Obchodní podmínky pro objednávání průkazu v rámci Univerzity Pardubice a AMBIS VŠ

I. Úvod

1.1.    Účelem tohoto dokumentu „Obchodní podmínky pro  objednávání průkazu v rámci Univerzity Pardubice a AMBIS VŠ“ je úprava pravidel smluvních vztahů mezi společností GTS Alive a online žadatelem (Držitelem) o vydání Průkazu, o který bylo požádáno prostřednictvím systému VŠ a který je vydán společností GTS Alive, pokud žádost byla dokončena prostřednictvím Webu GTS Alive.

1.2.    GTS Alive vydává tyto Obchodní podmínky pro žadatele (Držitele) o vydání následujících průkazů AliveID s mezinárodními průkazy ISIC Association:

 • AliveID s mezinárodní licencí ISIC,
 • AliveID s mezinárodní licencí ITIC,
 • AliveID Student,
 • AliveID Zaměstnanec
a žadatele (Držitele) o Prodloužení platnosti následujících průkazů: 
 • ISIC,
 • ITIC,
 • Alive Student,
 • Alive Zaměstnanec. 

1.3.    Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím online objednávkové aplikace pro výdej Průkazů provozované společností GTS Alive a to pouze v návaznosti na žádost učiněnou prostřednictvím VŠ, dokončenou v systému GTS Alive.
1.4.    Společnost GTS Alive nemá povinnost vstoupit do smluvního vztahu s žadatelem (Držitelem) o vydání Průkazu, pokud nejsou předloženy potřebné dokumenty a informace či nejsou splněny jiné stanovené podmínky.
1.5.    Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále Pravidly použití průkazů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen se seznámit před uzavřením smlouvy také se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen seznámit se s veškerými právními dokumenty před uzavřením smluvního vztahu. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na kontaktech zde:

 • Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • E-mail: online@isic.czinfo@isic.cz
 • tel.: +420 226 222 333

1.6.    Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2023. GTS Alive je oprávněno v případě potřeby tyto Obchodní podmínky změnit – více informací je uvedeno v článku 4 těchto Obchodních podmínek.

II. Definice

Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu; a/nebo žadatel o vydání kteréhokoliv Průkazu. Žadatel o vydání je zároveň zákazníkem GTS Alive a kupujícím Průkazu a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.
GTS Alive Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČO: 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560,
která je prodávajícím a v těchto Obchodních podmínkách je označována jako „GTS Alive“ nebo „Prodávající“.
UPCE Univerzita Pardubice
AMBIS AMBIS vysoká škola
UPCE a AMBIS
Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.
Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.
Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.
Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro objednávání Průkazů v rámci VŠ.
FB Facebooková stránka ISIC Czech Republic – https://www.facebook.com/ISIC.Czech/
Web Webová stránka http://www.isic.cz/
Průkaz Průkazem se rozumí jakýkoliv průkaz s mezinárodní licencí ISIC/ITIC anebo s licencí AliveID. Jednotlivé druhy Průkazů jsou definovány v článku 3 těchto VOP.
Digitální průkaz Průkaz zobrazený v mobilní aplikaci Alive App, který je Držiteli/Kupujícímu zpřístupněn po zakoupení Průkazu.
Plastová karta Plastová karta vydaná k Průkazu, zobrazuje jeho vybrané poarametry a je vybavene čipem RFID. Držitel/Kupující může Plastovou kartu aktivovat na své VŠ a po té používat jako čipovou kartu pro účely VŠ.
Známka Revalidační (holografická) zámka, která může být vylepena na zadní stranu Plastové karty v případě, že byla Průkazu Prodloužena platnost. Takto označená Plastová karta má vizuální platnost dle platnosti Průkazu. Existují dva druhy Známek: první s nápisem „ISIC“ je používána pro Plastovou kartu k průkazům ISIC a ITIC, druhý s nápisem „Alive“ se používá pro Plastové karty s vizuálme průkazů Alive Student a Alive Zaměstnanec.
Prodloužení platnosti Prodloužení platnosti Průkazu na novou Platnost Průkazu dle Pravidel používání průkazů a karet.
Alive App Mobilní aplikace GTS Alive, která slouží k zobrazení Digitálního průkazu.
Profil Alive Osobní účet Držitele/Kupujícího v mobilní aplikaci Alive App.
Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu; a/nebo žadatel o vydání kteréhokoliv Průkazu. Žadatel o vydání je zároveň zákazníkem GTS Alive a kupujícím Průkazu a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.
Osobní údaj Souhrn konkrétních osobních údajů Držitele Průkazu nezbytných pro vystavení Průkazu.

III. Průkazy

3.1. Kombinované Průkazy
3.1.1. AliveID s mezinárodní licencí ISIC
Průkaz AliveID s ISIC je multifunkční průkaz, který kombinuje průkaz AliveID s průkazem studenta ISIC, jenž slouží k potvrzení statusu studenta a k uplatnění studentských slev a výhod. AliveID s ISIC je určen pouze pro studenty prezenčního (denního) studia středních, vyšších odborných a vysokých škol, jejichž studenti splňují podmínky získání ISIC dle Pravidel.
3.1.2. AliveID s mezinárondí licencí ITIC
Průkaz AliveID s ITIC je multifunkční průkaz, který kombinuje průkaz AliveID a s průkazem učitelské profese ITIC a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. AliveID s ITIC je určen pro pedagogické a akademické pracovníky všech typů škol.
3.1.3. AliveID Student
Průkaz AliveID Student je studentský průkaz využívající služby a výhody průkazu AliveID, na které je možné čerpat slevy v Benefitním programu Alive. AliveID Student je určen pro studenty Školy, kteří nemají nárok na ISIC (zejména, nikoliv však výlučně z důvodu formy studia, resp. v případě, že se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia).
3.1.4. AliveID Zaměstnanec
Průkaz AliveID Zaměstnanec je průkaz zaměstnance Školy využívající služby a výhody průkazu AliveID, na které je možné čerpat slevy v Benefitním programu Alive. AliveID Zaměstnanec je určen pro zaměstnance škol, kteří nejsou pedagogickými nebo akademickými pracovníky.

3.2. Průkazy vystavené do 31. 8. 2023
3.2.1. ISIC
Průkaz ISIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta a k uplatnění studentských slev a výhod. ISIC je určen pouze pro studenty prezenčního (denního) studia středních, vyšších odborných a vysokých škol, jejichž studenti splňují podmínky získání ISIC dle Pravidel.
3.2.2. ITIC
Průkaz ITIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. ITIC je určen pro pedagogické a akademické pracovníky všech typů škol.
3.2.3. Průkazy Alive
3.2.3.1. Distribuce průkazů Alive Student a Alive Zaměstnanec je ukončena k 30. 6. 2023. Tyto průkazy jsou od 1.7.2023 nahrazeny průkazy AliveID Student a AliveID Zaměstnanec.
3.2.3.2. Alive Student
Průkaz Alive Student je studentský identifikační a slevový průkaz pro území České republiky, který je určen pro studenty Školy, kteří nemají nárok na ISIC (zejména, nikoliv však výlučně z důvodu formy studia, resp. v případě, že se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia).
3.2.3.3. Alive Zaměstnanec
Průkaz Alive Zaměstnanec je zaměstnanecký identifikační a slevový průkaz pro území České republiky, který je určen pro zaměstnance škol, kteří nejsou pedagogickými nebo akademickými pracovníky.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1.    Držitelem Průkazu může být pouze fyzická osoba. Průkaz může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.
4.2.    Osoba, která má zájem stát se Držitelem Průkazu, může podat svoji žádost o vydání konkrétního Průkazu v informačním systému VŠ.
4.3.    Před provedením objednávky je každá osoba povinna ověřit, že splňuje veškeré podmínky pro vydání Průkazu dle článku 5. těchto Obchodních podmínek, v opačném případě může být objednávka bez dalšího odmítnuta.
4.4.    .    K objednávce dojde ve chvíli, kdy je řádně doručena žádost. Objednávka je bez potvrzení GTS Alive nezávazná. GTS Alive je oprávněno objednávku odmítnout, pokud neobsahuje předepsané údaje či přílohy. GTS Alive může objednávku rovněž odmítnout, pokud z technických důvodů, z důvodu na straně dodavatelů či jiných osob nemůže být realizována. V případě, že to je ze strany GTS Alive možné a bude tak dohodnuto s Kupujícím, může být objednávka vyřízena v pozdějším, dohodnutém termínu.
4.5.    K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy je objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace a přílohy, potvrzena GTS Alive.
4.6.    K potvrzení kupní smlouvy dochází elektronicky formou odeslání e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.
4.7. Předmětem kupní smlouvy je koupě Průkazu/Prodloužení platnosti, dle volby Kupujícího (který je oprávněn volit pouze ty identifikační Průkazy, které odpovídají jeho statusu) a Plastové karty k Průkazu. Průkaz zároveň slouží – prostřednictvím online potvrzení identifikace, popř. statusu Držitele – jako nástroj k využívání slev a výhod dle podmínek GTS Alive. Poskytnutí slev a výhod není předmětem kupní smlouvy. Slevy a výhody se mohou měnit a Kupující je povinen pravidelně sledovat Pravidla a také databázi slev.
4.8.    Kupující se zavazuje za objednaný Průkaz / Prodloužení platnosti zaplatit, dodržovat tyto Obchodní podmínky a Pravidla, a GTS Alive se zavazuje identifikační Průkaz dle potvrzené objednávky Kupujícímu po jeho úhradě zpřístupnit v Alive App.
4.9.    Kupující bere na vědomí, že Digitální průkaz je možné zobrazit pouze v Alive App poté, co aktivuje svůj Profil Alive. Kupující bez mobilního zařízení nebo zařízení, do kterého nelze stáhnout Alive App, nemá žádnou možnost Digitální průkaz využívat.
4.10.    Prodávající je oprávněn měnit slevy a výhody z důvodu zrušení jejich poskytovatele či jiných důležitých důvodů.
4.11.    Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, Pravidla a Zásady. Znění Obchodních podmínek je oprávněno GTS Alive kdykoliv změnit. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené kupní smlouvy, ledaže byla změna Kupujícímu oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neodstoupil od smlouvy z důvodu, že se změnou nesouhlasí. GTS Alive je oprávněno měnit Pravidla a Zásady, změna je účinná do sedmi dní od zveřejnění na Webu.
4.12.  Předmět kupní smlouvy, tedy příslušný Průkaz,  je přesně vyobrazena při provádění online objednávky. Kupující má tedy jasnou představu o vzhledu a plnění. Průkaz je zásadně nepřenosný
4.13.    Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření:

 • Digitální Průkaz je digitálním obsahem a jako takový je poskytován toliko Kupujícímu.
 • K plné funkčnosti je nezbytné stažení Alive App do chytrého telefonu, tabletu či zařízení s operačním systémem iOS nebo Android a aktivace Profilu Alive. Digitální Průkaz může být zobrazen pouze v Profilu Alive Držitele/Kupujícího. GTS Alive nenese odpovědnost za nefunkčnost v případě absence dostatečného hardwareu či doporučeného softwareu;
 • Pro stažení Alive App a aktivace Profilu Alive je potřebné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí, GTS Alive nenese odpovědnost za nefunkčnost v případě pomalé rychlosti internetového připojení.
 • Není garantována 100% nepřetržitá funkčnost, GTS Alive má právo na provádění běžné údržby, která je obvykle prováděna po předchozím upozornění, GTS Alive rovněž nenese odpovědnost za výpadky serveru, internetu anebo útoky třetích stran, vždy však vynaloží úsilí k odstranění problému, GTS Alive je oprávněna provádět zásahy u neočekávaných událostí a pozastavit tak na omezenou dobu funkčnost obsahu, Alive App či Profilu Alive, GTS Alive může bez předchozího upozornění upravit vzhled, funkce či systém Alive App, webových stránek, rozhraní Profilu Alive.
 • GTS Alive se snaží maximálně chránit obsah, k čemuž byla přijata tato opatření: implementace antivirového softwareu a firewallu, bezpečnostní zálohy, interní IT směrnice a školení pracovníků, pravidelné audity nastavených opatření, šifrování dat, řádné zajištění individualizovanými přístupy s bezpečnými hesly, automatické monitorování, analýzy chování k rozpoznávání útoků a jejich předcházení, zajištění bezpečných úložišť a řádných smluv s dodavateli úložišť.
 • Držitel/Kupující je povinen chránit si své přístupové údaje a nesdělovat je třetím osobám, rovněž tak neotvírat hypertextové odkazy ve zprávách od neznámých odesílatelů – ani ve zprávách na první pohled podezřelých od známých odesílatelů, nestahovat neprověřené anebo nelegální software, na svém zařízení používat antivirové programy a pravidelně měnit svá hesla a aktualizovat řádně software.
 • Prodávající není povinen vydávat aktualizace digitálního obsahu. Prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti dle těchto obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn, a to:
  • po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 • Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle předchozího článku obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1.    Cena Průkazu činí 350 Kč.
5.2.    Cena Prodloužení platnosti činí 250 Kč.
5.3.    Ceny uvedené v článcích 5.1. a 5.2. jsou včetně DPH a jsou konečné.
5.4. Průkaz / Známku si Držitel / Kupující vyzvedne na VŠ, a to vždy až po zaslané e-mailové výzvě od GTS Alive.
5.5. Cena je splatná předem po provedení objednávky, přičemž GTS Alive prostředky obdrží ve lhůtě dle zvoleného typu úhrady. Dobírka není možná.
5.6. V případě, že Kupující nesplní nárok na vydání Průkazu, bude mu zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu na účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud je účet Kupujícího veden u banky v zahraničí, nese Kupující plné náklady na vrácení částky na tento účet (náklady na převod budou započteny na vrácenou částku).
5.7. GTS Alive nepřijímá hotovost ani šeky, úhrady zaslané mimo sjednaná ustanovení nemusí být dohledány či mohou být dohledány za zvýšených nákladů, které mohou být Kupujícímu účtovány.
5.8. GTS Alive si vyhrazuje v jednotlivých případech možnost požadovat úhradu předem či omezit možnost volby způsobu platby.
5.9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě online objednávání Průkazů nevznikají.
5.10.    Součástí online objednávkové aplikace je možnost volby způsobu platby, jež nabízí tyto varianty:

 • Bankovní převod prostřednictvím služby ePlatba
  Bankovní převod je realizován prostřednictvím systému společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Převod finančních prostředků za objednanou kartu může při volbě bankovního převodu v některých případech trvat až 2 pracovní dny.
 • Bankovní převod prostřednictvím služby ePlatba+
  Expresní bankovní převod, při kterém je GTS Alive okamžitě informováno o provedené úhradě. Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 • Platba prostřednictvím platební karty
  Platba prostřednictvím platební karty je realizována prostřednictvím systému společnosti ComGate Payments a.s. Po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na zabezpečenou platební bránu banky, kde zadá všechny požadované údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě.

VI. Podmínky pro vydání Průkazů

6.1.    Nárok na Průkaz je podmíněn splněním podmínek dle těchto Obchodních podmínek.
6.2.    Kupující bere na vědomí, že podmínky vydání jsou u Průkazů ISIC a ITIC definovány na základě mezinárodních pravidel výdeje identifikačních průkazů stanovených ISIC Association a GTS Alive.
6.3.    Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS Alive. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody.
6.4.    Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Kupující (Držitel) splňuje podmínky pro vydání objednaného Průkazu, specifikované dále v těchto Obchodních podmínkách.

a) Objednávka AliveID s mezinárodní licencí ISIC a Prodloužení platnosti u průkazů ISIC

Nárok na průkaz AliveID s mezinárodní licencí ISIC (dále jen „AliveID s ISIC“) má Kupující, který splňuje následující podmínky:

6.5. Kupující je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia na VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
6.6.    Platnost: AliveID s ISIC je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Platnost je tedy stanovena vždy nejdříve od září zvoleného školního roku a trvá do prosince následujícího kalendářního roku – tedy platnost může být dle volby 4 až 16 měsíců, a to podle data vydání.
6.7.  Prodloužení platnosti: Platnost ISIC lze prodloužit zakoupením Prodloužení platnosti. Nárok na Prodloužení platnosti mají pouze Držitelé / Kupující, kteří splňují podmínky pro vydání Průkazu ISIC. Platnost takto prodlouženého Průkazu je totožná s článkem 6.6 těchto Obchodních podmínek, tedy Průkaz je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Po zakoupení Prodloužení platnosti je platnost Digitální průkazu elektronicky přepsána na další školní rok a na Plastovou kartu je nalepena Známka s délkou platnosti korespondující s platností Průkazu.

b) Objednávka průkazu AliveID s mezinárodní licencí ITIC a Prodloužení platnosti u průkazů ITIC

Nárok na průkaz AliveID s mezinárodní licencí ITIC (dále jen „AliveID s ITIC“) má Kupující, který splňuje následující podmínky:

6.8. Kupující je v pracovním poměru akademického pracovníka na VŠ, a to v den podání žádosti o průkaz AliveID s ITIC.
6.9. Kupující, jenž působí jako akademický pracovník na základě §70 zákona o VŠ, má nárok na AliveID s ITIC.
6.10. Platnost: AliveID s ITIC je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz článek 6.6.). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2023–12/2024.
6.11. Prodloužení platnosti: Platnost ITIC lze prodloužit zakoupením Prodloužení platnosti. Nárok na Prodloužení platnosti mají pouze Držitelé / Kupující, kteří splňují podmínky pro vydání průkazu ITIC. Platnost takto prodlouženého ITIC je totožná s článkem 5.6 těchto Obchodních podmínek, tedy ITIC je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Po zakoupení Prodloužení platnosti je platnost Digitální průkazu ITIC elektronicky přepsána na další školní rok a na Plastovou kartu je nalepena Známka s délkou platnosti korespondující s platností ITIC.

c) Objednávka průkazu AliveID Student a Prodloužení platnosti u průkazů Alive Student

Nárok na průkaz AliveID Student má Kupující, který splňuje následující podmínky:

6.12. AliveID Student je studentský identifikační a slevový průkaz pro území České republiky, který je určen pro studenty školy, kteří nemají nárok na AliveID s ISIC (zejména, nikoliv však výlučně z důvodu formy studia, resp. v případě, že se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia).
6.13. Nárok na Průkaz AliveID Student má student VŠ na území České republiky v akreditovaných studijních programech takové formy studia, která jim nezakládá právo na získání průkazu AliveID s ISIC.
6.14. Platnost: Alive Student je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz článek 6.6.). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2023–12/2024.
6.15. Prodloužení platnosti: Platnost Alive Student lze prodloužit zakoupením Prodloužení platnosti. Nárok na Prodloužení platnosti mají pouze Držitelé / Kupující, kteří splňují podmínky pro vydání průkazu Alive Student. Platnost takto prodlouženého Alive Student je totožná s článkem 5.6 těchto Obchodních podmínek, tedy Alive Student je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Po zakoupení Prodloužení platnosti je platnost Digitální průkazu Alive Student elektronicky přepsána na další školní rok a na Plastovou kartu je nalepena Známka s délkou platnosti korespondující s platností Alive Student.

d) Objednávka průkazu AliveID Zaměstnanec a Prodloužení platnosti u průkazu Alive

Nárok na průkaz AliveID Zaměstnanec má Kupující, který splňuje následující podmínky:

6.16. AliveID Zaměstnanec je zaměstnanecký identifikační a slevový průkaz pro území České republiky, který je určen pro zaměstnance škol, kteří nejsou pedagogickými nebo akademickými pracovníky.
6.17. Nárok na průkaz AliveID Zaměstnanec má zaměstnanec VŠ v rámci takové formy, která jim nezakládá právo na získání průkazu AliveID s ITIC.
6.18. Platnost: Průkaz je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz článek 6.6.). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2023–12/2024.
6.19. Prodloužení platnosti: Platnost Alive Zaměstnanec lze prodloužit zakoupením Prodloužení platnosti. Nárok na Prodloužení platnosti mají pouze Držitelé / Kupující, kteří splňují podmínky pro vydání průkazu Alive Zaměstnanec . Platnost takto prodlouženého Alive Zaměstnanec je totožná s článkem 5.6 těchto Obchodních podmínek, tedy Alive Zaměstnanec je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Po zakoupení Prodloužení platnosti je platnost Digitální průkazu Alive Zaměstnanec elektronicky přepsána na další školní rok a na Plastovou kartu je nalepena Známka s délkou platnosti korespondující s platností Alive Zaměstnanec .

VII. Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů

7.1. Kupující je povinen uvést pouze úplné, správné a pravdivé informace, podklady a Osobní údaje. Jakékoliv nepravdivé údaje či jejich falšování může být posouzeno jako trestný čin a bude nahlášeno příslušným orgánům.
7.2. Kupující se zavazuje sdělit veškeré změny v údajích Prodávajícímu.
7.3. Veškeré přílohy musí být čitelné a v předepsaném formátu a velikosti.
7.4. Prodávající je oprávněn v případě potřeby jakýkoliv údaj ověřit, ať již prostřednictvím VŠ anebo napřímo u Kupujícího, případně po Kupujícím požadovat dodatečné ověření.

Kontrola nároku na Průkazy

7.5. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly nároku Kupujícího na objednaný Průkaz dle podmínek definovaných v článku 6 těchto Obchodních podmínek, a to dle typu objednaného Průkazu. Nárok je odvozen dle jednotlivých Průkazů od statusu studenta apod. Prodávající je oprávněn provádět kontrolu i zpětně a v případě zjištění nesprávného anebo nepravdivého prohlášení Kupujícího odejmout Průkaz.
7.6. V případě, že Prodávající při kontrole nároku na Průkaz zjistí nesrovnalosti, nesoulad mezi objednávkou a zaslanými a doloženými doklady, statusem studenta pro případ AliveID s ISIC, pedagogického / akademického pracovníka v případě AliveID s  ITIC, či jiný nesoulad, vyhrazuje si Prodávající právo takový Průkaz nevystavit.
7.7. V případě, že Kupující poskytne zavádějící, nepravdivé, či jinak zkreslené informace, které by mohly vést k neoprávněnému vydání průkazu, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky ve výši ceny objednávaného Průkazu.

Kontrola/řádná identifikace Kupujícího

7.8. Kupující bere na vědomí, že Průkaz plní úlohu identifikačního Průkazu, je tedy nutné, aby GTS Alive dbala zvýšené opatrnosti při řádné identifikaci Kupujícího a související kontrole identity a správnosti údajů zadaných Kupujícím včetně odpovídající fotografie.
7.9. Data Kupujícího jsou ověřena přes systém VŠ, ze kterého jsou odeslána do objednávkového systému GTS Alive. V případě, že Kupující zjistí před dokončením nesrovnalost či jinou chybu ve svých osobních datech, je nutné, aby se obrátil na svou VŠ, aby data byla opravena v systému VŠ.

Zpracování osobních údajů

7.10. GTS Alive potřebuje k funkčnosti identifikačních Průkazů a pro jejich užívání pro poskytování slev a výhod zpracovávat některé Osobní údaje jejich Držitelů, resp. Kupujících.
7.11. Vyplněním příslušné objednávky Držitel žádá o vydání Průkazu/Prodloužení platnosti Průkazu. Průkaz je možno vydat či prodloužit jeho platnost pouze, pokud Držitel sdělí Správci nezbytné Osobní údaje označené ve formuláři jako povinné, přičemž toto zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu či Prodloužení platnosti Průkazu a jeho dalšího užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu nebo Prodloužení platnosti Průkazu a umožnění dalšího užívání pro jednotlivé stanovené funkce. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

 • – k zobrazení Digitálního průkazu v Alive App, který obsahuje fotografii Držitele, jméno, příjmení, datum platnosti a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu;
 • – k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta / učitele či jiného statusu, platnosti Průkazu, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
 • – k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu, například sdělení o končící platnosti;
 • – k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů dle Pravidel, těchto Obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy;
 • – zavedení evidence Držitelů Průkazů, jejich verifikace a kontroly (tj. u Průkazů ověřování statusu studenta/učitele či jiného statusu, který je podmínkou čerpání slev a výhod, u Průkazů ověření platnosti a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod), to vše pro plnění smlouvy.

7.12. Zpracovatelem pro aktualizaci údajů a kontrolu je VŠ.
7.13. V případě, že Kupující poskytuje další údaje pro ověření identity, tyto budou obratem zabezpečeně zlikvidovány, jakmile k řádnému ověření dojde.
7.14. Při nedokončení nákupu anebo po uplynutí platnosti Průkazu jsou Osobní údaje Kupujícího uchovány v omezeném rozsahu za účelem případné kontroly ze strany příslušných dozorových orgánů, a to výhradně po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, a dále za účelem plnění smlouvy, případně obhajoby právních nároků správce, na základě oprávněného zájmu. V případě, že je Kupujícím nebo Držitelem udělen souhlas, řídí se zpracování osobních údajů Zásadami. Kupující má právo podat námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu.
7.15. Více o zpracování osobních údajů, přehled práv a způsobů uplatnění včetně kontaktů GTS Alive a pověřence naleznete v Zásadách zde. Držitel je povinen se seznámit se Zásadami a podáním žádosti prohlašuje, že takto učinil.

VIII. Postup při on-line objednávání Průkazů

8.1. Kupující v systému VŠ klikne na objednání Průkazu. Kupující má možnost v systému VŠ objednat Průkaz nebo Prodloužit platnost Průkazu , pouze na který má nárok dle článku 6. Kupující musí následně souhlasit se zpracováním osobních údajů, a poté jsou jeho data přenesena do systému GTS Alive. Poté Kupující pokračuje v objednávce v systému GTS Alive.

8.2. Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.
8.3. Po kompletním vyplnění formuláře musí Kupující vše zkontrolovat a potvrdit. Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 5 těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.
8.4. GTS Alive poté zašle Kupujícímu e-mail s informacemi ohledně vyzvednutí Plastového Průkazu/Revalidační známky a tom, jak aktivovat Průkaz v Alive App.

IX. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel

9.1.    Tento článek je platný pouze pro Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem.
9.2.    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
9.3.    Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou:

 • GTS ALIVE s.r.o., adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • e-mail: info@isic.cz
 • tel.: +420 226 222 333

9.4.    Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v elektronické podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v článku 8 těchto Obchodních podmínek a jsou:

 • – volba Průkazu / Prodloužení platnosti,
 • – řádné a úplné vyplnění objednávky,
 • – kdykoliv v průběhu procesu i před procesem nastudování těchto Obchodních podmínek,
 • – kontrola objednávky a zadaných údajů,
 • – následně je možná případná změna údajů, oprava chyb a poté případně závazné potvrzení a odeslání objednávky,
 • – spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto Obchodní podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,
 • – následné potvrzení přijetí objednávky,
 • – následně potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

9.5.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán kodexem chování.
9.6.    Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že skutečné podmínky užití Průkazů odpovídají kupní smlouvě včetně těchto Obchodních podmínek. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě Kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.
9.7.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ BEZ UVEDENÍ DŮVODU:

 • Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu na kontakty oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku. Spotřebitel může využít vzorový formulář.

9.8.    Smlouvu je možno ukončit (odstoupením nebo výpovědí) výhradně způsoby uvedenými v tomto článku a  článku 13 těchto Obchodních podmínek.
9.9.    Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.
9.10.    Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

X. Dodací podmínky

10.1. Objednaný Digitální průkaz bude Kupujícímu zpřístupněn v Alive App do dvou pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.
10.2. Objednaná Plastová karta bude kupujícímu odeslána na VŠ do 2 dnů od zpřístupnění Digitálního průkazu v Alive App.
10.3. Objednaná Známka bude připravena k vyzvednutí na VŠ do 2 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.
10.4. Prodávající odpovídá za funkčnost Digitálního průkazu v Alive App po celou dobu platnosti Průkazu. Prodávající je oprávněn provádět běžnou údržbu a také údržbu v návaznosti na neočekávané situace. Prodávající nenese odpovědnost za výpadky způsobené událostmi dle odstavce 4.13.
10.5. Prodávající neodpovídá za prodlevu v doručení způsobenou přepravcem.

XI. Reklamační řád

11.1.    Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých Průkazů / Prodloužení platnosti zakoupených on-line od společnosti GTS Alive.
11.2.    Reklamace vyřizuje pověřená osoba s těmito kontaktními údaji: info@isic.cz, +420 226 222 333.
11.3.    Práva z vadného plnění (reklamaci) může Kupující uplatnit pouze v případech, kdy je plněno vadně, tedy předmět plnění je v rozporu se sjednaným předmětem plnění. Případné vady je Kupující povinen vytknout neprodleně.
11.4.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11.5.    Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za škodu / ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodou, ztrátou, poškození či krádeží, ke kterým došlo před/při nebo jako důsledek užívání Průkazu, poskytnuté slevy/výhody či jiné souvislosti s plněním GTS Alive.
11.6.    Pokud Prodávající nebo jeho dodavatel nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci nebo z jiných závažných důvodů, nemá Kupující právo na jakoukoliv kompenzaci.
11.7.    Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv výlučně jakákoliv událost, kterou nemůže Prodávající ovlivnit jako závady, demonstrace, výluky, sabotáže a jiné nepředvídatelné okolnosti.
11.8.    Záruka začíná běžet dnem zpřístupnění Digitálního průkazu v Alive App nebo převzetí Plastové karty nebo také vylepením Známky na Plastovou kartu Kupujícím. Na zboží je poskytována záruka po celou dobu platnosti Průkazu. Prodávající odpovídá za funkčnost Alive App a Digitálního průkazu v Profilu Alive. Taktéž Prodávající odpovídá za všechny vady Plastové karty / Známky, které má Plastová karta / Známka při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit pouze písemně zasláním Plastové karty poštou na výše uvedenou kontaktní adresu Prodávajícího. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. O průběhu vyřizování reklamace bude Kupující informován. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a termín vyřízení reklamace) je zaslán Kupujícímu e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.
11.9.    Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud tuto vadu nezpůsobil neopatrným zacházením s produktem,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

11.10.    Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11.11.    Kupující nemá nárok na poskytnutí slevy/výhody v těchto případech:

 • poskytovatel slevy / výhody zanikl, nevykonává deklarovanou činnost, nemůže z objektivních důvodů deklarovanou činnost vykonávat,
 • poskytovatel slevy / výhody není uveden v databázi slev,
 • z jiných vážných důvodů.

11.12.    Na poskytnuté slevy/výhody není nárok ani není možno požadovat plnění v penězích. V případě, že Kupující zjistí rozpor skutečnosti s Pravidly, postupuje dle článku 6.7. Pravidel.

XII. Storno objednávky, ukončení využívání Průkazu na žádost

12.1.    Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před zaplacením objednávky stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailu na adresu online@isic.cz nebo info@isic.cz (pro stornování objednávky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, datum narození a typ objednaného Průkazu).
12.2.    Kupující je oprávněn ukončit využívání Průkazu na vlastní žádost, a to kdykoliv.
12.3.    Kupující, resp. Držitel může kdykoliv žádat o ukončení možnosti Průkaz (identifikační průkaz, Digitální průkaz) užívat, resp. užívat výhody a slevy, které identifikační Průkaz při prokázání statutu Držitele umožňuje.
12.4.    V případě žádosti je Držiteli zrušen Digitální průkaz a v případě, že byla objednána Plastová karta, tak je Držitel povinen tuto Plastovou kartu vrátit a nemá žádný nárok na vrácení uhrazené ceny za vystavení Průkazu, a to ani částečně.
12.5.    Ukončení využívání Průkazu na žádost Držitele se řídí článkem 3 Pravidel.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1.    V případě, že Kupující ztratí Průkaz, nebo Průkaz nalezne, je povinen postupovat dle Pravidel.
13.2.    Při užívání Průkazu se Držitel zavazuje bezvýhradně postupovat dle informací uvedených v  Pravidlech.
13.3.    V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13.4.    Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na prodej Průkazů ze strany GTS Alive vůči školám, univerzitám či jiným právnickým osobám, ledaže je ve smlouvě mezi stranami ujednáno jinak.
13.5.    Kupující je povinen pečlivě se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě, že kterémukoliv ustanovení nerozumí, kontaktovat GTS Alive na kontaktech uvedených v článku 1. těchto Obchodních podmínek.
13.5.    Kupující kupní smlouvu a tyto Obchodní podmínky obdrží e-mailem při uzavření kupní smlouvy.