Podmínky použití Profilu Alive

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky použití Profilu Alive („Podmínky“) slouží k úpravě práv a povinností provozovatele a uživatele Profilu Alive.

1.2. Užíváním Profilu Alive Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky a bere na vědomí a prohlašuje, že rozumí informaci o zpracování osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.

1.3. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb Profilu Alive mezi GTS Alive a Uživatelem.

1.4. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí přijetím separátních podmínek.

2. Provozovatel a kontakty

2.1 Uživatelský profil zahrnující uživatelské rozhraní Profilu Alive („Profil Alive“) je zřízen a provozován společností GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS Alive“).

2.2. Kontakty provozovatele:
písemně: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7,
e-mailem: info@isic.cz

3. Uživatel

3.1. Profil Alive je určen bez omezení všem fyzickým osobám („Uživatel“) včetně držitelů některého z průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC a AliveID („Průkaz“) (včetně držitelů některého Průkazu vydaného při studiu (i absolventům) vzdělávacím zařízením/školou/univerzitou/vysokou školou („Škola“) dle interních postupů dané Školy) a AliveID Členských karet („Karta“).

3.2. Profil Alive je také určen bez omezení všem osobám, kteří mají sjednané ISIC cestovní pojištění nebo zdravotní pojištění zprostředkované GTS ALIVE Services s.r.o. („GTS Alive Services“) nebo v systému GTS Alive.

3.3. Využití služeb uživatel mladšího 15-ti let podléhá souhlasu zákonného zástupce. Podrobnosti k souhlasu zákonného zástupce jsou uvedeny zde.

4. Funkce

4.1. Účelem Profilu Alive je zobrazovat a uchovávat vystavené Průkazy a Karty, zakoupené pojištění a další funkcionality. Pokud to Uživatel navíc odsouhlasí, bude mu zobrazen relevantní obsah včetně příjmu vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky a za odměnu může využít také možnost účastnit se marketingových akcí pro odběratele novinek – například spotřebitelských soutěží. Profil Alive je dostupný v mobilní aplikaci Alive App.

4.2. Přehled funkcí:

4.2.1. Základní funkce Alive App:
• Přehled platných Průkazů,
• Přehled digitálních Průkazů,
• Přehled zakoupených pojištění a možnost stahovat příslušnou dokumentaci k pojistné smlouvě,
• Možnost aktualizace osobních údajů Uživatele (tato probíhá výhradně vůči GTS Alive),
• Možnost vygenerování digitálního Průkazu,
• Oblíbené slevy, možnost uložení slevy do oblíbených.

4.2.2. Funkce marketinkové sekce:
• Příjem vybraných relevantních novinek všemi prostředky dle případně upravených předvoleb, včetně elektronických prostředků,
• Možnost notifikací dle nastavení,
• Soutěže za odměnu pro odběratele vybraných novinek,
• Přizpůsobení zobrazených informací dle zjištěných preferencí Uživatele,
• U absolventských průkazů možnost získávat notifikace Školy v rámci absolventského klubu.

4.2.3. Uživatel bere na vědomí, že funkce mobilní aplikace Alive App („Aplikace“ nebo „Alive App“) jsou upraveny v rámci podmínek použití aplikace Alive App a neřídí se těmito podmínkami. Podmínky použití aplikace Alive App jsou dostupné zde. Uživatel výslovně bere na vědomí, že GTS Alive neodpovídá za služby a funkčnost Profilu Alive vedené v jiné zemi dle volby Uživatele., neboť v každé zemi provozuje Profil Alive jiná společnost (přehled je dostupný zde).

4.4. Informace ke zobrazení digitálních Průkazů:
Digitální Průkaz se zobrazuje automaticky při jeho vzniku, neboť aplikace jej přiřadí Uživateli na základě jeho jedinečného identifikátoru.
V případě, že se digitální Průkaz Uživateli nezobrazuje, Uživatel může kontaktovat technickou podporu na info@isic.cz .
V Aplikaci je možné zobrazit tyto druhy Průkazů a karet:
• mezinárodní studentský průkaz ISIC („ISIC“),
• mezinárodní průkaz žáka ISIC Scholar („ISIC Scholar“),
• mezinárodní průkaz mládeže IYTC („IYTC“),
• mezinárodní průkaz učitele ITIC („ITIC“),
• průkazy a karty s licencí AliveID (student, zaměstnanec, absolvent, členská karta) („AliveID“)
• průkazy a karty s licencí Alive (student, zaměstnanec, absolvent) („Alive“)

 

5. Aktivace/Přihlášení do Profilu Alive

5.1. Uživatel si Profil Alive zřídí v mobilní aplikaci Alive App, a to tak, že řádně a správně vyplní:
• Jméno a příjmení,
• Datum narození,
• Telefonní číslo.
Potvrzením příslušného tlačítka odsouhlasí tyto Podmínky a seznámí se se zpracováním osobních údajů při vedení Profilu Alive, zejména odsouhlasí přenesení jeho osobních údajů od provozovatele Alive App k provozovateli Profilu Alive – společnosti GTS Alive.
Uživatel bere na vědomí, že potvrzením tlačítka dochází k přenesení jeho osobních údajů od správce Alive App (GTS ALIVE Group s.r.o., IČ 09296727 , sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334013) správci Profilu Alive (GTS Alive), a to v rozsahu e-mail a údaj o ověření e-mailu, přičemž tento e-mail se automaticky nastaví jako primární e-mail Uživatele a vyplněné údaje v podobě jména, příjmení, telefonního čísla a data narození.
Uživatel je oprávněn si v rámci nastavení Profilu Alive doplnit volitelně následující údaje: pohlaví, obory zájmu, další e-maily, nastavit si primární e-mail pro komunikaci, doplnit si telefonní číslo pro komunikaci, doplnit kontaktní adresu (včetně nastavení primární adresy u více adres).
V případě, že je Uživateli méně, než 15 let, postupuje se v dalším kroku pro získání souhlasu zákonného zástupce dle článku 6.

5.2. Profil vzniká úspěšnou aktivací, která je potvrzena potvrzovacím e-mailem. (V případě, že je Uživatel mladší 15-ti let, Profil Alive vzniká až potvrzením zákonného zástupce)

5.3. Profil je zřízen a trvá po dobu neurčitou.

5.4. Používání Průkazů/Karet podléhá Pravidlům použití průkazů a karet a Uživatel je povinen tyto dodržovat.

5.5. GTS Alive neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.

5.6. Konkrétní využití Průkazu pro konkrétní funkce ve Škole nezajišťuje GTS Alive, avšak Škola, GTS Alive za možnosti a způsoby využití Průkazu v rámci Škol neodpovídá.

5.7. Průkaz je využitelný v rámci benefitní sítě GTS Alive a také v mezinárodní benefitní síti ISIC Association („Benefitní síť“). Uživatel s platným Digitálním průkazem má nárok na výhody a slevy obsažené v Benefitní síti, a to dle Pravidel používání průkazů a karet.

5.8. Přihlášení k Profilu Alive je z důvodu nutnosti zajistit snadné využití Průkazů/Karet trvalé. Uživatel se zavazuje chránit si přístup k mobilnímu zařízení prostřednictvím příslušných ochranných prvků dle mobilního zařízení (např. hesel apod.) a tyto ochranné prvky, zejména hesla chránit.

5.9. V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení, je nutné si ihned změnit přístupové údaje k Profilu Alive. Rovněž je možné profil blokovat tak, aby nedošlo k jeho zneužití. Postup k blokaci profilu je popsán v Podmínkách použití Profilu Alive.

6. Ověření věku

6.1. Držitel se zavazuje při vyplňování údajů v Alive App a Profilu Alive vyplňovat údaje vždy pravdivě, úplně a správně. V případě, že je Držitel dle vyplněného a prohlášeného data narození mladší 15-ti let, vyplní e-mail zákonného zástupce.

6.2. Zákonný zástupce je oprávněn do 1 hodiny potvrdit svůj souhlas s registrací dítěte ke službě informační společnosti v podobě Profilu Alive. Potvrzením souhlasu zákonného zástupce je založen Profil Alive. Svým potvrzením zákonný zástupce souhlasí s těmito Podmínkami a Informacemi o zpracování osobních údajů svých i dítěte.

6.3. Osobní údaje zákonného zástupce pro účely povinného ověření souhlasu dítěte jsou zpracovávány postupem uvedeným zde.

7. Další funkce

7.1. Přenesení osobních údajů mezi Profily Alive různých zemí

V případě, že například český student využije zahraniční stáž a preferuje využití Profilu Alive v dané zemi (například z důvodu využití místních slev), může žádat o přenesení údajů.
Toto je činěno proto aby Držitel nemusel procházet dvojí registrací u profilu pro každou zemi, kde má vydán Průkaz. Pokud bude mít držitel v zahraničí pod zahraničním profilem vydán Průkaz, může požádat o přenesení jeho údajů do profilu například českého. Průkaz je však vždy zobrazen v profilu země, kde je vydán.

7.2. Nenalezené produkty, služby, Průkazy, Karty

V případě, že se nepodaří spárovat Držiteli jeho existující služby, Průkazy či Karty, může využít funkci manuálního párování průkazu/služby (pojištění). Držitel pro manuální párování klikne na pole přidat průkaz/pojištění a doplní číslo průkazu či pojištění, tyto se ověří v databázi a v případě nalezení budou zobrazeny v Profilu. V případě technických potíží prosím kontaktujte naší infolinku: info@isic.cz.

7.3. Chybějící fotografie

Uživatel, který nemá u digitálního Průkazu/Karty dostupnou fotografii, nemůže digitální průkaz využít, a to do doby, než je fotografie nahrána. Fotografii je možné nahrát přímo do Alive App. Aby mohlo dojít k ověření identity fotografie Uživatele, tak je nutné společně s fotografií do Alive App nahrát i doklad totožnosti Uživatele (OP, cestovní pas apod.). Nahraná fotografie je v Profilu Alive schválena nejdéle do 5 pracovních dní. V případě, že nedojde ke schválení fotografie, je Uživatel informován o následném postupu doplnění fotografie.

8. Používání Profilu Alive

8.1. Při používání Profilu Alive je Uživatel povinen se podrobně seznámit s těmito Podmínkami a řídit se jimi.

8.2. Uživatel se zavazuje veškeré údaje a prohlášení poskytovat pravdivě, přesně a úplně.

8.3. Uživatel se zavazuje chránit své zařízení a přístupy do Profilu Alive. V případě jakéhokoliv rizika se zavazuje Uživatel informovat bez prodlení GTS Alive.

8.4. Uživatel není oprávněn poškozovat jiné uživatele Profilu Alive anebo dobré jméno GTS Alive anebo spolupracujících osob.

8.5. GTS Alive výslovně zakazuje jakýmkoliv způsobem zasahovat do technického obsahu Profilu Alive, pořizovat kopie či instalovat software měnící funkce Profilu Alive anebo do Profilu Alive zasahující.

8.6. Obsah Profilu Alive, texty, grafika, software a další včetně způsobu zobrazení a uspořádání jsou předmětem ochrany autorského práva ve výlučném užívání GTS Alive. Bez výslovného písemného souhlasu GTS Alive není možné cokoliv kopírovat, stahovat či šířit.

8.7. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody a újmy vzniklé porušením těchto Podmínek.

8.8. GTS Alive neodpovídá za žádné újmy či škody vzniklé v souvislosti s užíváním Profilu Alive Uživatelem či třetí osobou (ať již oprávněně anebo neoprávněně).

8.9. GTS Alive neodpovídá za dostupnost Profilu Alive a/nebo jeho součástí.

8.10. Uživatel nemá právo na náhradu škody či újmy z důvodu nedostupnosti Profilu Alive, byť částečně anebo nedostupností jakékoliv funkce.

8.11. GTS Alive je oprávněna činit pravidelnou i mimořádnou údržbu Profilu Alive anebo jeho částí a z tohoto důvodu učinit Profil Alive anebo jeho část nedostupnou.

9. Zrušení Profilu Alive

9.1. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj Profil Alive. Uživatel provede zrušení online přihlášením do profilu na odkaze www.isic.cz/profilalive/profil a zvolení volbu „zrušit Profil Alive“ a postupuje dle zobrazených informací.

9.2. GTS Alive je oprávněno kdykoliv ukončit vedení Profilů Alive anebo profily přeměnit. Mimo jiné GTS Alive zruší Profil Alive z těchto důvodů:
• GTS Alive ukončí činnost vedení aktivovaných Profilů Alive anebo tyto přemění na profily jiné,
• Uživatel poruší tyto Podmínky,
• Uživatel spáchá podvodné či nekalé jednání ve vztahu k GTS Alive anebo se pokusí obcházet tyto Podmínky, případně jedná proti dobrým mravům.
• Uživatel žádá o ukončení zpracování osobních údajů za účelem vedení Profilu Alive.

9.3. Každá osoba je oprávněna mít pouze jeden Profil Alive.

9.4. GTS Alive neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.

9.5. Přihlášení k Profilu Alive je trvalé. Uživatel se zavazuje chránit si přístup k mobilnímu zařízení prostřednictvím příslušných ochranných prvků dle mobilního zařízení (např. hesel apod.) a tyto ochranné prvky, zejména hesla chránit.

9.6. V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení, je nutné si ihned změnit přístupové údaje k Profilu Alive. Rovněž je možné profil blokovat tak, aby nedošlo k jeho zneužití. Postup k blokaci profilu je následující: Zaslání e-mailu na info@isic.cz.

9.7. V případě, že Uživatel zapomene své heslo, může si požádat o obnovu hesla, v takovém případě bude uživateli zaslán na e-mail odkaz pro obnovu hesla, uživatel bude vyzván k zadání nového hesla, hesla musí splňovat základní bezpečnostní pravidla.

9.8. Smlouva k poskytování služeb v rámci Profilu Alive trvá, dokud není ukončena ze strany Uživatele a/nebo GTS Alive.

9.9. Po ukončení smlouvy není možné využívat funkce Profilu Alive dle těchto Podmínek, tedy například Uživatel nebude moci zobrazit digitální průkaz a bude moci užít pouze plastový.

9.10. Smlouva je ukončena nejpozději uplynutím 7pracovních dní od podání oznámení o ukončení provozu Profilu Alive ze strany GTS Alive anebo podáním žádosti o ukončení ze strany Uživatele vůči GTS Alive.

10 Závěrečné ustanovení

10.1. Provoz Profilu Alive a Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor, pokud nebude vyřešen smírnou cestou, bude rozhodován příslušným soudem v České republice.

10.2. GTS Alive neodpovídá za dostupnost Profilu Alive  a/nebo jeho součástí.

10.3. Uživatel nemá právo na náhradu škody vzniklé při používání Profilu Alive a/nebo z důvodu jeho nedostupnosti.

10.4. V případě, že Profil Alive obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, GTS Alive neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy.

10.5. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 3. 2023, přičemž GTS Alive má právo Podmínky změnit s účinností ode dne oznámení anebo dnem pozdějším v oznámení uvedeném. V případě, že Uživatel se změnou nesouhlasí, je oprávněn ukončit využívání služeb dle těchto Podmínek.