Zásady zpracování osobních údajů aplikace Etugate

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů aplikace Etugate („Zásady“) slouží k plnění informační povinnosti o zpracování osobních údajů při užívání aplikace Etugate („Aplikace“).
1.2. Správce a kontakty:
1.2.1. Správcem je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS“);
1.2.2. Kontaktování poštou: GTS ALIVE, Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7;
1.2.3. Kontaktování e-mailem: legal@isic.cz;
1.2.4. Kontaktování telefonicky: 226 222 318;
1.2.5. Kontaktování prostřednictvím pověřence: Mgr. Karel Beck.
1.3. Subjektem údajů je osoba v podobě uživatele dle Podmínek použití aplikace Etugate, případně také zákonný zástupce uživatele mladšího 15-ti let („Uživatel“).
1.4. Zdrojem údajů je zásadně Uživatel anebo Škola, která udělila Uživateli oprávnění k využití Digitálního Průkazu. U zákonných zástupců je zdrojem údajů sám zákonný zástupce při podpisu potvrzení žádosti svěřené osoby o vydání průkazu a Digitálního průkazu.
1.5. Osobní údaje při využívání Aplikace jsou zpracovávány pouze za účelem zajištění poskytování služeb Aplikace, plnění právních povinností GTS a z důvodu oprávněných zájmů k ochraně práv GTS dle těchto Zásad.
1.6. Uživatel používáním Aplikace a při její aktivaci prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil(a) a rozumí jim.

2. Aplikace a související zpracování osobních údajů za účelem využití Digitálního průkazu

2.1. Účel: účelem zpracování osobních údajů je zajištění funkcí aplikace popsaných v Podmínkách;
2.2. Právní základ: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
2.3. Příjemci: ISIC Association, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark a následující kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k průkazům /kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.
2.4. Kategorie údajů: identifikační údaje (dle druhu průkazu/karty, zejména: jméno, příjmení, datum narození, fotografie), kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa), údaje týkající se průkazu/karty (druh, platnost, licenční číslo, datum vydání, údaje o škole Uživatele), údaje týkající se Digitálního průkazu (identifikátory zařízení, uživatele a klíče, údaje o užívání Digitálního průkazu – místo a čas, údaje školní agendy), údaje Aplikace (verze, systém, výrobce zařízení, model zařízení, využití, dostupnost), údaje související s komunikací a úkony Uživatele v rámci Aplikace, uživatelské nastavení Aplikace;
2.5. Doba uchování: po celou dobu užívání Aplikace, poté jen pokud je to nezbytné pro plnění níže uvedených oprávněných zájmů nebo to ukládá účinná právní úprava;
2.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí povinných údajů není možné Aplikaci využívat, neboť tato funguje jak identifikační Digitální průkaz a zpracování osobních údajů je tedy pro využití nezbytné. Ukončit zpracování osobních údajů je možné kdykoliv postupem zrušení Digitálního průkazu dle Podmínek.

3. Zpracování osobních údajů zákonných zástupců Uživatelů mladších 15-ti let

3.1. Účel: účelem zpracování osobních údajů zákonných zástupců je získání souhlasu k užití služeb osobou vykonávající rodičovskou zodpovědnost, souhlas potvrzuje oprávnění a žádost Uživatele o užití a nabídku služeb informační společnosti, to vše dle práv a povinností vyjádřených v Podmínkách;
3.2. Právní základ: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, resp. rodič potvrzující jednání a pro splnění právní povinnosti provozovatele Aplikace (GTS) k získání souhlasu/potvrzení souhlasu s nabídkou služeb informační společnosti a také oprávněný zájem týkající se zajištění účinků smlouvy vzhledem k dítěti;
3.3. Příjemci: následující kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k průkazům /kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby;
3.4. Kategorie údajů: identifikační údaje rodiče (jméno, příjmení), kontaktní údaje rodiče (e-mail), údaje týkající se Uživatele – dítěte mladšího 15-ti let (dle druhu průkazu/karty, zejména: jméno, příjmení, datum narození, fotografie, kontakty, platnost a licenční číslo průkazu a údaje týkající se Digitálního průkazu a Aplikace), údaje o uděleném souhlase a případně dalších právních jednáních zástupce a související komunikaci;
3.5. Doba uchování: po celou dobu užívání Aplikace, poté jen pokud je to nezbytné pro plnění níže uvedených oprávněných zájmů nebo to ukládá účinná právní úprava;
3.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí povinných údajů není možné u dítěte mladšího 15-ti let Digitální průkaz a Aplikaci využívat. Ukončit zpracování osobních údajů je možné kdykoliv postupem zrušení Digitálního průkazu dle Podmínek.

4. Oprávněný zájem GTS na ochraně práv

4.1. V případě, že GTS zpracovává osobní údaje na základě souhlasu či z důvodu plnění smlouvy, uchovává v omezeném rozsahu nezbytnou dokumentaci včetně komunikace GTS s Uživatelem pro obranu proti nárokům Uživatelů či třetích osob, pro ochranu svých práv a vymáhání pohledávek a pro případ kontrolních/správních řízení ze strany orgánů dozoru.
4.2. Více informací o tomto zpracování je dostupných zde.
4.3. Uživatel má právo na vyjádření námitek proti tomuto zpracování.

5. Práva

5.1. Uživatel má právo požadovat od GTS přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
5.2. Uživatel má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
5.3. Zpracování osobních údajů je nutné pro poskytování služeb dle smlouvy, při jejich neposkytnutí není možné služby Aplikace využívat.
5.4. Podrobné informace o zpracování osobních údajů, právech a způsobech jejich uplatnění jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. K osobním údajům mohou přistupovat ověření zpracovatelé, jejichž přehled je dostupný zde.
6.2. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné, avšak v případě neposkytnutí nemusí dojít k poskytnutí služeb, pro které je zpracování osobních údajů nezbytné.
6.3. Tyto Zásady jsou účinné od 1. 8. 2020, GTS má právo tyto Zásady změnit s účinností ode dne oznámení.