Podmínky použití aplikace Etugate

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky použití aplikace Etugate („Podmínky“) slouží k úpravě práv a povinností provozovatele aplikace a uživatele aplikace.
1.2. Mobilní aplikace Etugate („Aplikace“) je zřízena a provozována společností GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS“).
1.3. Účelem aplikace je poskytnutí nástroje pro využití mobilního klíče jakožto digitálního průkazu nahrazujícího nebo doplňujícího průkaz plastový.
1.4. Aplikace je určena pouze studentům Škol, které využívají na základě povolení od GTS digitální průkaz ISIC/ISIC Scholar/ITIC („Digitální průkaz“).
1.5. Uživatelem aplikace může být fyzická osoba disponující Digitálním průkazem a oprávněním k jeho užití v rámci konkrétní Školy („Uživatel“).
1.6. Oprávnění k využívání Digitálního průkazu při studiu uděluje každé vzdělávací zařízení/škola/univerzita („Škola“) dle svých interních postupů.

2. Aktivace Aplikace

2.1. Aplikace je veřejně přístupná, avšak její funkce může aktivovat a využívat pouze uživatel, který disponuje oprávněním své Školy k užití Digitálního průkazu a průkaz je platný.
2.2. Kroky k aktivaci Aplikace jsou následující:
2.2.1. Uživatel podá u Školy žádost o vystavení Digitálního průkazu;
2.2.2. Pokud Škola schválí užití Digitálního průkazu, Uživatel obdrží e-mailem a/nebo sms zprávou vygenerovaný mobilní klíč;
2.2.3. Uživatel si stáhne Aplikaci dostupnou na App Store a/nebo Obchod Play;
2.2.4. Projde kroky aktivace, tedy vyplní číslo svého Digitálního průkazu, ověří věk a seznámí se s příslušnými právními dokumenty (tyto Podmínky a Zásady zpracování osobních údajů) a odsouhlasí je včetně prohlášení, že bere na vědomí nezbytné zpracování osobních údajů pro využití Aplikace.
2.3. Aplikaci mohou užívat pouze Uživatelé starší 15-ti let. U mladších uživatelů dojde k odeslání notifikace zákonnému zástupci, na kontakty, které uvedl při odsouhlasení vystavení Digitálního průkazu Uživateli mladšímu 15-ti let. Bez odsouhlasení zákonného zástupce prostřednictvím příslušného odkazu není možné Aplikaci aktivovat.

3. Používání Aplikace

3.1. Aplikace je autorským dílem a autorská díla a jiná chráněná práva obsahuje. Uživatel se zavazuje, že při používání Aplikace nebude porušovat a poškozovat práva GTS a/nebo třetích osob, bude se řídit účinnou právní úpravou a bude jednat dle těchto Podmínek a v souladu s dobrými mravy.
3.2. Uživatel není oprávněn:
3.2.1. Zasahovat do bezpečnosti Aplikace,
3.2.2. Zneužívat Aplikaci,
3.2.3. Šířit škodlivý obsah, viry či jiné nebezpečné programy,
3.2.4. Porušovat při užívání Aplikace účinné právní předpisy a vnitřní předpisy Školy.
3.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může mít omezenou dostupnost (zcela anebo částečně) z důvodu aktualizace, poruchy, nedostupnosti připojení, následkem jednání třetí osoby.
3.4. GTS je oprávněno kdykoliv svěřit provoz Aplikace třetí osobě a/nebo třetím osobám.
3.5. GTS neodpovídá za doručení žádných zpráv a/nebo odezvu Aplikace a/nebo funkčnost hardware, které je využito při užívání Digitálního průkazu v rámci Aplikace.
3.6. GTS není odpovědné a není povinno poskytovat pravidelnou údržbu či podporu Aplikace, GTS není povinno provádět aktualizace či vývoj.

4. Služby poskytované v rámci Aplikace

4.1. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem při aktivaci Aplikace znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb Aplikace mezi GTS a uživatelem.
4.2. Uživatel mladší 15-ti let je oprávněn smlouvu uzavřít pouze, pokud to odsouhlasí zákonný zástupce.
4.3. Přijetím Podmínek a užíváním Aplikace Uživatel prohlašuje, že je s Podmínkami seznámen, rozumím jim a souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
4.4. Základní funkcí Aplikace je umožnění využívání Digitálního průkazu Uživatele průkazu/karty „plastového“. GTS neodpovídá za možnost užití Digitálního průkazu u všech škol či poskytovatelů benefitů v rámci Benefitní sítě.
4.5. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí.
4.6. Používání Digitálního průkazu podléhá Pravidlům použití průkazů a karet a Uživatel je povinen tyto dodržovat.
4.7. GTS neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.
4.8. Konkrétní využití Digitálního průkazu pro konkrétní funkce ve Škole nezajišťuje GTS, avšak Škola, GTS za možnosti a způsoby využití Digitálního průkazu v rámci Škol neodpovídá.
4.9. Škola stanoví využití mobilního klíče na Škole a návazné konkrétní služby, které přímo souvisí s využitím mobilního klíče (přístupové systémy, kopírovací služby, jídelní systémy apod.).
4.10. Digitální průkaz je využitelný v rámci benefitní sítě GTS a také v mezinárodní benefitní síti ISIC Association (dále jen „Benefitní síť“). Uživatel s platným Digitálním průkaze má nárok na výhody a slevy obsažené v Benefitní síti a to dle Pravidel použití průkazů a karet.

5. Licenční ustanovení

5.1. GTS si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu Aplikace včetně textů, grafiky, zdrojového kódu a dalších děl ve smyslu účinné právní úpravy. Rovněž práva třetích osob jsou vyhrazena a předchozí větou nedotčena.
5.2. Obsah Aplikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu GTS jakkoli změněn, kopírován či šířen.
5.3. Uživatel je oprávněn Aplikaci využívat pouze k soukromým (nekomerčním účelům). Jakékoliv komerční užití či jiné užití Aplikace, než předvídají tyto Podmínky podléhá písemnému souhlasu GTS.

6. Důvěrnost

6.1. GTS neposkytuje důvěrná data Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o dodavatele služeb GTS, pověřené zpracovatele osobních údajů a/nebo společnosti ve skupině GTS zajišťující provoz Aplikace.
6.2. Používáním souhlasí Uživatel s tím, že GTS je oprávněna shromažďovat technické informace za účelem podpory Aplikace, usnadnění poskytování služeb v rámci Aplikace a/nebo k poskytnutí dalších služeb.
6.3. Zpracování osobních údajů při využití Aplikace je upraveno v Zásadách zpracování osobních údajů.
6.4. Uživatel se zavazuje chránit přístup k Aplikace a neumožňovat jej třetím osobám.
6.5. Uživatel se zavazuje oznámit GTS na kontaktech shora jakékoli důležité skutečnosti, které by mohli ohrozit důvěrnost Aplikace, Digitálního průkazu a/nebo způsobit jiné škody GTS/třetím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva k poskytování služeb v rámci Aplikace trvá, dokud není ukončena ze strany Uživatele a/nebo GTS.
7.2. GTS je oprávněno kdykoliv ukončit provoz Aplikace či Aplikaci změnit.
7.3. Uživatel je oprávněn užívání Aplikace kdykoliv zrušit (ukončit smlouvu), a to následujícím postupem:
7.3.1. Uživatel provede odinstalaci Aplikace ze svého mobilního zařízení,
7.3.2. Uživatel požádá o ukončení písemně na kontaktech Školy.
7.4. Smlouva je ukončena dokončením odinstalace a/nebo uplynutím 7pracovních dní od podání oznámení o ukončení provozu Aplikace ze strany GTS anebo podáním žádosti o ukončení ze strany Uživatele vůči Škole.
7.5. Po ukončení smlouvy není možné využívat mobilní klíč v rámci služeb školy a/nebo digitální průkaz v rámci benefitního programu.
7.6. V případě, že dojde ke zcizení nebo zničení zařízení Uživatele, zavazuje se Uživatel informovat Školu, kde je rovněž oprávněn zajistit si nové přístupy k Aplikaci v novém zařízení.
7.7. Provoz Aplikace a Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor, pokud nebude vyřešen smírnou cestou, bude rozhodován příslušným soudem v České republice.
7.8. GTS neodpovídá za dostupnost Aplikace a/nebo jejích součástí.
7.9. Uživatel nemá právo na náhradu škody vzniklé při používání Aplikace a/nebo z důvodu její nedostupnosti.
7.10. V případě, že Aplikace obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, GTS neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy.
7.11. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 8. 2020, přičemž GTS má právo Podmínky změnit s účinností ode dne oznámení.