A. Obecná Ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Pravidla použití průkazů a karet“ je úplná a jasná úprava podmínek použití Průkazů vydávaných GTS Alive v České republice. Pravidla zároveň upravují práva a povinnosti Držitelů Průkazů, Škol distribuujících Průkazy, třetí strany a GTS Alive.

1.2. Tato Pravidla se vztahují na veškeré Průkazy a Karty vydávané GTS Alive.

1.3. Tato Pravidla popisují způsob a podmínky využívání Průkazů a Karet na území České republiky.

1.4. Využívání slev v zahraničí se řídí podmínkami poskytovatelů v zahraničí a příslušnými právními předpisy.

1.5. Každý Držitel Průkazů a Karet, Školy a partneři GTS Alive pro výdej Průkazů a Karet jsou povinni při výdeji Průkazů a Karet, jejich používání a využívání slev a výhod postupovat v souladu s těmito Pravidly. Všechny povinné osoby dle věty první jsou s těmito Pravidly seznámeni předem a zapojením se do výdeje Průkazů/Karet a jejich používáním prohlašují, že se s pravidly důsledně seznámili a zavazují se těmito Pravidly řídit.

1.6. Tato Pravidla neupravují poskytování slev a výhod. Držitel se zavazuje při využívání Průkazu/Karty pro slevy, výhody či jiné benefity dodržovat Podmínky poskytování benefitů dostupné zde.

1.7. Tato Pravidla se rovněž uplatní na aktivity společností ve skupině GTS Alive Group, například:

1.7.1. GTS ALIVE Services s.r.o., IČ: 28233662, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zápis v OR: C 134177 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jako „GTS Alive Services“) anebo

1.7.2. GTS ALIVE Group s.r.o., IČ: 09296727, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zápis v OR: C 334013 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jako „GTS Alive Group)
(všechny společnosti ve skupině společně dále jen „skupina GTS Alive Group“), a to v případě, že je na Pravidla odkázáno v právních textech některé ze společností ze skupiny GTS Alive Group. V takovém případě se má za to, že ustanovení vztahující se k GTS Alive se uplatní zcela totožně pro danou společnost skupiny GTS Alive Group.

2. Definice

GTS Alive = obchodní společnost GTS ALIVE s.r.o. definovaná jako vydavatel těchto Pravidel v článku 1, případně jiná společnost ze skupiny GTS Alive Group, která na tyto Pravidla odkazuje ve svých právních anebo jiných textech.

Pravidla = tato Pravidla použití Průkazů.

Zásady = Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

FB = Facebooková stránka ISIC Czech Republic https://www.facebook.com/isic.czech

Web = Webová stránka https://www.isic.cz/.

Průkaz = jakýkoliv průkaz s mezinárodní licencí ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC anebo s licencí AliveID a Alive, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem dle těchto Pravidel. Obecně jsou distribuční kanály Průkazu následující: Průkazy distribuované na vysokých školách/Univerzitách v rámci „VŠ projektu“, průkazu distribuované na ostatních školách v rámci projektu „ISIC školám“ anebo přímý prodej ze strany GTS Alive – více viz článek 18 těchto Pravidel.

Karta = Kartou se rozumí jakákoliv členská karta AliveID, která je vydávána GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem dle těchto Pravidel.

Digitální průkaz = Průkaz zobrazený v mobilní aplikaci Alive App.

Plastová karta = se rozumí plastová karta, která může být vydána k Průkazu, zobrazuje jeho vybrané parametry a může být vybavena čipem RFID.

Školní průkaz = spojený průkaz studenta, učitele, zaměstnance a absolventa školy a Průkazu. Školní průkazy vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji těchto průkazů.

Prodloužení platnosti = prodloužení platnosti Průkazu na novou platnost Průkazu/Karty.

Známka = Známkou se rozumí holografická (revalidační) známka, která může být vylepena na zadní stranu Plastové karty v případě, že byla Průkazu prodloužena platnost. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti Průkazu.

Profil Alive = osobní účet Držitele v mobilní aplikaci Alive App.

Alive App = název mobilní aplikace, která slouží ke zobrazení Průkazu či Karty a dalším volitelným funkcím.

Držitel = uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty.

Škola = jakékoliv vzdělávací zařízení, škola, univerzita či jiná instituce zapojující se (přímo či nepřímo) do výdeje Průkazů/Karet.

Poskytovatel = obchodní společnost, realizující maloobchodní prodej zboží či služeb, prostřednictvím dále specifikovaných prodejních kanálů, která má zájem poskytnout cenové zvýhodnění formou slevy či jiné výhody držitelům Průkazů.

B. Průkazy a Karty

3. Průkazy a Karty

3.1. Tato Pravidla se vztahují na následující Průkazy a Karty:

3.1.1. Průkazy s mezinárodní licencí ISIC Association

• ISIC (International Student Identity Card)
• ISIC Scholar (International Scholar Identity Card)
• ITIC (International Teacher Identity Card)
• IYTC (International Youth Identity Card)

3.1.2. Průkazy s licencí AliveID

• AliveID Student
• AliveID Zaměstnanec
• AliveID Absolvent
• AliveID Členské karty

3.1.3. Průkazy s licencí Alive

• Alive Student
• Alive Zaměstnanec
• Alive Absolvent

3.1.4. Kombinované Průkazy

• AliveID s licencí ISIC (dále jen „AliveID s ISIC“)
• AliveID s licencí ISIC Scholar (dále jen „AliveID s ISIC Scholar“)
• AliveID s licencí ITIC (dále jen „AliveID s ITIC“)
• AliveID s licencí IYTC (dále jen „AliveID s IYTC“)

3.2. Tato Pravidla se vztahují i na další Průkazy vydané GTS Alive.

3.3. Více informací a specifikace Průkazů je uvedena v tomto oddíle B, a to ve článcích 4 – 14 těchto Pravidel.

3.4. Pro zjednodušení dochází v těchto Pravidlech, zejména v tomto oddíle B k tomu, že nejsou rozlišovány Průkazy a Karty – nedochází k rozlišování dle vydavatele, avšak k odlišení podle druhu a licence (ISIC, AliveID apod.).

4. ISIC

4.1. Základní specifikace
ISIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod.

4.2 ISIC mohou získat pouze studenti střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – podrobnosti o statusu studena a podmínkách výdeje ISIC jsou uvedeny v článku 4.12. těchto Pravidel. ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku.

4.3. Průkaz ISIC je vydáván pouze jako Školní průkaz. Školní průkaz ISIC vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta vysoké školy/univerzity. nebo školy zapojené do projektu ISIC školám. Platnost Školního průkazu ISIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který průkaz ISIC vystavila.

4.4. Od 1.7. 2023 byl výdej Školního průkazu ISIC v projektu ISIC školám nahrazen Školním průkazem AliveID s ISIC. Školní průkazy ISIC vydané do 30.6.2023 budou platné do 31.12.2023. Prodloužení platnosti Školního průkazu ISIC bude možné realizovat standardně dle článku 4.8. 

4.5. Ceny průkazů ISIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.6. Platnost
Školní Průkaz ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

4.7. Platnost Školního průkazu ISIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením Prodloužení platnosti.

4.8. Prodloužení platnosti
Prodloužení platnosti Školního Průkazu ISIC je možné provést každoročně formou zakoupením Prodloužení platnosti Průkazu ISIC a to přímo na škole či univerzitě. V případě, že ke Školnímu průkazu byla vydána plastová karta, tak v rámci Prodloužení platnosti může být Držiteli na Plastovou kartu vylepena Známka. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti průkazu ISIC. Přesné informace o  Prodloužení platnosti a zda škole vylepuje Známky na Plastové karty, získáte na škole, kde byl průkaz ISIC vydán. Neprodloužený Školní průkaz ISIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s průkazem ISIC.

4.9. Platnost a možnost použití ISIC ve vazbě na aktuální status jeho Držitele
Při užití slev nebo výhod je Držitel povinen sledovat aktuální přehled slev a výhod, jak je uvedeno v části 7 „Poskytování a podmínky slev a výhod“.

4.10. Slevy a výhody je možné čerpat pouze na platné Průkazy/Karty.

4.11. Pokud je sleva či výhoda poskytována pouze na status studenta, může Poskytovatel ověřit status studenta Držitele elektronicky a tím zjistit nárok na slevu či výhodu.

4.12.  Pravidla získání a použití ISIC
Mezinárodní průkaz ISIC může získat každý student, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky (viz níže) a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta).

4.12.1. Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na průkaz ISIC:

• Střední školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení,
• Střední školy zřízené ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti,
• Konzervatoře zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Vyšší odborné školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Programy bakalářské, magisterské či doktorské na Vysokých školách zřízené dle Zákona č. 111/1998 Sb.
• Civilní programy na Univerzitě Obrany zřízené Ministerstvem obrany;
• Civilní programy na Policejní akademii zřízené Ministerstvem vnitra;
• Instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2023 (seznam na MŠMT).

4.12.2. Nárok na mezinárodní průkaz ISIC například nemají:

• studenti kombinovaných a dálkových forem studia,
• studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
• studenti vojáci/policisté nestudující civilní programy,
• studenti jazykových škol s výukou pouze českého jazyka,
• studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení dostupného zde.

5. AliveID s ISIC

5.1. Základní specifikace
AliveID s ISIC je kombinovaným průkazem, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s mezinárodním průkazem ISIC. Tento průkaz je celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod.

5.2 AliveID s ISIC mohou získat pouze studenti střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – podrobnosti o statusu studena a podmínkách výdeje ISIC jsou uvedeny v článku 5.9. těchto Pravidel. AliveID s ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku.

5.3. Školní průkaz AliveID s ISIC vydávají školy zapojené do projektu ISIC školám. Více informací, které školy vydávají Školní průkaz AliveID s ISIC, naleznete zde. Průkaz AliveID s ISIC je možné zakoupit online přímo u GTS Alive.

5.4. Platnost
AliveID s ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si AliveID s ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.

5.5. Prodloužení platnosti
Průkaz AliveID s ISIC zakoupený online u GTS Alive nelze na další rok prodloužit a zároveň nelze používat jako Školní průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Prodloužení platnosti Školního průkazu AliveID s ISIC je možné provést každoročně formou zakoupením Prodloužení platnosti Průkazu a to přímo na škole či univerzitě. V případě, že ke Školnímu průkazu byla vydána Plastová karta, tak v rámci Prodloužení platnosti může být Držiteli na Plastovou kartu vylepena Známka. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti průkazu AliveID s ISIC.

Přesné informace o Prodloužení platnosti a zda škola či univerzita v rámci Prodloužení platnosti vylepuje na Plastovou kartu Známku, získáte na škole, kde byl Průkaz AliveID s ISIC vydán. Neprodloužený Školní průkaz AliveID s ISIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem AliveID s ISIC.

5.6. Platnost a možnost použití AliveID s ISIC ve vazbě na aktuální status jeho Držitele
Při užití slev nebo výhod je Držitel povinen sledovat aktuální přehled slev a výhod, jak je uvedeno v části 7 „Poskytování a podmínky slev a výhod“.

5.7. Slevy a výhody je možné čerpat pouze na platné Průkazy/Karty.

5.8. Pokud je sleva či výhoda poskytována pouze na status studenta, může Poskytovatel ověřit status studenta Držitele elektronicky a tím zjistit nárok na slevu či výhodu.

5.9. Pravidla získání a použití AliveID s ISIC
AliveID s ISIC může získat každý student, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky (viz níže) a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta). 

Pro studenty maturitních ročníků platí, že jim průkaz AliveID s ISIC nemůže být vystaven po úspěšném vykonání maturitní zkoušky, jelikož dnem následujícím po úspěšném vykonání maturitní zkoušky přestávají být studenty dané školy. Studenti, kteří nevykonali jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestávají být studenty školy 30. června roku, v němž měli vzdělávání řádně ukončit, a nelze jim po tomto datu průkaz AliveID s ISIC vydat.

5.9.1. Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na průkaz AliveID s ISIC:

• Střední školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení,
• Střední školy zřízené ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti,
• Konzervatoře zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Vyšší odborné školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
• Programy bakalářské, magisterské či doktorské na Vysokých školách zřízené dle Zákona č. 111/1998 Sb.
• Civilní programy na Univerzitě Obrany zřízené Ministerstvem obrany;
• Civilní programy na Policejní akademii zřízené Ministerstvem vnitra;
• Instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2023 (seznam na MŠMT).

5.9.2. Nárok na mezinárodní Průkaz ISIC například nemají:

• studenti kombinovaných a dálkových forem studia• studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
• studenti vojáci/policisté nestudující civilní programy,
• studenti jazykových škol s výukou pouze českého jazyka,
• studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení dostupného zde.

6. ISIC Scholar

6.1. Základní specifikace

ISIC Scholar je jediným celosvětově uznávaným průkazem žáka základní školy, který slouží k potvrzení statusu žáka a uplatnění studentských výhod a slev. ISIC Scholar je určen výhradně pro žáky základních škol.

Výdej průkazu ISIC Scholar byl ukončen 30. 6. 2022 a od 1.7.2023 byl nahrazen AliveID s ISIC Scholar.

7. AliveID s ISIC Scholar

7.1. Základní specifikace
AliveID s ISIC Scholar je kombinovaný průkaz, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s jediným celosvětově uznávaným průkazem žáka základní školy ISIC Scholar, který slouží k potvrzení statusu žáka a dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod.

7.2. AliveID s ISIC Scholar mohou získat výhradně žáci základních škol.

7.3. Školní průkaz AliveID s ISIC Scholar vydávají školy zapojené do projektu ISIC školám. Více informací, které školy vydávají Školní Průkaz AliveID s ISIC , naleznete zde.

7.4. Průkaz AliveID s ISIC Scholar je možné zakoupit online přímo u GTS Alive. Takto zakoupený průkaz AliveID s ISIC Scholar nelze používat jako Školní průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

7.5. Platnost
Školní průkaz AliveID s ISIC Scholar platí od 1.9. daného školního roku a trvá po dobu studia žáka na škole, která průkaz vystavila, maximálně však do 31.12. pátého roku po začátku platnosti Průkazu AliveID s ISIC Scholar.

7.6. AliveID s ISIC Scholar zakoupený online ve webové aplikaci GTS Alive platí maximálně 16. měsíců, platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC Scholar pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.

7.7. Prodloužení platnosti
Průkaz AliveID s ISIC Scholar nelze na další období prodloužit.

7.8. Pravidla získání AliveID s ISIC Scholar
AliveID s ISIC Scholar může získat každý žák základní školy, přičemž se jedná o základní školu na území ČR a zároveň je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Rejstřík škol a školských zařízení naleznete zde.

7.9. AliveID s ISIC Scholar nelze vystavit:

• žákovi mladšímu 15 let bez souhlasu zákonného zástupce,
• žákovi, který nepředloží doklad totožnosti (karta pojištěnce, rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas),
• studentům víceletých gymnázií (mají nárok na průkaz ISIC).


8. ITIC 

8.1. Základní specifikace
Průkaz ITIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

8.2. Průkaz ITIC je vydáván pouze jako Školní průkaz. Školní průkaz ITIC pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji kombinovaného průkazu ITIC a průkazu učitele/akademika vysoké školy/univerzity. Platnost Školního průkazu ITIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který průkaz ITIC vystavila.

8.3. Od 1.7. 2023 byl výdej Školního průkazu ITIC v projektu ISIC školám nahrazen Školním průkazem AliveID s ITIC. Školní průkazy ITIC vydané do 30.6.2023 budou platné do 31.12.2023. Prodloužení platnosti Školního průkazu ITIC bude možné realizovat standardně dle článku 8.7. 

8.4. Ceny průkazů ITIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

8.5. Platnost
Školní průkaz ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.

8.6. Platnost Školního průkazu ITIC lze každoročně prodlužovat a to zakoupením Prodloužení platnosti.

8.7. Prodloužení platnosti
Prodloužení platnosti Školního průkazu ITIC je možné provést každoročně formou zakoupením Prodloužení platnosti průkazu ITIC a to přímo na škole či univerzitě. V případě, že ke Školnímu průkazu byla vydána plastová karta, tak v rámci Prodloužení platnosti může být Držiteli na Plastovou kartu vylepena Známka. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti průkazu ITIC. Přesné informace o  Prodloužení platnosti a zda škole vylepuje Známky na Plastové karty, získáte na škole, kde byl průkaz ITIC vydán. Neprodloužený Školní průkaz ITIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s průkazem ITIC.

8.8. Pravidla získání průkazu ITIC
Mezinárodní průkaz ITIC může získat každý pedagog nebo akademický pracovník pracující ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2023 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho školního roku a učí minimálně na půl úvazku.

8.9. Přehled škol naleznete zde:

• rejstřík škol a školských zařízení zde;
• adresář VŠ a přímo řízených organizací zde;
• vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurty cizích jazyků s denní výukou od září 2023 zde.

8.10. Pro pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU, nárok na ITIC v ČR není. Na výjimku může být na žádost u GTS Alive o nároku rozhodnuto individuálně.

8.11. Učitelé či akademičtí pracovníci působící na školách v zahraničí nemohou žádat o vystavení průkazu ITIC na území ČR. Vždy se musí obrátit na licenční autoritu vydávající průkaz ITIC v dané zemi.

9. AliveID s ITIC 

9.1. Základní specifikace
AliveID s ITIC je kombinovaný průkaz, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese ITIC a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

9.2. Školní průkaz AliveID s ITIC vydávají školy zapojené do projektu ISIC školám. Více informací, které školy vydávají Školní průkaz AliveID s ITIC, naleznete zde.

9.3. Průkaz AliveID s ITIC je možné zakoupit online přímo u GTS Alive.

9.4. Platnost
AliveID s ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si AliveID s ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.

9.5. Prodloužení platnosti

• Průkaz AliveID s ITIC zakoupený online u GTS Alive nelze na další rok prodloužit a zároveň nelze používat jako Školní průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.
• Prodloužení platnosti Školního průkazu AliveID s ITIC je možné provést každoročně formou zakoupením Prodloužení platnosti Průkazu a to přímo na škole či univerzitě. V případě, že ke Školnímu průkazu byla vydána plastová karta, tak v rámci Prodloužení platnosti může být Držiteli na Plastovou kartu vylepena Známka. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti Průkazu AliveID s ITIC.

Přesné informace o výdeji Prodloužení platnosti a Známkách získáte na škole, kde byl Průkaz AliveID s ITIC vydán. Neprodloužený Školní průkaz AliveID s ITIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem AliveID s ITIC.

9.6. Pravidla získání AliveID s ITIC
AliveID s ITIC může získat každý pedagog nebo akademický pracovník pracující ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od září 2023 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho školního roku a učí minimálně na půl úvazku.

Přehled škol naleznete zde:

• rejstřík škol a školských zařízení zde;
• adresář VŠ a přímo řízených organizací zde;
• vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurty cizích jazyků s denní výukou od září 2023 zde.

9.8. Pro pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU, nárok na AliveID s ITIC v ČR není. Na výjimku může být na žádost u GTS Alive o nároku rozhodnuto individuálně.

9.9. Učitelé či akademičtí pracovníci působící na školách v zahraničí nemohou žádat o vystavení AliveID s ITIC na území ČR. Vždy se musí obrátit na licenční autoritu vydávající AliveID s ITIC v dané zemi.

10. AliveID s IYTC

10.1. Základní specifikace
AliveID s IYTC je kombinovaný průkaz, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s mezinárodním průkazem mládeže IYTC. Platí ve více než 130 zemích světa a svým držitelům přináší spoustu benefitů a slev. S průkazem AliveID s IYTC máte možnost získat i ISIC celoroční cestovní pojištění od UNIQA. Průkaz AliveID S IYTC je určen všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení Průkazu nepřekročí žadatel 26 let).

10.2. Průkaz AliveID s IYTC je možné zakoupit pouze online přímo u GTS Alive.

10.3. Platnost
AliveID s IYTC může být vydán žadateli, který v den žádosti nedovršil 26. rok svého věku. Platnost vydaného AliveID s IYTC je vždy 12 měsíců od měsíce vydání.

10.4. Platnost AliveID s IYTC nelze prodloužit, AliveID s IYTC je třeba si pořídit každý rok nový.

11. Alive Student, Alive Zaměstnanec, Alive Alumni

11.1. Základní specifikace
Průkaz Alive student, Alive zaměstnanec a Alive absolvent je vydáván pouze ve formě Školního průkazu.

11.2. V projektu ISIC školám byl 1. 7. 2023 Průkaz Alive Student a Alive Zaměstnanec nahrazen Školním průkazem AliveID Student a AliveID Zaměstnanec. Školní průkazy Alive Student a Alive Zaměstnanec vydané do 30. 6. 2023 budou platné do 31. 12. 2023. Tyto průkazy již nebude možné prodloužit na nové období platnosti.

11.3. Školní průkaz Alive Student je identifikační průkaz studenta, účastníka kurzu či celoživotního vzdělávání školy spojený s benefitní programem Alive. Průkaz Alive Student je platný pouze na území České republiky. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok (například z důvodu formy studia, resp. v případě se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia) na získání Průkazu ISIC nebo účastníkům kurzů, celoživotního vzdělávání či jiného vzdělávání poskytované školou na území České republiky.

11.4. Školní průkaz Alive Zaměstnanec je identifikační průkaz zaměstnance školy spojený s benefitní programem Alive. Průkaz Alive Zaměstnanec je platný pouze na území České republiky. Je určen všem zaměstnancům škol (technickohospodářský zaměstnanci škol), kteří nemají nárok na získání Průkazu ITIC.

11.5. Školní průkaz Alive Alumni je identifikační průkaz absolventa školy spojený s benefitním programem Alive. Průkaz Alive Alumni je platný pouze na území Českém republiky. Je určen studentům níže uvedených škol, kteří úspěšně ukončili studium na své škole. Školy vydávající Alive Alumni: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Slezská univerzita v Opavě.

11.6. Školní průkazy Alive vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům/učitelů/akademikům/zaměstnancům/absolventům k řešení praktických úkonů ve škole a školských zařízeních (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní průkaz Alive, naleznete zde.

11.7. Školní průkazy Alive vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji kombinovaného průkazu Alive a průkazu studenta/absolventa/účastníka kurzu/zaměstnance vysoké školy/univerzity. Platnost Školního průkazu Alive je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který průkaz Alive vystavila.

11.8. Ceny průkazů Alive se na jednotlivých školách mohou lišit.

11.9. Platnost

11.9.1. Školní průkaz Alive Student a Alive Zaměstnanec platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si Průkaz Alive pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.

11.9.2. Školní průkaz Alive Alumni platí maximálně 24 měsíců (Alive Alumni Masarykovy univerzity maximálně 32 měsíců), resp. vždy od data vydání průkazu v daném roce do 21.12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si Alive Alumni pořídíte kdykoli v období od 1. 1. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

11.10. Prodloužení platnosti
Prodloužení platnosti Školního Průkazu Alive Student a Alive Zaměstnanec je možné provést každoročně formou zakoupením Prodloužení platnosti průkazu Alive a to přímo na škole či univerzitě. V případě, že ke Školnímu průkazu byla vydána plastová karta, tak v rámci Prodloužení platnosti může být Držiteli na Plastovou kartu vylepena Známka. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti průkazu Alive. Přesné informace o  Prodloužení platnosti a zda škole vylepuje Známky na Plastové karty, získáte na škole, kde byl průkaz Alive vydán. Neprodloužený Školní průkaz Alive je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s průkazem Alive.

11.11.Prodloužení platnosti Školního průkazu Alive Alumni probíhá stejným způsobem jako je tomu u Alive Student a Alive Zaměstnanec nebo je možné u vybraných škol objednat známku kdykoliv v průběhu roku zasláním žádosti na e-mail online@isic.cz. Přesné informace o Prodloužení platnosti průkazu Alive Alummni získáte na vaší škole.

12. AliveID Student a AliveID Zaměstnanec

12.1. Základní specifikace
Průkaz AliveID Student a AliveID Zaměstnanec je vydáván pouze ve formě Školního průkazu.

12.2. Školní průkaz AliveID Student je kombinovaný průkaz, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s identifikační průkazem studenta, účastníka kurzu či celoživotního vzdělávání školy spojený a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Průkaz AliveID Student je platný pouze na území České republiky. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok (například z důvodu formy studia, resp. v případě se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia) na získání průkazu ISIC.

12.3. Školní průkaz AliveID Zaměstnanec je kombinovaný průkaz, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s identifikačním průkazem zaměstnance školy a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Průkaz AliveID Zaměstnanec je platný pouze na území České republiky. Je určen všem zaměstnancům škol (technickohospodářský zaměstnanci škol), kteří nemají nárok na získání průkazu ITIC.

12.4. Školní průkaz AliveID Student a AliveID Zaměstnanec vydávají školy zapojené do projektu ISIC školám. Více informací, které školy vydávají AliveID, naleznete zde.

12.5. Platnost
Školní průkaz AliveID Student a AliveID Zaměstnanec platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz Alive pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.

12.6. Prodloužení platnosti
Prodloužení platnosti Školního průkazu AliveID Student a AliveID Zaměstnanec je možné provést každoročně formou zakoupením Prodloužení platnosti průkazu AliveID a to přímo na škole či univerzitě. V případě, že ke Školnímu průkazu byla vydána plastová karta, tak v rámci Prodloužení platnosti může být Držiteli na Plastovou kartu vylepena Známka. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti průkazu AliveID. Přesné informace o výdeji Prodloužení platnosti a Známkách získáte na škole, kde byl průkaz AliveID Student či AliveID Zaměstnanec vydán. Neprodloužený Školní průkaz AliveID je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s průkazem AliveID.

13. AliveID Absolvent

13.1. Základní specifikace
Průkaz AliveID Absolvent je vydáván pouze ve formě Školního průkazu. 
AliveID Absolvent je kombinovaný průkaz, který spojuje licenci a identifikátor AliveID s průkazem absolventa školy. AliveID Absolvent je platný pouze na území Českém republiky. Je určen absolventům školy, kteří dokončili své studium a jejich škola vydává AliveID Absolvent jako průkaz absolventa školy.

13.2. Platnost
AliveID Absolvent je platný 12 měsíců. Pokud není zaslána žádost o zrušení průkazu, je Průkaz každý rok automaticky prodloužen na dalších 12 měsíců.

13.3. Prodloužení platnosti
Prodloužení platnosti je automatické, ledaže Držitel požádá o zrušení Průkazu či ukončení automatického prodlužování. Žádost je možné podat info@isic.cz.

13.4. Pravidla získání a použití
AliveID Absolvent je možné získat pouze na Škole, ve které Držitel absolvoval studium dle podmínek Školy, a to pouze v případě, že daná Škola spolupracuje s GTS Alive a tento Průkaz vydává. Pro objednání je nutné podat žádost na příslušné Škole a splnit požadavky nastavené Školou. Průkaz nemůže získat Držitel, který nesplňuje podmínky Školy pro výdej absolventského průkazu anebo Držitel, jehož Škola neumožňuje výdej tohoto druhu Průkazu.

14. AliveID Členské karty

14.1. Základní specifikace
Karta AliveID je členskou kartou sportovního svazu spojená s benefitním programem Alive. Benefitní program Alive je platný pouze na území České republiky. Je určena všem členům sportovního svazu, kteří splňují podmínky členství svazu.

14.2. AliveID členská karta je vydávána pouze ve formě členské karty AliveID a není možné ji zakoupit v partnerské síti GTS Alive.

14.3. Platnost
Platnost AliveID Členské karty je rozdílná u jednotlivých sportovních svazů a řídí se stanovami a podmínkami členství jednotlivých svazů. Platnost členské karty je vždy vytištěna na plastové kartě. Platnost benefitního programu Alive
je 12–16 měsíců od vydání členské karty a to podle typu Karty a svazu, jejímž prostřednictvím je vydávána. Benefitní program Alive je členům po zaplacení členských příspěvků prodlužován na další období zaplaceného členství.

14.4. Více informací o členství a podmínkách AliveID Členské karty u jednotlivých svazů naleznete na stránkách svazů.

14.5. Přehled distribučních partnerů GTS Alive:
Raul s.r.o., IČO 256 086 673 – program pro Svaz lyžařů České republiky

C. Pravidla použití

15. Obecná pravidla použití 

15.1. Průkazy a Karty mohou užívat pouze řádní Držitelé, kteří je získali na základě žádosti, smlouvy či objednávky od GTS Alive nebo oprávněného vydavatele.

15.2. Držitelé požadující Průkaz/Kartu určený k prokázání určitého statusu (studenta, člena organizace apod.) se zavazují o takový Průkaz/Kartu žádat pouze, pokud tento status naplňují dle těchto Pravidel. Neoprávněné vyžadování Průkazu/Karty prokazující určitý status se považuje za porušení těchto Pravidel a v případě, že dojde k výdeji Průkazu/Karty, bude v takovém případě Průkaz/Karta zrušena a Držitel je povinen uhradit způsobenou škodu. Škola, která vydá nepravdivé prohlášení o statusu subjektu žádajícího o vystavení Průkazu/Karty v rozporu s těmito Pravidly, odpovídá za škodu tímto způsobenou.

15.3. Držitel není oprávněn Průkaz ani Kartu jakkoliv duplikovat či pořizovat jejich kopii.

16.4. Držitel může se svými požadavky, dotazy či jinými podněty kontaktovat GTS Alive na kontaktech zde.

15.5. GTS Alive neodpovídá za ztrátu, poškození či zničení Plastových karet. Držitel je povinen Plastovou kartu chránit a zabezpečit.

15.6. Ochrana Průkazu/Karty, údajů k digitálnímu Průkazu/Kartě
Držitel chrání Průkaz/Kartu včetně údajů k digitální verzi před ztrátou a zneužitím. Držitel se zavazuje hlásit každou ztrátu přístupových údajů k digitální verzi Průkazu/Kartě či jejich zjištěné zneužití v co možná nejkratším čase GTS Alive.

15.7. Držitel není oprávněn Průkaz ponechávat, zapůjčovat či předávat jakýmkoliv třetím osobám.

15.8. Držitel není oprávněn sdělovat jakékoliv přístupové či jiné údaje k Průkazu včetně aplikace pro zobrazení Digitálního Průkazu v Alive App.

15.9. Držitel se zavazuje sdělit jakékoliv změny týkající se statutu, na základě kterého byl Průkaz vydán či jiné změny kontaktních údajů GTS Alive na kontaktech zde.

15.10. Držitel je povinen provádět bez jakékoliv prodlevy veškeré dostupné aktualizace Alive App.

15.11. Držitel bere na vědomí, že Průkaz je, pokud není stanoveno jinak, zejména Digitálním průkazem s možností získat Plastový průkaz, a proto je nedílnou součástí Průkazu možnost jeho zobrazení v Alive App, což není možné u Digitálního průkazu odděleně odmítnout.

15.12. Držitel je povinen chránit si své přístupové údaje a nesdělovat je třetím osobám, rovněž tak neotvírat hypertextové odkazy ve zprávách od neznámých odesílatelů – ani ve zprávách na první pohled podezřelých od známých odesílatelů, nestahovat neprověřené anebo nelegální software, na svém zařízení používat antivirové programy a pravidelně měnit svá hesla a aktualizovat řádně software.

15.13. Nedílnou součástí využívání Průkazu je příjem nezbytných technických zpráv týkajících se Průkazu anebo souvisejících funkcí, což není možné odmítnout, ledaže dojde ke zrušení Průkazu dle těchto Pravidel. Technické zprávy se mohou týkat funkcí Průkazu, Digitálního průkazu, Alive App, změny právních dokumentů či jiných důležitých informací.

16. Ztráta či nález Průkazu nebo Karty

16.1. Držitel, který nalezne Průkaz nebo Kartu, je povinen jej předat oprávněnému vydavateli nebo GTS Alive. V případě nálezu jakéhokoliv Průkazu nebo Karty se prosím obraťte na GTS Alive, školu uvedenou na Průkazu nebo sportovní svaz uvedený na Kartě.

Průkaz nebo Kartu zašlete na adresu: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/202, 170 00 Praha 7. Průkaz bude následně předán oprávněnému majiteli.

16.2. Držitel, který ztratí Průkaz, se zavazuje okamžitě postupovat dle těchto Pravidel. Totožným způsobem se postupuje při odcizení Průkazu.

16.3. Zneužití ztraceného Průkazu, nenahlášení ztraceného Průkazu anebo využití Průkazu, který byl nahlášen jako ztracený je porušením těchto Pravidel a může způsobit škodu GTS Alive.

16.4. Ztráta Průkazu vydaného online ve webové aplikaci GTS Alive
V případě, že byl k Průkazu zároveň vystavena Plastová karta, je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase GTS Alive. Duplikát Plastové karty k Průkazu se nevystavuje a v případě, že Držitel má zájem o vydání nové Plastové karty, tak má možnost objednat si nový Průkaz on-line. Vydání nového Průkazu je zpoplatněno standardním poplatkem (běžná cena Průkazu).

16.5. Ztráta školního Průkazu
Držitel je povinen ztrátu Plastové karty ke Školnímu průkazu nahlásit škole či instituci, která mu Průkaz vydala. Výdej nového Průkazu popřípadě duplikátu Plastové karty se řídí vnitřními předpisy školy/instituce.

16.6. Ztráta Karty
Ztrátu Plastové karty k členské kartě AliveID je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase sportovnímu svazu, který Kartu vydal. Výdej nové členské Karty popřípadě duplikátu Plastové karty se řídí vnitřními předpisy sportovního svazu a může být zpoplatněn.

D. Distribuce Průkazů, kontakty

17. Kontakty GTS Alive

17.1. Pobočka, adresa pro příjem pošty: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha

17.2. E-mail: online@isic.cz, info@isic.cz

17.3. Telefonicky: +420 226 222 333

17.4. Držitel je oprávněn kontaktovat GTS Alive v případě potřeby nahlásit jakoukoliv změnu, dotaz či žádost týkající se Průkazu.

17.5. V případě, že není vydavatelem Průkazu GTS Alive, obrací se Držitel na vydavatele.

17.6. Držitel se obrací na GTS Alive na shora uvedených kontaktech ve všech případech, kdy tak stanoví tato Pravidla anebo jiné právní texty GTS Alive.

18. Výdej a distribuce Průkazů obecně

18.1. Průkazy a Karty vydává GTS Alive anebo jiná instituce, pokud je tak uvedeno v těchto Pravidlech.

18.2. Oprávněným vydavatelem nebo distributorem Průkazů mohou být pouze školy zapojené do projektu „ISIC školám“ uvedené zde nebo ostatní školy, které jsou oprávněny vydávat Průkazy, přičemž Držitel může ověřit, zdali daná škola Průkaz vydává, zde.

18.3. Pro některé školy, například Univerzita Pardubice, AMBIS vysoká škola a Západočeská univerzita v Plzni vydává Průkaz GTS Alive. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách. Pro některé školy v projektu „ISIC školám“ dodává GTS Alive pouze tzv. bílé karty – tyto karty nejsou zapojeny do systému výhod.

18.4. GTS Alive si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro poskytnutí Průkazu nebo Karty a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Držitelů z užívání Průkazu nebo Karty.

18.5. Držitel bere na vědomí, že výdej Průkazů ze strany GTS Alive se řídí těmito právními dokumenty, s nimiž je Držitel při pořízení Průkazu seznámen:

18.5.1. Všeobecné obchodní podmínky pro objednávání Průkazů online – dokument, který upravuje práva a povinnosti při nákupu Průkazu u GTS Alive dostupný zde;

18.5.2. Pravidla použití průkazů a karet – tento dokument zakotvují povinnosti při používání průkazu;

18.5.3. Podmínky poskytování benefitů – Průkaz může Držitel navíc využít k získání různých slev a benefitů, není zde však žádný právní nárok a uvedené není podstatou zakoupeného produktu – více informací zde;

18.5.4. Zásady ochrany osobních údajů – vysvětlení informací o zpracování osobních údajů je dostupné zde;

18.5.5. Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů – dokument o pravidlech používání Průkazů a zpracování osobních údajů žadatelů o Průkaz vydaných v projektu ISIC školám – více informací zde.

18.5.6. Podmínky použití aplikace Alive App – pro užití Průkazu, resp. Digitálního průkazu je nutné stažení Alive App a odsouhlasení podmínek dostupných zde;

18.5.7. Zásady ochrany osobních údajů v Alive App – informace o tom, jak pracujeme s daty v rámci Alive App naleznete zde;

18.5.8. Podmínky použití Profilu Alive – pro užití Průkazu v rámci Alive App je nutné mít aktivní anebo si vytvořit Profil Alive a odsouhlasit podmínky používání Profilu Alive dostupné zde;

18.5.9. Zásady ochrany osobních údajů v Profilu Alive – informace o tom, jak pracujeme s daty v rámci Alive App naleznete zde
(společně dále také jako „právní dokumenty“).

19. Zvláštní ujednání k Průkazům vydávaným na některých školách

19.1. Západočeská Univerzita v Plzni
Na základě písemné dohody mezi Západočeskou Univerzitou v Plzni („ZČU“) a GTS Alive vydává v rámci ZČU Průkazy napřímo GTS Alive, avšak o Průkaz je nutné žádat prostřednictvím ZČU. Průkaz je dostupný v mobilní aplikaci Alive App.

Platnost Průkazu je možné prodloužit, a to prostřednictvím informačního systému ZČU. Více informací zde.

19.2. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Na základě písemné dohody mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně („UTB“) a GTS Alive vydává v rámci UTB Průkazy napřímo GTS Alive, avšak o Průkaz je nutné žádat prostřednictvím UTB. Průkaz je dostupný v mobilní aplikaci Alive App.

Platnost Průkazu je možné prodloužit, a to prostřednictvím informačního systému UTB. Více informací zde.

20. Poučení spotřebitele

20.1. GTS Alive nemá povinnost vydat Průkaz/Kartu žadateli, který nesplňuje podmínky pro vydání daného druhu Průkazu/Karty, neboť tyto jsou identifikačními doklady prokazující určitý status držitele.

20.2. Držitelem Průkazu/Karty může být pouze fyzická osoba. Průkaz/Kartu může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.

20.3. Průkaz/Karta jsou produktem, který zajišťuje GTS Alive pro zájemce. Smluvní vztah se vždy řídí příslušnými ujednáními, přičemž předmětem kupní smlouvy je identifikační Průkaz anebo Karta. Předmětem kupní smlouvy může být také digitální obsah, pokud jde o Digitální průkaz/kartu. K Průkazu/Kartě je navíc umožněno čerpat benefity, avšak tyto nejsou předmětem kupní smlouvy uzavřené s GTS Alive a nejsou nárokové. GTS Alive je oprávněna měnit nabídku benefitů, slev a výhod a tyto rušit či měnit podmínky jejich čerpání.

20.4. GTS Alive není odpovědná za škody vzniklé při užívání Průkazu/Karty anebo využívání benefitů s nimi spojených.

20.5. GTS Alive neodpovídá za funkčnost digitálního Průkazu/Karty, pokud není předmětem kupní smlouvy.

20.6. GTS Alive jakožto vydavatel Průkazů/Karet/Digitálních průkazů a karet nemusí být vždy prodávajícím. Kupní vztah se řídí smlouvou, případně obchodními podmínkami prodávajícího, kterým může být v různých případech GTS Alive, Škola či jiná osoba. Pokud je GTS Alive prodávajícím, řídí se vztah obchodními podmínkami dostupnými zde.

20.7. GTS Alive je oprávněna Průkaz/Kartu zrušit a požadovat její vrácení v těchto případech:
• uplynula doba platnosti,
• Držitel pro získání doložil nepravdivé prohlášení,
• Držitel porušil tato Pravidla či jinak opakovaně porušuje smluvní podmínky GTS Alive.

20.8. Nárok na Průkaz je podmíněn splněním podmínek dle těchto Pravidel. Držitel bere na vědomí, že podmínky vydání jsou u průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC definovány na základě mezinárodních pravidel výdeje identifikačních průkazů stanovených ISIC Association, u Průkazů s licencí AliveID, průkazů Alive GTS Alive. Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS Alive. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody. Přijetím těchto Pravidel Držitel prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Držitel splňuje podmínky pro vydání objednaného Průkazu/Karty. Uvedené se vztahuje rovněž na zákonného zástupce jednajícího jménem Držitele anebo udělujícího souhlas Držiteli.

20.9. Každý Držitel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s GTS Alive je spotřebitelem. Ustanovení týkající se spotřebitele včetně poučení o orgánu dozoru a subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dostupné zde

E. Ostatní práva a povinnosti

22. Doba funkčnosti Průkazu

22.1. Pokud Držitel zakoupí Průkaz u GTS Alive jakožto prodávajícího, bere na vědomí, že smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu trvání platnosti Průkazu. Dobu trvání platnosti Průkazu zjistí Kupující na svém Průkazu, v aplikaci Alive App a také obecně u jednotlivých Průkazů zde

22.2. Obecně platí, že Průkaz je použitelný po dobu trvání jeho platnosti.

23. Zrušení služeb týkajících se Průkazu/vrácení Průkazu

23.1. Držitel, který se rozhodne, že nechce pokračovat v užívání Průkazu nebo Karty, se zavazuje učinit následující postup:

23.1.1. Školní průkaz
Držitel je povinen postupovat dle vnitřních předpisů školy a v jejich souladu. Průkaz ani výpověď není možno směřovat vůči GTS Alive. Veškeré informace sdělí Držiteli studijní oddělení či jiný pověřený orgán dané školy, která Průkaz vydala.

23.1.2. Průkazy vydané online ve webové aplikaci GTS Alive
Držitel je povinen zaslat písemnou výpověď adresovanou do sídla GTS Alive, ustanovení týkající se výpovědi jsou dostupné zde.

23.1.3. Karta
Držitel je povinen postupovat dle stanov konkrétního svazu a v jejich souladu. Kartu ani výpověď není možno směřovat vůči GTS Alive. Veškeré informace sdělí Držiteli pověřený orgán dané svazu/instituce, která Kartu vydala.

23.2. Držitel bere na vědomí, že jakmile je výpověď doručena, tuto není možno vzít zpět a Průkaz bude skartován. Držitel není oprávněn uchovávat kopii Průkazu či užívat jakékoliv údaje z Průkazu.

23.3. Požadavek na zrušení Průkazu či ukončení zpracování osobních údajů pro účely vedení Průkazu: Držitel může kdykoliv žádat o ukončení možnosti Průkaz (identifikační průkaz, Digitální průkaz) užívat, resp. užívat výhody a slevy, které identifikační Průkaz při prokázání statusu Držitele umožňuje. Držitel také může žádat o výmaz všech jeho osobních údajů vedených za účelem užívání Průkazu. Při takovém požadavku postupuje GTS Alive obdobně jakožto při podání výpovědi dle ustanovení VOP a v tomto smyslu zahájí s Držitelem příslušnou komunikaci.

23.4. GTS je oprávněna ukončit poskytování služeb v souvislosti s užíváním Průkazu takto:

23.4.1. GTS je oprávněna smlouvu uzavřenou s Držitelem ukončit jen v případech kdy tak stanoví zákon anebo to umožňuje uzavřená smlouva.

23.4.2. GTS Alive je oprávněna od smlouvy odstoupit a ukončit poskytování služeb v případech, kdy to umožňuje účinná právní úprava a v případě, že Držitel podstatným způsobem porušuje uzavřenou smlouvu, tato Pravidla anebo jiný právní dokument. Za podstatné porušení Držitelem se považuje mimo jiné:

• Porušení těchto Pravidel anebo jiného právního dokumentu, který je součástí Pravidel či uzavřené smlouvy,
• Hrozba způsobená vůči informačnímu systému GTS Alive Držitelem, resp. ze zařízení Držitele,
• Nedodržení bezpečnostních povinností Držitele s ohledem na zařízení, na kterém se Průkaz nachází,
• Zneužití či obcházení Pravidel či jiných právních dokumentů,
• Nepravdivé či zavádějící prohlášení Držitele,
• Způsobení škody Držitelem GTS Alive anebo jiné spolupracující osobě.

23.5. V případě ukončení poskytování služeb ze strany GTS Alive z důvodů dle ustanovení odstavce bod 23.4 těchto Pravidel není Držitel oprávněn požadovat vrácení kupní ceny Průkazu či úhradu jakýchkoliv jiných nákladů Držitele.

25. Změna právních dokumentů

25.1. GTS Alive si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tato Pravidla a jiné právní texty.

25.2. Uzavřenou smlouvu je možno změnit pouze na základě dohody smluvních stran (například po dohodě GTS Alive a Kupujícího), ale také prostřednictvím změny smluvních dokumentů, pokud je k tomu prodávající, například GTS Alive oprávněn uzavřenou smlouvou.

25.3. Právní dokumenty definované těmito pravidly je oprávněno GTS Alive měnit jednostranně takto:

25.3.1. Změna právních dokumentů je možná zejména v případě změny účinné právní úpravy, potřeby změny s ohledem na technické důvody, z důvodu změny vlivem změny produktu (poskytnutí nových funkcí, změna stávajících apod.) a z dalších důležitých důvodů.

25.3.2. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené smlouvy, ledaže byla změna Držiteli oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neoznámil, že se změnou nesouhlasí a že požaduje ukončit používání Průkazu.

25.3.3. GTS Alive oznámí změnu právních dokumentů elektronicky e-mailem na e-mail Držitele, případně v rámci Alive App anebo jiným elektronickým způsobem.

25.3.4. Držitel nemá v případě oznámení požadavku na ukončení používání Průkazu z důvodu jednostranné změny právních dokumentů právo na vrácení ceny Průkazu, ledaže změna znamená omezení služeb bezprostředně souvisejících s využitím Průkazu jakožto identifikačního digitálního Průkazu (dokladu), pro který došlo k uzavření příslušné smlouvy mezi Držitelem a vydavatelem Průkazu.

25.4. Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou následující právní dokumenty:

25.4.1. Všeobecné obchodní podmínky pro objednávání Průkazů online;

25.4.2. Podmínky poskytování benefitů;

25.4.3. Zásady ochrany osobních údajů;

25.4.4. Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů – dokument o pravidlech používání Průkazů a zpracování osobních údajů žadatelů o Průkaz vydaných v projektu ISIC školám;

25.4.5. Podmínky použití aplikace Alive App;

25.4.6. Zásady ochrany osobních údajů v Alive App;

25.4.7. Podmínky použití Profilu Alive;

25.4.8. Zásady ochrany osobních údajů v Profilu Alive.

26. Závěrečná ustanovení

26.1. Pořízením Průkazu nebo Karty se všichni Držitelé zavazují dodržovat tyto Pravidla, a to i v případech, kdy nedošlo k zakoupení Průkazu/Karty u prodávajícího GTS Alive.

26.2. Tyto Pravidla jsou k dispozici v sídle GTS Alive a na Webu.

26.3. Verze Pravidel – 01062024.