Obchodní podmínky pro objednávání průkazu online

I. Úvod

1.1.    Účelem tohoto dokumentu „Obchodní podmínky pro online objednávání“ je úprava pravidel smluvních vztahů mezi společností GTS ALIVE a online žadatelem (Držitelem) o vydání Průkazu, která je vydána společností GTS ALIVE, pokud žádost byla podána prostřednictvím Webu.
1.2.    GTS ALIVE vydává tyto Obchodní podmínky pro žadatele (Držitele) o vydání následujících Průkazů:

 • ISIC
 • ISIC SCHOLAR/Školák
 • ITIC
 • IYTC
 • ALIVE student
 • ALIVE zaměstnanec

1.3.    Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím online objednávkové aplikace pro výdej Průkazů/Karet provozované společností GTS ALIVE.
1.4.    Společnost GTS ALIVE nemá povinnost vstoupit do smluvního vztahu s žadatelem (Držitelem) o vydání Průkazu, pokud nejsou předloženy potřebné dokumenty a informaci či nejsou splněny jiné stanovené podmínky.
1.5.    Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále Pravidly použití průkazů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen se seznámit před uzavřením smlouvy také se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen seznámit se s veškerými právními dokumenty před uzavřením smluvního vztahu. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na kontaktech zde:

 • Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, Česká republika
 • E-mail: online@isic.czinfo@isic.cz
 • tel.: +420 226 222 333

1.6.    Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2021. GTS ALIVE je oprávněno v případě potřeby tyto Obchodní podmínky změnit – více informací je uvedeno v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

II. Definice

GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČO: 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560,
která je prodávajícím a v těchto Obchodních podmínkách je označována jako „GTS ALIVE“ nebo „Prodávající“.
Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.
Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.
Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.
Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro online objednávání.
FB Facebooková stránka ISIC Czech Republic – https://www.facebook.com/ISIC.Czech/
Web Webová stránka http://www.isic.cz/
Průkaz Průkazem se rozumí jakýkoliv Digitální nebo Plastový průkaz ISIC, ISIC SCHOLAR/Školák, ITIC, IYTC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec, který je vydán GTS ALIVE dle těchto Obchodních podmínek.
Digitální průkaz Průkaz integrovaný do ALIVE APP, který je Držiteli/Kupujícímu zpřístupněn po zakoupení Průkazu.
Plastový průkaz Fyzický nosič Průkazu, který si Držitel/Kupující může přiobjednat k Digitálnímu průkazu.
ALIVE APP Mobilní aplikace GTS, která slouží k zobrazení Digitálního průkazu. ALIVE APP je navázaná na Průkaz a další služby, které jsou Držitelem/Kupujícím využívány.
Profil ALIVE Osobní účet Držitele/Kupujícího, který mu je přidělen po zakoupení Průkazu. Profil ALIVE je nutné ze strany Držitele/Kupujícího aktivovat.
Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu/Karty; a/nebo žadatel o vydání kteréhokoliv Průkazu/Karty. Žadatel o vydání je zároveň zákazníkem GTS ALIVE a kupujícím Průkazu/Karty a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.    Držitelem Průkazu může být pouze fyzická osoba. Průkaz může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.
3.2.    Osoba, která má zájem stát se Držitelem Průkazu, může podat svoji žádost o vydání konkrétního Průkazu zde.
3.3.    Před provedením objednávky je každá osoba povinna ověřit, že splňuje veškeré podmínky vydání Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek, v opačném případě může být objednávka bez dalšího odmítnuta.
3.4.    .    K objednávce dojde ve chvíli, kdy je řádně doručena žádost. Objednávka je bez potvrzení GTS ALIVE nezávazná. GTS ALIVE je oprávněno objednávku odmítnout, pokud neobsahuje předepsané údaje či přílohy. GTS ALIVE může objednávku rovněž odmítnout, pokud z technických důvodů, z důvodu na straně dodavatelů či jiných osob nemůže být realizována. V případě, že to je ze strany GTS ALIVE možné a bude tak dohodnuto s Kupujícím, může být objednávka vyřízena v pozdějším, dohodnutém termínu.
3.5.    K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy je objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace a přílohy, potvrzena GTS ALIVE.
3.6.    K potvrzení kupní smlouvy dochází elektronicky formou odeslání e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.
3.7.    Předmětem kupní smlouvy je koupě Průkazu, dle volby Kupujícího (který je oprávněn volit pouze ty identifikační Průkazy, které odpovídají jeho statusu), který má formu Digitální průkazu. Kupující si může k Digitálnímu průkazu zakoupit Plastový průkaz za extra poplatek dle článku 4.2. Průkaz (Digitální průkaz či Plastový průkaz) zároveň slouží – prostřednictvím online potvrzení identifikace, popř. statusu Držitele – jako nástroj k využívání slev a výhod dle podmínek GTS ALIVE. Poskytnutí slev a výhod není předmětem kupní smlouvy. Slevy a výhody se mohou měnit a Kupující je povinen pravidelně sledovat Pravidla a také databázi slev.
3.8.    Kupující se zavazuje za objednaný Průkaz zaplatit, dodržovat tyto Obchodní podmínky a Pravidla, a GTS ALIVE se zavazuje identifikační Průkaz dle potvrzené objednávky Kupujícímu po jeho úhradě zpřístupnit v ALIVE APP, případně u Plastového průkazu doručit.
3.9.    Kupující bere na vědomí, že Digitální průkaz je možné zobrazit pouze v ALIVE APP poté, co aktivuje svůj Profil ALIVE. Kupující bez mobilního zařízení nebo zařízení, do kterého nelze stáhnout ALIVE APP, nemá žádnou možnost Digitální průkaz využívat.
3.10.    Prodávající je oprávněn měnit slevy a výhody z důvodu zrušení jejich poskytovatele či jiných důležitých důvodů.
3.11.    Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, Pravidla a Zásady. Znění Obchodních podmínek je oprávněno GTS ALIVE kdykoliv změnit. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené kupní smlouvy, ledaže byla změna Kupujícímu oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neodstoupil od smlouvy z důvodu, že se změnou nesouhlasí. GTS ALIVE je oprávněno měnit Pravidla a Zásady, změna je účinná do sedmi dní od zveřejnění na Webu.
3.12.    Předmět kupní smlouvy, tedy příslušný Průkaz/Karta je přesně vyobrazen při provádění online objednávky, Kupující má tedy jasnou představu o vzhledu a plnění. Průkaz je zásadně nepřenosný.
3.13.    Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření:

 • Digitální Průkaz je digitálním obsahem a jako takový je poskytován toliko Kupujícímu,
 • k plné funkčnosti je nezbytné stažení ALIVE APP do chytrého telefonu, tabletu či zařízení s operačním systémem iOS nebo Android a aktivace Profilu ALIVE. Digitální Průkaz může být zobrazen pouze v Profilu ALIVE Držitele/Kupujícího. GTS ALIVE nenese odpovědnost za nefunkčnost v případě absence dostatečného hardware či doporučeného software;
 • pro stažení ALIVE APP a aktivace Profilu ALIVE je potřebné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí, GTS ALIVE nenese odpovědnost za nefunkčnost v případě pomalé rychlosti internetového připojení;
 • není garantována 100% nepřetržitá funkčnost, GTS ALIVE má právo na provádění běžné údržby, která je obvykle prováděna po předchozím upozornění, GTS ALIVE rovněž nenese odpovědnost za výpadky serveru, internetu anebo útoky třetích stran, vždy však vynaloží úsilí k odstranění problému, GTS ALIVE je oprávněna provádět zásahy u neočekávaných událostí a pozastavit tak na omezenou dobu funkčnost obsahu, ALIVE APP či Profilu AIVE, GTS ALIVE může bez předchozího upozornění upravit vzhled, funkce či systém ALIVE APP, webových stránek, rozhraní Profilu ALIVE;
 • GTS ALIVE se snaží maximálně chránit obsah, k čemuž byly přijaty tyto opatření: implementace antivirového software a firewall, bezpečnostní zálohy, interní IT směrnice a školení pracovníků, pravidelné audity nastavených opatření, šifrování dat, řádné zajištění individualizovanými přístupy s bezpečnými hesly, automatické monitorování, analýzy chování k rozpoznávání útoků a jejich předcházení, zajištění bezpečných úložišť a řádných smluv s dodavateli úložišť;
 • Držitel/Kupující je povinen chránit si své přístupové údaje a nesdělovat je třetím osobám, rovněž tak neotvírat hypertextové odkazy ve zprávách od neznámých odesílatelů – ani ve zprávách na první pohled podezřelých od známých odesílatelů, nestahovat neprověřené anebo nelegální software, na svém zařízení používat antivirové programy a pravidelně měnit svá hesla a aktualizovat řádně software.

IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1.    Cena Digitálního průkazu je pro jeden Digitální průkaz v částce 400 Kč, nestanovují-li tyto Obchodní podmínky jinak.
4.2.    Cena Plastového průkazu doobjednaného k Digitálnímu je pro jeden Plastový průkaz v částce 100 Kč, nestanovují-li tyto Obchodní podmínky jinak.
4.3.    Ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. nejsou předmětem DPH a jsou konečné.
4.4.    Cena poštovného se neúčtuje.
4.4.1. V případě opětovného zaslání Plastového průkazu bude poštovné účtováno, a to ve výši 54 Kč včetně DPH.
4.5.    Cena je splatná předem po provedení objednávky, přičemž GTS ALIVE prostředky obdrží ve lhůtě dle zvoleného typu úhrady. Dobírka není možná.
4.6.    V případě, že Kupující nesplní nárok na vydání Průkazu, bude mu zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu na účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud je účet Kupujícího veden u banky v zahraničí, nese Kupující plné náklady na vrácení částky na tento účet (náklady na převod budou započteny na vrácenou částku).
4.7.    GTS ALIVE nepřijímá hotovost ani šeky, úhrady zaslané mimo sjednaná ustanovení nemusí být dohledány či mohou být dohledány za zvýšených nákladů, které mohou být Kupujícímu účtovány.
4.8.    GTS ALIVE si vyhrazuje v jednotlivých případech možnost požadovat úhradu předem či omezit možnost volby způsobu platby.
4.9.    Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě on-line objednávání Průkazů nevznikají.
4.10.    Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je od 1. 3. 2018 povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
4.11.    Součástí online objednávkové aplikace je možnost volby způsobu platby, jež nabízí tyto varianty:

 • Bankovní převod prostřednictvím služby ePlatba
  • Bankovní převod je realizován prostřednictvím systému společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Převod finančních prostředků za objednanou kartu může při volbě bankovního převodu v některých případech trvat až 2 pracovní dny.
 • Bankovní převod prostřednictvím služby ePlatba+
  • Expresní bankovní převod, při kterém je GTS ALIVE okamžitě informováno o provedené úhradě. Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 • Platba prostřednictvím platební karty
  • Platba prostřednictvím platební karty je realizována prostřednictvím systému společnosti ComGate Payments a.s. Po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na zabezpečenou platební bránu banky, kde zadá všechny požadované údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě.

V. Podmínky pro vydání Průkazů

5.1.    Nárok na Průkaz je podmíněn splněním podmínek dle těchto Obchodních podmínek.
5.2.    Kupující bere na vědomí, že podmínky vydání jsou u Průkazů ISIC, ISIC SCHOLAR/Školák, ITIC a IYTC definovány na základě mezinárodních pravidel výdeje identifikačních průkazů stanovených ISIC Association a GTS ALIVE.
5.3.    Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS ALIVE. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody.
5.4.    Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Kupující (Držitel) splňuje podmínky pro vydání objednaného Průkazu, specifikované dále v těchto Obchodních podmínkách.

Objednávka ISIC (International Student Identity Card)

Nárok na Průkaz ISIC (dále jen „ISIC“) má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.5.    Kupující je studentem prezenční anebo denní formy studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, a to vzdělávací instituce zařazené do sítě škol MŠMT ČR, vzdělávací instituce zřízené Zákonem o VŠ nebo MŠMT přímo řízené organizace, vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávací instituce, které jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU.
5.6.    Na ISIC má Kupující nárok od nástupu do sekundárního stupně vzdělávání, tzn. od nástupu na střední školu.
5.7.    Platnost: Průkaz je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Platnost je tedy stanovena vždy nejdříve od září zvoleného školního roku a trvá do prosince následujícího kalendářního roku – tedy platnost může být dle volby 4 až 16 měsíců, a to podle data vydání.
5.8.    U nezletilých osob, u kterých není možné provést kontrolu nároku na ISIC na základě kontroly porovnáním s identifikačním dokladem potvrzujícím věk Kupujícího – občanský průkaz/cestovní pas – dokládá věk žadatele jeho zákonný zástupce.
5.9.    Potvrzení o studiu které Kupující přikládá při objednávce ISIC, nesmí být v den podání žádosti starší dvou měsíců. Potvrzení musí obsahovat všechny předepsané náležitosti: zejména jméno a přímení Kupujícího, datum narození a bydliště, především pak část týkající se potvrzení studia (přesný název školy, příp. fakulty, razítko školy, podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení).
5.10.    Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.
5.11.   GTS ALIVE je oprávněno po Kupujícím dodatečně požadovat originální potvrzení o studiu ze školy Kupujícího.

Objednávka ISIC SCHOLAR/Školák (International Scholar Identity Card)

Nárok na Průkaz ISIC SCHOLAR/Školák má Kupující, resp. pokud nákup provádí zákonný zástupce, pak Držitel, který splňuje následující podmínky:

5.12.    Držitelje žákem základní školy plně uznávané MŠMT. Na ISIC SCHOLAR/Školák má Držitel nárok od nástupu do první třídy základní školy plně uznávané MŠMT. Studenti víceletých gymnázií nemají na  ISIC SCHOLAR/Školák nárok. Ti mohou žádat o  ISIC.
5.13.    Platnost: Průkaz je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz ISIC). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2021 – 12/2022.
5.14.    U nezletilých osob, u kterých není možné provést kontrolu nároku na ISIC SCHOLAR/Školák na základě kontroly porovnáním s identifikačním dokladem potvrzujícím věk Kupujícího – občanský průkaz/cestovní pas – dokládá věk žadatele jeho zákonný zástupce.
5.15.    Formulář žádosti o vystavení Průkazu musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení statutu žáka (čestné prohlášení, přesný název školy, adresa, podpis zákonného zástupce, datum podpisu).
5.16.    Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

Objednávka průkazu ITIC (International Teacher Identity Card)

Nárok na průkaz ITIC (dále jen „ITIC“) má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.17.    Kupující je pedagogický nebo akademický pracovník zaměstnávaný ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU.
5.18.    Kupující je v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu neurčitou, případně na dobu určitou, avšak ne méně než po dobu 1 roku.
5.19.    Základní a střední školy – pracovní poměr:

 • Kupující je učitelem v pracovním poměru uzavřeném nejméně na dobu jednoho školního/akademického roku, jehož přímá výuka (počet vyučovaných hodin) neklesá pod 11 hodin týdně. Kupující vykonává učitelskou profesi/vzdělávací činnost jako učitel MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ nebo také mistr odborného výcviku, speciální pedagog – logoped, pedagog volného času DDM.

5.20.    Kupující, jenž působí jako akademický pracovník na základě §70 zákona o VŠ, má nárok na  ITIC.
5.21.    Platnost: Průkaz je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz ISIC). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2021 – 12/2022.
5.22.    Potvrzení, které je součástí formuláře žádosti o  ITIC, který Kupující přikládá při objednávce, nesmí být v den podání žádosti starší dvou měsíců. Potvrzení musí obsahovat všechny předepsané náležitosti: jméno a příjmení Kupujícího, datum narození a bydliště, především pak část týkající se potvrzení o zaměstnání a status (přesný název školy, razítko školy, podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení).
5.23.    Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

Objednávka průkazu IYTC (International Youth Travel Card)

Nárok na Průkaz IYTC (dále jen „IYTC“) má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.24.    Nárok na IYTC má Kupující pouze do dovršení věku 26 let – tedy do 25 let, včetně dne dovršení věku 26 let, čímž se rozumí den 26. narozenin Kupujícího.
5.25.    U nezletilých osob, u kterých není možné provést kontrolu nároku na  IYTC na základě kontroly porovnáním s identifikačním dokladem potvrzujícím věk Kupujícího – občanský průkaz/cestovní pas – dokládá věk žadatele jeho zákonný zástupce.
5.26.    Platnost: 1 rok od data vystavení, resp. do konce příslušného měsíce v následujícím roce.
5.27.    Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

Objednávka průkazu ALIVE student

ALIVE student je studentský identifikační a slevový průkaz pro území České republiky, který je určen pro studenty školy, kteří nemají nárok na ISIC (zejména, nikoliv však výlučně z důvodu formy studia, resp. v případě, že se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia).

Nárok na Průkaz ALIVE student má student univerzity na území České republiky v akreditovaných studijních programech takové formy studia, která jim nezakládá právo na získání Průkazu ISIC.

Objednání je možné pouze ze systému škol dle samostatného článku těchto Obchodních podmínek, kde jsou uvedeny informace k platnosti a další nezbytné informace k Průkazu

Objednávka průkazu ALIVE zaměstnanec

ALIVE zaměstnanec je zaměstnanecký identifikační a slevový průkaz pro území České republiky, který je určen pro zaměstnance škol, kteří nejsou pedagogickými nebo akademickými pracovníky.

Nárok na Průkaz ALIVE zaměstnanec má zaměstnanec v rámci takové formy, která jim nezakládá právo na získání Průkazu ITIC.

Objednání je možné pouze ze systému škol dle samostatného článku těchto Obchodních podmínek, kde jsou uvedeny informace k platnosti a další nezbytné informace k Průkazu.

VI. Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů

6.1.    Kupující je povinen uvést pouze úplné, správné a pravdivé informace, podklady a osobní údaje. Jakékoliv nepravdivé údaje či jejich falšování může být posouzeno jako trestný čin a bude nahlášeno příslušným orgánům.
6.2.    U nezletilých osob mladších 15-ti let je povinností zákonného zástupce, resp. pověřeného zákonného zástupce zkontrolovat údaje a ověřit nárok na vydání Průkazu.
6.3.    Veškeré přílohy musí být čitelné a v předepsaném formátu a velikosti.
6.4.    Prodávající je oprávněn v případě potřeby jakýkoliv údaj ověřit, případně po Kupujícím požadovat dodatečné ověření.

Kontrola nároku na Průkazy

6.5.    Prodávající si vyhrazuje právo kontroly nároku Kupujícího na objednaný Průkaz dle podmínek definovaných v článku 5. těchto Obchodních podmínek, a to dle typu objednaného Průkazu. Nárok je odvozen dle jednotlivých Průkazů od statusu studenta/žáka základní školy apod. Prodávající je oprávněn provádět kontrolu i zpětně a v případě zjištění nesprávného anebo nepravdivého prohlášení Kupujícího odejmout Průkaz.
6.6.    V případě, že Prodávající při kontrole nároku na Průkaz zjistí nesrovnalosti, nesoulad mezi objednávkou a doloženými doklady, statusem studenta pro případ ISIC, žáka základní školy pro případ ISIC SCHOLAR/Školák, pedagogického/akademického pracovníka v případě ITIC, či případně nesoulad s deklarovaným věkem pro případ IYTC či jiný nesoulad, vyhrazuje si Prodávající právo takový Průkaz nevystavit.
6.7.    V případě, že Kupující poskytne zavádějící, nepravdivé, či jinak zkreslené informace, které by mohly vést k neoprávněnému vydání průkazu, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky ve výši ceny objednávaného Průkazu.
6.8.    Tento článek a práva a povinnosti zde uvedená se vztahují rovněž na Karty.

Kontrola/řádná identifikace Kupujícího

6.9.    Kupující bere na vědomí, že Průkaz/Karta plní úlohu identifikačního Průkazu, je tedy nutné, aby GTS ALIVE dbala zvýšené opatrnosti při řádné identifikaci Kupujícího a související kontrole identity a správnosti údajů zadaných Kupujícím včetně odpovídající fotografie.
6.10.    Kupující je oprávněn dobrovolně volit mezi dvěma možnostmi provedení identifikace a kontroly správnosti:

 • Kupující si zakoupí Průkaz on-line a dostaví se osobně na pobočku GTS ALIVE (adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7), kde Kupující předloží k ověření totožnosti svůj občanský průkaz (případně jiný dle Pravidel GTS ALIVE uznávaný identifikační doklad). Při využití této varianty se nepořizuje kopie ani sken identifikačního průkazu.
 • Kupující si zakoupí Průkaz on-line a udělí souhlas GTS ALIVE s kontrolou jeho identity pomocí kopie (skenu) občanského průkazu Kupujícího. Kopii (sken) pořizuje výhradně Kupující. Užití této varianty je zásadně dobrovolné a založené na souhlase Kupujícího. V tomto případě Kupující projeví souhlas s užitím skenu (kopie) svého občanského průkazu a to výhradně za účelem ověření jeho identity. Ověření identity zahrnuje kontrolu fotografie Průkazu/Karty s fotografií na občanském průkazu, ověření údajů Průkazu/Karty s údaji na občanském průkazu. Po tomto ověření GTS ALIVE kopii (sken) občanského průkazu neprodleně zabezpečeně zlikviduje.

Zpracování osobních údajů

6.11.    GTS ALIVE potřebuje k funkčnosti identifikačních Průkazů a pro jejich užívání pro poskytování slev a výhod zpracovávat některé osobní údaje jejich Držitelů, resp. Kupujících, pokud se jedná o odlišné osoby.
6.12.    Vyplněním příslušné objednávky Držitel žádá o vydání Průkazu. Průkaz je možno vydat pouze, pokud Držitel sdělí Správci nezbytné osobní údaje označené ve formuláři jako povinné, přičemž toto zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu a jejího dalšího užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu a umožnění dalšího užívání pro jednotlivé stanovené funkce. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

°              k zobrazení Digitálního průkazu v ALIVE APP, který obsahuje fotografii Držitele, jméno, příjmení, datum vydání a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu;

°              k vyrobení těla Plastového průkazu, které obsahuje fotografii Držitele, jméno, příjmení, datum vydání a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu;

°              k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta/učitele či jiného statusu, platnosti Průkazu, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;

°              k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu, například sdělení o končící platnosti;

°              k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů dle Pravidel, těchto Obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy;

°              vedení evidence Držitelů Průkazů, jejich verifikace a kontroly (tj. u Průkazů ověřování statutu žáka/studenta/učitele či jiného statusu, který je podmínkou čerpání slev a výhod, u Průkazů ověření platnosti a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod) to vše pro plnění smlouvy.

6.13.    V případě, že je zakoupeno zároveň s Průkazem i pojištění, pak je správcem Osobních údajů Držitele, pro účely týkající se vyřízení pojistné smlouvy a další související zpracování dle zvláštních právních předpisů, pojišťovna a také společnost GTS ALIVE Services s.r.o.. GTS ALIVE je v tomto případě zpracovatelem Osobních údajů.
6.14.    V případě, že Kupující poskytuje souhlas se zpracováním kopie (skenu) občanského průkazu/cestovního pasu, pak tato kopie bude užita výhradně za účelem ověření identity Kupujícího. Ověření identity zahrnuje kontrolu fotografie Průkazu s fotografií na občanském průkazu/cestovním pase, ověření údajů Průkazu s údaji na občanském průkazu. GTS ALIVE nebude z kopie pořizovat žádné další opisy a to ani částečné. Po tomto ověření GTS ALIVE kopii občanského průkazu/cestovního pasu neprodleně zabezpečeně zlikviduje.
6.15.    V případě, že je Kupující odlišnou osobou od Držitele, jsou osobní údaje Kupujícího uchovány pouze za účelem případné kontroly ze strany příslušných dozorových orgánů, a to výhradně po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu a dále za účelem plnění smlouvy, případně obhajoby právník nároků správce, na základě oprávněného zájmu. V případě, že je Kupujícím nebo Držitelem udělen souhlas, řídí se zpracování osobních údajů Zásadami. Kupující má právo podat námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu.
6.16.    Více o zpracování osobních údajů, přehled práv a způsobů uplatnění včetně kontaktů GTS ALIVE a pověřence naleznete v Zásadách  zde. Držitel je povinen se seznámit se Zásadami a podáním žádosti prohlašuje, že takto učinil. V případě Držitelů mladších 15-ti let prohlášení činí zákonný zástupce.

VII. Postup při on-line objednávání Průkazů

Postup při objednání ISIC

7.1.    Kupující nejdříve zvolí konkrétní školu, která je zařazena mezi vzdělávací instituce uvedené v Pravidlech v článku 4. Kupující následně vyplní své jméno, příjmení, doručovací adresu, datum narození, kontaktní emailovou adresu a telefonní či mobilní číslo, nahraje naskenované potvrzení o studiu, vloží svou fotografii (max. velikost 5 MB) a taktéž sken OP (případně cestovního pasu). Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.
7.2.    Po kompletním vyplnění formuláře musí Kupující vše zkontrolovat a potvrdit. Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.
7.3.    Kupující má také možnost si přiobjednat k Digitálnímu průkazu plastovou formu průkazu – Plastový průkaz.
7.4.    Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

Postup při objednání ISIC SCHOLAR/Školák

7.5.    Kupující na první stránce objednávkového formuláře zvolí volbu „Průkaz ISIC SCHOLAR/Školák“. Dále uvede jméno základní školy, na kterou dochází žadatel o Průkaz. Následně vyplní následující údaje žadatele: jméno, příjmení, doručovací adresu, datum narození, kontaktní e-mailovou adresu a telefonní či mobilní číslo, vloží svou fotografii (max. velikost 5 MB) a taktéž sken OP (případně cestovního pasu) zákonného zástupce. Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.
7.6.    Kupující má také možnost si přiobjednat k Digitálnímu průkazu plastovou formu průkazu – Plastový průkaz.
7.7.    Po kompletním vyplnění formuláře musí Kupující vše zkontrolovat a potvrdit. Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

Postup při objednání ITIC

7.8.   Kupující nejdříve zvolí konkrétní školu, která je zařazena mezi vzdělávací instituce uvedené v Pravidlech v článku 4.  Kupující následně vyplní své jméno, příjmení, doručovací adresu, datum narození, kontaktní emailovou adresu a telefonní či mobilní číslo, vloží svou fotografii (max. velikost 5 MB) a taktéž sken OP (případně cestovního pasu). Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.
7.9.    Kupující má také možnost si přiobjednat k Digitálnímu průkazu plastovou formu průkazu – Plastový průkaz.
7.10.    Po kompletním vyplnění formuláře musí Kupující vše zkontrolovat a potvrdit. Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

Postup při objednání IYTC

7.11.    Kupující vyplní své jméno, příjmení, doručovací adresu, datum narození, kontaktní emailovou adresu a telefonní či mobilní číslo. V případě, že je mladší 15 let, je nutnou součástí i souhlas zákonného zástupce. Dále vloží naskenovanou fotografii (max. velikost 5 MB) a taktéž sken OP (případně cestovního pasu). Aby byla objednávka dokončena, je nutností souhlasit s Obchodními podmínkami.
7.12.    Kupující má také možnost si přiobjednat k Digitálnímu průkazu plastovou formu průkazu – Plastový průkaz.
7.13.    Po kompletním vyplnění formuláře musí Kupující vše zkontrolovat a potvrdit. Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

VIII. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel

8.1.    Tento článek je platný pouze pro Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem.
8.2.    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
8.3.    Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou:

 • GTS ALIVE s.r.o., adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, Česká republika
 • e-mail: info@isic.cz
 • tel.: +420 226 222 333

8.4.    Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v elektronické podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v článku 7 těchto Obchodních podmínek a jsou:

 • volba Průkazu,
 • řádné a úplné vyplnění objednávky,
 • kdykoliv v průběhu procesu i před procesem nastudování těchto Obchodních podmínek,
 • kontrola objednávky a zadaných údajů,
 • následně je možná případná změna údajů, oprava chyb a poté případně závazné potvrzení a odeslání objednávky,
 • spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto Obchodní podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,
 • následné potvrzení přijetí objednávky,
 • následně potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.5.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán kodexem chování.
8.6.    Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že skutečné podmínky užití Průkazů odpovídají kupní smlouvě včetně těchto Obchodních podmínek. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě Kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.
8.7.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ BEZ UVEDENÍ DŮVODU:

 • Plastový průkaz spolu s Digitálním průkazem: Spotřebitel, s ohledem na § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy (pozn.: odstoupení ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku – tedy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží), neboť předmětem plnění je identifikační průkaz vyrobený na přímo pro osobu spotřebitele – včetně fotografie a ostatních jedinečných identifikačních údajů konkrétního Držitele. Dle citovaného ustanovení spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy.
 • Digitální průkaz: Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu na kontakty oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku. Spotřebitel může využít vzorový formulář.

8.8.    Smlouvu je možno ukončit (odstoupením nebo výpovědí) výhradně způsoby uvedenými v tomto článku a  článku 12. těchto Obchodních podmínek.
8.9.    Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.
8.10.    Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

IX. Dodací podmínky

9.1.    Objednaný Digitální průkaz bude Kupujícímu zpřístupněn v ALIVE APP do dvou pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.
9.2.    Přiobjednaný Plastový průkaz bude Kupujícímu odeslán do 2 dnů od zpřístupnění Digitálního průkazu v ALIVE APP.
9.3.    Doručení Plastového průkazu je činěno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím doporučené zásilky České pošty.
 • Osobním převzetím na kontaktním místě Prodávajícího.

9.4.    Prodávající odpovídá za funkčnost Digitálního průkazu v ALIVE APP po celou dobu platnosti Průkazu. Taktéž Prodávající odpovídá za zboží (Plastový průkaz) do okamžiku jeho převzetí Kupujícím. Prodávající je oprávněn provádět běžnou údržbu a také údržbu v návaznosti na neočekávané situace. Prodávající nenese odpovědnost za výpadky způsobené událostmi dle odstavce 3.13.

9.5.    Doručení zásilky Kupujícímu po jejím převzetí Českou poštou od Prodávajícího probíhá obvykle do 4 pracovních dní.
9.6.    Prodávající neodpovídá za prodlevu v doručení způsobenou přepravcem.
9.7.    Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

X. Reklamační řád

10.1.    Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých Průkazů zakoupených on-line od společnosti GTS ALIVE.
10.2.    Reklamace vyřizuje pověřená osoba s těmito kontaktními údaji: info@isic.cz, +420 226 222 333.
10.3.    Práva z vadného plnění (reklamaci) může Kupující uplatnit pouze v případech, kdy je plněno vadně, tedy předmět plnění je v rozporu se sjednaným předmětem plnění. Případné vady je Kupující povinen vytknout neprodleně.
10.4.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10.5.    Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodou, ztrátou, poškození či krádeží, ke kterým došlo před/při nebo jako důsledek užívání Průkazu, poskytnuté slevy/výhody či jiné souvislosti s plněním GTS ALIVE.
10.6.    Pokud Prodávající nebo jeho dodavatel nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci nebo z jiných závažných důvodů, nemá Kupující právo na jakoukoliv kompenzaci.
10.7.    Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv výlučně jakákoliv událost, kterou nemůže Prodávající ovlivnit jako závady, demonstrace, výluky, sabotáže a jiné nepředvídatelné okolnosti.
10.8.    Záruka začíná běžet dnem zpřístupnění Digitálního průkazu v ALIVE APP nebo také převzetí Plastového průkazu Kupujícím. Na zboží je poskytována záruka po celou dobu platnosti Průkazu na přední straně Průkazu. Prodávající odpovídá za funkčnost ALIVE APP a Digitálního průkazu v Profilu ALIVE. Taktéž Prodávající odpovídá za všechny vady Plastového průkazu, které má Plastový průkazu při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit pouze písemně zasláním Plastového průkazu poštou na výše uvedenou kontaktní adresu Prodávajícího. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. O průběhu vyřizování reklamace bude Kupující informován. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a termín vyřízení reklamace) je zaslán Kupujícímu e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.
10.9.    Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud tuto vadu nezpůsobil neopatrným zacházením s produktem,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

10.10.    Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
10.11.    Kupující nemá nárok na poskytnutí slevy/výhody v těchto případech:

 • poskytovatel slevy/výhody zanikl, nevykonává deklarovanou činnost, nemůže z objektivních důvodů deklarovanou činnost vykonávat,
 • poskytovatel slevy/výhody není uveden v databázi slev,
 • z jiných vážných důvodů.

10.12.    Na poskytnuté slevy/výhody není nárok ani není možno požadovat plnění v penězích. V případě, že Kupující zjistí rozpor skutečnosti s Pravidly, postupuje dle článku 6.7. Pravidel.

XI. Zvláštní ustanovení podmínek pro online objednávku učiněnou studentem/akademickým pracovníkem/zaměstnancem prostřednictvím informačního systému školy

11.1. Tento článek Obchodních podmínek upravuje zvláštní ustanovení podmínek zakoupení Průkazu v případě, že je toto provedeno prostřednictvím informačního systému školy Univerzita Pardubice, Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) či jiné školy spolupracující s GTS ALIVE, které vlastní svůj identifikační průkaz studenta/akademického pracovníka/zaměstnance, avšak obdržely oprávnění od GTS ALIVE prostřednictvím svého informačního systému Průkazy umožnit zájemcům zakoupení Průkazu od GTS ALIVE online.
11.2. Při zakoupení Průkazu online mají přednost ustanovení tohoto článku, tedy v případě, že některé ustanovení tohoto článku odporuje ustanovení jiného článku v rámci těchto Obchodních podmínek, užije se přednostně tento článek a to výhradně pro online nákupy specifikované v odstavci 12.1. Obchodních podmínek.
11.3. V případě, že některá skutečnost pro online nákupy specifikované v odstavci
11.4. Obchodních podmínek není tímto článkem upravena, užijí se příslušná ustanovení ostatních relevantních článků Obchodních podmínek.
11.5. Držiteli/Kupujícímu po zakoupení Průkazu bude dodán Plastový průkaz a Držitel/Kupující má možnost si aktivovat Profil ALIVE v ALIVE APP a využít také Digitální průkaz.
11.6. Cena Průkazu (ISIC, ITIC a/nebo ALIVE), pokud je tento objednán v souladu s tímto článkem, činí částku 350,- Kč.
11.7. Platnost Průkazu je totožná, jako je tomu dle článku 5.7 Obchodních podmínek, tedy Průkaz je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Držitel je oprávněn platnost Průkazu prodloužit na další akademický rok. Po zakoupení prodloužení platnosti Průkazu je platnost Digitální průkazu elektronicky přepsána na další akademický rok a Plastový průkaz je prodloužen revalidační známkou s délkou platností korespondující s platností Digitálního průkazu. Cena prodloužení platnosti Průkazu činí 250,- Kč.
11.8. Prodloužení Průkazu je možno objednat totožným způsobem jako Průkaz – viz článek 7 a související ustanovení těchto Obchodních podmínek.
11.9. Zpracování osobních údajů v souvislosti s pořízením tohoto Průkazu upravují Zásady, které jsou přístupné zde.

XII. Podmínky v případě sjednání pojistné smlouvy

12.1.    Tento článek upravuje podmínky v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím Webu provozovaného GTS ALIVE.
12.2.    Nárok na sjednání cestovního pojištění UNIQA k průkazům ISIC, ISIC SCHOLAR/Školák, ITIC, IYTC a ALIVE mají všichni Držitelé platného Průkazu ISIC, ISIC SCHOLAR/Školák, ITIC, IYTC a ALIVE. Délka sjednaného pojištění je vázána na typ průkazu. Specifikace pojištění je uvedena ve Všeobecných pojistných podmínkách 2021 (UCZ/Ces/2020) a Smluvním ujednání pro cestovní pojištění (SU/C/GTS/2020).

Zakoupení/objednávka pojištění učiněná online zároveň s objednávkou Průkazu

12.3.    Zprostředkovatel: GTS ALIVE Services s.r.o., IČO: 28233662, sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134177 a v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou pod registračním číslem 223218VPA (dále jen „GTS ALIVE Services“).
12.4.    Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 49240480, sídlem Evropská 136/810, 160 12, Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012 (dále jen „UNIQA“).
12.5.    Zájemce: Držitel, který má zájem o uzavření pojistné smlouvy s UNIQA prostřednictvím GTS ALIVE Services.
12.6.    Pojistník: osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu.
13.7.    Pojištěný: osoba, na jejíž hodnotu (zdraví, majetek) vztahuje pojištění.

Uzavření pojistné smlouvy

12.8.    GTS ALIVE Services je na základě smlouvy s UNIQA oprávněn uzavírat jménem UNIQA a na účet UNIQA pojistné smlouvy.
12.9.    Součástí Průkazu může být cestovní pojištění.
12.10.    Zájemce zaškrtnutím pole pro objednání pojištění, výběrem tarifu pojištění v online aplikaci a následným poskytnutím souhlasu pojistníka při objednání Průkazu činí poptávku návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Zájemce je povinen před odesláním poptávky důkladně přečíst tyto Obchodní podmínky a dále tyto dokumenty:

12.11.    Příslušné všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky jsou uvedeny také na internetové stránce UNIQA www.uniqa.cz a spolu s příslušnými smluvními ujednáními jsou rovněž zasílány zájemcům o uzavření pojistné smlouvy spolu s návrhem pojistné smlouvy.
12.12.    Zájemce stvrzuje svůj souhlas se všemi právními dokumenty odesláním poptávky prostřednictvím online aplikace při objednání Průkazu.
12.13.    Po odeslání poptávky prostřednictvím online aplikace obdrží zájemce potvrzení přijetí této poptávky.
12.14.    Návrh smlouvy je přijat a dojde k uzavření pojistné smlouvy mezi zájemcem a UNIQA pouze pokud zájemce zaplatí pojistné včas a ve výši dle návrhu pojistné smlouvy. Pokud není lhůta k úhradě pojistného určena, musí být pojistné uhrazeno do jednoho měsíce od odeslání návrhu pojistné smlouvy na e-mail zájemce.
12.15.    Postup při zadání pojistné poptávky: Osobní údaje potřebné ke sjednání pojištění se generují z již vyplněného elektronického formuláře, který zájemce vyplnil při objednání Průkazu. Zájemce v elektronickém formuláři zadá parametry sjednaného pojištění a potvrdí souhlas s prohlášením UNIQA. kde zájemce zvolí způsob úhrady zadané objednávky. Po zvolení způsobu platby je Pojistníkovi zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.
12.16.    Pojistnou smlouvu obdrží zájemce spolu s objednaným Průkazem/Kartou.
12.17.    Rozsah pojištění, definice vybraného pojištění, práva a povinnosti a další ujednání jsou upraveny Všeobecnými pojistnými podmínkami (UCZ/Ces/2020) a Smluvním ujednáním pro cestovní pojištění (SU/C/GTS/2020).
12.18.    Forma a místo oznámení škodné události, pojistná událost, výluky z pojištění, způsob určení rozsahu pojistného plnění, pojistná rizika a zvláštní pojistné podmínky naleznete v příslušných dokumentech.

Trvání a zánik pojištění

12.19.    POJIŠTĚNÍ VZNIKÁ AŽ VČASNÝM UHRAZENÍM POJISTNÉHO DLE TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
12.20.    POJISTNÁ SMLOUVA JE UZAVŘENA POUZE, POKUD JE POJISTNÉ UHRAZENO ŘÁDNĚ A VČAS.
12.21.    Trvání, zánik a možnosti ukončení pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami (UCZ/Ces/2020) a Smluvním ujednáním pro cestovní pojištění (SU/C/GTS/2020).
12.22.    Podle Všeobecných podmínek UNIQA (UCZ/Ces/2020) nelze od smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a UNIQA odstoupit, jestliže pojištění již vstoupilo v platnost.

Pojistné

12.23.    Výše pojistného je uvedena ve formuláři u jednotlivých tarifů voleného pojistného. Pojistné je splatné dle zvoleného způsobu úhrady, který se řídí článkem 4. těchto Obchodních podmínek, přičemž pojistné musí být uhrazeno společně s Průkazem a splatnost pojištění je upravena článkem 4. těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení k pojistným smlouvám

12.24.    Veškeré smluvní vztahy mezi UNIQA a pojistníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Všeobecnými podmínkami k cestovnímu pojištění UNIQA (UCZ/Ces/2020) a Smluvním ujednáním pro cestovní pojištění ke průkazům ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC a ALIVE (SU/C/GTS/2020).
12.25.    Poučení spotřebitele je uvedeno zde.
12.26.    Orgán dohledu: Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, Česká republika.
12.27.    Informace o zpracování osobních údajů: Jsem obeznámen a beru na vědomí, že pro účely jednání o uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Správci ve smyslu příslušných právních předpisů jsou pro tyto účely UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatel, tedy společnost GTS ALIVE Services s.r.o., sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 28233662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134177. Osobní údaje pro shora popsané účely budou zpracovávány výhradně po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu a souvisejících účetních a daňových předpisů. Informace o mých právech, orgánu dozoru a právu na námitky naleznu v Zásadách.

XIII. Storno objednávky, ukončení využívání Průkazu na žádost

13.1.    Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před zaplacením objednávky stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailu na adresu online@isic.cz nebo info@isic.cz (pro stornování objednávky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, datum narození a typ objednaného Průkazu).
13.2.    Kupující je oprávněn ukončit využívání Průkazu na vlastní žádost, a to kdykoliv.
13.3.    Kupující, resp. Držitel může kdykoliv žádat o ukončení možnosti Průkaz (identifikační průkaz, Digitální průkaz) užívat, resp. užívat výhody a slevy, které identifikační Průkaz při prokázání statutu Držitele umožňuje.
13.4.    V případě žádosti je Držiteli zrušen Digitální průkaz a v případě, že byl objednán Plastový průkaz, tak je Držitel tento Plastový průkaz vrátit a nemá žádný nárok na vrácení uhrazené ceny za vystavení Průkazu, a to ani částečně.
13.5.    Ukončení využívání Průkazu na žádost Držitele se řídí článkem 3. Pravidel.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1.    V případě, že Kupující ztratí Průkaz, nebo Průkaz nalezne, je povinen postupovat dle Pravidel.
14.2.    Při užívání Průkazu se Držitel zavazuje bezvýhradně postupovat dle Odkaz.
14.3.    V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14.4.    Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na prodej Průkazů ze strany GTS ALIVE vůči školám, univerzitám či jiným právnickým osobám, ledaže je ve smlouvě mezi stranami ujednáno jinak.
14.5.    Kupující je povinen pečlivě se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě, že kterémukoliv ustanovení nerozumí, kontaktovat GTS ALIVE na kontaktech uvedených v článku 1. těchto Obchodních podmínek.
14.5.    Kupující kupní smlouvu a tyto Obchodní podmínky obdrží e-mailem při uzavření kupní smlouvy.