Informace o využití cookies

I. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu „Informace o využití cookies“ je seznámit Vás při prohlížení našich internetových stránek https://www.isic.cz/, https://www.isicskolam.cz a https://www.isicport.cz se způsobem práce s cookies a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a ve smyslu nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že Návštěvník udělí souhlas s využitím marketingových cookies, slouží tato Informace k poskytnutí všech podmínek uděleného souhlasu a k plnění informační povinnosti týkající se zpracování osobních údajů. V Informaci návštěvník také nalezne způsob, jak cookies vypnout.

Provozovatelem Webových stránek je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je rovněž správcem osobních údajů.

Každý Návštěvník je povinen si tyto Informace přečíst a v případě, že nerozumí některé informaci či má jiný požadavek, má možnost obrátit se na GTS ALIVE na kontaktech zde (v článku 8.)
Veškeré zpracování osobních údajů GTS ALIVE se rovněž řídí dokumentem Zásady ochrany osobních údajů dostupným zde. V Zásadách naleznete podrobné informace o právech, způsobu jejich uplatnění a příslušných kontaktech.

II. Obsah

1)  Úvodní ustanovení

4)  Shromažďování údajů při návštěvě Webu.

5)  Konkrétní druhy využitých cookies.

5.1.       Zajištění zobrazení Webu (funkční cookies).

5.2.       Zajištění dalších funkcí Webu (analytické cookies).

5.3.       Demdex (marketingové cookies).

5.4.       Google Ads, AdWords (marketingové cookies).

5.5.       Seznam Sklik a remarketing (marketingové cookies).

5.6.       Facebook Pixel a remarketing (marketingové cookies)

5.7.       Adform (marketingové cookies)

6)  Poučení o právech a možnosti je uplatnit.

7)  Závěrečná ustanovení

III. Definice

GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je provozovatelem Webu a zároveň správcem osobních údajů, pokud není v těchto Informacích stanoveno jinak.

Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

Informace Informacemi se rozumí tyto Informace o využití cookies.

Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí Obchodní podmínky pro online objednávání, které můžete nalézt zde.

Návštěvník Návštěvníkem se rozumí osoba, která si prohlíží Web a využívá služby Webu.

Cookies Jedná se o krátké textové soubory, které umožňují zaznamenat informace o návštěvě Webu, volbě jazyka, chování Návštěvníka na Webu, nastavení Návštěvníka a další funkce. Cookies jsou ukládané v počítači Návštěvníka prostřednictvím prohlížeče. Cookies mohou být využity k funkcím Webu a v případě povolení jejich využití také k provádění remarketingu.

FB Facebooková stránka ISIC Czech Republic: https://www.facebook.com/isic.czech

Web Webové stránky https://www.isic.cz/, https://www.isicskolam.cz, https://www.isicport.cz

Průkaz Průkazem se rozumí jakýkoliv průkaz ISIC, ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK, IYTC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem.

Karta Kartou se rozumí jakákoliv karta ALIVE, členská karta ALIVE nebo DFC která je vydávána GTS ALIVE nebo jiným
oprávněným distributorem.

Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty; Držitel je zároveň subjektem osobních údajů.

GDPR Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Pro vydání Průkazu či Karty je nezbytné zpracovávat Vaše Osobní údaje.

Zpracování Zpracováním Osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání Osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním Osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování Osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Účel Účelem zpracování rozumíme důvod, proč GTS ALIVE zpracovává Osobní údaje.

Rozsah Rozsahem rozumíme konkrétní Osobní údaje, které potřebujeme ke Zpracování, například jméno a příjmení.

IV. Shromažďování údajů při návštěvě Webu

Při Návštěvníkově návštěvě Webu jsou na počítač Návštěvníka ukládána data, cookies (malé textové soubory) a pixelové značky (také známé jako „web beacons“), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Návštěvníkova počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí Webu. Při využití cookies nedochází ke konkrétní identifikaci Návštěvníka prostřednictvím identifikačních údajů, avšak z důvodu využití síťových identifikátorů, IP adresy či cookies dochází ke zpracování ve smyslu GDPR.

Cookies jsou ukládané prohlížečem Návštěvníka na zařízení Návštěvníka pro následující účely:

  • funkční cookies = bez těchto cookies není možné Web zobrazit a využívat; tyto cookies není možné vypnout;
  • analytické cookies = cookies zajišťující funkce Webu, ale Web je možný bez jejich užití využívat (omezeně); tyto cookies nabízí vylepšené funkce při využívání Webu (např. uložení jazykové volby) a také poskytují GTS ALIVE informace o návštěvnosti podstránek a podklady pro další analýzu;
  • marketingové cookies = cookies, které zajišťují GTS ALIVE i třetím stranám možnost zobrazovat preferovaný obsah a využívat údaje o chování Návštěvníka pro anonymní analýzy; tyto cookies jsou využívány pouze se souhlasem a je možno je kdykoliv vypnout.

V. Konkrétní druhy využitých cookies

5.1. Zajištění zobrazení Webu (funkční cookies)
Název: aliveplatform.com, cz-mm.aliveplatform.com, cz-online.aliveplatform.com; dm. aliveplatform.com; isic.cz; www.isic.cz; www.isicskolam.cz; www.isicport.cz; „licensebuttons.net“

Účel: zajištění možnosti využívat a prohlížet si Web včetně zajištění všech funkcí Webu. Prostřednictvím těchto cookies je rovněž prováděna analýza množství uživatelů registrujících se z Webu a zajištění zobrazení lišty pro přijetí informací o cookies obsahující odkaz na tuto Informaci.

Právní důvod: plnění smlouvy.
5.2. Zajištění dalších funkcí Webu (analytické cookies)
Název: ga – Google Analytics

Účel: Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány. Slouží pro zajištění doplňkových služeb a dalších funkcí, které nemají vliv na funkčnost Webu. Více informací zde.

Právní důvod: oprávněný zájem.

Doba uchování: 24 měsíců, životnost: 12 měsíců.

Třetí strana: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Vzhledem k anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google na území EU a na území smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Název: gid – Google

Účel: pomáhá s vyhodnocováním chování uživatelů na webu za účelem jeho neustálého zlepšování; více informací zde.

Právní důvod: oprávněný zájem.
Doba uchování: 24 hodin.

Třetí strana: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Vzhledem k anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google na území EU a na území smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

5.3. Demdex (marketingové cookies)
Název: demdex.net; vodafone.demdex.net;

Účel: zobrazování relevantní reklamy, analýza prohlížení Webu (Web zjišťuje zobrazování a chování návštěvníka při prohlížení Webu, Web dále předává níže uvedených třetím stranám informaci o tom, že Návštěvník přešel přímo z Webu na internetové stránky třetí strany); více informací zde;

Rozsah: cookies ID, shopper ID (SID);

Třetí strana – příjemce: Conversant LLC 101 North Wacker, 23rd Floor, Chicago, IL 60606; společnost Domain Administrator, Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110, USA;

Doba uchování: 180 dní; životnost 30 dní.

Právní důvod: souhlas.

5.4. Google Ads, AdWords (marketingové cookies)
Název: doubleclick.net; google.com; google.cz;

Účel: zobrazování relevantní reklamy, analýza prohlížení Webu, funkce pro zjišťování zdroje uživatele, konverze a remarketing; více informací zde;

Rozsah: IP adresa, údaje související s návštěvou internetových stránek, reporting o aktivitách a zobrazeném zboží, údaje jsou následně anonymizovány;

Třetí strana: společnost Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;

Předání mimo EU: Google Inc., USA, bezpečnost je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí;

Doba uchování: až 540 dní, životnost: 30 dní, více zde;

Právní důvod: souhlas.

5.5. Seznam Sklik a remarketing (marketingové cookies)
Název: imedia.cz;

Účel: zobrazení relevantní reklamy, konverze a remarketing; více informací zde;

Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách a zobrazeném zboží, údaje jsou následně anonymizovány;

Třetí strana: společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov, Česká republika;

Doba uchování: 18 měsíců, životnost cookies 30 dní; více informací zde;

Právní důvod: souhlas.

5.6. Facebook Pixel a remarketing (marketingové cookies)
Název: facebook.com; www.facebook.com;

Účel: analýza využití Webu, zobrazování reklamy; Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Facebooku. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů shromážděných společností Facebook prostřednictvím použití tohoto nástroje; integrováním nástroje Facebook Interest-based Audiences (tzv. behaviorální cílení) získává společnost Facebook informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu; více informací zde;

Rozsah: IP adresa, údaje související s využitím stránky a návštěvou, reporting o aktivitách, údaje jsou následně anonymizovány; pokud jste zaregistrováni u služby Facebook, může společnost Facebook Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Facebook zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu a jiné identifikující údaje.

Třetí strana: společnost Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA;
Předání mimo EU: Facebook Inc., USA, bezpečnost je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí;

Doba uchování: 6 měsíců; funkci „Facebook Interest-based Audiences“ (tzv. behaviorální cílení) lze vypnout v Nastavení cookies a pro zalogované uživatele na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Právní důvod: souhlas.

5.7. Adform (marketingové cookies)
Název: adform.net; track.adform.cz;

Účel: analýza využití Webu, zobrazování reklamy, znemožnění zobrazení opakované reklamy, zprávy o účinnosti kampaní, nástroje pro dokončení započatých aktivit; více informací zde;

Rozsah: IP adresa, cookies ID, údaje související s využitím stránky a návštěvou a nákupem na základě zobrazené reklamy, reporting o aktivitách, údaje jsou následně anonymizovány;

Třetí strana: společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, Česká republika; společnost Adform A/S, 1. sal. K, Wildersgade 10B, 1408 København, Dánsko;

Doba: 60 dní;

Právní důvod: souhlas.

VI. Poučení o právech a možnosti je uplatnit

Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Návštěvník může prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a může se rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv. Nastavením prohlížeče je udělen souhlas a může jím být také odvolán.

V nastavení prohlížeče může Návštěvník cookies zakázat. Pokud Návštěvník cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všech funkcí svého internetového prohlížeče a internetových stránek.

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě.

Cookies, které jsou již uložené, může Návštěvník průběžně mazat ze svého počítače.

Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne Návštěvník v návodu k použití svého prohlížeče. Pro nejčastěji využívané prohlížeče je návod dostupný zde.

Více informací o cookies, podrobné vysvětlení fungování, přehled Návštěvníkem užívaných cookies v rámci prohlížeče a jednoduché vysvětlení způsobu vypnutí nalezne subjekt také v rámci samoregulačního programu pro EU na tomto odkazu.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů a právech Návštěvníka vyplývajících z regulace GDPR (např. právo na přístup, výmaz a další), včetně vysvětlení těchto práv a způsobu, jak je uplatnit, jsou podrobně popsány v Zásadách dostupných zde.

Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, Návštěvník proti tomuto může podat námitky. Souhlas, který Návštěvník správci udělil, je možné kdykoliv odvolat. Tam, kde je právním důvodem plnění smlouvy, není možné službu, resp. Web dále využívat při zákazu cookies.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Informace nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.

Společnost GTS ALIVE je oprávněna tyto Informace aktualizovat. Návštěvník je povinen sledovat změny v těchto Informacích. Aktuální verze těchto Informací je vždy zobrazena na Webu a je umožněna jejich archivace a reprodukce Návštěvníkem.