Podmínky poskytování benefitů („Podmínky“)

I. Úvod

1.1. Nárokování a využití slev a výhod s platnými Průkazy nebo Kartami podléhá nejen těmto Podmínkám, s jejichž zněním je potřeba se seznámit, ale také Pravidlům používání průkazů a karet. Zároveň je dobré znát i řadu pojmů, pravidel a podmínek, které se pojí s využitím slev a výhod. Prosím prostudujte si tyto podmínky důkladně před započetím užívání Průkazu nebo Karty.

1.2. Některé slevy či výhody je možno spojit pouze s některými typy Průkazů nebo Karet. Kompletní přehled slev a výhod naleznete v „databázi slev“ zde. U každého Poskytovatele slevy či výhody naleznete informaci, zda-li je možno na konkrétní typ Průkazu/Karty pro danou slevu či výhodu užít.

II. Slevy a výhody

2.1. Slevou se rozumí cenové zvýhodnění zboží či služby poskytované Poskytovatelem Držitelům platných Průkazů/Karet. Výhodou se rozumí jiná forma využití Průkazu/Karty než sleva. Možnost využití slevy či výhody může být omezena například pouze na vybrané typy Průkazů/Karet či jejich kombinaci např. „Sleva pouze pro držitele průkazu ISIC“. Dále může být na základě dohody s Poskytovatelem sleva omezena i jiným způsobem například počtem využití za dané období, věkem, obdobím, kdy je slevu možno čerpat, apod. Před využitím slevy jsou Držitelé povinni zkontrolovat podmínky čerpání slevy na www.isic.cz.

Slevy a výhody poskytují Poskytovatelé na obchodních místech uvedených v databázi slev zde. Slevy mohou být poskytovány jak na fyzických prodejních místech (kamenných pobočkách), tak on-line (prostřednictvím internetu), či jinou formou. Fyzická obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou. Sleva je poskytována z obvyklých (prodejních) cen zboží či služeb, pokud není v databázi slev uvedeno jinak. Pokud není v databázi slev uvedeno jinak, slevu pro Držitele Průkazů/Karet nelze kombinovat (současně využít) s jinými slevami či speciálními nabídkami poskytovanými Poskytovatelem.

III. Druhy slev a výhod

3.1. Existuje několik druhů slev a výhod, se kterými je možno se u Poskytovatelů setkat.

3.2. 10%, 20%, 50% atd. – procentuální sleva – snížení ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech.

3.3. 2za1, 3za2 atp. – speciální nabídka. Nakoupí dva, platí jeden, resp. nakoupí tři, platí dva. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být Držitelem platného Průkazu/Karty. Při platbě pak není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně kterýkoli z produktů určený Poskytovatelem).

3.4. 1+1, 2+1 atp. – speciální nabídka. K placeným produktům další produkt zdarma (zpravidla ten nejlevnější).

3.5. Speciální cena – snížená cena pro Držitele Průkazů/Karet

3.6. Promokód kód – speciální slevový kód umožňující využití jednorázové akční slevy. Výše slevy se u jednotlivých Poskytovatelů může lišit. Promokódy kódy lze zpravidla využít pouze online.

3.7. Speciální nabídka – nabídka, v jejímž rámci Držitel Průkazu/Karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu, či jinou výhodu oproti nákupu bez Průkazu/Karty.

Přesná specifikace všech slev a výhod je uvedena v databázi slev zde a ve speciálních nabídkách zde

IV. Databáze slev

4.1. Databáze slev je unikátní seznam/přehled všech slev a výhod, které můžete s platným Průkazem/Kartou získat v České republice.
Databáze slev je umístěna zde a také v sekci Slevy. Mezinárodní databáze slev/výhod je umístěna zde. GTS Alive s.r.o. neodpovídá za aktuálnost mezinárodní databáze slev/výhod.

4.2. V databázi slev je možno nalézt přehled všech Poskytovatelů a všechny slevy a výhody pro Držitele Průkazů/Karet, které jsou nabízeny Držitelům Průkazů/Karet GTS Alive. GTS Alive není odpovědna za fyzické či právnické osoby nabízející slevu/výhodu na Průkaz/Kartu bez dohody s GTS Alive. Databáze slev je pravidelně aktualizována a je jediným aktuálním přehledem slev v ČR – tento přehled se může průběžně měnit, Držitelům Průkazů/Karet se doporučuje jej pravidelně navštěvovat k ověření aktuálnosti a možnosti slev a výhod!

V. Podmínky získání slevy/výhody

5.1. Sleva může být poskytnuta pouze Držiteli platného průkazu ISIC,ISIC Scholar, ITIC, AliveID a Alive nebo Držiteli platné karty AliveID.
Slevy lze využít opakovaně. U jednotlivých Poskytovatelů mohou být nastavena pravidla omezující četnost využití (např. počet využití za jeden den, v jedné pobočce, v rámci jedné akce atd.) Informace o takovýchto omezeních jsou vždy uvedeny v databázi slev zde, případně budou sdělena na požádání konkrétním Poskytovatelem.

5.2. Držitel Průkazu/Karty je o svém záměru využít slevu povinen informovat Poskytovatele před zahájením čerpání služby či nákupu zboží. Pozdější požadavek na poskytnutí slevy může být Poskytovatelem odmítnut.

5.3. GTS Alive nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za zboží či služby, které si Držitel Průkazu/Karty u Poskytovatele objedná, resp. zakoupí. Veškeré reklamace, práva z odpovědnosti za vady a jiná práva proto Držitel uplatňuje pouze a výhradně u Poskytovatele.

5.4. GTS Alive neodpovídá za poskytnutí slevy/výhody v případech, kdy sleva nebyla poskytnuta z důvodu, že Poskytovatel ukončil svoji činnost či nemůže slevu/výhodu poskytnout z jiného vážného důvodu.
Využití slevy/výhody na Průkaz/Kartu bez oprávnění (například Držitelem, který nenaplňuje podmínky statusu nezbytného pro poskytnutí vybrané slevy pro konkrétní vybranou skupinu) se považuje za porušení těchto Podmínek a Pravidel a toto porušení může způsobit škodu GTS Alive.

VI. Pravidla využívání slev/výhod v lyžařských areálech

6.1. 1 DRŽITEL PLATNÉHO PRŮKAZU/KARTY = 1 JÍZDENKA/PERMANENTKA/SKIPAS

6.2. Využití slev v lyžařských areálech se nad rámec Pravidel dále řídí následujícími podmínkami:

• Pokud není uvedeno jinak, slevy nelze kombinovat s jinými slevami.
• Uvedené slevy budou poskytnuty pouze Držitelům platných Průkazů/Karet uvedených u konkrétního areálu. Průkaz musí být platný v den uplatňování nároku na slevu.
• Nákup zlevněné jízdenky je možný pouze prostřednictvím prodejních kanálů, které jsou uvedeny v databázi slev na www.isic.cz (při použití platného Průkazu/Karty).
• Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné jízdenky) stejným Držitelem v rámci jednoho období platnosti jízdenky je zakázané a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou prodejce. Příklad: pokud si koupíte jednodenní jízdenku, tentýž den vám již nebude prodána žádná jiná. Pokud si koupíte jízdenku vícedenní, nebude vám žádná další prodána po celou dobu platnosti prvně zakoupené.
• Provozovatel ski areálu může poskytnout slevu na různé typy jízdenek (jednodenní, vícedenní atd.). Na konkrétní možnosti se informujte přímo v místě prodeje nebo v databázi slev na www.isic.cz.

6.3. Při využívání služeb SKI AREÁLU (lanovky, vleky) je každý Držitel zlevněné jízdenky (jízdenky, na níž byla poskytnuta výše uvedená sleva pro Držitele Průkazu/Karty) povinen se kdykoli na vyzvání pracovníků ski areálu nebo GTS Aliveprokázat platným Průkazem/Kartou.

6.4. Neoprávněné používání zlevněné jízdenky bude považováno za pokus o podvod a v tomto duchu bude dále postupováno v souladu s provozním řádem daného areálu.

6.5. Kromě výše uvedených pravidel se využití slev ve ski areálech řídí pravidly skiareálu.

VII. Pravidla využívání slev na festivalech

7.1. 1 DRŽITEL PLATNÉHO PRŮKAZU/KARTY = 1 VSTUPENKA NA FESTIVAL

7.2. Využití slev na festivaly se nad rámec Pravidel řídí následujícími pravidly:

• Pokud není uvedeno jinak, slevy na vstupenky na festivaly nelze kombinovat s jinými slevami.
• Uvedené slevy budou poskytnuty Držitelům platných Průkazů uvedených u konkrétní akce.
• Nákup zlevněné vstupenky v předprodeji je možný pouze při fyzickém převzetí na prodejním místě předprodejce a předložením platného Průkazu/Karty či při on-line objednávce vstupenky přes předprodejce zlevněných vstupenek uvedených v databázi slev na www.isic.cz, či na internetových stránkách konkrétního festivalu.
• Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné vstupenky) stejným Držitelem v rámci jedné akce je zakázané a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou prodejce!
• Organizátor akce může poskytnout slevu na různé typy vstupenek (jednodenní, vícedenní atd.). Na konkrétní možnosti se informujte přímo v místě prodeje či u organizátora akce, příp. v databázi slev na www.isic.cz.

7.3. Upozornění: Při vstupu do areálu je každý Držitel zlevněné vstupenky (vstupenky, na níž byla poskytnuta výše uvedená sleva Držiteli Průkazu/Karty) povinen se prokázat platným Průkazem. V opačném případě může organizátor povolit vstup na festival pouze po doplacení rozdílu mezi cenou zlevněné vstupenky a cenou platnou v den a místě konání akce.

7.4. Neoprávněné používání zlevněné vstupenky bude považováno za pokus o podvod a v tomto duchu bude organizátor festivalu/koncertu dále postupovat.

7.5. Kromě výše uvedených pravidel se využití slev na festivalech řídí Pravidly.

VIII. Kontrola při využívání slev/výhod/benefitů

8.1. Pro využití slevy je Poskytovatel oprávněn (před, během i po nákupu) provést kontrolu oprávněnosti Držitele Průkazu/Karty na její využití, a to následujícími způsoby:

• vizuální kontrola fotografie a platnosti Průkazu/Karty k danému dni;
• elektronická kontrola platnosti Průkazu/Karty k danému dni (na dálku; manuálně; na základě licenčního čísla

Průkazu/Karty nebo čipu, a to prostřednictvím verifikace v systému ISIC Check/Alive Verify nebo jiného verifikačního nástroje Poskytovatele sloužícímu primárně ke kontrole platnosti Průkazu/Karty.).

8.2. Poskytovatel je při kontrole oprávněn zpracovat pouze následující údaje a to výhradně za účelem ověření:

• licenční číslo Průkazu/Karty
• platnost Průkazu/Karty
• jméno a příjmení Držitele Průkazu/Karty
• číslo čipu Průkazu/Karty
• status studenta
• věk Držitele
• a další osobní údaje nezbytné k poskytnutí slevy

8.3. Poskytovatel při (po) kontrole není oprávněn:

• kopírovat, fotografovat či jinak vizuálně zaznamenat Průkaz/Kartu Držitele či jeho část;
• zveřejnit informace o Držiteli Průkazu/Karty;
• takto pořízené záznamy ukládat či evidovat ve zvláštních seznamech.

8.4. Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách.

8.5. Vícenásobné využití slevy či výhody stejným Držitelem v rámci jedné akce, u které je možno slevu či výhodu využít pouze jednou (či je jinak omezeno) je zakázáno a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou Poskytovatele!

IX. Průvodce slevami

Průvodce slevami je každoročně vydávaná informační brožura o slevách a výhodách (tištěná nebo elektronická verze), kterou obdrží každý nový Držitel Průkazu/Karty zároveň s nově vystaveným Průkazem/Kartou. Informace uvedené v této brožuře jsou platné ke dni vydání brožury a nemusí proto být platné po celou dobu její distribuce, která probíhá v průběhu jednoho akademického roku (září-srpen). Zejména platnost slev je nutné před jejich plánovaným využitím ověřit v aktualizované databázi slev zde.

X. Reklamace

10.1. V případě, že uvedená sleva (při splnění podmínek pro její získání)/výhoda nebude poskytnuta, je Držitel oprávněn tuto skutečnost reklamovat přímo u Poskytovatele (majitele společnosti, manažera provozovny, oprávněného pracovníka) a požadovat její řádné poskytnutí.
Pakliže ani po reklamaci u Poskytovatele nebude sleva/výhoda řádně poskytnuta (v souladu se specifikací v aktualizované databázi slev), je Držitel oprávněn požádat o prošetření postupu Poskytovatele společnost GTS Alive (oficiálního licenčního distributora Průkazů/Karet v České republice). Učinit tak může e-mailem na info@isic.cz.

10.2. Postup při neposkytnutí slevy/výhody

10.2.1. Platný Průkaz/Karta byla předložena jejím Držitelem, byly splněny podmínky pro získání slevy/výhody, avšak sleva/výhoda nebyla Držiteli poskytnuta
Držitel si zaznamená následující údaje a poté je neprodleně zašle na info@isic.cz:

• datum a čas
• název poskytovatele a adresu prodejního místa
• jméno osoby (prodavače, obsluhy atd.), která odmítla slevu poskytnout
• sdělený důvod neposkytnutí slevy
• kopii účtenky za zakoupený produkt/službu, na který Držiteli nebyla uznána sleva, ale přesto ji koupil

10.2.2. Platný Průkaz/Karta byla předložena jejím Držitelem, byly splněny podmínky pro získání slevy/výhody, avšak sleva/výhoda byla Držiteli poskytnuta/nabídnuta odlišně od informací uvedených v databázi slev
Držitel si zaznamená následující údaje a poté je neprodleně zašle na info@isic.cz:

• datum a čas
• název poskytovatele a adresu prodejního místa
• jméno osoby (prodavače, obsluhy atd.), která sdělila odlišné informace o slevě
• sdělené informace o slevě
• kopii účtenky za zakoupený produkt/službu, na který Držiteli byla uznána jiná sleva, ale přesto ji koupil

10.3. V případě, že Držitel najde jakoukoliv nesrovnalost mezi komunikovanou slevou na www.isic.cz a skutečnou slevou nabízenou Poskytovatelem nebo Držitel zjistí, že komunikovaná sleva není poskytována, aniž by poskytnutí slevy/výhody požadoval, resp. uplatnil, může Držitel kdykoliv informovat GTS Alive na info@isic.cz.

XI. Použití Průkazů a Karet ve veřejné dopravě

Průkaz/Kartu lze ve veřejné dopravě použít pouze způsoby, které stanoví platná legislativy ČR, podmínky využití jednotlivých Poskytovatelů a také tyto Podmínky a Pravidla.

11.1. Průkaz ISIC jako potvrzení nároku na státem nařízené slevy pro studenty

11.1.1. Průkaz ISIC je akceptován k prokázání nároku na slevu z jízdného pro žáky a studenty po celé ČR, a to ve výši 50 % z plného (obyčejného) jízdného. Výše a podmínky slevy určuje vládní nařízení (Výměr Ministerstva financí ČR č. 02/2018, dále upravený Výměrem Ministerstva financí ČR č. 02/2022).

11.1.2. Držitelé průkazu ISIC ve věku od 15 let do 18 let mohou pro nárokování státem nařízené slevy (ověření věku Držitele) využít průkaz ISIC. Je akceptována fyzická i digitální forma průkazu ISIC.

11.1.3. Držitelé průkazu ISIC ve věku od 18 let do 26 let mohou pro nároková státem nařízené slevy (ověření status studenta) využít průkaz ISIC. Je akceptována fyzická i digitální forma průkazu ISIC.

11.1.4. Přesné informace o využití Průkazu ISIC k prokázání nároku na státem nařízenou slevu naleznete na zde.

11.2. Průkaz ISIC jako potvrzení o studiu v městské hromadné dopravě (MHD) a v integrovaném dopravním systému (IDS)

11.2.1. Průkaz ISIC je možné v MHD (městské hromadné dopravě) či IDS (integrovaný dopravní systém) využít ve více než 50 městech. Průkaz ISIC je akceptován namísto papírového potvrzení o studiu a Držitel má nárok na zlevněné studentské jízdné dle tarifu. Podmínky tarifu k nárokování zlevněného jízdného se v jednotlivých městech mohou lišit, a proto je nutné před využitím Průkazu ISIC zjistit přesné podmínky přímo v tarifu dopravce nebo koordinátora veřejné dopravy.

11.2.2. U elektronického ověření Průkazů ISIC v rámci MHD či IDS se ověřuje platnost průkazu (dle tarifu), věk držitele průkazu a také status studenta.
Ucelený přehled všech měst, ve kterých můžete pro účely nárokování studentského jízdného v MHD nebo IDS využít platný Průkaz ISIC namísto papírového potvrzení, najdete na www.isic.cz/slevy-v-doprave v sekci Městská hromadná doprava a integrovaný dopravní systém.

11.3. Sleva na jízdném

11.3.1. Slevy na jízdném poskytují pouze smluvní dopravci GTS Alive a to na vybraných linkách dopravce a pro vybrané průkazy. Jedná se zejména spoje do zahraničí a dálkové vnitrostátní spoje a sleva je poskytována nad rámec vládního nařízení. Sleva na jízdném není vázána na status studenta a není omezena věkem.

11.3.2. Ucelené informace o slevách v dopravě najdete v databázi slev na www.isic.cz/slevy-v-doprave