Podmínky akcí a soutěží

I. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Podmínky akcí a soutěží“ je úplná a jasná úprava podmínek akcí a soutěží pořádaných GTS Alive v České republice.

1.2. Každá jednotlivá Soutěž má svá pravidla Soutěže a každou Soutěž může GTS Alive komunikovat za pomoci Zkrácených pravidel. Pravidla k jednotlivým Soutěžím a zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech je třeba vykládat v souladu s těmito Podmínkami. V případě, že je konkrétní podmínka upravena jinak v těchto Podmínkách, než ve Zkrácených pravidlech, pak mají přednost Zkrácená pravidla. V případě, že úprava ve Zkrácených pravidlech není, užijí se tyto Podmínky.

1.3. Okamžikem zaslání příspěvku, vložení komentáře či jiného konání dle Pravidel konkrétní Soutěže, Soutěžící vstupuje do Soutěže, čímž uděluje svůj souhlas s těmito Podmínkami, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat.

1.4. Veškeré výrazy v těchto Podmínkách psané prvním velkým písmenem mají výhradně význam uvedený v Definicích zde.

1.5. Tyto Podmínky jsou platné ode dne 1. 6. 2023.

II. Definice

GTS Alive
Společnost GTS ALIVE s.r.o. definovaná jako pořadatel a organizátor v těchto Podmínkách

Pravidla
Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Podmínky
Podmínkami se rozumí tyto Podmínky akcí a soutěží.

Zkrácená pravidla
Zkrácenými pravidly se rozumí konkrétní Podmínky a pravidla dané konkrétní Soutěže.

Zásady
Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

Obchodní podmínky
Obchodními podmínkami se rozumí Obchodní podmínky pro online objednávání, které můžete nalézt zde.

Soutěž
Jakákoliv soutěž či akce pořádaná GTS Alive dle těchto Podmínek.

Soutěžní příspěvek
Příspěvek, text, fotografie, osobní účast či jakýkoliv jiný výkon, se kterým se Soutěžící účastní Soutěže.

Výhra
Odměna, cena či poukaz, který je stanoven jako výhra každé jednotlivé Soutěže dle přesné specifikace v konkrétních pravidlech každé Soutěže.

FB
Facebooková stránka ISIC Czech Republic https://www.facebook.com/isic.czech

Web
Webová stránka https://www.isic.cz/

Aplikace Alive App
Název mobilní aplikace, která mimo jiné slouží k zobrazení digitálního Průkazu/Karty, zobrazení slev, soutěží a dalším volitelným funkcím.

Profil Alive
Osobní profil Držitele, který je vytvořen k využití libovolného produktu/služby poskytované GTS Alive.

Průkaz
Průkazem se rozumí jakýkoliv průkaz ISIC, ISIC Scholar, IYTC, ITIC a průkazy s licencí AliveID a Alive, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem.

Karta
Kartou se rozumí jakákoliv členská karta AliveID, která je vydávána GTS Alive nebo jiným oprávněným distributorem.

Držitel
Uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty.

Soutěžící
Účastník Soutěže/akce nebo zájemce o účast v Soutěži/akci dle těchto Podmínek a Zkrácených pravidel.

III. Obecná ustanovení

3.1. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

3.2. GTS Alive je oprávněna organizací či jinými úkony pověřit třetí osoby.

3.3. Doba a místo konání Soutěže je vždy stanoveno Zkrácenými pravidly. Soutěže mohou probíhat na FB, jiné sociální síti v Alive App nebo na Webu v Profilu Alive, případně na jiném místě určeném GTS Alive Zkrácenými pravidly.

IV. Soutěžící

4.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba – starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, pokud není ve Zkrácených pravidlech stanoveno jinak.

4.2. Osoby mladší 15 let se Soutěže nemohou zúčastnit ani se souhlasem svého zákonného zástupce (např. rodiče).

4.3. Tuto skutečnost je GTS Alive oprávněna kdykoliv ověřit a pokud zjistí, že takovému Soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněna Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyloučit. GTS Alive je zároveň oprávněna si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a Soutěžící je povinen předložit GTS Alive tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti GTS Alive (popř. jí pověřené osoby), bude ze Soutěže vyloučen.

4.4. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k GTS Alive či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly konkrétní Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání Výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na Výhru. Výhra v takovém případě propadá GTS Alive, která je oprávněna rozhodnout o jejím dalším užití.

4.6. Soutěžící bude vyloučen v případě, že GTS Alive zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

4.7. Pokud je soutěž pořádána toliko za odměnu pro držitele platného průkazu anebo uživatele Profilu Alive a odběratele vybraných informací, musí být podmínka splněna po celou dobu trvání soutěže až do předání výhry. V opačném případě bude Soutěžící ze soutěže vyřazen, popř. nebude výhra předána.

V. Mechanika Soutěže

5.1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že splní pravidla dle Zkrácených pravidel a tyto Podmínky.

5.2. Soutěž může mít ve Zkrácených pravidlech mechaniku znalostní, dovednostní či náhodnostní.

5.3. U znalostní mechaniky vloží Soutěžící komentář s odpovědí na otázku dle pravidel konkrétní Soutěže. Úkolem je odpovědět na otázku správně. Pokud nebude žádná odpověď správná, vyhrává nejbližší odpověď. Pokud bude správných odpovědí více, vyhrává nejrychlejší odpověď. Pokud nebude žádná správná odpověď a nejbližších odpovědí bude více, vyhrává nejrychlejší odpověď. Pokud nebude možno rozhodnout ani na základě rychlostního kritéria, je GTS Alive oprávněno zadat k určení vítěze novou znalostní otázku z libovolného tématu.

5.4. U dovednostní mechaniky se může jednat o Soutěž rychlostní, sportovní, kreativní či Soutěž o jinou dovednost. Mechanika je stanovena pravidly konkrétní Soutěže, kde je zároveň uvedeno, co musí Soutěžící nejlépe provést a jaká jsou kritéria určení vítěze. Pokud není stanoveno jinak, pak:

· 5.4.1. u rychlostní mechaniky je úkolem splnit úkol, co nejrychleji,

· 5.4.2. u sportovní mechaniky je úkolem vyhrát v zadané disciplíně,

· 5.4.3. u kreativní mechaniky je úkolem odpovědět/vložit příspěvek, co nejvtipněji a nejoriginálněji. U některých otázek může být odpověď zpracována jako video, fotografie či prostá textová odpověď dle povahy mechaniky, podmínkou pro účast pak je poskytnutí licencí dle těchto Podmínek.

5.5. U náhodnostní mechaniky je výherce určován losem či jiným náhodným způsobem.

5.6. Soutěž může být založena i na kombinaci shora uvedených mechanik (například je podmínkou správná odpověď a zároveň stanovené konkrétní pořadí) – takové podmínky jsou vymezeny ve Zkrácených pravidlech. Soutěž může být dle Zkrácených pravidel založena i na mechanice jiné.

5.7. Soutěž může probíhat na FB. V takovém případě se Soutěžící do Soutěže zapojí tak, že vloží Soutěžní příspěvek jako komentář do hlavního soutěžního příspěvku uveřejněného Organizátorem na Facebooku. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně jeden komentář v podobě jednoho Soutěžního příspěvku. V opačném případě bude ze Soutěže vyřazen. Účastí, resp. první aktivitou v rámci soutěže (např. vložením komentáře) je odsouhlaseno související zpracování osobních údajů a tyto podmínky.

5.8. Soutěžící je oprávněn se každé Soutěže účastnit maximálně jednou. V případě opakované účasti je Soutěžící z celé Soutěže vyřazen.

5.9. Účast v soutěži může být u soutěží, které jsou odměnou pro registrované s aktivním Profilem Alive, kteří udělili souhlas pro příjem vybraných informací. Tyto soutěže probíhají  v Alive App. Účastí v soutěži jsou odsouhlaseny tyto Podmínky a vzato na vědomí související zpracování osobních údajů.

VI. Výhra, výherci, předání výher

6.1. Výhra a počet výherců jsou vždy definováni Zkrácenými pravidly.

6.2. Výhru obdrží specifikovaný počet Soutěžících, kteří splní Zkrácená pravidla a tyto Podmínky.

6.3. Výherce dle nastavených kritérií určí nebo vybere odborná 3 členná porota GTS Alive.

6.4. Každý Soutěžící má nárok pouze na jednu Výhru, pokud není Zkrácenými pravidly stanoveno jinak.

6.5. Účast v Soutěži není možno opakovat, pokud není Zkrácenými pravidly stanoveno jinak.

6.6. Každá Soutěž bude vyhodnocena do 14 dní po jejím ukončení, ledaže Zkrácená pravidla stanoví jinak.

6.7. Výherce bude kontaktován k převzetí Výhry či doložení splnění Podmínek a Zkrácených pravidel do 14 dní od vyhodnocení každé Soutěže.

6.8. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu k převzetí Výhry nebo jinou zprávu GTS Alive po dobu 3 dnů reagovat, propadá Výhra ve prospěch GTS Alive.

6.9. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry či splnění jiných podmínek dle těchto Podmínek, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch GTS Alive.

6.10. Předání výher probíhá těmito způsoby dle rozhodnutí GTS Alive:

· 6.10.1. Výhra je předána osobně na místě konání akce.

· 6.10.2. Výhra je předána osobně v sídle GTS Alive.

· 6.10.3. Výhry jsou zasílány poštou, v takovém případě jsou výhry zasílány pouze na adresy po území České republiky.

6.11. Nepřevzaté nebo nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch GTS Alive. 

VII. Licence k soutěžním dílům

7.1. Zasláním Soutěžního příspěvku (pro účely tohoto článku také jako „soutěžní dílo“), který je dílem ve smyslu příslušných právních předpisů, do Soutěže Soutěžící uděluje GTS Alive nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že GTS Alive je oprávněna soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na FB, Webu, soutěžním webu či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům GTS Alive ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora.

7.2. GTS Alive není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas Soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do Soutěže s přiloženými osobními údaji. GTS Alive je oprávněna poskytnout sublicenci, a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí.

7.3. Soutěžící, účastí v Soutěži a odesláním Soutěžního příspěvku do Soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu Soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá Soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti GTS Alive a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla GTS Alive anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je Soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

7.4. Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý Soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do Soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu Podmínek a Zkrácených pravidel, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se Soutěžící zavazuje, že užitím soutěžního díla dle těchto Podmínek a Zkrácených pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných či zachycených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do Soutěže si musí Soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že Soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen GTS ALIVE uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto Podmínkách stanovených, a zároveň mu zaniká právo na příslušnou Výhru.

VIII. Zpracování osobních údajů a souhlas se zveřejněním projevů osobní povahy

8.1. Svou účastí v Soutěži za odměnu pro registrované s aktivním Profilem Alive, kteří udělili souhlas pro příjem vybraných informací a byli odměněni možností se soutěže za odměnu Soutěžící bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány ze strany GTS Alive jakožto správce, včetně zpracování prostřednictvím zpracovatelů uvedených zde. Podmínky zpracování, právní základ a veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v Zásadách, konkrétně zde.

8.2. V případě, že se Soutěžící účastní soutěže na sociální síti, soutěžící souhlasí, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dle podmínek uvedených zde.

8.4. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že GTS Alive je oprávněna bezplatně užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, účastníky uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech GTS Alive v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Vstupem do Soutěže se všichni Soutěžící zavazují dodržovat tyto Podmínky a Zkrácená pravidla. GTS Alive si vyhrazuje právo změnit Podmínky či Zkrácená pravidla, případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit.

9.2. V případě sporu ohledně splnění těchto Podmínek či jejich výkladu rozhoduje 3 členná komise ustanovená ze zaměstnanců GTS Alive. V případě sporu nese důkazní břemeno vždy Soutěžící.

9.3. Tyto Podmínky a Zkrácená pravidla jsou také k dispozici v sídle GTS Alive.

9.4. GTS Alive neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry Soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně GTS Alive nebude možno doručit, propadají ve prospěch GTS Alive.

9.5. Pokud je Soutěž pořádána prostřednictvím sociální sítě, pak je Soutěžící povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního Profilu Alive.

9.6. Soutěžní příspěvky ani žádné jiné komentáře nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu se společenskou morálkou a dobrými mravy.

9.7. GTS Alive si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky či Zkrácená pravidla. Veškeré změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. GTS Alive může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si GTS Alive právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

9.8. GTS Alive nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Podmínek, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

9.9. GTS Alive nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. GTS Alive není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

9.10. GTS Alive si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Podmínky či Zkrácená pravidla či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

9.11. GTS Alive upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo GTS Alive na náhradu způsobené škody.

9.12. Výměna Výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné Výhry, jakož i vymáhání účasti v Soutěži či Výher právní cestou, není možná.

9.13. GTS Alive si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslané Soutěžní příspěvky, soutěžní díla, autorská díla a ostatní informace a bez náhrady je dle vlastního uvážení zlikvidovat.

9.14. Při přípravě a provádění všech soutěžních úkonů, Soutěžních příspěvků či vytváření soutěžního díla buďte prosím maximálně opatrní a důsledně dbejte o ochranu svého zdraví i zdraví všech dalších přítomných osob. Soutěžní úkony neprovádějte o samotě. GTS Alive neodpovídá za žádné škody a/nebo újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani Výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od GTS Alive žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté Výhry.

9.15. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. GTS Alive si vyhrazuje právo nahradit Výhry Výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher, a to zejm. v případě, že mu Výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s Podmínkami nebo pravidly konkrétní Soutěže

9.16. Tato Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace GTS Alive a nikoliv elektronické sociální síti Facebook či Instagram.

9.17. Zapojením do Soutěže berou Soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnostem Facebook a Instagram, resp. že společnost Facebook i Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.