Zásady ochrany osobních údajů

1. Obsah

1. Obsah

2. Obecné informace
2.1. Úvod a účel Zásad
2.2. Základní pravidla při zpracování osobních údajů, kategorie zpracovatelů
2.3. Správce, pověřenec a kontakty
2.4. Definice
2.5. Účinnost, změna zásad

3. Průkazy a Karty
3.1. Zpracování osobních údajů a různé druhy Průkazů a Karet
3.2. Průkazy a Karty s licencí AliveID a Alive – účel zpracování a další informace
3.3. Průkazy s licencí ISIC Association – účel zpracování a další informace
3.4. Doba uchování Osobních údajů k Průkazů a Kartám
3.5. Online ověřování a kontrola identifikace Držitele Průkazu/Karty
3.6. Průkazy a jiné aktivity Držitelů mladších 15-ti let – potvrzení zákonným zástupcem
3.7. Společné informace pro Držitele Průkazu vybraných škol

4. Mobilní aplikace Alive App a ověření Uživatele Alive App
4.1. Účel a další informace
4.2. Mobilní aplikace Etugate

5. Profil Alive a poskytování vybraných marketingových informací
5.1. Účel a ostatní informace:
5.2. Zpracování osobních údajů při nedokončené aktivaci Profilu Alive
5.3. Google Cloud Vision
5.4. Zapojení se do soutěží
5.5 Soutěže na sociálních sítítch
5.6. Vouchery/Promo kódy
5.4. Souhlas k zasílání vybraných novinek

6. Pojištění
6.1. Účel a ostatní informace:

7. Prohlížení a užívání Webu
7.1. Online reklama a cookies
7.2. Nástroje sociálních sítí
7.3. Využití kontaktů zveřejněných na Webu

8. Oprávněný zájem GTS Alive na ochraně svých práv, k usnadnění dodržování právní úpravy a pro případnou obranu proti nárokům

9. Plnění právních povinností

10.Práva, podávání žádostí
10.1. Způsob vyřizování Vašich žádostí
10.2. Odvolání souhlasu
10.3. Právo na přístup, transparentní informace, postupy pro výkon práv
10.4. Právo na opravu
10.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
10.6. Právo na omezení Zpracování
10.7. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování
10.8. Právo na přenositelnost údajů
10.9. Právo vznést námitku
10.10. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
10.11. Právo na podání stížnosti k orgánu dozoru

2. Obecné informace

2.1. Úvod a účel Zásad
Na následujících stránkách naleznete ucelené informace a podmínky týkající se ochrany Osobních údajů.

Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení veškerých podmínek zpracování osobních údajů prováděných při našich aktivitách. Vždy, když nám Držitel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů nebo je o zpracování osobních údajů při odsouhlasení informován, odkazujeme rovněž na tyto Zásady, kde jsou obsaženy podrobné informace o všech účelech zpracování, které pro Držitele provádíme. Pokud má Držitel jakékoliv dotazy k těmto Zásadám, může pro vysvětlení využít níže uvedené kontakty

2.2. Základní pravidla při zpracování osobních údajů, kategorie zpacovatelů
Stejně jako se s vysokou pečlivostí a zájmem staráme o Průkazy a Karty a možnosti jejich využití, obdobně přistupujeme i k ochraně poskytnutých Osobních údajů o jejich Držitelích.

Shromažďujeme jen ty Osobní údaje, které skutečně potřebujeme ke stanoveným účelům. Vše činíme tak, abychom Držitelům mohli poskytnout a zaručit ten nejlepší servis nejen v České republice, ale i ve všech dalších zemích, kde lze Průkazy využívat.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS Alive – fyzické osoby.

2.3. Správce, pověřenec a kontakty
Pokud není stanoveno jinak, správcem osobních údajů je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

Správce můžete kontaktovat:
– Telefonicky na 226 222 335,
– Faxem na 226 222 300,
– E-mailem na legal@isic.cz,
– Poštou na GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00.

Správce jmenoval pověřence, který má následující kontakty:
Mgr. Karel Beck, e-mail: karel.beck@isic.cz, tel.: +420 226 222 325.

Žádosti týkající se Zpracování Osobních údajů pro pojištění směřujte, prosím, na:
GTS ALIVE Services s.r.o. Na Maninách 1092/20 170 00 Praha 7 telefon: 226 222 336 fax: 226 222 300 legal@gtsalive.com

2.4. Definice
GTS Alive = obchodní společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je provozovatelem Webu a zároveň správcem osobních údajů, pokud není v těchto Zásadách stanoveno jinak. GTS Alive je licenční autoritou výdeje Průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC pro Českou republiku pověřenou certifikátem ISIC Association (CVR 26746760, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark).

Pravidla = Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Zásady = tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Uživatel = návštěvník Webu a zároveň subjekt osobních údajů.

FB = Facebooková stránka ISIC Czech Republic

https://www.facebook.com/isic.czech

Web = webová stránka https://www.isic.cz/

Průkaz = jakýkoliv mezinárodní průkaz ISIC,ISIC Scholar, IYTC, ITIC anebo licencí Alive a AliveID, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem.

Karta = jakákoliv členská karta AliveID.

Školní Průkaz = spojený průkaz studenta, učitele, zaměstnance a absolventa školy a Průkazu; Tyto průkazy vydávají pouze školy spolupracující s GTS Alive na výdeji těchto průkazů.

Průkaz AliveID = průkaz s licencí AliveID, která umožnuje elektronickou autentizaci identifikátoru AliveID v partnerské síti GTS Alive a tím čerpat slevy a výhody navázané na benefitní program Alive.

Prodloužení platnosti = prodloužení platnosti Průkazu na novou platnost Průkazu/Karty.

Profil Alive = osobní účet Držitele v mobilní aplikaci Alive App.

Alive App = název mobilní aplikace, která slouží k zobrazení Průkazu/Karty a dalším volitelným funkcím.

Držitel = uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty; Držitel je zároveň subjektem osobních údajů.

GDPR = Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj = jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; Osobním údajem je například e-mail nebo mobilní telefon, Osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Pro vydání Průkazu či Karty je nezbytné zpracovávat Vaše Osobní údaje.

Zvláštní kategorie = údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů (dříve citlivé údaje); zvláštní kategorií údajů je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. GTS Alive nikdy nevyžaduje zvláštní kategorie údajů a tyto nejsou zpracovávány.

Zpracování = jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Účel = důvod, proč GTS Alive zpracovává Osobní údaje.

Kategorie osobních údajů = konkrétní Osobní údaje, které potřebujeme ke Zpracování, například jméno, příjmení a datum narození jsou kategorií identifikačních údajů, e-mail pak je kategorií kontaktních údajů.

2.5. Účinnost, změna zásad
Tyto Zásady jsou účinné od 1.9.2021. Zásady můžeme v odůvodněných případech změnit, vždy to však předem oznámíme prostřednictvím Webu a změna je účinná dnem zveřejnění, není-li stanoveno datum pozdější.

3. Průkazy a Karty

3.1. Zpracování osobních údajů a různé druhy Průkazů a Karet

Na následujících stránkách naleznete ucelené informace a podmínky týkající se zpracování osobních údajů všech Držitelů a žadatelů o držení našich Průkazů a Karet (plastové a digitální):

Na následujících stránkách naleznete ucelené informace a podmínky týkající se zpracování osobních údajů všech Držitelů a žadatelů o držení našich Průkazů a Karet (plastové a digitální). Osobní údaje pro jednotlivé Průkazy a Karty mohou být zpracovávány odlišně, a to v návaznosti na funkce Průkazu/Karty, školu, ve které dochází k vydání a jiná specifika. Funkce každého Průkazu/Karty jsou podrobně popsány v Pravidlech.

Tyto Zásady popisují zpracování osobních údajů pro tyto druhy:

A. Průkazy s mezinárodní licencí ISIC Association
· ISIC (International Student Identity Card),
· ISIC Scholar (International Scholar Identity Card),
· IYTC (International Yout Identity Card),
· ITIC (International Teacher Identity Card).

B. Průkazy s  licencí AliveID
· AliveID Student,
· Alive Zaměstnanec,
· Alive Absolvent,
· Alive Členské karty.

C. Průkazy s  licencí Alive
· AliveID Student,
· Alive Zaměstnanec,
· Alive Absolvent,

D. Kombinované Průkazy
· AliveID s  licencí ISIC („AliveID s ISIC“),
· AliveID s  licencí ISIC Scholar („AliveID s ISIC Scholar“),
· AliveID s  licencí IYTC („AliveID s IYTC“),
· AliveID s  licencí ITIC („AliveID s ITIC“),

3.2. Průkazy a Karty s licencí AliveID, účel zpracování a další informace

Účel: Účelem zpracování osobních údajů je realizace objednávky, umožnění vydání a užívání Průkazu. Vyplněním příslušné žádosti Držitel žádá o vydání Průkazu. Průkaz je možno vydat pouze, pokud Držitel splňuje podmínky pro vydání Průkazu své školy, žádá o jeho vydání a zároveň sdělí (sdělil) Škole nezbytné Osobní údaje a souhlasí s jejich předání GTS Alive za tímto účelem. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu a umožnění užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vytvoření digitálního průkazu, k evidenci Držitele a jeho digitálního průkazu, k zasílání nutných informací pro fungování Průkazu a k využití všech funkcí Průkazu včetně verifikace oprávněnosti čerpání slev/výhod Držitele tohoto Průkazu.

V případě, že byla k Průkazu vydána i jeho plastová podoba, budou osobní údaje využity k vyrobení plastové podoby a vytištění údajů uváděných na Průkazu.

Každý nový Držitel získá možnost vytvoření Profilu Alive k Průkazu. Zároveň může využít digitální variantu Průkazu v mobilní aplikaci Alive App k čerpání slev/výhod.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy. Zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu.

Příjemci: NE

Přehled všech obchodních partnerů GTS Alive, u kterých může Držitel uplatnit slevu/výhodu a provést nákup naleznete zde.

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje Držitele a údaje viditelné na Průkaze a další Osobní údaje, které jsou pro užívání Průkazu nezbytné, zejména a údaje o používání Průkazu, oprávnění k výhodám, síťové a jiné identifikátory, přiřazený Profil Alive a údaje týkající se profilu. Pro účely užití a funkčnosti vedeme databázi Držitelů, ve které k ověření Průkazu, možnosti slev a výhod a dalšího užití evidujeme ověřovací osobní údaje (zejména číslo Průkazu, datum vydání, zneplatnění, údaje o prodloužení Průkazů, pokud je prodloužení u daného Průkazu možné).

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: přímo subjekt údajů, ledaže byl daný průkaz vydán prostřednictvím žádosti uplatněné na vybrané Škole, v takovém případě je zdrojem údajů .

Předání do třetích zemí (mimo EU): NE

Oprávněné zájmy: po ukončení zpracování dle stanovené doby je nutné uchovat omezený rozsah některých důležitých dokumentů. Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o žádostech o vydání Průkazu/Karty) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

3.3. Průkazy s licencí ISIC Association – účel zpracování a další informace

Účelem zpracování osobních údajů je realizace objednávky, umožnění vydání a užívání Průkazu.

Vyplněním příslušné žádosti Držitel žádá o vydání Průkazu. Průkaz je možno vydat pouze, pokud Držitel sdělí správci nezbytné Osobní údaje, toto zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu a umožnění užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

· k vystavení Průkazu;
· k vyrobení plastové karty k Průkazu;
· k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta, platnosti Průkazu, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
· k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu, například sdělení o končící platnosti (poštou, elektronicky);
· k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů dle Pravidel a příslušné žádosti;
· vedení evidence Držitelů Průkazů, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování statusu žáka/studenta, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

Každý nový Držitel získá možnost vytvoření Profilu Alive k Průkazu. Zároveň může využít digitální variantu Průkazu v mobilní aplikaci Alive App k čerpání slev/výhod.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

Oprávněné zájmy: po ukončení zpracování dle stanovené doby je nutné uchovat omezený rozsah některých důležitých dokumentů. Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o žádostech o vydání Průkazu/Karty) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: ISIC Association – Nezisková členská organizace, která řídí a spravuje mezinárodní identifikační Průkazy; dochází k předání pouze omezeného rozsahu dat, a to za účelem zajištění možnosti využití průkazu v zahraničí (po celém světě). Informace o zpracování osobních údajů ze strany ISIC Association jsou dostupné zde.

Přehled všech obchodních partnerů GTS Alive, u kterých může Držitel uplatnit slevu/výhodu a provést nákup naleznete zde.

Přehled všech škol zapojených do projektu ISIC Školám zde.

Pro toto zpracování jsou využiti zpracovatelé uvedeni v odstavci 2.2 těchto Zásad.

Předání do třetích zemí mimo EU: Pro zajištění výhod ISIC Association využívá partnery, jejichž přehled je uveden zde – těmto partnerům je odeslána potvrzující zpráva o platnosti průkazu, včetně případného předání této zprávy do třetí země (činí se tak pouze na základě žádosti držitele Průkazu o jeho využití u konkrétního poskytovatele služeb, předání do třetí země se tak může aplikovat dle volby držitele Průkazu i v zemi, kde neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR ani vhodné záruky podle článku 46 GDPR, v takovém případě je předání do takové země uskutečněno pouze pro splnění smlouvy pro umožnění využití benefitu průkazu a to v rozsahu přiřazení údaje o platnosti průkazu – ANO/NE).

ISIC Association zpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatele ve třetí zemi – ISIC Service Office DOO, ID No. 21520209, sídlem Starine Novaka 1, 11000, Belgrade, Republic of Serbia pouze pro nezbytný rozsah (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, číslo Průkazu, druh Průkazu, platnost (od, do, datum vydání), vydavatel, název školy) („ISO“) a Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States („Amazon“) pro cloudové služby. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde.

3.4 Doba uchování Osobních údajů k Průkazům a Kartám

Pro tento účel budou Osobní údaje Držitele zpracovány po dobu platnosti Průkazu/Karty, resp. po dobu, která se váže k příslušnému účelu zpracování stanoveného v žádosti o vystavení Průkazu, tj. po dobu, kdy je držitel Průkazu oprávněn čerpat služby a výhody v souvislosti s Průkazem/Kartou či má právo Průkaz/Kartu prodloužit na nové období.

Po ukončení platnosti jsou Osobní údaje uchovány po dobu 3 měsíců, či po dobu studia nebo zaměstnaneckého poměru nebo délkou členství z následujících důvodů.

· z důvodu Prodloužení platnosti Průkazu/Karty;
· z důvodu ověření nezneužití Průkazu/Karty a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS Alive;
· z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu/Karty, informace o možnostech pořízení nového Průkazu/Karty a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu/Karty;
· z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu/Karty a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu/Karty.

Doba platnosti jednotlivých Průkazů a Karet je rovněž upravena podrobně v Pravidlech. Doba platnosti a doba zpracování se může lišit, resp. doba zpracování může být delší ze shora uvedených důvodů, například z důvodu možnosti obnovení Průkazu/Karty.

V případě, že Držitel nebude chtít nadále využívat Průkaz/Kartu, zavazuje se oznámit toto GTS Alive dle Pravidel. V takovém případě dojde k ukončení zpracování pro tento účel.

Konkrétní doba zpracování dle druhu Průkazu/Karty a zdrojů pořízení:

Kategorie dotčených osobních údajů:
Zpracováváme pouze takové Osobní údaje, které nám Držitel sdělí, předá či vyplní v příslušné žádosti. Pro účely výroby a fungování Průkazu/Karty GTS Alive zpracovává fotografii, jméno a příjmení Držitele, datum vydání a další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu/Karty. Osobní údaje uvedené na těle průkazu se rovněž liší dle druhu průkazu s tím, že:

· Průkazy ISIC, ISIC Scholar, ITIC obsahují: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografii), údaje týkající se Průkazu (platnost, číslo licence, název školy);
· Průkaz IYTC obsahuje: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, fotografii), údaje týkající se Průkazu (platnost, licenční číslo);
· Alive Student a Alive Zaměstnanec obsahují: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografii), údaje o Průkazu (platnost, číslo licence, název školy);
· AliveID Student a AliveID Zaměstnanec obsahují: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografii), údaje o Průkazu (platnost, číslo licence, název školy);
· Alive Absolvent obsahuje: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení), údaje o Průkazu (název školy, platnost, licenční číslo);
· AliveID Absolvent obsahuje: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení), údaje o Průkazu (název školy, platnost, licenční číslo);
· AliveID Členská karta obsahuje: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení), údaje o Průkazu (název organizace/vydavatele, platnost, licenční číslo);
· Průkaz nebo Karta mohou dále obsahovat další Osobní údaje Držitele, které byly Držitelem předány GTS Alive pro využívání Průkazu/Karty (například fotografie Držitele pro Průkazy/Karty, na kterých je zobrazena fotografie, datum vydání a popřípadě další Osobní údaje Držitele).

Pro účely užití a funkčnosti vedeme databázi Držitelů, ve které k ověření Průkazu/Karty, možnosti slev a výhod a dalšího užití evidujeme ověřovací osobní údaje (zejména číslo Průkazu/Karty, datum vydání, zneplatnění, údaje o prodloužení Průkazů/Karet, informace o čipu, pokud existuje).

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:
Zdrojem údajů je vždy Držitel, ledaže pověří žádostí školu/organizaci/vydavatele, aby údaje napřímo předala GTS Alive.

3.5. Online ověřování a kontrola identifikace Držitele Průkazu/Karty
Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas, provedeme ověření a kontrolu Vaší identifikace při zakoupení Průkazu online formou (anebo pro použití Průkazu digitálního) ověření ze skenu Vašeho občanského průkazu. Kopii (sken) pořizuje výhradně Držitel, o jehož identifikační průkaz se jedná. Sken občanského průkazu (případně jiného předaného identifikačního dokladu) je použit výhradně za účelem ověření identity Držitele. Ověření identity zahrnuje kontrolu fotografie Průkazu s fotografií na občanském průkazu, ověření údajů Průkazu s údaji na občanském průkazu. Po tomto ověření GTS Alive kopii (sken) občanského průkazu neprodleně zabezpečeně zlikviduje.

Doba uchování skenu o potvrzení identity činí nejdéle 5 pracovních dní od udělení souhlasu, následně dochází k zabezpečené likvidaci kopie.

Právním základem je souhlas, který může být odvolán.

Souhlas nemusí být udělen, pokud Držitel nesouhlasí. V takovém případě je možné identifikaci provést prostřednictvím skenu notářského zápisu. Identita a fotografie osoby může být rovněž ověřena prohlášením notáře potvrzujícím, že Držitel zobrazený na fotografii a jeho osobní údaje odpovídají údajům v identifikačním průkaze. V takovém případě je právním základem pro uchování takového potvrzení oprávněný zájem, přičemž toto potvrzení je uchováno nejdéle 5 pracovních dní od provedení kontroly identity. Držitel má právo toto zpracování namítat.

Bez ověřené identity není možné využít služby digitálního Průkazu.

3.6. Průkazy a jiné aktivity Držitelů mladších 15-ti let – potvrzení zákonným zástupcem
Účel: V případě, že o vystavení Průkazu/Karty (který je mimo jiné i digitálním Průkazem/Kartou) žádá Držitel ve věku před dovršením 15 let anebo takový Držitel plánuje využít některou službu informační společnosti GTS Alive, je zpracování osobních údajů zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. GTS Alive proto vyžaduje schválení souhlasu zákonným zástupcem takového Držitele a za účelem ověření takové osoby a evidenci tohoto souhlasu dochází k uchování osobních údajů zákonného zástupce.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem.

Oprávněné zájmy: Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) jsou uchovány pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: do dovršením 15 let Držitele a 3 následné roky Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, logy (anebo dokumenty) o schválení a případná související komunikace.

3.7. Společné informace pro Držitele Průkazu vybraných škol
Tento článek poskytuje informace o zpracování osobních údajů Držitelů Průkazu, pokud držíte Průkaz na jedné z těchto škol:
Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Pro Průkazy vydané na ZČU a UTB se na zpracování osobních údajů vtahují tyto výjimky z článku 3:

·Na ZČU a UTB dochází k výdeji pouze digitálního Průkazu, který není možné využít v rámci ZČU a UTB, ale jedná se pouze o identifikační doklad.
· ZČU a UTB je zpracovatelem osobních údajů pro zpracování pro účely nastavené GTS Alive jakožto správce (výdej průkazu a další dle článku 3). ZČU a UTB zajišťuje aktualizaci osobních údajů.
· Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě následující: Průkaz je možné prodlužovat a to každoročně po dobu existence spolupráce se ZČU a UTB. Ukončení spolupráce bude oznámeno předem.  Prodloužení platnosti Průkazů ZČU a UTB lze realizovat maximálně 9 let od data vydání Průkazu. Výdej nových Průkazů na nový akademický rok bude umožněn od 1. 8.
· K tomuto Průkazu není možné v systému školy (ZČU/UTB) objednat plastovou kartu k Průkazu. To je možné pouze dodatečně na Webu GTS Alive. Více informací naleznete zde.

4. Mobilní aplikace Alive App a ověření Uživatele Alive App

4.1. Účel a další informace:
GTS Alive Vám umožňuje získat přehled o všech Vašich produktech a další funkce dle Podmínek využití Profilu Alive. Profil přístupný prostřednictvím webového rozhraní na isic.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Alive App.
Alive App je provozována společností GTS ALIVE Group s.r.o., IČ 09296727, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334013 („GTS Alive Group“).
Účelem Alive App je poskytnutí přístupu k jednotnému Profilu Alive pro Českou republiku, ale také přístup k Profilu Alive pro všechny země, kde je Profil Alive dostupný.
GTS Alive neodpovídá za provoz Alive App, tento se řídí dle Podmínek použití aplikace Alive App a zpracování osobních údajů je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů Alive App.
GTS Alive Group je zpracovatelem pro GTS Alive a zajišťuje některé činnosti týkající se Alive App, např. ověření e-mailu.

4.2. Mobilní aplikace ETUGATE:
Pokud je škola držitele zapojena do projektu ISIC Port, je možné využití digitálního průkazu dle rozhodnutí školy pouze v rámci mobilní aplikace Etugate. Podmínky a zásady jsou dostupné zde.

5. Profil Alive a poskytování vybraných marketingových informací

5.1. Účel a ostatní informace:
Profil Alive umožňuje získat přehled o všech Vašich produktech a další funkce dle Podmínek využití Profilu Alive. Profil je přístupný pouze prostřednictvím mobilní aplikace Alive App. Účelem Profilu Alive je poskytnutí a využití digitálního průkazu, uchování vystavených průkazů, zobrazení informací o zakoupeném pojištění, možnosti účastnit se soutěží, vyhledat blízké slevy/benefity a získat informace ze světa GTS Alive.

Pokud nám v Profilu Alive navíc udělíte souhlas, bude Vám zobrazen relevantní obsah včetně příjmu vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky a za odměnu můžete využít také možnost účastnit se marketingových akcí pro odběratele novinek – například spotřebitelských soutěží, tedy budeme provádět přímý marketing způsobem popsaným dále.

Pokud to bude v rámci dané služby nezbytné, budou Vám zasílány servisní zprávy na Vámi zvolené kontakty.

Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas a jste-li starší 15-ti let, budeme Vám poskytovat vybrané marketingové informace včetně:

  • exkluzivních nabídek a soutěží,
  • zasílání vybraných (na míru uzpůsobených) obchodních sdělení GTS Alive a obchodních partnerů GTS Alive, které jsou pro Držitele zajímavá na základě průběžného vyhodnocování a aktualizace Osobních údajů včetně informací o aktivitě Držitele v rámci Profilu Alive, užívání Průkazu/Karty Držitele u obchodních partnerů správce a preferencích Držitele zjištěných při užívání Webu a FB, všemi prostředky (poštou, telefonicky včetně užití elektronických prostředků komunikace),
  • provádění přímého marketingu oslovováním, notifikacemi a zobrazováním relevantního obsahu dle zadaných preferencí Držitele a také dle zjištěných aktivit Držitele.

Právní základ pro zpracování: právním základem Profilu Alive a souvisejících služeb je plnění smlouvy. Bez zpracování osobních údajů není možné využívat služby Profilu Alive včetně zobrazení digitálních průkazů a dalších funkcionalit.

Servisní zprávy jsou zasílány na základě plnění smlouvy, neboť se jedná o nezbytné technické zprávy související s poskytovanou službou.

Marketingové informace jsou zasílány a přímý marketing je prováděn na základě dobrovolného souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat. Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení, a to ve svém Profilu Alive v sekci „Dokumenty“ a dále také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit ve svém Profilu Alive v sekci „Právní dokumenty a nastavení zpracování osobních údajů“. Veškerá nastavení týkající se marketingu můžete také změnit přímo ve svém Profilu Alive, ke kterému se můžete přihlásit prostřednictvím Alive App.

Oprávněné zájmy: na základě oprávněného zájmu odměňujeme odběratele našich obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to například možností účastnit se soutěže či jiných marketingových akcí (více viz Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle

Příjemci: kategorie zpracovatelů uvedených v odstavci 2.2

Doba uchování: Za účelem poskytování služeb Profilu Alive (včetně servisních zprávu) budou Osobní údaje uchovány do zrušení profilu, déle pouze pro případ nastaveného oprávněného zájmu.

Za účelem zasílání marketingových informací a provádění přímého marketingu budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu anebo podání námitek proti provádění přímého marketingu. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování. Delší uchování u vybraných dokumentů je možné pouze u plnění právní povinnosti anebo nastaveného oprávněného zájmu.

Kategorie dotčených osobních údajů: V rámci Profilu Alive jsou využity identifikační a kontaktní údaje (jméno, Příjmení, datum narození, e-mail (povinné), pohlaví, telefon, adresa), údaje týkající se Průkazu (obor studia, fotografie držitele Průkazu (nepovinné) a další údaje o Průkazu) a údaje o využívaných produktech (názvy, specifikace a případně další relevantní informace). Rovněž jsou uchovány údaje o aktivitě v profilu a udělených souhlasech a volbě nastavení (segmentace zobrazených informací).

V případě, že uživatel nemá v databázi uloženou fotografii ze strany své školy, je nutné, aby ji pro účely možnosti využití digitálního Průkazu v rámci dané služby nahrál. S ohledem na účel identifikačního průkazu k ověření identity je nutné fotografii ověřit, přičemž k tomuto slouží proces ověření identity postupem dle odstavce 3.4 těchto Zásad.

Za účelem zasílání marketingových informací budou užívány pouze Osobní údaje Držitele, u kterých Držitel udělil souhlas k užití k tomuto účelu dle těchto podmínek:

  • Identifikační a kontaktní údaje sdělené Držitelem při poskytnutí souhlasu;
  • údaje o aktivitě a užívání průkazu/karty u obchodních partnerů GTS Alive (včetně provedených nákupů, údaje o užívání internetových stránek a sociálních sítích správce, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, akcích a v rámci průzkumů a anket správce a také údaje o užívání Profilu Alive, údaje o užívání souvisejících Průkazů/Karet jedním Držitelem, včetně údajů o užívání Průkazů a Karet jiných správců, jako jsou například členské Průkazy/Karty, Karty Alive);
  • ostatní Osobní údaje Držitele týkající se preferencí Držitele pro volbu relevantních informací zjištěné z aktivit Držitele anebo předané Držitelem.

5.2. Zpracování osobních údajů při nedokončené aktivaci Profilu Alive
Účel: S ohledem na skutečnost, že je pro GTS prioritou dodržovat účinnou právní úpravu a s ohledem na zajištění řádného procesu spárování produktů a služeb Držitele, dochází při procesu aktivace k dvojímu ověřovacímu postupu:

1) Uživatel zadá svůj e-mail a heslo pro potvrzení e-mailu, které musí uživatel aktivně prostřednictvím přijatého odkazu učinit, v opačném případě není možné v aktivaci pokračovat,
2) Jakmile je ověřen e-mail uživatele, tento zadá jméno, příjmení a datum narození k ověření věku, identity uživatele a pro přiřazení produktů uživatele (Držitele Průkazu/Karty/pojištění),
3) V případě, že Držitel nedovršil 15 let, je nutné zadat e-mail zákonného zástupce, u kterého bude vyžádáno potvrzení – více o potvrzení rodičem zde – bez potvrzení zákonného zástupce není možné aktivaci dokončit a například zobrazit digitální Průkaz/Kartu/pojištění;
4) V případě, že k Držiteli není evidovaná elektronická ověřená fotografie, postupuje Držitel (anebo zákonný zástupce) postupem uvedeným v aplikaci Alive App.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, resp. provedení úkonů před uzavřením smlouvy na žádost subjektu.

Oprávněné zájmy: Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) jsou uchovány pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: e-mail a heslo jsou uchovány pro účely potvrzení po dobu maximálně 14dní, přičemž pokud v této době nedojde k potvrzení e-mailu, jsou údaje bezpečně zlikvidovány. Pokud je uživateli méně než 15 let, jeho údaje jsou uchovány po dobu maximálně 14 dní z důvodu schválení aktivace zákonným zástupcem, v případě, že ke schválení nedojde, jsou všechny údaje uživatele bezpečně zlikvidovány. Pokud je proces aktivace uživatele řádně dokončen a jsou provedena všechna nezbytná ověření a potvrzení, jsou údaje uchovány způsobem a po dobu dle sekce 5.1.

Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, logy (anebo dokumenty) o schválení a případná související komunikace.

5.3. GOOGLE CLOUD VISION
Tato služba slouží k prvotní validaci fotky nahrávané k průkazu.

Právní základ: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na kontakty .

Kategorie dat: fotografie a parametry k vyhodnocení fotografie – splnění podmínek fotografie průkazu (kontrola obličeje a jeho natočení, pokrývek hlavy apod.)

Příjemci: Google USA, Google Ireland Linited, Gordon House, Barrow Street, Doublin 4, Ireland,

Podmínky nástrojeData Usage FAQ  |  Cloud Vision API  |  Google Cloud

Předání do třetích zemí: USA – Google USA, na základě standardních smluvních doložek.

Doba uchování: Data jsou smazána hned po validaci, nejdéle do 24 hodin.

5.4. Zapojení se do soutěží
Držitel, který má aktivní Profil Alive a udělil souhlas pro příjem vybraných informací (a provádění přímého marketingu dle tohoto článku, odstavce 5.1 Zásad), má za odměnu za udělení souhlasu možnost účastnit se soutěží pořádaných GTS Alive.

Účast Držitele v soutěži je vždy dobrovolná a může být kdykoliv ukončena.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem na odměňování odběratelů novinek formou spotřebitelských soutěží. Proti oprávněnému zájmu může Držitel kdykoliv podat námitky.

Účelem tohoto zpracování je zajištění organizace soutěže, řádné vyhodnocení, kontrola soutěžních registrací anebo vstupů, kontrola dodržování pravidel a předání výher.

Doba uchování osobních údajů pro tento účel je rovna době trvání dané soutěže a následujících 6 měsíců poté. Při podání námitek anebo odstoupení ze soutěže je zpracování okamžitě ukončeno. Pokud uplyne doba uchování nebo jsou podány námitky/je odstoupeno ze soutěže, bude uchován pouze omezený rozsah nejdůležitějších dokumentů pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru dle informací uvedených zde.

Kategorie dotčených osobních údajů: vstup do soutěže, soutěžní úkol, identifikační a kontaktní údaje, údaj o výhře a předání výhry, údaj o související komunikaci. Oprávněné zájmy: pouze ochrana práv u vybraných dokumentů dle informací v sekci 8. Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

5.5. Soutěže na sociálních sítích
Držitel, který má sleduje sociální sítě GTS Alive má možnost, pokud udělí souhlas s pravidly a souvisejícím zpracováním osobních údajů, účastnit se soutěží pořádaných GTS Alive na sociálních sítích. Účast Držitele v soutěži je vždy dobrovolná a může být kdykoliv ukončena.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je souhlas. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže účastnit a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
Účelem tohoto zpracování je zajištění organizace soutěže, řádné vyhodnocení, kontrola soutěžních registrací anebo vstupů, kontrola dodržování pravidel a předání výher.

Doba uchování osobních údajů pro tento účel je rovna době trvání dané soutěže a následujících 6 měsíců poté. Při odvolání souhlasu anebo odstoupení ze soutěže je zpracování okamžitě ukončeno. Pokud uplyne doba uchování nebo je odvolán souhlas/je odstoupeno ze soutěže, bude uchován pouze omezený rozsah nejdůležitějších dokumentů pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru dle informací uvedených zde.

Kategorie dotčených osobních údajů: vstup do soutěže, soutěžní úkol, identifikační a kontaktní údaje, údaj o výhře a předání výhry, údaj o související komunikaci.

Oprávněné zájmy: pouze ochrana práv u vybraných dokumentů dle informací v sekci 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Kategorie dotčených osobních údajů: vstup do soutěže, soutěžní úkol, identifikační a kontaktní údaje, údaj o výhře a předání výhry, údaj o související komunikaci. Oprávněné zájmy: pouze ochrana práv u vybraných dokumentů dle informací v sekci 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

5.6. Vouchery/PROMO KÓDY

Účel: Vygenerováním Voucheru/Promo kódu na slevu či jinou výhodu u benefitního partnera GTS Alive Držitel uzavírá s GTS Alive smlouvu dle podmínek uveřejněných vždy u konkrétní nabídky. Žádost Držitele o získání voucheru je vždy dobrovolná, přičemž Držitel účastí souhlasí s podmínkami využití voucheru a souvisejícím zpracováním osobních údajů. Podmínky využití voucherů a podmínky pro získání „Promo kódů“ jsou dostupné v sekci „Speciální nabídky“, v Profilu Alive Držitele.

Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

  • k vygenerování Voucheru/Promo kódu;
  • k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření platnosti voucheru, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
  • k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k využití Voucheru, například sdělení o končící platnosti či podmínkách využití;
  • k vedení evidence Držitelů Voucherů, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování platnosti voucheru, splnění případných podmínek využití slevy/výhody, ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

Právní základ pro zpracování je plnění smlouvy.

Oprávněné zájmy: pouze ochrana práv u vybraných dokumentů dle informací v sekci 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: 3 roky po skončení platnosti Voucheru/Promo kódu

Kategorie dotčených osobních údajů: údaje o vygenerovaném Voucheru/Promo kódu včetně jeho předání a využití, identifikační a kontaktní údaje, údaj o související komunikaci.

5.7. Souhlas k zasílání vybraných novinek
Pokud nám udělíte separátní souhlas k zasílání vybraných novinek, činíme tak všemi způsoby na Vámi sdělené kontakty, včetně elektronických obchodních sdělení.

Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje Držitele, údaje o Průkazu Držitele a o aktivitě Držitele v Profilu Alive, uplatněných požadavcích v rámci profilu, účasti na akcích a soutěžích a ostatní Osobní údaje Držitele týkající se Průkazů a Karet poskytnuté Držitelem či zjištěné GTS Alive od Držitele osobních údajů.

Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování. Pokud uplyne doba uchování, bude uchován pouze omezený rozsah nejdůležitějších dokumentů pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru dle informací uvedených zde.

Právním základem pro zpracování je dobrovolně udělený souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Souhlas může být kdykoliv odvolán, a to písemně na adrese GTS Alive nebo elektronicky v Profilu Alive Držitele v Nastavení zpracování osobních údajů. Držitel může žádat ukončení příjmu elektronických obchodních sdělení, a to v každém jednotlivém e-mailu. V takovém případě budou jeho Osobní údaje dále zpracovávány ve smyslu tohoto článku vyjma zasílání elektronických obchodních sdělení.

6. Pojištění

6.1. Účel a ostatní informace:
GTS ALIVE Services s.r.o. (dále jen „GTS Alive Services“), sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, IČ: 28233662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134177 je výhradním pojišťovacím agentem UNIQA pojišťovna, a.s.

Pro účely jednání o uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění dochází ke zpracování osobních údajů.

Pro společnost GTS Alive Services zpracovává Osobní údaje na základě pověření GTS Alive jako zpracovatel.

Společnost GTS Alive Services je rovněž zpracovatelem pro UNIQA pojišťovna, a.s. v rámci vyřizování nároků z pojistných smluv a při správě osobních údajů pro UNIQA pojišťovna, a.s.

V tomto případě jsou účely následující: vyřízení pojistné smlouvy a další související zpracování dle zvláštních právních předpisů. Více informací a podmínky k pojistným smlouvám včetně informace o zpracování jsou k nalezení zde.

Více informací o zpracování osobních údajů ze strany UNIQA pojišťovna, a.s. naleznete zde.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy a právních povinností.

Oprávněné zájmy:

Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci:

UNIQA pojišťovna, a.s. – pouze pro pojišťovací služby;

kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: doba trvání dané smlouvy, resp. pojistky a poté po dobu 10 let z důvodu plnění zákonné povinnosti stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Kategorie dotčených osobních údajů: osobní údaje pojistníka a pojištěné osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefon, e-mail, číslo Průkazu (pouze v případě tarifu navázaného na Průkaz)

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: Zdrojem dat je společnost, u které došlo k zakoupení příslušného pojištění, může se jednat o GTS Alive Services anebo UNIQA pojišťovna, a.s.

7. Prohlížení a užívání Webu

7.1. Online reklama a cookies
Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost. Pokud to bude odsouhlaseno, využíváme také nástroje pro analýzu návštěv našeho Webu a zobrazování relevantní reklamy. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů při procházení webových stránek a také pro použití cookies naleznete v dokumentu Podmínky využití cookies a jiných obdobných nástrojů.

7.2 Nástroje sociálních sítí
Abychom mohli analyzovat zájmy osob, které sledují naše účty, cílit kampaně dle našich požadavků anebo využívat nástroje pro komunikaci s uživateli, využíváme k tomu nástroje sociálních sítí jako jsou „Custom audiences FB“, Facebook Pixel, Facebook Ads, promované posty na Facebooku a Instagramu. Tyto nástroje využíváme za účelem zajištění výkonnostních kampaní a analýzy chování návštěvníků. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů při procházení webových stránek a také pro použití cookies naleznete v dokumentu Podmínky využití cookies a jiných obdobných nástrojů.

7.3 Využití kontaktů zveřejněných na Webu
Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktů zveřejněných na Webu, zpracujeme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku/dotazu/jiné žádosti.

Právním základem pro zpracování je souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.

Doba uchování komunikace činí dobu vyřizování dotazu a následných 6 měsíců poté, pro případ navazujících otázek. Déle pouze v případě, pokud to bude nezbytné pro nastavený oprávněný zájem anebo pro plnění právní povinnosti.

8. Oprávněný zájem GTS Alive na ochraně svých práv

Účel:
V případě, že GTS Alive zpracovává osobní údaje na základě souhlasu či z důvodu plnění smlouvy, uchovává v omezeném rozsahu nezbytnou dokumentaci

včetně komunikace GTS Alive s Držitelem pro obranu proti nárokům Držitelů či třetích osob, pro ochranu svých práv a vymáhání pohledávek a pro případ kontrolních řízení ze strany orgánů dozoru.

Držitel je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky, a to písemně na adrese GTS Alive nebo na e-mail legal@isic.cz.

Právní základ pro zpracování:
Právním základem je oprávněný zájem na ochraně práv správce.

Příjemci: soudy a jiné příslušné orgány, kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Předání do třetích zemí mimo EU: NE

Doba uchování:
Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu tří let od uplynutí daného účelu, tedy tři roky od odvolání souhlasu či ukončení doby nezbytné pro plnění smlouvy.

Kategorie dotčených osobních údajů:
Rozsah údajů uchovávaných pro tento účel je omezený a vždy pouze nezbytný pro naplnění účelu. Zejména se jedná o kopii žádosti, komunikaci týkající se uplatnění práv a vyřízení důležitých požadavků držitele. Dále pak dokumenty, které orgán dozoru vyžaduje předložit při kontrole (například logy o uděleném elektronickém souhlase).

9. Plnění právních povinností

Účel: Pokud nám to ukládá právní předpis, uchováme osobní údaje či listiny tyto údaje obsahující po dobu stanovenou daným právním předpisem. Účelem je splnění požadavků dle účinné právní úpravy, např. v oblasti účetnictví, daní či regulace reklamy.

Právní základ pro zpracování: Plnění povinností stanovené právním předpisem.

Příjemci: orgány státní správy, kategorie zpracovatelů uvedených v odstavci 2.2.

Předání do třetích zemí mimo EU: NE

Doba uchování: Pouze doba stanovená konkrétním právním předpisem, například daňové doklady po dobu 10 let.

Kategorie dotčených osobních údajů: pouze ty dokumenty, které stanovuje daný právní předpis.

10. Práva, podávání žádostí

10.1. Způsob vyřizování Vašich žádostí
Vaše žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, žádost o přístup či jiný požadavek bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení (včetně elektronických prostředků) bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu Držiteli. V odůvodněných případech, pro ochranu práv Držitelů může být požadována kontrola/ověření identifikace žadatele.

10.2. Odvolání souhlasu
GTS Alive postupuje vždy tak, aby co nejdříve, nejdéle do 14 dní vyhověla jakékoliv žádosti Držitele týkající se uplatnění práv.

Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení a to v Profilu Alive v Nastavení zpracování osobních údajů a také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit v Profilu Alive v Nastavení zpracování osobních údajů.

Máte-li dotaz ke zpracování Osobních údajů, k zabezpečení, chcete-li uplatnit právo nebo podat stížnost, a to písemně na adrese GTS Alive nebo na e-mail legal@isic.cz. Pokud máte za to, že jakýkoliv postup není v pořádku, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.3. Právo na přístup, transparentní informace, postupy pro výkon práv Držitel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie údajů, příjemci, doba zpracování, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, práva na námitku, na podání stížnosti orgánu dozoru, informace o zdroji údajů. Držitel má právo na kopii zpracovávaných údajů v elektronické formě, pokud není žádáno jiným způsobem. GTS Alive přijme vhodná opatření, aby každému Držiteli poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli Osobních údajů a o průběhu tohoto Zpracování) a učinil veškerá sdělení o Zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané Držitelem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Držitele.

Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

10.4. Právo na opravu
Máte právo na to, aby GTS Alive bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

10.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, na základě těchto důvodů:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvoláte-li souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a žádný další právní důvod pro Zpracování neexistuje; c) vznesete-li námitky proti Zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují-li žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke Zpracování dle účinné

právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost. Jestliže správce Osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto Osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je Zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje Zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10.6. Právo na omezení Zpracování
Toto právo máte v následujících případech: a) popíráte-li přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit; b) Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely Zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) pokud jste vznesli námitku proti Zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo Zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

V případě, že jste omezení Zpracování dosáhli, Vás správce předem upozorní na skutečnost, že omezení Zpracování bude zrušeno.

10.7.Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení Zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

10.8. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo

předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě podle a b) Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

10.9. Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro Zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti Zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

10.10. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

GTS Alive nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

10.11. Právo na podání stížnosti k orgánu dozoru

Stížnost můžete podat kdykoliv.

Orgánem dozoru pro zpracování Osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud máte jakékoliv otázky na nás, neváhejte nás kontaktovat na kontaktech výše.