Pravidla použití průkazů a karet

I. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Pravidla použití průkazů a karet“ je úplná a jasná úprava podmínek použití Průkazů a Karet vydávaných GTS ALIVE v České republice.

1.2. Tato Pravidla se vztahují na následující Průkazy a Karty:

1.2.1. Multifunkční Průkazy AliveID

· AliveID s mezinárodní licencí ISIC (dále jen „AliveID s ISIC“),

· AlvieID s mezinárodní licencí ISIC Scholar (dále jen „AliveID s ISIC Scholar“),

· AliveID s mezinárodní licencí ITIC (dále jen „AliveID s ITIC“),

· AliveID s mezinárodní licencí IYTC (dále jen „AliveID s IYTC“),

· AliveID absolvent.

1.2.2. Ostatní Průkazy a Karty

· ISIC,

· ISIC Scholar/Školák,

· ITIC,

· Alive student, Alive zaměstnanec a Alive absolvent,

· Alive členské karty.

1.3. Tato Pravidla popisují způsob a podmínky využívání Průkazů a Karet na území České republiky.

1.4. Využívání slev v zahraničí se řídí podmínkami poskytovatelů v zahraničí a příslušnými právními předpisy.

1.5. Každý Držitel Průkazů a Karet, Školy a partneři GTS Alive pro výdej Průkazů a Karet jsou povinni při výdeji Průkazů a Karet, jejich používání a využívání slev a výhod postupovat v souladu s těmito Pravidly. Všechny povinné osoby dle věty první jsou s těmito Pravidly seznámeni předem a zapojením se do výdeje Průkazů/Karet a jejich používáním prohlašují, že se s pravidly důsledně seznámili a zavazují se těmito Pravidly řídit.

1.6. Tato Pravidla jsou platná od 1. 9. 2022.

1.7. Tato Pravidla vydala společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560. GTS Alive je oprávněna tato Pravidla v případě potřeby měnit. Změna je účinná třetím dnem od zveřejnění. Prosím sledujte tato Pravidla pravidelně.

II. Definice

GTS Alive = obchodní společnost GTS ALIVE s.r.o. definovaná jako vydavatel těchto Pravidel v článku 1.

Pravidla = tato Pravidla použití Průkazů a Karet.

Zásady = Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

FB = Facebooková stránka ISIC Czech Republic https://www.facebook.com/isic.czech

Web = Webová stránka https://www.isic.cz/.

Průkaz = jakýkoliv průkaz AliveID s ISIC, AliveID s ISIC Scholar, AliveID s ITIC, AliveID s IYTC, AliveID absolvent, ISIC, ISIC Scholar/Školák, ITIC, Alive student, Alive zaměstnanec, Alive absolvent, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem dle těchto Pravidel. Průkazem je průkaz plastový i průkaz digitální.

Karta = Kartou se rozumí jakákoliv členská karta Alive , která je vydávána GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem dle těchto Pravidel. Kartou je karta plastová i karta digitální.

Školní Průkaz = kombinovaný průkaz ISIC/ISIC Scholar/ITIC/Alive student/Alive zaměstnanec/Alive absolvent a průkaz studenta, učitele, zaměstnance a absolventa školy. Tyto průkazy vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji těchto průkazů.

Multifunkční Průkaz AliveID = průkaz s licencí AliveID, která umožnuje elektronickou autentizaci identifikátoru AliveID v partnerské síti GTS Alive a tím čerpat slevy a výhody navázané na benefitní program Alive.

Profil Alive= osobní profil Držitele, který je vytvořen k využití libovolného produktu/služby poskytovatelé GTS Alive. Aby byl profil aktivován, je nutné aby Držitel provedl aktivaci.

Alive App = název mobilní aplikace, která mimo jiné slouží ke zobrazení digitálního průkazu/karty a dalším volitelným funkcím.

Držitel = uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty.

Škola = jakékoliv vzdělávací zařízení, škola, univerzita či jiná instituce zapojující se (přímo či nepřímo) do výdeje Průkazů/Karet.

Poskytovatel = obchodní společnost, realizující maloobchodní prodej zboží či služeb, prostřednictvím dále specifikovaných prodejních kanálů, která má zájem poskytnout cenové zvýhodnění formou slevy či jiné výhody držitelům Průkazů.

III. Obecná pravidla použití

3.1. Průkazy a Karty mohou užívat pouze řádní Držitelé, kteří je získali na základě řádně vyplněné žádosti od GTS Alive nebo oprávněného vydavatele. Držitelé požadující Průkaz/Kartu určený k prokázání určitého statusu (studenta, člena organizace apod.) se zavazují o takový Průkaz/Kartu žádat pouze, pokud tento status naplňují dle těchto Pravidel. Neoprávněné vyžadování Průkazu/Karty prokazující určitý status se považuje za porušení těchto Pravidel a v případě, že dojde k výdeji Průkazu/Karty, bude v takovém případě Průkaz/Karta zrušena a Držitel je povinen uhradit způsobenou škodu. Škola, která vydá nepravdivé prohlášení o statusu subjektu žádajícího o vystavení Průkazu/Karty v rozporu s těmito Pravidly, odpovídá za škodu tímto způsobenou.

3.2. Oprávněným vydavatelem nebo distributorem Průkazů/Karet mohou být pouze školy zapojené do projektu „ISIC školám“ uvedené zde nebo ostatní školy, které jsou oprávněny vydávat Průkazy, přičemž Držitel může ověřit, zda-li daná škola Průkaz vydává, zde. Pro některé školy, například Univerzita Pardubice, AMBIS vysoká škola a Západočeská univerzita v Plzni vydává Průkaz GTS Alive. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách. Pro některé školy v projektu „ISIC školám“ dodává GTS Alive pouze tzv. bílé karty – tyto karty nejsou zapojeny do systému výhod.

3.3. Držitel není oprávněn Průkaz ani Kartu jakkoliv duplikovat či pořizovat jejich kopii.

3.4. Držitel, který nalezne Průkaz nebo Kartu, je povinen jej předat oprávněnému vydavateli nebo GTS ALIVE.

3.5. Držitel může se svými požadavky, dotazy či jinými podněty kontaktovat GTS Alive zde:
• Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
• E-mail: online@isic.cz, info@isic.cz

3.6. Držitel, který se rozhodne, že nechce pokračovat v užívání Průkazu nebo Karty, se zavazuje učinit následující postup:

3.6.1. Multifunkční Průkaz AliveID s ISIC/Scholar/ITIC/IYTC:
Držitel je povinen zaslat písemnou výpověď adresovanou do sídla GTS Alive. V případě, že k Průkazu AliveID byla vystavena i plastová forma Průkazu, tak je nutné tento Průkaz k výpovědi přiložit. Výpověď není možno vázat na podmínky. Držitel není povinen uvádět důvody výpovědi.

3.6.2. Multifunkční Průkaz AliveID absolvent:
Držitel je povinen postupovat dle vnitřních předpisů školy, u které byl průkaz AliveID vystaven. Výpověď je možno směřovat také na GTS Alive, která ji předá na vyřízení příslušné škole. Veškeré informace sdělí Držiteli pověřený orgán dané školy, který AliveID absolvent vydala.

3.6.3. Školní Průkaz:
Držitel je povinen postupovat dle vnitřních předpisů školy a v jejich souladu. Průkaz ani výpověď není možno směřovat vůči GTS ALIVE. Veškeré informace sdělí Držiteli studijní oddělení či jiný pověřený orgán dané školy, která Průkaz vydala.

3.6.4. Karta:
Držitel je povinen postupovat dle stanov konkrétního svazu a v jejich souladu. Kartu ani výpověď není možno směřovat vůči GTS Alive. Veškeré informace sdělí Držiteli pověřený orgán dané svazu/instituce, která Kartu vydala.

IV. Přehled Průkazů a Karet a specifikace

V tomto oddíle nejsou rozlišovány Průkazy a Karty (tedy nedochází vyjma specifických podmínek k rozlišení podle vydavatele), avšak Průkazy a Karty jsou odlišovány podle druhu (ISIC, ALIVE apod.).

4.1. AliveID s ISIC

4.1.1. Základní specifikace
AliveID s ISIC je multifunkční průkaz, který kombinuje licenci a identifikátor AliveID s jediným celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod. Kombinovaný Průkaz má formu digitálního Průkazu a je dostupný v mobilní aplikaci Alive App.

AliveID s ISIC mohou získat pouze studenti střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – podrobnosti o statusu studena a podmínkách výdeje ISIC jsou uvedeny v článku 4.1.3 těchto Pravidel. AliveID s ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku.

Tento multifunkční Průkaz je možné zakoupit online přímo u GTS.

4.1.2 Platnost

AliveID s ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si AliveID s ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

AliveID s ISIC je možné zakoupit pouze online u GTS. Tento Průkaz nelze prodloužit na další rok a zároveň nelze používat jako Školní Průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

4.1.3 Pravidla získání a použití ISIC

AliveID s ISIC může získat každý student, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky (viz níže) a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta).

Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na Průkaz ISIC:

• Střední školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení,
• Střední školy zřízené ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti,
• Konzervatoře zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Vyšší odborné školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Programy bakalářské, magisterské či doktorské na Vysokých školách zřízené dle Zákona č. 111/1998 Sb.
• Civilní programy na Univerzitě Obrany zřízené Ministerstvem obrany;
• Civilní programy na Policejní akademii zřízené Ministerstvem vnitra;
• Instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2022 (seznam na MŠMT).
Nárok na mezinárodní Průkaz ISIC například nemají:
• studenti kombinovaných a dálkových forem studia,
• studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
• studenti vojáci/policisté nestudující civilní programy,
• studenti jazykových škol s výukou pouze českého jazyka,
• studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení dostupného zde.

4.2. ISIC

4.2.1. Základní specifikace
ISIC (International Student Identity Card) je jediným celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod.
ISIC mohou získat pouze studenti střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – podrobnosti o statusu studena a podmínkách výdeje ISIC jsou uvedeny v článku 4.1.3 těchto Pravidel. AliveID s ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku.

Školní Průkaz ISIC vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta vysoké školy/univerzity nebo školy zapojené do projektu ISIC školám. Platnost školního Průkazu ISIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který Průkaz ISIC vystavila.

Školní Průkazy ISIC vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní Průkaz ISIC, naleznete zde.

Ceny Průkazů ISIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.2.2 Platnost

Školní Průkaz ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!
Platnost Školního Průkazu ISIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ISIC má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Revalidace (prodloužení platnosti) u Školních Průkazů ISIC
Prodloužení platnosti Školního Průkazu ISIC je možné provést každoročně formou zakoupení revalidační známky, kterou je možno pořídit přímo na škole či univerzitě. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na škole, kde byl Průkaz ISIC vydán. Neprodloužený Školní Průkaz ISIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ISIC.

Platnost a možnost použití ISIC ve vazbě na aktuální status jeho Držitele
Při užití slev nebo výhod je Držitel povinen sledovat aktuální přehled slev a výhod, jak je uvedeno v části 6 „Poskytování a podmínky slev a výhod“.

Slevy a výhody je možné čerpat pouze na platné Průkazy/Karty.

Pokud je sleva či výhoda poskytována pouze na status studenta, může Poskytovatel ověřit status studenta Držitele elektronicky a tím zjistit nárok na slevu či výhodu.

4.2.3 Pravidla získání a použití ISIC

AliveID s ISIC může získat každý student, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky (viz níže) a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta).

Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na Průkaz ISIC:

• Střední školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení,
• Střední školy zřízené ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti,
• Konzervatoře zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Vyšší odborné školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Programy bakalářské, magisterské či doktorské na Vysokých školách zřízené dle Zákona č. 111/1998 Sb.
• Civilní programy na Univerzitě Obrany zřízené Ministerstvem obrany;
• Civilní programy na Policejní akademii zřízené Ministerstvem vnitra;
• Instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2022 (seznam na MŠMT).
Nárok na mezinárodní Průkaz ISIC například nemají:
• studenti kombinovaných a dálkových forem studia,
• studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
• studenti vojáci/policisté nestudující civilní programy,
• studenti jazykových škol s výukou pouze českého jazyka,
• studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení dostupného zde.

4.3. AliveID s ISIC Scholar

4.3.1. Základní specifikace
AliveID s ISIC Scholar je multifunkční průkaz, který kombinuje licenci a identifikátor AliveID s jediným celosvětově uznávaným průkazem žáka základní školy, který slouží k potvrzení statusu žáka a dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod. Kombinovaný Průkaz má formu digitálního Průkazu a je dostupný v mobilní aplikaci Alive App.

AliveID s ISIC Scholar mohou získat výhradně žáci základních škol a je možné ho zakoupit pouze online přímo u GTS.

4.3.2. Platnost

AliveID s ISIC Scholar platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC Scholar pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Alive D s ISIC Scholar/Školák je možné zakoupit pouze online u GTS. Tento Průkaz nelze prodloužit na další rok a zároveň nelze používat jako Školní Průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

4.3.3 Pravidla získání AliveID s ISIC Scholar
AliveID s ISIC Scholar může získat každý žák základní školy, přičemž se jedná o základní školu na území ČR a zároveň je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Rejstřík škol a školských zařízení naleznete zde.
Průkaz ISIC Scholar/Školák nelze vystavit:
– žákovi mladšímu 15 let bez souhlasu zákonného zástupce,
– žákovi, který nepředloží doklad totožnosti (karta pojištěnce, rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas),
– studentům víceletých gymnázií (mají nárok na průkaz ISIC).

4.4. ISIC Scholar/Školák

4.4.1. Základní specifikace
ISIC Scholar/Školák je jediným celosvětově uznávaným průkazem žáka základní školy, který slouží k potvrzení statusu žáka a uplatnění studentských výhod a slev. ISIC Scholar/Školák je určen výhradně pro žáky základních škol.

Školní Průkaz ISIC Scholar/Školák vydávají pouze základní školy zapojené do projektu ISIC školám. ISIC Scholar/Školák má formu kombinovaného Průkazu ISIC Scholar/Školák a průkazu žáka dané školy.

ISIC Scholar/Školák vydávaný na základních školách obsahuje elektronický čip, který slouží žákům k řešení praktických úkonů po dobu školní docházky (vstup do budov, využití v jídelnách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají Průkaz ISIC Školák, naleznete zde.

4.4.2. Platnost
ISIC Scholar/ Školák je platný po období pěti let ode dne jeho vyrobení, když konec platnosti ISIC Scholar/Školák bude vždy k 31. 12. roku, na který připadne konec platnosti, ne však déle, než trvá docházka Držitele na danou základní školu.
Pro ISIC Scholar/ Školák není možné prodloužit platnost, vždy je nutno objednat ISIC Scholar/Školák nový.

4.4.3 Pravidla získání AliveID s ISIC Scholar
AliveID s ISIC Scholar může získat každý žák základní školy, přičemž se jedná o základní školu na území ČR a zároveň je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Rejstřík škol a školských zařízení naleznete zde.
Průkaz ISIC Scholar/Školák nelze vystavit:
– žákovi mladšímu 15 let bez souhlasu zákonného zástupce,
– studentům víceletých gymnázií (mají nárok na průkaz ISIC).

4.5. AliveID s  IYTC

4.5.1. Základní specifikace
AliveID s IYTC neboli „International Youth Travel Card“ je mezinárodní Průkaz mládeže. Platí ve více než 130 zemích světa a svým držitelům přináší spoustu benefitů a slev! S Průkazem AliveID s IYTC máte možnost získat i ISIC celoroční cestovní pojištění od UNIQA. od 200 Kč. Průkaz AliveID S IYTC je určen všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení Průkazu nepřekročí žadatel 26 let).

4.5.2. Platnost
AliveID s IYTC může být vydán žadateli, který v den žádosti nedovršil 26 rok svého věku. Platnost vydaného AliveID s IYTC je vždy 12 měsíců od měsíce vydání.

Platnost Průkazu IYTC nelze prodloužit, Průkaz IYTC je třeba si pořídit každý rok nový.

4.6. AliveID s ITIC

4.6.1. Základní specifikace
AliveID s ITIC je multifunkční průkaz, který kombinuje licenci a identifikátor AliveID s jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Kombinovaný Průkaz má formu digitálního Průkazu a je dostupný v mobilní aplikaci Alive App.

4.6.2. Platnost
AliveID s ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si AliveID s ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

AliveID s ITIC zakoupený online nelze prodloužit na další rok a zároveň nelze používat jako Školní Průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

4.6.3 Pravidla získání AliveID s ITIC
AliveID s ITIC může získat každý pedagog nebo akademický pracovník pracující ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2022 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho školního roku a učí minimálně na půl úvazku.

Přehled škol naleznete zde:
• rejstřík škol a školských zařízení zde;
• adresář VŠ a přímo řízených organizací zde;
• vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurty cizích jazyků s denní výukou od září 2022 zde.

Pro pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU, nárok na ITIC v ČR není. Na výjimku může být na žádost u GTS Alive o nároku rozhodnuto individuálně.
Učitelé či akademičtí pracovníci působící na školách v zahraničí nemohou žádat o vystavení Průkazu ITIC na území ČR. Vždy se musí obrátit na licenční autoritu vydávající Průkaz ITIC v dané zemi.

4.7. Průkaz ITIC

4.7.1. Základní specifikace
Průkaz ITIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

Školní Průkaz ITIC vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji kombinovaného průkazu ISIC a průkazu učitele/akademika vysoké školy/univerzity nebo školy zapojené do projektu ISIC školám. Platnost školního Průkazu ITIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který Průkaz ITIC vystavila.

Školní Průkazy ITIC vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží učitelů/akademikům k řešení praktických úkonů po dobu pedagogické činnosti (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní Průkaz ITIC, naleznete zde.

Ceny Průkazů ITIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.7.2. Platnost
Školní Průkaz ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ITIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ITIC má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ITIC
Platnost školního Průkazu ITIC se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možné pořídit pouze na dané škole. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na vaší škole. Neprodloužený školní Průkaz ITIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ITIC.
Revalidace školních Průkazů ITIC probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u Průkazu ISIC.

4.4.3 Pravidla získání ITIC
Mezinárodní Průkaz ITIC může získat každý pedagog nebo akademický pracovník pracující ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho školního roku a učí minimálně na půl úvazku.
Přehled škol naleznete zde:
• rejstřík škol a školských zařízení zde;
• adresář VŠ a přímo řízených organizací zde;
• vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurty cizích jazyků s denní výukou od září 2022 zde.

Pro pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU, nárok na ITIC v ČR není. Na výjimku může být na žádost u GTS Alive o nároku rozhodnuto individuálně.
Učitelé či akademičtí pracovníci působící na školách v zahraničí nemohou žádat o vystavení Průkazu ITIC na území ČR. Vždy se musí obrátit na licenční autoritu vydávající Průkaz ITIC v dané zemi.

4.5. Alive student, Alive zaměstnanec, Alive absolvent
4.5.1. Základní specifikace
Průkaz Alive student je identifikační průkaz studenta, účastníka kurzu či celoživotního vzdělávání školy spojený s benefitní programem Alive. Průkaz Alive student je platný pouze na území České republiky. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok (například z důvodu formy studia, resp. v případě se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia) na získání Průkazu ISIC nebo účastníkům kurzů, celoživotního vzdělávání či jiného vzdělávání poskytované školou na území České republiky.

Průkaz Alive zaměstnanec je identifikační průkaz zaměstnance školy spojený s benefitní programem Alive. Průkaz Alive zaměstnanec je platný pouze na území České republiky. Je určen všem zaměstnancům škol (technickohospodářský zaměstnanci škol), kteří nemají nárok na získání Průkazu ITIC.

Průkaz Alive absolvent je identifikační průkaz absolventa školy spojený s benefitním programem Alive. Průkaz Alive absolvent je platný pouze na území Českém republiky. Je určen studentům školy, kteří dokončili své studium a jejich škola vydává Alive absolvent jako průkaz absolventa školy.

Průkaz ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent je vydáván pouze ve formě školního Průkazu ALIVE. Průkaz ALIVE není možno získat on-line a v partnerské síti GTS Alive.

4.5.2. Platnost
Školní Průkaz Alive student a Alive zaměstnanec platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si Alive student nebo Alive zaměstnanec pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu Alive student a Alive zaměstnanec lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu Alive má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Průkaz Alive absolvent platí maximálně 24 měsíců (Alive absolvent Masarykovy univerzity maximálně 32 měsíců), resp. vždy od data vydání průkazu v daném roce do 21.12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si Alive absolvent pořídíte kdykoli v období od 1. 1. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů Alive student, Alive zaměstnanec a Alive absolvent

Platnost školního Průkazu Alive se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možné pořídit pouze na dané škole. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na vaší škole. Neprodloužený školní Průkaz Alive je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem Alive.

Revalidace školních Průkazů Alive student a Alive zaměstnanec probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u Průkazu ISIC a ITIC.

Revalidace školních Průkazů Alive absolvent probíhá stejným způsobem nebo přes objednávkový formulář na stránkách www.alive.cz. Přesné informace o prodloužení Průkazu ALIVE absolvent získáte na vaší škole.

4.6. Alive členské karty
4.6.1. Základní specifikace
Karta Alive je členskou kartou sportovního svazu spojená s benefitním programem Alive. Benefitní program Alive je platný pouze na území České republiky. Je určena všem členům sportovního svazu, kteří splňují podmínky členství svazu.
Alive členská karta je vydávána pouze ve formě členské karty ALIVE a není možné ji zakoupit v partnerské síti GTS Alive.

4.6.2. Platnost
Platnost Alive členské karty je rozdílná u jednotlivých sportovních svazů a řídí se stanovami a podmínkami členství jednotlivých svazů. Platnost členské karty je vždy vytištěna na plastové kartě. Platnost benefitního programu Alive je 12 – 16 měsíců od vydání členské karty a to podle typu Karty a svazu, jejímž prostřednictvím je vydávána. Benefitní program Alive je členům po zaplacení členských příspěvků prodlužován na další období zaplaceného členství.
Více informací o členství a podmínkách Alive členské karty u jednotlivých svazů naleznete na stránkách svazů.

V. Ztráta či nález Průkazu nebo Karty

5.1. Ochrana Průkazu/Karty, údajů k digitálnímu Průkazu/Kartě
Držitel chrání Průkaz/Kartu včetně údajů k digitální verzi před ztrátou a zneužitím. Držitel se zavazuje hlásit každou ztrátu přístupových údajů k digitální verzi Průkazu/Kartě či jejich zjištěné zneužití v co možná nejkratším čase GTS Alive.

5.2. Ztráta Průkazu
5.2.1. Ztráta jednorázového Průkazu Ztrátu Průkazu je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase GTS Alive. Duplikát jednorázového Průkazu se nevystavuje a v případě, že Držitel má zájem o vydání nového Průkazu, tak má možnost objednat si nový Průkaz on-line nebo v síti agentských prodejců GTS Alive. Vydání nového Průkazu je zpoplatněno standardním poplatkem (běžná cena Průkazu).

Zneužití ztraceného Průkazu, nenahlášení ztraceného Průkazu anebo využití Průkazu, který byl nahlášen jako ztracený je porušením těchto Pravidel a může způsobit škodu GTS Alive.

5.2.2. Ztráta školního Průkazu
Držitel je povinen ztrátu školního Průkazu nahlásit škole či instituci, která mu Průkaz vydala. Výdej nového Průkazu popřípadě duplikátu se řídí vnitřními předpisy školy/instituce.

5.3. Ztráta Karty
Ztrátu Karty je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase sportovnímu svazu, který Kartu vydal. Výdej nové členské Karty popřípadě duplikátu se řídí vnitřními předpisy sportovního svazu a může být zpoplatněn.

5.4. Nález
V případě nálezu jakéhokoliv Průkazu nebo Karty se prosím obraťte na GTS Alive, školu uvedenou na Průkazu nebo sportovní svaz uvedený na Kartě.

Průkaz nebo Kartu zašlete na adresu: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/202, 170 00 Praha 7. Průkaz bude následně předán oprávněnému majiteli.

VI. Poskytování a podmínky slev a výhod

Držitel se zavazuje při využívání Průkazu/Karty pro slevy, výhody či jiné benefity dodržovat Podmínky poskytování benefitů dostupné zde.

VII. Poučení spotřebitele

7.1. GTS Alive nemá povinnost vydat Průkaz/Kartu žadateli, který nesplňuje podmínky pro vydání daného druhu Průkazu/Karty, neboť tyto jsou identifikačními doklady prokazující určitý status držitele.

7.2. Držitelem Průkazu/Karty může být pouze fyzická osoba. Průkaz/Kartu může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.

7.3. Průkaz/Karta jsou produktem, který zajišťuje GTS Alive pro zájemce. Smluvní vztah se vždy řídí příslušnými ujednáními, přičemž předmětem kupní smlouvy je identifikační Průkaz anebo Karta. K Průkazu/Kartě je navíc umožněno čerpat benefity, avšak tyto nejsou předmětem kupní smlouvy uzavřené s GTS Alive a nejsou nárokové. GTS Alive je oprávněna měnit nabídku benefitů, slev a výhod a tyto rušit či měnit podmínky jejich čerpání.

7.4. GTS Alive není odpovědná za škody vzniklé při užívání Průkazu/Karty anebo využívání benefitů s nimi spojených.

7.5. GTS Alive neodpovídá za funkčnost digitálního Průkazu/Karty.

7.6. GTS Alive je oprávněna Průkaz/Kartu zrušit a požadovat její vrácení v těchto případech:

– uplynula doba platnosti,

– Držitel pro získání doložil nepravdivé prohlášení,

– Držitel porušil tato Pravidla či jinak opakovaně porušuje smluvní podmínky GTS Alive,

7.7. Nárok na Průkaz je podmíněn splněním podmínek dle těchto Pravidel. Držitel bere na vědomí, že podmínky vydání jsou u Průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC definovány na základě mezinárodních pravidel výdeje identifikačních průkazů stanovených ISIC Association, u ostatních Průkazů/Karet GTS Alive. Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS Alive. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody. Přijetím těchto Pravidel Držitel prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Držitel splňuje podmínky pro vydání objednaného Průkazu/Karty. Uvedené se vztahuje rovněž na zákonného zástupce jednajícího jménem Držitele anebo udělujícího souhlas Držiteli.

7.7. Každý Držitel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s GTS Alive je spotřebitelem.

Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou:

GTS ALIVE s.r.o., adresa: Na Maninách 1092/20, Praha 7, tel.: +420 326 322 330, e-mail: info@isic.cz

7.8. GTS Alive tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.

7.9. Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany GTS Alive, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Pořízením Průkazu nebo Karty se všichni Držitelé zavazují dodržovat tyto Pravidla.

8.2. Tyto Pravidla jsou k dispozici v sídle GTS Alive a na Webu.

8.3. GTS Alive neodpovídá za ztrátu, poškození či zničení Průkazů nebo Karet. Držitel je povinen Průkaz nebo Kartu chránit a zabezpečit.

8.4. GTS Alive si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tato Pravidla.

8.5. GTS Alive nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací, ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

8.6. GTS Alive nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé opotřebením těla Průkazu nebo Karty, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Držitele nebo jakékoli jiné osoby. GTS Alive není rovněž odpovědný za neposkytnutí slevy, výhody v důsledku technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

8.7. GTS Alive si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro poskytnutí Průkazu nebo Karty a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Držitelů z užívání Průkazu nebo Karty.

8.8. GTS Alive upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus nebo jednání s úmyslem nebo následkem poškodit jakoukoliv internetovou stránku GTS Alive, zneužití Průkazu/Karty, obcházení těchto Pravidel nebo narušení funkčnosti Průkazů nebo Karet nebo systému GTS Alive může být kvalifikováno jako porušení těchto Pravidel, podvodné jednání, případně porušení platných právních předpisů, a může rovněž mimo jiné zakládat právo GTS Alive  na náhradu způsobené škody a újmy.