Obchodní podmínky pro objednávání průkazu v rámci UTB

I. Úvod

1.1.    Účelem tohoto dokumentu

Obchodní podmínky pro objednávání průkazu v rámci UTB je úprava pravidel smluvních vztahů mezi společností GTS 
Alive a online žadatelem (Držitelem) o vydání Průkazu, o který bylo požádáno prostřednictvím systému UTB, a který je vydán společností GTS Alive, pokud žádost byla dokončena prostřednictvím Webu GTS Alive.

1.2.    GTS Alive vydává tyto Obchodní podmínky pro žadatele (Držitele) o vydání následujících Průkazů:

 • 1.2.1. Průkazy s mezinárodní licencí ISIC Association
 • ISIC (International Student Identity Card)

1.3.    Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím online objednávkové aplikace pro výdej Průkazů provozované společností GTS Alive a to pouze v návaznosti na žádost učiněnou prostřednictvím UTB, dokončenou v systému GTS Alive.
1.4.    Společnost GTS Alive nemá povinnost vstoupit do smluvního vztahu s žadatelem (Držitelem) o vydání Průkazu, pokud nejsou předloženy potřebné dokumenty a informaci či nejsou splněny jiné stanovené podmínky.
1.5.    Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále Pravidly pro použití průkazů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen se seznámit před uzavřením smlouvy také se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen seznámit se s veškerými právními dokumenty před uzavřením smluvního vztahu. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na kontaktech zde:

 • Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • E-mail: online@isic.czinfo@isic.cz
 • tel.: +420 226 222 333

1.6.    Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2023. GTS Alive je oprávněno v případě potřeby tyto Obchodní podmínky změnit – více informací je uvedeno v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

II. Definice

GTS Alive Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČO: 26193272, se sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560,
která je prodávajícím a v těchto Obchodních podmínkách je označována jako „GTS ALIVE“ nebo „Prodávající“.
UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.
Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.
Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.
Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro objednávání Průkazů v rámci UTB.
FB Facebooková stránka ISIC Czech Republic – https://www.facebook.com/ISIC.Czech/
Web Webová stránka http://www.isic.cz/
Průkaz Průkazem se rozumí průkaz s mezinárodní
licencí ISIC, který je vydán GTS Alive dle
těchto Obchodních podmínek. 
ISIC Mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC.
Digitální průkaz Digitálním průkazem se rozumí Průkaz zobrazený v mobilní aplikaci. Digitální průkaz je Držiteli/Kupujícímu zpřístupněn v Alive App po zakoupení Průkazu. 
Plastová karta Plastovou kartou se rozumí fyzický nosič, který si Držitel/Kupující může přiobjednat k Průkazu. Plastová karta zobrazuje vybrané parametry a zároveň může být vybavena čipem RFID.  V rámci UTB není možné zakoupit plastovou kartu, toto je možné pouze separátně prostřednictvím Webu. 
Prodloužení platnosti Prodloužení platnosti Průkazu na novou platnost Průkazu. Prodloužení platnosti lze zakoupit pouze u již vydaného Průkazu dle těchto Obchodních podmínek a Pravidel. Platnost Průkazu lze prodlužovat maximálně do doby zpracování Osobních údajů uvedené v Zásadách.
Alive App Název mobilní aplikace, která slouží k zobrazení Digitálního průkazu a dalším volitelným funkcím. 
Profil Alive Osobní účet Držitele/Kupujícího v mobilní aplikaci Alive App. 
Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu; a/nebo žadatel o vydání kteréhokoliv Průkazu. Žadatel o vydání je zároveň zákazníkem GTS Alive a kupujícím Průkazu a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.
Osobní údaj Souhrn konkrétních osobních údajů Držitele Průkazu nezbytných pro vystavení Průkazu.
Fotografie Barevná fotografie Držitele pasového formátu (minimální rozlišení 450 x 540 pixelů).

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.    Držitelem Průkazu může být pouze fyzická osoba. Průkaz může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.
3.2.   Popis Průkazu a jeho vlastnosti jsou popsány v Pravidlech.
3.3.    Osoba, která má zájem stát se Držitelem Průkazu, může podat svoji žádost o vydání konkrétního Průkazu v informačním systému UTB.
3.4.    Před provedením objednávky je každá osoba povinna ověřit, že splňuje veškeré podmínky pro vydání Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek, v opačném případě může být objednávka bez dalšího odmítnuta.
3.6.    K objednávce dojde ve chvíli, kdy je řádně doručena žádost. Objednávka je bez potvrzení GTS Alive nezávazná. GTS Alive je oprávněno objednávku odmítnout, pokud neobsahuje předepsané údaje či přílohy. GTS Alive může objednávku rovněž odmítnout, pokud z technických důvodů, z důvodu na straně dodavatelů či jiných osob nemůže být realizována. V případě, že to je ze strany GTS Alive možné a bude tak dohodnuto s Kupujícím, může být objednávka vyřízena v pozdějším, dohodnutém termínu.
3.7.    K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy je objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace a přílohy, potvrzena GTS Alive.
3.8.    K potvrzení kupní smlouvy dochází elektronicky formou odeslání e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.
3.9.    Předmětem kupní smlouvy je koupě Průkazu/Prodloužení platnosti, dle volby Kupujícího (který je oprávněn volit pouze ty identifikační Průkazy, které odpovídají jeho statusu), který má formu Plastového a Digitální průkazu. Průkaz (Digitální průkaz) zároveň slouží – prostřednictvím online potvrzení identifikace, popř. statusu Držitele – jako nástroj k využívání slev a výhod dle podmínek GTS Alive. Poskytnutí slev a výhod není předmětem kupní smlouvy. Slevy a výhody se mohou měnit a Kupující je povinen pravidelně sledovat Pravidla a také databázi slev.
3.10.    Kupující se zavazuje za objednaný Průkaz/Prodloužení platnosti zaplatit, dodržovat tyto Obchodní podmínky a Pravidla, a GTS Alive se zavazuje identifikační Průkaz dle potvrzené objednávky Kupujícímu po jeho úhradě zpřístupnit v Alive App.
3.11.       Kupující bere na vědomí, že Digitální průkaz je možné zobrazit v Alive App poté, co
aktivuje svůj Profil Alive a Držiteli bude schválena nahraná Fotografie k ISIC. Kupující bez mobilního zařízení nebo zařízení, do kterého nelze stáhnout Alive App, nemá žádnou možnost Digitální průkaz využívat. Také nelze používat Digitální průkaz bez schválené Fotografie.
3.12.  Prodávající je oprávněn měnit slevy a výhody z důvodu zrušení jejich poskytovatele či jiných důležitých důvodů.
3.13.    Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, Pravidla a Zásady. Znění Obchodních podmínek je oprávněno GTS Alive kdykoliv změnit. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené kupní smlouvy, ledaže byla změna Kupujícímu oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neodstoupil od smlouvy z důvodu, že se změnou nesouhlasí. GTS Alive je oprávněno měnit Pravidla a Zásady, změna je účinná do sedmi dní od zveřejnění na Webu.
3.14.  Předmět kupní smlouvy, tedy příslušný Průkaz/Karta je přesně vyobrazen při provádění online objednávky, má standardní vzhled mezinárodního průkazu ISIC. Vzhled, Pravidla používání průkazů a karet a další informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.isic.cz. Kupující má tedy jasnou představu o vzhledu a plnění. Průkaz je zásadně nepřenosný.
3.15.    Jednotlivé kroky objednávky jsou uvedeny v odstavci 8.4.
3.16.    Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření:

 • Digitální Průkaz je digitálním obsahem a jako takový je poskytován toliko Kupujícímu.
 • K plné funkčnosti je nezbytné stažení Alive App do chytrého telefonu, tabletu či zařízení s operačním systémem iOS nebo Android a aktivace Profilu Alive. Digitální Průkaz může být zobrazen pouze v Profilu Alive Držitele/Kupujícího. GTS Alive nenese odpovědnost za nefunkčnost v případě absence dostatečného hardwareu či doporučeného softwareu.
 • Pro stažení Alive App a aktivace Profilu Alive je potřebné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí, GTS Alive nenese odpovědnost za nefunkčnost v případě pomalé rychlosti internetového připojení.
 • Není garantována 100% nepřetržitá funkčnost, GTS Alive má právo na provádění běžné údržby, která je obvykle prováděna po předchozím upozornění, GTS Alive rovněž nenese odpovědnost za výpadky serveru, internetu anebo útoky třetích stran, vždy však vynaloží úsilí k odstranění problému, GTS Alive je oprávněna provádět zásahy u neočekávaných událostí a pozastavit tak na omezenou dobu funkčnost obsahu, Alive App či Profilu Alive, GTS Alive může bez předchozího upozornění upravit vzhled, funkce či systém Alive App, webových stránek, rozhraní Profilu Alive.
 • GTS Alive se snaží maximálně chránit obsah, k čemuž byla přijata tato opatření: implementace antivirového softwareu a firewallu, bezpečnostní zálohy, interní IT směrnice a školení pracovníků, pravidelné audity nastavených opatření, šifrování dat, řádné zajištění individualizovanými přístupy s bezpečnými hesly, automatické monitorování, analýzy chování k rozpoznávání útoků a jejich předcházení, zajištění bezpečných úložišť a řádných smluv s dodavateli úložišť.
 • Držitel/Kupující je povinen chránit si své přístupové údaje a nesdělovat je třetím osobám, rovněž tak neotvírat hypertextové odkazy ve zprávách od neznámých odesílatelů – ani ve zprávách na první pohled podezřelých od známých odesílatelů, nestahovat neprověřené anebo nelegální softwarey, na svém zařízení používat antivirové programy a pravidelně měnit svá hesla a aktualizovat řádně software.
 • Prodávající není povinen vydávat aktualizace digitálního obsahu. Prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti dle těchto obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn, a to
  • po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 • Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle předchozího článku obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 •  

IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1.    Cena Průkazu činí 400 Kč.
4.2.    Cena Prodloužení platnosti činí 400 Kč.
4.3.    Plastovou kartu není možné k Průkazu dokoupit ze systému UTB. Plastovou kartu lze dokoupit dodatečně pouze na Webu GTS Alive.
4.4.     Ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. nejsou předmětem DPH a jsou konečné.
4.5.     Průkaz, případné Prodloužení platnosti Průkazu jsou doručovány elektronicky, poštovné není účtováno.
4.5.1. Náklady internetového připojení nezbytného pro zobrazení Průkazu hradí Kupující.
4.6.     Cena je splatná předem po provedení objednávky, přičemž GTS Alive prostředky obdrží ve lhůtě dle zvoleného typu úhrady. Dobírka není možná.
4.7.     V případě, že Kupující nesplní nárok na vydání Průkazu, bude mu zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu na účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud je účet Kupujícího veden u banky v zahraničí, nese Kupující plné náklady na vrácení částky na tento účet (náklady na převod budou započteny na vrácenou částku).
4.8.     GTS Alive nepřijímá hotovost ani šeky, úhrady zaslané mimo sjednaná ustanovení nemusí být dohledány či mohou být dohledány za zvýšených nákladů, které mohou být Kupujícímu účtovány.
4.9.     GTS Alive si vyhrazuje v jednotlivých případech možnost požadovat úhradu předem či omezit možnost volby způsobu platby.
4.10.     Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě on-line objednávání Průkazů nevznikají.
4.11.     Součástí online objednávkové aplikace je možnost volby způsobu platby v platební bráně GoPay, jež nabízí tyto varianty:

 • Bankovní převod prostřednictvím služby ePlatbabankovní převod
  Bankovní převod je realizován prostřednictvím systému společnosti ComGate Payments a.GOPAY s.r.o. Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Převod finančních prostředků za objednanou kartu může při volbě bankovního převodu v některých případech trvat až 2 pracovní dny.
 • Bankovní převod prostřednictvím služby ePlatba+online bankovní převod
  Expresní bankovní převod, při kterém je GTS ALIVE okamžitě informováno o provedené úhradě. Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu ePlatba+,online bankovní převod, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.GOPAY s.r.o. Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 • Platba prostřednictvím platební karty
  Platba prostřednictvím platební karty je realizována prostřednictvím systému společnosti ComGate Payments a.s.GOPAY s.r.o. Po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na zabezpečenou platební bránu banky, kde zadá všechny požadované údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě.
 • Platba prostřednictvím Apple Pay
  Platba Apple Pay je podobná jako platba kartou. Po vytvoření objednávky kupující vybere v seznamu platebních metod Apple Pay. Následně Kupující vybere platební kartu uloženou v nastavení Apple Pay a potvrdí zaplacení objednávky (Face ID, Touch ID nebo heslem). Platební metoda Apple Pay je realizována prostřednictvím systému společnosti GOPAY s.r.o.
 • Platba prostřednictvím Google Pay
  Platba Google Pay je podobná jako platba kartou. Po vytvoření objednávky kupující vybere v seznamu platebních metod Google Pay. Následně Kupující vybere Google účet, pod jakým chce platbu realizovat. Kupující platbu potvrdí a dokončí případným 3D Secure ověřením. Platební metoda Google Pay je realizována prostřednictvím systému společnosti GOPAY s.r.o.
 • Platba prostřednictvím PayPal
  Platba PayPal je podobná jako platba kartou. Po vytvoření objednávky kupující vybere v seznamu platebních metod PayPal. Následně je Kupující přesměrován na web PayPal, kde se přihlásí ke svému účtu. V prostředí PayPal účtu vybere platební kartu a potvrdí platbu. Po přesměrování zpět na platební bránu se Klientovi zobrazí stav platby. Zároveň po úspěšném zaplacení platby se odešle informace o zaplacení na e-mail Kupujícího. Platební metoda PayPal je realizována prostřednictvím systému společnosti GOPAY s.r.o.
 • Platba prostřednictvím GoPay
  Platba GoPay je způsob platby, při které Zákazník použije údaje uložené na GoPay účtu. Po vytvoření objednávky kupující vybere v seznamu platebních metod GoPay. Následně je Kupující potvrdí platbu SMS kódem a následně se zobrazí stav platby. Platební metoda GoPay je realizována prostřednictvím systému společnosti GOPAY s.r.o.

V. Podmínky pro vydání Průkazů, doručovací podmínky

5.1.    Nárok na Průkaz je podmíněn splněním podmínek dle těchto Obchodních podmínek.
5.2.    Kupující bere na vědomí, že podmínky vydání jsou u průkazů ISIC definovány na základě mezinárodních pravidel výdeje identifikačních průkazů stanovených ISIC Association a GTS Alive.
5.3.    Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS Alive. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody.
5.4.     Průkaz a jeho prodlužování jsou doručovány výhradně elektronicky. Kupující bere na vědomí, že Digitální průkaz je možné zobrazit pouze v Alive App poté, co aktivuje svůj Profil Alive. Kupující bez mobilního zařízení nebo zařízení, do kterého nelze stáhnout Alive App, nemá žádnou možnost Digitální průkaz využívat.
5.5.     Průkaz je v Alive App zobrazen nejdéle do 24 hodin od schválení všech podmínek pro vystavení Průkazu.
5.6.    Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Kupující (Držitel) splňuje podmínky pro vydání objednaného Průkazu, specifikované dále v těchto Obchodních podmínkách.

5.7. Objednávka ISIC

Nárok na průkaz ISIC má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.7.1.     Kupující je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia na UTB dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
5.7.2.   Platnost: ISIC je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Platnost je tedy stanovena vždy nejdříve od září zvoleného školního roku a trvá do prosince následujícího kalendářního roku – tedy platnost může být dle volby 4 až 16 měsíců, a to podle data vydání.
5.7.3.    Prodloužení platnosti: Platnost ISIC lze prodloužit zakoupením Prodloužení platnosti. Nárok na Prodloužení platnosti Průkazu mají pouze Držitelé/Kupující, kteří splňují podmínky pro vydání ISIC. Platnost takto prodlouženého ISIC je totožná s článkem 5.6 těchto Obchodních podmínek, tedy ISIC je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Po zakoupení Prodloužení platnosti Průkazu je platnost Digitálního průkazu elektronicky přepsána na další školní rok.

VI. Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů

6.1.    Kupující je povinen uvést pouze úplné, správné a pravdivé informace, podklady a Osobní údaje. Jakékoliv nepravdivé údaje či jejich falšování může být posouzeno jako trestný čin a bude nahlášeno příslušným orgánům.
6.2.    Kupující se zavazuje sdělit veškeré změny v údajích Prodávajícímu.
6.3.    Veškeré přílohy musí být čitelné a v předepsaném formátu a velikosti.
6.4.    Prodávající je oprávněn v případě potřeby jakýkoliv údaj ověřit, ať již prostřednictvím UTB anebo napřímo u Kupujícího, případně po Kupujícím požadovat dodatečné ověření.

Kontrola nároku na Průkazy

6.5.    Prodávající si vyhrazuje právo kontroly nároku Kupujícího na objednaný Průkaz dle podmínek definovaných v článku 5. těchto Obchodních podmínek, a to dle typu objednaného Průkazu. Nárok je odvozen dle jednotlivých Průkazů od statusu studenta apod. Prodávající je oprávněn provádět kontrolu i zpětně a v případě zjištění nesprávného anebo nepravdivého prohlášení Kupujícího odejmout Průkaz.
6.6.    V případě, že Prodávající při kontrole nároku na Průkaz zjistí nesrovnalosti, nesoulad mezi objednávkou a zaslanými a doloženými doklady, statusem studenta či jiný nesoulad, vyhrazuje si Prodávající právo takový Průkaz nevystavit.
6.7.    V případě, že Kupující poskytne zavádějící, nepravdivé, či jinak zkreslené informace, které by mohly vést k neoprávněnému vydání průkazu, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky ve výši ceny objednávaného Průkazu.

Kontrola/řádná identifikace Kupujícího

6.8. Kupující bere na vědomí, že Průkaz plní úlohu identifikačního Průkazu, je tedy nutné, aby GTS Alive dbala zvýšené opatrnosti při řádné identifikaci Kupujícího a související kontrole identity a správnosti údajů zadaných Kupujícím včetně odpovídající Fotografie.
6.9. Data Kupujícího jsou ověřena přes systém UTB, ze kterého jsou odeslána do objednávkového systému GTS Alive. V případě, že Kupující zjistí před dokončením nesrovnalost či jinou chybu ve svých osobních datech, tak je nutné, aby se obrátil na UTB, aby data byla opravena v systému UTB.

Zpracování osobních údajů

6.10.    GTS Alive potřebuje k funkčnosti identifikačních Průkazů a pro jejich užívání pro poskytování slev a výhod zpracovávat některé Osobní údaje jejich Držitelů, resp. Kupujících.
6.11.    Vyplněním příslušné objednávky Držitel žádá o vydání Průkazu/Prodloužení platnosti Průkazu. Průkaz je možno vydat či prodloužit jeho platnost pouze, pokud Držitel sdělí Správci nezbytné Osobní údaje označené ve formuláři jako povinné, přičemž toto zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu či Prodloužení platnosti Průkazu a jeho dalšího užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu nebo Prodloužení platnosti Průkazu a umožnění dalšího užívání pro jednotlivé stanovené funkce. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

 • – k zobrazení Digitálního průkazu v Alive App, který obsahuje fotografii Držitele, jméno, příjmení, datum platnosti a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu;
 • – k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta či jiného statusu, platnosti Průkazu, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
 • – k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu, například sdělení o končící platnosti;
 • – k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů dle Pravidel, těchto Obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy;
 • – vedení evidence Držitelů Průkazů, jejich verifikace a kontroly (tj. u Průkazů ověřování statusu studenta či jiného statusu, který je podmínkou čerpání slev a výhod, u Průkazů ověření platnosti a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod), to vše pro plnění smlouvy.

6.12.    Zpracovatelem pro aktualizaci údajů a kontrolu je UTB.
6.13.    Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy.
6.14.    Předání osobních údajů je zcela dobrovolné, jedná se však o smluvní požadavek, neboť bez předání osobních údajů není možné zajistit poskytnutí Průkazu. Pokud subjekt osobní údaje neposkytne, případně neodsouhlasí jejich předání GTS Alive, nemůže být Průkaz dodán.
6.15.     Kategorie uložených osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje týkající se Průkazu, síťové identifikátory a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy ze strany GTS Alive včetně související komunikace a dodaných podkladů.
6.16.     Doba zpracování Osobních údajů Držitele/Kupujícího: 9 let od vystavení Průkazu.
6.17.     Zdrojem dat pro vystavení Průkazu: UTB a Držitel/Kupující.
6.18.    V případě, že Kupující poskytuje další údaje pro ověření identity, tyto budou obratem zabezpečeně zlikvidovány, jakmile k řádnému ověření dojde.
6.19.    Při nedokončení nákupu anebo po uplynutí platnosti Průkazu jsou Osobní údaje Kupujícího uchovány v omezeném rozsahu za účelem případné kontroly ze strany příslušných dozorových orgánů, a to výhradně po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu a dále za účelem plnění smlouvy, případně obhajoby právních nároků správce, na základě oprávněného zájmu. V případě, že je Kupujícím nebo Držitelem udělen souhlas, řídí se zpracování osobních údajů Zásadami.
6.20.    Kupující má právo podat námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu.
6.21.    Více o zpracování osobních údajů, přehled práv a způsobů uplatnění včetně kontaktů GTS Alive a pověřence naleznete v Zásadách zde. Držitel je povinen se seznámit se Zásadami a podáním žádosti prohlašuje, že takto učinil.

VII. Postup při on-line objednávání Průkazů

7.1.    Kupující v systému UTB klikne na objednání Průkazu. Kupující má možnost v systému UTB objednat Průkaz nebo Prodloužit platnost, pouze na který má nárok dle těchto Podmínek. Kupující musí následně souhlasit se zpracováním osobních údajů, a poté jsou jeho data přenesena do systému GTS Alive. Poté Kupující pokračuje v objednávce v systému GTS Alive.
7.2.   Postup objednávky je uveden v článku 8.4.
7.3.    Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.
7.4.    Po kompletním vyplnění formuláře musí Kupující vše zkontrolovat a potvrdit. Dále Kupující zvolí způsob úhrady svého Průkazu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek. Po zvolení způsobu platby je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.
7.5.    GTS Alive poté zašle Kupujícímu e-mail s informacemi, jak aktivovat Průkaz v Alive App. 
7.6. Kupující po stažení Alive App a aktivaci Profilu Alive musí nahrát k Digitálnímu průkazu Fotografii a identifikační průkaz Držitele pro ověření identity Držitele na Fotografii. GTS Alive nejdéle do dvou pracovních dnů posoudí požadavek na schválení Fotografie k Digitálnímu průkazu.
7.7. Po schválení Fotografie může Kupující začít využívat Digitální průkaz.

VIII. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel

8.1.    Tento článek je platný pouze pro Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem.
8.2.    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
8.3.    Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou:

 • GTS ALIVE s.r.o., adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • e-mail: info@isic.cz
 • tel.: +420 226 222 333

8.4.    Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v elektronické podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v článku 7 těchto Obchodních podmínek a jsou:

 • – volba Průkazu/Prodloužení platnosti,
 • – řádné a úplné vyplnění objednávky,
 • – kdykoliv v průběhu procesu i před procesem nastudování těchto Obchodních podmínek,
 • – kontrola objednávky a zadaných údajů,
 • – následně je možná případná změna údajů, oprava chyb a poté případně závazné potvrzení a odeslání objednávky,
 • – spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto Obchodní podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,
 • – následné potvrzení přijetí objednávky,
 • následně potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.5.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán kodexem chování.
8.6.    Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že skutečné podmínky užití Průkazů odpovídají kupní smlouvě včetně těchto Obchodních podmínek. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě Kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.
8.7.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ BEZ UVEDENÍ DŮVODU:

 • Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu na kontakty oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku. Spotřebitel může využít vzorový formulář.

8.8.    Smlouvu je možno ukončit (odstoupením nebo výpovědí) výhradně způsoby uvedenými v tomto článku a  článku 12. těchto Obchodních podmínek.
8.9.    Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.
8.10.    Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

IX. Dodací podmínky

9.1.    Objednaný Digitální průkaz bude Kupujícímu zpřístupněn v Alive App do dvou pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího a zároveň Kupující splní veškeré náležitosti pro vydání Digitálního průkazu. 
9.2.    Objednané Prodloužení platnosti bude aktivováno do dvou pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavření kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího a zároveň Kupující splní veškeré náležitosti pro Prodloužení Platnosti Digitální průkazu. 
9.3.    Prodávající odpovídá za funkčnost Digitálního průkazu v Alive App po celou dobu platnosti Průkazu. Prodávající je oprávněn provádět běžnou údržbu a také údržbu v návaznosti na neočekávané situace. Prodávající nenese odpovědnost za výpadky způsobené událostmi dle
odstavce 3.13.

X. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka a reklamační řád

10.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
10.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
10.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
10.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
10.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
10.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
10.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
10.4.     Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky.
10.5.     Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých Průkazů zakoupených on-line od společnosti GTS Alive.
10.6.    Reklamace vyřizuje pověřená osoba s těmito kontaktními údaji: info@isic.cz, +420 226 222 333.
10.7.    Práva z vadného plnění (reklamaci) může Kupující uplatnit pouze v případech, kdy je plněno vadně, tedy předmět plnění je v rozporu se sjednaným předmětem plnění. Případné vady je Kupující povinen vytknout neprodleně.
10.8.    Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodou, ztrátou, poškozením či krádeží, ke kterým došlo před/při nebo jako důsledek užívání Průkazu, poskytnuté slevy/výhody či jiné souvislosti s plněním GTS Alive.
10.9.    Pokud Prodávající nebo jeho dodavatel nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci nebo z jiných závažných důvodů, nemá Kupující právo na jakoukoliv kompenzaci.
10.10.    Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv výlučně jakákoliv událost, kterou nemůže Prodávající ovlivnit jako závady, demonstrace, výluky, sabotáže a jiné nepředvídatelné okolnosti.
10.11.    Záruka začíná běžet dnem zpřístupnění Digitálního průkazu v Alive App. Na zboží je poskytována záruka po celou dobu platnosti Průkazu. Prodávající odpovídá za funkčnost Alive App a Digitálního průkazu v Profilu Alive. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. O průběhu vyřizování reklamace bude Kupující informován. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a termín vyřízení reklamace) je zaslán Kupujícímu e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.
10.12.    Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud tuto vadu nezpůsobil neopatrným zacházením s produktem,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

10.13.    Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
10.14.    Kupující nemá nárok na poskytnutí slevy/výhody v těchto případech:

 • poskytovatel slevy/výhody zanikl, nevykonává deklarovanou činnost, nemůže z objektivních důvodů deklarovanou činnost vykonávat,
 • poskytovatel slevy/výhody není uveden v databázi slev,
 • z jiných vážných důvodů.

10.15.    Na poskytnuté slevy/výhody není nárok ani není možno požadovat plnění v penězích. V případě, že Kupující zjistí rozpor skutečnosti s Pravidly, postupuje dle článku 6.7. Pravidel.

XI. Storno objednávky, ukončení využívání Průkazu na žádost

11.1.    Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před zaplacením objednávky stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailu na adresu online@isic.cz nebo info@isic.cz (pro stornování objednávky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, datum narození a typ objednaného Průkazu).
11.2.    Kupující je oprávněn ukončit využívání Průkazu na vlastní žádost, a to kdykoliv.
11.3.    Kupující, resp. Držitel může kdykoliv žádat o ukončení možnosti Průkaz (identifikační průkaz, Digitální průkaz) užívat, resp. užívat výhody a slevy, které identifikační Průkaz při prokázání statusu Držitele umožňuje.
11.4.    Ukončení využívání Průkazu na žádost Držitele se řídí článkem 3. Pravidel.

XII. Závěrečná ujednání, postup pro vyřizování stížností

12.1.    V případě, že Kupující ztratí Průkaz, nebo Průkaz nalezne, je povinen postupovat dle Pravidel.
12.2.    Při užívání Průkazu se Držitel zavazuje bezvýhradně postupovat dle informací uvedených v  Pravidlech.
12.3.  Kupující je oprávněn u prodávajícího podat stížnost.
12.3.1.     Prodávající určil pro příjem stížností pověřenou osobu a tato přijímá stížnosti na e-mailu info@isic.cz.
12.3.2.    Prodávající vždy elektronicky potvrdí zaevidování stížnosti.
12.3.3.     V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, je pověřená osoba odpovědná za projednání stížnosti s nadřízeným pracovníkem.
12.3.4.     Prodávající stížnosti vyřizuje bez zbytečné prodlevy, nejdéle do 30-ti kalendářních dní.
12.3.5.     Kupující je informován o způsobu vyřízení stížnosti elektronicky, a to nejdéle ve lhůtě dle věty první tohoto ustanovení. V případě, že je to potřebné pro efektivní uplatnění práv Kupujícího, prodávají poučí Kupujícího o dalších právech.
12.4.     V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12.5.     Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud tak stanoví účinná právní úprava.
12.6.    Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na prodej Průkazů, než v rámci systému ZČU.
12.7.    Kupující je povinen pečlivě se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě, že kterémukoliv ustanovení nerozumí, kontaktovat GTS Alive na kontaktech uvedených v článku 1. těchto Obchodních podmínek.
12.8.    Kupující kupní smlouvu a tyto Obchodní podmínky obdrží e-mailem při uzavření kupní smlouvy.