování přihlašovacích údajů uživatele, pokud je uživatel registrován.
(d) Zobrazování relevantní reklamy, marketing.
(e) Zajištění fungování složitých částí Webu a některých funkcí Webu.
(f) Shromažďování anonymní souhrnné statistické údaje o návštěvnosti Webu, které pomáhají GTS ALIVE zlepšit fungování a služby.

Použití nastavení prohlížeče ke kontrole a mazání cookies
Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a uživatel se mohl rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.

Uživatel může v nastavení prohlížeče cookies zakázat. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všechny funkce svého internetového prohlížeče a Webu. Při zakázání cookies nebude uživateli zobrazována relevantní reklama.

Uživatel může již uložené cookies průběžně mazat ze svého počítače.

Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome nalezne uživatel rovněž pod těmito odkazy:

https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=csUživatel

který se chce o užívání cookies dozvědět více, jaké druhy má nastaveny, co cookies znamenají a jak je možné je více spravovat, může navštívit stránky SPIRu http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

11. Podmínky užití osobního účtu „MŮJ ISIC“

11.1. Tento článek upravuje podmínky osobního účtu „MŮJ ISIC“ provozovaného GTS ALIVE, která je provozovatelem Webu.

Vznik členství

11.2. Členství v „MŮJ ISIC“ je bezplatné.

11.3. Členem „MŮJ ISIC“ se může stát pouze Držitel, který si v souladu s těmito podmínkami vytvoří osobní účet v programu na Webu GTS ALIVE.

11.4. Vytvořit osobní účet lze také prostřednictvím Webu v sekci Můj ISIC. Za tímto účelem musí Držitel pravdivě uvést následující informace:

 • jméno,
 • příjmení,
 • číslo Průkazu,
 • přezdívka,
 • obor studia,
 • e-mail,
 • telefon,
 • rok narození,
 • pohlaví,
 • a zároveň udělit souhlas s těmito Zásadami.

11.5. Členství vzniká odesláním přihlášky s řádně, úplně a pravdivě vyplněnými údaji. O vzniku členství bude Držitel informován GTS ALIVE prostřednictvím e-mailu.

11.6. Držitel je oprávněn si v „MŮJ ISIC“ vytvořit pouze jeden osobní účet. GTS ALIVE si vyhrazuje právo odmítnout vytvoření účtu Držitele v případě, že při předchozí registraci porušil ustanovení těchto podmínek či jinak zneužíval členství k neoprávněnému prospěchu na úkor GTS ALIVE či dalších Držitelů.

Doba trvání a ukončení členství
11.7. Doba trvání je stanovena na dobu neurčitou. Členství v „MŮJ ISIC“ může být kdykoli ukončeno ze strany registrovaného Držitele na vlastní žádost Člena a to i bez udání důvodů, a to prostřednictvím e-mailu na adrese zde.

11.8. GTS ALIVE si vyhrazuje právo jednostranně zrušit či pozastavit členství v případě, že:

11.9. dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů člena dle těchto Zásad,

11.10. dojde k úmrtí registrovaného Držitele a toto je GTS ALIVE oznámeno rodinným příslušníkem či jinou osobou blízkou,

11.11. snahy o / či vytvoření duplicitního účtu „MŮJ ISIC“,

11.12. z důvodu podstatného porušení těchto podmínek ze strany Držitele, či z důvodu podvodu či pokusu o podvod na GTS ALIVE nebo jiném Držiteli či při akcích/výhodách poskytovaných členům MŮJ ISIC.

11.13. Přehled výhod plynoucích z členství v e-mailovém klubu „MŮJ ISIC“:

 • exkluzivní nabídky a soutěže pro Držitele,
 • nabídky na akce, slevy, výhody a soutěže vytvářené „na tělo“ pro registrované Držitele dle vyhodnocení užívání Karet/Průkazů, činnosti Držitelů v rámci „MŮJ ISIC“, FB, Webu a na základě vytvořených profilů Držitelů;
 • registrovaným Držitelům v „MŮJ ISIC“ je umožněno využít speciálních nabídek a soutěží,
 • speciální nabídky, informace o probíhajících soutěžích a obchodní sdělení jsou zasílány na e-mailovou adresu registrovaného Držitele, rovněž mohou být zveřejněny prostřednictvím Webu;
 • GTS ALIVE je oprávněn nad rámec výhod výše uvedených poskytnout registrovaným Držitelům i jiné výhody za podmínky, že pravidla takové výhody budou před jejím zahájením zveřejněna na Webu nebo registrovaným Držitelům sdělena prostřednictvím informačního e-mailu.

Obecná pravidla užívání osobního účtu „MŮJ ISIC“
11.14. GTS ALIVE a Členové spolu komunikují zejména následujícími prostředky, které jsou si rovnocenné: telefonní hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, prostřednictvím Webu.

11.15 Jakékoliv projevy, jednání atp. Držitele v souvislosti s jeho členstvím v „MŮJ ISIC“ nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právními předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně tyto nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení a zmiňovat či obsahovat referenci na reklamu/nabídku produktů a služeb bez souhlasu GTS ALIVE.

11.16 Šíření obsahu Webu či „MŮJ ISIC“, užití ochranných známek či autorských děl Držitelem je zakázáno.

11.17 Členství je nepřevoditelné. GTS ALIVE není odpovědné za technické problémy, přenos dat, či jiné újmy, které by mohli členům v souvislosti s užitím členství vzniknout.

11.18 Účast na výhodách, soutěžích či odměny nejsou právně vymahatelné a není možné je plnit v penězích. GTS ALIVE je oprávněna omezit účasti Držitelů na aktivitách, výhodách atp.

11.19 Veškeré sporné otázky má právo rozhodnout GTS ALIVE.

11.20. GTS ALIVE si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit činnost programu „MŮJ ISIC“ či jeho činnost ukončit, a to i bez předchozího upozornění. GTS ALIVE se však zavazuje o tomto pozastavení či ukončení činnosti programu „MŮJ ISIC“ informovat registrované Držitele prostřednictvím Webu.

11.21. GTS ALIVE si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel užívání účtu MŮJ ISIC. Změna je účinná zveřejněním. V podmínkách bude vždy označeno datum účinnosti změny. Podmínky jsou vždy uloženy na Webu v sekci Právní dokumenty v těchto Zásadách.

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.