fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Pravidla použití průkazů a karet

Prodlužujeme platnost průkazů do 31. 1. 2021!

Z důvodu současné situace a nejasnosti ohledně dostupnosti všech forem prodloužení platnosti průkazů prodlužujeme automaticky platnost všech průkazů, jimž končí platnost 31. 12. 2020, a to o jeden měsíc, tedy do 31. 1. 2021.

Váš průkaz ISIC, ITIC a ALIVE tak můžete i přes vyznačenou platnost do 31. 12. 2020 užít až do 31. 1. 2021.

Bohužel s ohledem na účinnou právní úpravu takto prodloužené průkazy není možné v tomto období jednoho měsíce (od 31. 12. 2020 do 31. 1. 2021) užit ve veřejné dopravě, a to jak městské i meziměstské.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů nalezete zde.

I. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Pravidla použití průkazů a karet“ je úplná a jasná úprava podmínek použití Průkazů a Karet vydávaných GTS ALIVE v České republice.

1.2. Tato Pravidla se vztahují na následující Průkazy a Karty:

 • 1.2.1. ISIC,
 • 1.2.2. ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK,
 • 1.2.3. IYTC,
 • 1.2.4. ITIC,
 • 1.2.5. ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent,
 • 1.2.6. ALIVE členské karty.

1.3. Tato Pravidla popisují způsob a podmínky využívání Průkazů a Karet na území České republiky.

1.4. Využívání slev v zahraničí se řídí podmínkami poskytovatelů v zahraničí a příslušnými právními předpisy.

1.5. Každý Držitel Průkazů a Karet, Školy a partneři GTS pro výdej Průkazů a Karet jsou povinni při výdeji Průkazů a Karet, jejich používání a využívání slev a výhod postupovat v souladu s těmito Pravidly. Všechny povinné osoby dle věty první jsou s těmito Pravidly seznámeni předem a zapojením se do výdeje Průkazů/Karet a jejich používáním prohlašují, že se s pravidly důsledně seznámili a zavazují se těmito Pravidly řídit.

1.6. Tato Pravidla jsou platná od 1. 6. 2020.

1.7. Tato Pravidla vydala společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560. GTS ALIVE je oprávněna tato Pravidla v případě potřeby měnit. Změna je účinná třetím dnem od zveřejnění. Prosím sledujte tato Pravidla pravidelně.

II. Definice

GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o. definovaná jako vydavatel těchto Pravidel v článku 1.

Pravidla Pravidly se rozumí tato Pravidla použití Průkazů a Karet.

Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí Obchodní podmínky pro online objednávání, které můžete nalézt zde.

FB Facebooková stránka ISIC Czech Republic https://www.facebook.com/isic.czech

Web Webová stránka https://www.isic.cz/.

PrůkazPrůkazem se rozumí jakýkoliv průkaz ISIC, ISIC SCHOLAR/školák, IYTC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem dle těchto Pravidel.

Karta Kartou se rozumí jakákoliv členská karta ALIVE, která je vydávána GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem dle těchto Pravidel.

Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty.

Škola jakékoliv vzdělávací zařízení, škola, univerzita či jiná instituce zapojující se (přímo či nepřímo) do výdeje Průkazů/Karet.

Poskytovatel  obchodní společnost, realizující maloobchodní prodej zboží či služeb, prostřednictvím dále specifikovaných prodejních kanálů, která má zájem poskytnout cenové zvýhodnění formou slevy či jiné výhody držitelům Průkazů.

III. Obecná pravidla použití

3.1. Průkazy a Karty mohou užívat pouze řádní Držitelé, kteří je získali na základě řádně vyplněné žádosti od GTS ALIVE, oprávněného zástupce nebo oprávněného vydavatele. Držitelé požadující Průkaz/Kartu určený k prokázání určitého statusu (studenta, člena organizace apod.) se zavazují o takový Průkaz/Kartu žádat pouze, pokud tento status naplňují dle těchto Pravidel. Neoprávněné vyžadování Průkazu/Karty prokazující určitý status se považuje za porušení těchto Pravidel a v případě, že dojde k výdeji Průkazu/Karty, bude v takovém případě Průkaz/Karta zrušena a Držitel je povinen uhradit způsobenou škodu. Škola, která vydá nepravdivé prohlášení o statusu subjektu žádajícího o vystavení Průkazu/Karty v rozporu s těmito Pravidly, odpovídá za škodu tímto způsobenou.

3.2. Oprávněným zástupcem mohou být pouze společnosti uvedené zde, které mohou jménem GTS ALIVE vydávat Průkazy a Karty

3.3. Oprávněným vydavatelem nebo distributorem Průkazů/Karet mohou být pouze školy zapojené do projektu „ISIC školám“ uvedené zde nebo ostatní školy, které jsou oprávněny vydávat Průkazy, přičemž Držitel může ověřit, zda-li daná škola Průkaz vydává, zde. Pro některé školy, například Univerzita Pardubice a Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) vydává Průkaz GTS ALIVE. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách. Pro některé školy v projektu „ISIC školám“ dodává GTS ALIVE pouze tzv. bílé karty – tyto karty nejsou zapojeny do systému výhod.

3.4. Držitel není oprávněn Průkaz ani Kartu jakkoliv duplikovat či pořizovat jejich kopii.

3.5. Držitel, který nalezne Průkaz nebo Kartu, je povinen jej předat oprávněnému vydavateli nebo GTS ALIVE.

3.6. Držitel může se svými požadavky, dotazy či jinými podněty kontaktovat GTS ALIVE zde:

 • Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
 • E-mail: online@isic.cz, info@isic.cz

3.7. Držitel, který se rozhodne, že nechce pokračovat v užívání Průkazu nebo Karty, se zavazuje učinit následující postup:

3.7.1. Jednorázový Průkaz:

Držitel je povinen zaslat písemnou výpověď adresovanou do sídla GTS ALIVE a k této přiložit předmětný jednorázový Průkaz. Výpověď není možno vázat na podmínky. Držitel není povinen uvádět důvody výpovědi.
Držitel bere na vědomí, že jakmile je výpověď doručena, tuto není možno vzít zpět a Průkaz bude skartován. Držitel není oprávněn uchovávat kopii Průkazu či užívat jakékoliv údaje z Průkazu.

3.7.2. Školní Průkaz:

Držitel je povinen postupovat dle vnitřních předpisů školy a v jejich souladu. Průkaz ani výpověď není možno směřovat vůči GTS ALIVE. Veškeré informace sdělí Držiteli studijní oddělení či jiný pověřený orgán dané školy, která Průkaz vydala.

3.7.3. Karta:

Držitel je povinen postupovat dle stanov konkrétního svazu a v jejich souladu. Kartu ani výpověď není možno směřovat vůči GTS ALIVE. Veškeré informace sdělí Držiteli pověřený orgán dané svazu/instituce, která Kartu vydala.

IV. Přehled Průkazů a Karet a specifikace

V tomto oddíle nejsou rozlišovány Průkazy a Karty (tedy nedochází vyjma specifických podmínek k rozlišení podle vydavatele), avšak Průkazy a Karty jsou odlišovány podle druhu (ISIC, ALIVE apod.).

4.1. ISIC

4.1.1. Základní specifikace

ISIC (International Student Identity Card) je jediným celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod.

ISIC mohou získat pouze studenti střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou výukou – podrobnosti o satusu studena a podmínkách výdeje ISIC jsou uvedeny zde. Pro žáky základních škol existuje speciální varianta Průkazu ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK.

Existují dva druhy ISIC – jednorázový ISIC, kterou si můžete koupit online či v síti agentských prodejců GTS ALIVE, nebo rozšířenější školní Průkaz ISIC, který je vydáván přímo na školách. Naprostá většina Průkazů ISIC vydávaných v České republice má formu školního Průkazu ISIC. Ten vydávají přímo školy spolupracující s GTS ALIVE na výdeji kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta vysoké školy/univerzity nebo jsou zapojeny do projektu ISIC školám. Platnost školního Průkazu ISIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který Průkaz ISIC vystavila.

Školní Průkazy ISIC vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní Průkaz ISIC, naleznete zde.
Ceny Průkazů ISIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.1.2 Platnost

Platnost jednorázového Průkazu ISIC
ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jedná-li se o Průkaz ISIC zakoupený v běžné prodejní síti, platnost Průkazu ISIC prodlužovat nelze. Tento typ Průkazu ISIC zároveň nelze používat jako školní Průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Platnost školního Průkazu ISIC
Školní Průkaz ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ISIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ISIC má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Průkaz ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku. Je limitován pouze formou studia na školách podle článku 4.1.3 těchto Pravidel použití Průkazů a Karet.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ISIC
Prodloužení platnosti školního Průkazu ISIC je možné provést každoročně formou zakoupení revalidační známky, kterou je možno pořídit přímo na škole či univerzitě. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na škole, kde byl Průkaz ISIC vydán. Neprodloužený školní Průkaz ISIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ISIC.

Platnost a možnost použití ISIC ve vazbě na aktuální status jeho Držitele
Při užití slev nebo výhod je Držitel povinen sledovat aktuální přehled slev a výhod, jak je uvedeno v části 6 „Poskytování a podmínky slev a výhod“.

Slevy a výhody je možné čerpat pouze na platné Průkazy/Karty.

Pokud je sleva či výhoda poskytována pouze na status studenta, může Poskytovatel ověřit status studenta Držitele elektronicky a tím zjistit nárok na slevu či výhodu.

4.1.3 Pravidla získání a použití ISIC

Mezinárodní Průkaz ISIC může získat každý student, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky (viz níže) a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta).
Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na Průkaz ISIC:

 • Střední školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení,
 • Střední školy zřízené ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti,
 • Konzervatoře zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
 • Vyšší odborné školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
 • Programy bakalářské, magisterské či doktorské na Vysokých školách zřízené dle Zákona č. 111/1998 Sb.
 • Civilní programy na Univerzitě Obrany zřízené Ministerstvem obrany;
 • Civilní programy na Policejní akademii zřízené Ministerstvem vnitra;
 • Instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 (seznam na MŠMT).

Nárok na mezinárodní Průkaz ISIC například nemají:

 • studenti kombinovaných a dálkových forem studia,
 • studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
 • studenti vojáci/policisté nestudující civilní programy,
 • studenti jazykových škol s výukou pouze českého jazyka,
 • studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení dostupného zde.

4.2. ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK

4.2.1. Základní specifikace

ISIC SCHOLAR/Školák je jediným celosvětově uznávaným průkazem žáka základní školy, který slouží k potvrzení statusu žáka a uplatnění studentských výhod a slev. ISIC SCHOLAR/Školák je určen výhradně pro žáky základních škol.

Existují dva druhy ISIC SCHOLAR – jednorázový ISIC SCHOLAR, kterou si můžete koupit online či v síti našich agentských prodejců, nebo rozšířenější školní Průkaz ISIC Školák, který vydávají přímo samy základní školy. Takový Průkaz ISIC Školák má formu kombinovaného Průkazu ISIC SCHOLAR a průkazu žáka. Průkaz ISIC Školák vydávají základní školy, které jsou zapojeny do projektu ISIC školám.

ISIC Školák vydávaný na základních školách obsahuje elektronický čip, který slouží žákům k řešení praktických úkonů po dobu školní docházky (vstup do budov, využití v jídelnách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další).

Více informací, které školy vydávají Průkaz ISIC Školák, naleznete zde.

4.2.2. Platnost

Platnost jednorázového ISIC SCHOLAR
ISIC SCHOLAR platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC SCHOALR pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jedná-li se o Průkaz ISIC SCHOLAR zakoupený v běžné prodejní síti, platnost Průkazu ISIC SCHOLAR prodlužovat nelze. Tento typ Průkazu ISIC SCHOLAR zároveň nelze používat jako školní čipový průkaz ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Platnost školního Průkazu ISIC Školák

ISIC Školák je platný po období pěti let ode dne jeho vyrobení, když konec platnosti ISIC Školák bude vždy k 31. 12. roku, na který připadne konec platnosti, ne však déle, než trvá docházka Držitele na danou základní školu.

Pro ISIC Školák není možné prodloužit platnost, vždy je nutno objednat ISIC Školák nový.

4.2.3 Pravidla získání ISIC SCHOLAR/Školák

Mezinárodní Průkaz ISIC SCHOLAR/Školák může získat každý žák základní školy, přičemž se jedná o základní školu na území ČR a zároveň je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Rejstřík škol a školských zařízení naleznete zde.

Průkaz ISIC SCHOLAR/Školák nelze vystavit:

– žákovi mladšímu 15 let bez souhlasu zákonného zástupce,

– žákovi, který nepředloží doklad totožnosti (karta pojištěnce, rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas)*,

– studentům víceletých gymnázií (mají nárok na průkaz ISIC).

* poznámka: Doklad totožnosti žadatele (žáka) je vyžadován pouze pro vydání jednorázového průkazu ISIC SCHOLAR.

4.3. Průkaz IYTC

4.3.1. Základní specifikace

IYTC neboli „International Youth Travel Card“ je mezinárodní Průkaz mládeže. Platí ve více než 130 zemích světa a svým držitelům přináší spoustu benefitů a slev! S Průkazem IYTC máte možnost získat i celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč. Průkaz IYTC je určen všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení Průkazu nepřekročí žadatel 26 let).

4.3.2. Platnost

Průkaz IYTC může být vydán žadateli, který v den žádosti nedovršil 26 rok svého věku. Platnost vydaného Průkazu IYTC je vždy 12 měsíců od měsíce vydání.

Průkaz IYTC v provedení s podpisovým polem na zadní straně je platný pouze s podpisem Držitele v podpisovém poli. U Průkazu IYTC v provedení bez podpisového pole není podpis Držitele vyžadován.

Platnost Průkazu IYTC nelze prodloužit, Průkaz IYTC je třeba si pořídit každý rok nový.

4.4. Průkaz ITIC

4.4.1. Základní specifikace

Průkaz ITIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Průkaz ITIC je určen pouze pro pedagogické a akademické pracovníky všech typů institucí zařazené do sítě škol MŠMT ČR, vzdělávacích institucí zřízené Zákonem o VŠ nebo MŠMT přímo řízené organizace, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho roku.

Existují dva druhy ITIC – jednorázový ITIC, který je možno koupit online či v síti agentských prodejců GTS ALIVE, nebo rozšířenější školní Průkaz ITIC, který je vydáván přímo na školách. Většina Průkazů ITIC vydávaných v České republice má formu školního Průkazu ITIC. Ten vydávají přímo školy spolupracující s GTS ALIVE na výdeji kombinovaného průkazu ITIC a průkazu učitele vysoké školy/univerzity nebo jsou zapojeny do projektu ISIC školám. Platnost školního Průkazu ITIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který Průkaz vystavila.

Školní Průkazy ITIC vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží učitelům k řešení praktických úkonů na škole (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní Průkaz ITIC, naleznete zde. Ceny Průkazů ITIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.4.2. Platnost

Platnost jednorázového ITIC
ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!
Jedná-li se o Průkaz ITIC zakoupený v běžné prodejní síti, platnost Průkazu ITIC prodlužovat nelze. Tento typ Průkazu ITIC zároveň nelze používat jako školní průkaz ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Platnost školního Průkazu ITIC
Školní Průkaz ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ITIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ITIC má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ITIC
Platnost školního Průkazu ITIC se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možné pořídit pouze na dané škole. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na vaší škole. Neprodloužený školní Průkaz ITIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ITIC.

Revalidace školních Průkazů ITIC probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u Průkazu ISIC.

4.4.3 Pravidla získání ITIC

Mezinárodní Průkaz ITIC může získat každý pedagog nebo akademický pracovník pracující ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho školního roku a učí minimálně na půl úvazku.

Přehled škol naleznete zde:

 • rejstřík škol a školských zařízení zde;
 • adresář VŠ a přímo řízených organizací zde;
 • vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurty cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 zde.

Pro pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU, nárok na ITIC v ČR není. Na výjimku může být na žádost u GTS ALIVE o nároku rozhodnuto individuálně.

Učitelé či akademičtí pracovníci působící na školách v zahraničí nemohou žádat o vystavení Průkazu ITIC na území ČR. Vždy se musí obrátit na licenční autoritu vydávající Průkaz ITIC v dané zemi.

4.5. ALIVE student, ALIVE zaměstnanec, ALIVE Alumni

4.5.1. Základní specifikace

Průkaz ALIVE student je identifikační průkaz studenta školy spojený s benefitní programem ALIVE. Průkaz ALIVE student je platný pouze na území České republiky. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok (například z důvodu formy studia, resp. v případě se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia) na získání Průkazu ISIC.
Průkaz ALIVE zaměstnanec je identifikační průkaz zaměstnance školy spojený s benefitní programem ALIVE. Průkaz ALIVE zaměstnanec je platný pouze na území České republiky. Je určen všem zaměstnancům škol (technickohospodářský zaměstnanci škol), kteří nemají nárok na získání Průkazu ITIC.

Průkaz ALIVE Alumni je identifikační průkaz absolventa školy spojený s benefitním programem ALIVE. Průkaz ALIVE Alumni je platný pouze na území Českém republiky. Je určen studentům školy, kteří dokončili své studium a jejich škola vydává ALIVE Alumni jako průkaz absolventa školy.

Průkaz ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni je vydáván pouze ve formě školního Průkazu ALIVE. Průkaz ALIVE není možno získat on-line a v partnerské síti GTS ALIVE

4.5.2. Platnost

Školní Průkaz ALIVE student a ALIVE zaměstnanec platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ALIVE student nebo ALIVE zaměstnanec pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ALIVE student a ALIVE zaměstnanec lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ALIVE má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Průkaz ALIVE Alumni platí maximálně 24 měsíců (ALIVE Alumni Masarykovy univerzity maximálně 32 měsíců), resp. vždy od data vydání průkazu v daném roce do 21.12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ALIVE Alumni pořídíte kdykoli v období od 1. 1. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni

Platnost školního Průkazu ALIVE se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možné pořídit pouze na dané škole. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na vaší škole. Neprodloužený školní Průkaz ALIVE je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ALIVE.

Revalidace školních Průkazů ALIVE student a ALIVE zaměstnanec probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u Průkazu ISIC a ITIC.

Revalidace školních Průkazů ALIVE Alumni probíhá stejným způsobem nebo přes objednávkový formulář na stránkách www.alive.cz. Přesné informace o prodloužení Průkazu ALIVE Alumni získáte na vaší škole.

4.6. ALIVE členské karty

4.6.1. ALIVE členské karty

4.6.1.1. Základní specifikace

Karta ALIVE je členskou kartou sportovního svazu spojená s benefitním programem ALIVE. Benefitní program ALIVE je platný pouze na území České republiky. Je určena všem členům sportovního svazu, kteří splňují podmínky členství svazu.
ALIVE členská karta je vydávána pouze ve formě členské karty ALIVE a není možné ji zakoupit v partnerské síti GTS ALIVE.
Seznam zapojených sportovních svazů naleznete zde.

4.6.1.2. Platnost

Platnost ALIVE členské karty je rozdílná u jednotlivých sportovních svazů a řídí se stanovami a podmínkami členství jednotlivých svazů. Platnost členské karty je vždy vytištěna na plastové kartě. Platnost benefitního programu ALIVE je 12 – 16 měsíců od vydání členské karty a to podle typu Karty a svazu, jejímž prostřednictvím je vydávána. Benefitní program ALIVE je členům po zaplacení členských příspěvků prodlužován na další období zaplaceného členství.

Více informací o členství a podmínkách ALIVE členské karty u jednotlivých svazů naleznete na stránkách svazů.

Přehled zapojených svazů:
Český svaz Aerobiku a fitness – fisaf.cz/slevove-karty-alive

4.6.2. ALIVE firemní karty

4.6.2.1. Základní specifikace

Karta ALIVE je slevová karta, která je vydávána jako firemní benefit zaměstnancům GTS ALIVE nebo zaměstnancům firem, které s GTS ALIVE nebo distribučním partnerem GTS ALIVE uzavřely smlouvu na distribuci karty ALIVE. Benefitní program ALIVE je platný pouze na území České republiky.

ALIVE firemní karta je vydávána pouze ve formě slevové karty ALIVE, kterou zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele jako firemní benefit a není možné ji zakoupit v partnerské síti GTS ALIVE.

4.6.2.2. Platnost

Firemní karta ALIVE vydaná zaměstnancům GTS ALIVE platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení a nelze ji prodlužovat.
Platnost firemní karty ALIVE vydané GTS ALIVE nebo distribučním partnerem GTS ALIVE pro zaměstnance firem, které mají uzavřenou smlouvu na distribuci karty ALIVE, je rozdílná a řídí se uzavřenými smluvními podmínkami. Platnost benefitního programu ALIVE je 12 měsíců od vydání firemní karty ALIVE. Platnost firemní karty ALIVE je vždy vytištěna na plastové kartě a do konce této platnosti může být benefitní program ALIVE prodlužován. Prodloužení benefitního programu ALIVE držiteli karty dojde po zaplacení licenčního poplatku jeho zaměstnavatelem na další smluvní období.
Přehled distribučních partnerů GTS ALIVE:
Up Česká republika s.r.o. – program Gallery Beta (prolink na – Odkaz: https://www.gallerybeta.cz/

V. Ztráta či nález Průkazu nebo Karty

5.1. Ztráta Průkazu

5.1.1. Ztráta jednorázového Průkazu
Ztrátu Průkazu je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase GTS ALIVE. Duplikát jednorázového Průkazu se nevystavuje a v případě, že Držitel má zájem o vydání nového Průkazu, tak má možnost objednat si nový Průkaz on-line nebo v síti agentských prodejců GTS ALIVE. Vydání nového Průkazu je zpoplatněno standardním poplatkem (běžná cena Průkazu).

Zneužití ztraceného Průkazu, nenahlášení ztraceného Průkazu anebo využití Průkazu, který byl nahlášen jako ztracený je porušením těchto Pravidel a může způsobit škodu GTS ALIVE.

5.1.2. Ztráta školního Průkazu
Držitel je povinen ztrátu školního Průkazu nahlásit škole či instituci, která mu Průkaz vydala. Výdej nového Průkazu popřípadě duplikátu se řídí vnitřními předpisy školy/instituce.

5.2. Ztráta Karty

Ztrátu Karty je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase sportovnímu svazu, který Kartu vydal. Výdej nové členské Karty popřípadě duplikátu se řídí vnitřními předpisy sportovního svazu a může být zpoplatněn.

5.3. Nález

V případě nálezu jakéhokoliv Průkazu nebo Karty se prosím obraťte na GTS ALIVE, školu uvedenou na Průkazu nebo sportovní svaz uvedený na Kartě.

Průkaz nebo Kartu zašlete na adresu: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/202, 170 00 Praha 7. Průkaz bude následně předán oprávněnému majiteli.

VI. Poskytování a podmínky slev a výhod

Nárokování a využití slev a výhod s platnými Průkazy nebo Kartami podléhá nejen těmto Pravidlům, s jejichž zněním je potřeba se seznámit, ale zároveň je dobré znát i řadu pojmů a podmínek, které se pojí s využitím slev a výhod. Prosím prostudujte si tyto podmínky důkladně před započetím užívání Průkazu nebo Karty.

Některé slevy či výhody je možno spojit pouze s některými typy Průkazů nebo Karet. Kompletní přehled slev a výhod naleznete v „databázi slev“ zde. U každého Poskytovatele slevy či výhody naleznete informaci, zda-li je možno na konkrétní typ Průkazu/Karty pro danou slevu či výhodu užít.

6.1. Slevy a výhody

Slevou se rozumí cenové zvýhodnění zboží či služby poskytované Poskytovatelem Držitelům PLATNÝCH Průkazů/Karet.

Výhodou se rozumí jiná forma využití Průkazu/Karty než sleva.

Možnost využití slevy či výhody může být omezena například pouze na vybrané typy Možnost využití slevy či výhody může být omezena například pouze na vybrané typy Průkazů/Karet či jejich kombinaci např. „Sleva pouze pro držitele průkazu ISIC“. Dále může být na základě dohody s Poskytovatelem sleva omezena i jiným způsobem například počtem využití za dané období, věkem, obdobím, kdy je slevu možno čerpat, apod. Před využitím slevy jsou Držitelé povinni zkontrolovat podmínky čerpání slevy na www.isic.cz.

Slevy a výhody poskytují Poskytovatelé na obchodních místech uvedených v databázi slev zde. Slevy mohou být poskytovány jak na fyzických prodejních místech, on-line (prostřednictvím internetu), či jinou formou. Fyzická obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou.

Sleva je poskytována z obvyklých (prodejních) cen zboží či služeb, pokud není v databázi slev uvedeno jinak.

Pokud není v databázi slev uvedeno jinak, slevu pro Držitele Průkazů/Karet nelze kombinovat (současně využít) s jinými slevami či speciálními nabídkami poskytovanými Poskytovatelem.

Druhy slev a výhod

Existuje několik druhů slev a výhod, se kterými je možno se u Poskytovatelů setkat.
10%, 20%, 50% atd. – procentuální sleva – snížení ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech.

2za1, 3za2 atp. – speciální nabídka. Nakoupí dva, platí jeden, resp. nakoupí tři, platí dva. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být Držitelem platného Průkazu/Karty. Při platbě pak není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně kterýkoli z produktů určený Poskytovatelem).

1+1, 2+1 atp. – speciální nabídka. K placeným produktům další produkt zdarma (zpravidla ten nejlevnější).

speciální cena – snížená cena pro Držitele Průkazů/Karet

speciální nabídka – nabídka, v jejímž rámci Držitel Průkazu/Karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu, či jinou výhodu oproti nákupu bez Průkazu/Karty.

Přesná specifikace všech slev a výhod je uvedena v databázi slev zde.

6.2. Databáze slev

Databáze slev je unikátní seznam/přehled všech slev a výhod, které můžete s platným Průkazem/Kartou získat v České republice.

Databáze slev je umístěna zde a také v sekci SLEVY. Mezinárodní databáze slev/výhod je umístěna zde– GTS ALIVE neodpovídá za aktuálnost mezinárodní databáze slev/výhod.

V databázi slev je možno nalézt přehled všech Poskytovatelů a všechny slevy a výhody pro Držitele Průkazů/Karet, které jsou nabízeny Držitelům Průkazů/Karet GTS ALIVE. GTS ALIVE není odpovědna za fyzické či právnické osoby nabízející slevu/výhodu na Průkaz/Kartu bez dohody s GTS ALIVE.

Databáze slev je pravidelně aktualizována a je JEDINÝM aktuálním přehledem slev v ČR – tento přehled se může průběžně měnit, Držitelům Průkazů/Karet se doporučuje jej pravidelně navštěvovat k ověření aktuálnosti a možnosti slev a výhod!

6.3. Podmínky získání slevy/výhody

Sleva může být poskytnuta pouze Držiteli PLATNÉHO Průkazu ISIC/IYTC/ITIC/ISIC SCHOLAR/ALIVE nebo Držiteli PLATNÉ Karty ALIVE.

Slevy lze využít opakovaně. U jednotlivých Poskytovatelů mohou být nastavena pravidla omezující četnost využití (např. počet využití za jeden den, v jedné pobočce, v rámci jedné akce atd.) Informace o takovýchto omezeních jsou vždy uvedeny v databázi slev zde, případně budou sdělena na požádání konkrétním Poskytovatelem.

Držitel Průkazu/Karty je o svém záměru využít slevu povinen informovat Poskytovatele před zahájením čerpání služby či nákupu zboží. Pozdější požadavek na poskytnutí slevy může být Poskytovatelem odmítnut.

GTS ALIVE nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za zboží či služby, které si Držitel Průkazu/Karty u Poskytovatele objedná, resp. zakoupí. Veškeré reklamace, práva z odpovědnosti za vady a jiná práva proto Držitel uplatňuje pouze a výhradně u Poskytovatele.

GTS neodpovídá za poskytnutí slevy/výhody v případech, kdy sleva nebyla poskytnuta z důvodu, že Poskytovatel ukončil svoji činnost či nemůže slevu/výhodu poskytnout z jiného vážného důvodu.

Využití slevy/výhody na Průkaz/Kartu bez oprávnění (například Držitelem, který nenaplňuje podmínky statusu nezbytného pro poskytnutí vybrané slevy pro konkrétní vybranou skupinu) se považuje za porušení těchto Pravidel a toto porušení může způsobit škodu GTS ALIVE.

6.4. Kontrola při využívání slev/výhod

Pro využití slevy je Poskytovatel oprávněn (před, během i po nákupu) provést kontrolu oprávněnosti Držitele Průkazu/Karty na její využití, a to následujícími způsoby:

 • vizuální kontrola fotografie a platnosti Průkazu/Karty k danému dni;
 • elektronická kontrola platnosti Průkazu/Karty k danému dni (na dálku; manuálně; na základě licenčního čísla Průkazu/Karty nebo čipu, a to prostřednictvím verifikace ISIC CHECK nebo jiného verifikačního nástroje Poskytovatele sloužícímu primárně ke kontrole platnosti Průkazu/Karty.).

Poskytovatel je při kontrole oprávněn zpracovat pouze následující údaje a to výhradně za účelem ověření:

 • licenční číslo Průkazu/Karty
 • platnost Průkazu/Karty
 • jméno a příjmení Držitele Průkazu/Karty
 • číslo čipu Průkazu/Karty
 • status studenta
 • věk Držitele
 • a další osobní údaje nezbytné k poskytnutí slevy

Poskytovatel při (po) kontrole není oprávněn:

 • kopírovat, fotografovat či jinak vizuálně zaznamenat Průkaz/Kartu Držitele či jeho část;
 • zveřejnit informace o Držiteli Průkazu/Karty;
 • takto pořízené záznamy ukládat či evidovat ve zvláštních seznamech.

Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách.

Vícenásobné využití slevy či výhody stejným Držitelem v rámci jedné akce, u které je možno slevu či výhodu využít pouze jednou (či je jinak omezeno) je zakázáno a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou Poskytovatele!

6.5. Průvodce slevami

Průvodce slevami je každoročně vydávaná informační brožura o slevách a výhodách, kterou obdrží každý nový Držitel Průkazu/Karty zároveň s nově vystaveným Průkazem/Kartou, resp. revalidační známkou. Informace uvedené v této brožuře jsou platné ke dni vydání brožury a nemusí proto být platné po celou dobu její distribuce, která probíhá v průběhu jednoho akademického roku (září-srpen). Zejména platnost slev je nutné před jejich plánovaným využitím ověřit v aktualizované databázi slev zde.

6.6. Reklamace

V případě, že uvedená sleva (při splnění podmínek pro její získání)/výhoda nebude poskytnuta, je Držitel oprávněn tuto skutečnost reklamovat přímo u Poskytovatele (majitele společnosti, manažera provozovny, oprávněného pracovníka) a požadovat její řádné poskytnutí.

Pakliže ani po reklamaci u Poskytovatele nebude sleva/výhoda řádně poskytnuta (v souladu se specifikací v aktualizované databázi slev), je Držitel oprávněn požádat o prošetření postupu Poskytovatele společnost GTS ALIVE (oficiálního licenčního distributora Průkazů/Karet v České republice). Učinit tak může e-mailem na info(at)isic.cz.

6.7. Postup při neposkytnutí slevy/výhody

A) Platný Průkaz/Karta byla předložena jejím Držitelem, byly splněny podmínky pro získání slevy/výhody, avšak sleva/výhoda nebyla Držiteli poskytnuta

Držitel si zaznamená následující údaje a poté je neprodleně zašle na info(at)isic.cz:

 • datum a čas
 • název poskytovatele a adresu prodejního místa
 • jméno osoby (prodavače, obsluhy atd.), která odmítla slevu poskytnout
 • sdělený důvod neposkytnutí slevy
 • kopii účtenky za zakoupený produkt/službu, na který Držiteli nebyla uznána sleva, ale přesto ji koupil

B) Platný Průkaz/Karta byla předložena jejím Držitelem, byly splněny podmínky pro získání slevy/výhody, avšak sleva/výhoda byla Držiteli poskytnuta/nabídnuta odlišně od informací uvedených v databázi slev

Držitel si zaznamená následující údaje a poté je neprodleně zašle na info(at)isic.cz:

 • datum a čas
 • název poskytovatele a adresu prodejního místa
 • jméno osoby (prodavače, obsluhy atd.), která sdělila odlišné informace o slevě
 • sdělené informace o slevě
 • kopii účtenky za zakoupený produkt/službu, na který Držiteli byla uznána jiná sleva, ale přesto ji koupil

V případě, že Držitel najde jakoukoliv nesrovnalost mezi komunikovanou slevou na www.isic.cz a skutečnou slevou nabízenou Poskytovatelem nebo Držitel zjistí, že komunikovaná sleva není poskytována, aniž by poskytnutí slevy/výhody požadoval, resp. uplatnil, může Držitel kdykoliv informovat GTS ALIVE na info(at)isic.cz.

6.8. Pravidla využívání slev/výhod v lyžařských areálech

1 DRŽITEL PLATNÉHO PRŮKAZU/KARTY = 1 JÍZDENKA/PERMANENTKA/SKIPAS

Využití slev v lyžařských areálech se nad rámec Pravidel dále řídí následujícími podmínkami:

Pokud není uvedeno jinak, slevy nelze kombinovat s jinými slevami.

Uvedené slevy budou poskytnuty pouze Držitelům platných Průkazů/Karet uvedených u konkrétního areálu. Průkaz musí být platný v den uplatňování nároku na slevu.
Nákup zlevněné jízdenky je možný pouze prostřednictvím prodejních kanálů, kterou jsou uvedeny v databázi slev na www.isic.cz (při použití PLATNÉHO Průkazu/Karty.

Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné jízdenky) stejným Držitelem v rámci jednoho období platnosti jízdenky je zakázané a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou prodejce. Příklad: pokud si koupíte jednodenní jízdenku, tentýž den vám již nebude prodána žádná jiná. Pokud si koupíte jízdenku vícedenní, nebude vám žádná další prodána po celou dobu platnosti prvně zakoupené.

Provozovatel ski areálu může poskytnout slevu na různé typy jízdenek (jednodenní, vícedenní atd.). Na konkrétní možnosti se informujte přímo v místě prodeje nebo v databázi slev na www.isic.cz.

Při využívání služeb SKI AREÁLU (lanovky, vleky) je každý Držitel zlevněné jízdenky (jízdenky, na níž byla poskytnuta výše uvedená sleva pro Držitele Průkazu/Karty) povinen se kdykoli na vyzvání pracovníků ski areálu nebo GTS ALIVE prokázat platným Průkazem/Kartou.

Neoprávněné používání zlevněné jízdenky bude považováno za pokus o podvod a v tomto duchu bude dále postupováno v souladu s provozním řádem daného areálu.

Kromě výše uvedených pravidel se využití slev ve ski areálech řídí pravidly skiareálu.

6.9. Pravidla využívání slev na festivalech

1 DRŽITEL PLATNÉHO PRŮKAZU/KARTY = 1 VSTUPENKA NA FESTIVAL
Využití slev na festivaly se nad rámec Pravidel řídí následujícími pravidly:

Pokud není uvedeno jinak, slevy na vstupenky na festivaly nelze kombinovat s jinými slevami.

Uvedené slevy budou poskytnuty Držitelům platných Průkazů uvedených u konkrétní akce.

Nákup zlevněné vstupenky v předprodeji je možný pouze při fyzickém převzetí na prodejním místě předprodejce a předložení PLATNÉHO Průkazu/Karty či při on-line objednávce vstupenky přes předprodejce zlevněných vstupenek uvedených v databázi slev na www.isic.cz, či na internetových stránkách konkrétního festivalu.

Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné vstupenky) stejným Držitelem v rámci jedné akce je zakázané a bude při prodeji kontrolováno resp. znemožněno obsluhou prodejce!

Organizátor akce může poskytnout slevu na různé typy vstupenek (jednodenní, vícedenní, atd.). Na konkrétní možnosti se informujte přímo v místě prodeje či u organizátora akce, příp. v databázi slev na www.isic.cz.

Upozornění: Při vstupu do areálu je každý Držitel zlevněné vstupenky (vstupenky, na níž byla poskytnuta výše uvedená sleva Držiteli Průkazu/Karty) povinen se prokázat platným Průkazem. V opačném případě může organizátor povolit vstup na festival pouze po doplacení rozdílu mezi cenou zlevněné vstupenky a cenou platnou v den a místě konání akce.

Neoprávněné používání zlevněné vstupenky bude považováno za pokus o podvod a v tomto duchu bude organizátor festivalu/koncertu dále postupovat.

Kromě výše uvedených pravidel se využití slev na festivalech řídí Pravidly.

VII. Průkaz/Kartu lze v dopravě použít pouze způsoby, které předvídají tyto Pravidla

Průkaz/Kartu lze v dopravě použít pouze způsoby, které předvídají tyto Pravidla.

7.1. Průkaz ISIC lze využít jako potvrzení o studiu

7.1.1. Průkaz ISIC jako potvrzení o studiu v MHD a IDS

Průkaz ISIC je možné v MHD (městské hromadné dopravě) či IDS (integrovaný dopravní systém) využít ve více než 50 městech. Průkaz ISIC je akceptován namísto papírového potvrzení o studiu a Držitel má nárok na zlevněné studentské jízdné dle tarifu. Podmínky tarifu k nárokování zlevněného jízdného se v jednotlivých městech mohou lišit, a proto je nutné před využitím Průkazu ISIC zjistit přesné podmínky přímo v tarifu dopravce nebo koordinátora veřejné dopravy.

U elektronického ověření Průkazů ISIC v rámci MHD či IDS se ověřuje platnost průkazu (dle tarifu), věk držitele průkazu a také status studenta.

Ucelený přehled všech měst, ve kterých můžete pro účely nárokování studentského jízdného v MHD nebo IDS využít platný Průkaz ISIC namísto papírového potvrzení, najdete na www.studentskejizdne.cz v sekci Městská hromadná doprava a integrovaný dopravní systém.

7.1.2. Průkaz ISIC jako potvrzení nároku na státem nařízené slevy pro studenty
Průkaz ISIC je akceptován k prokázání nároku na slevu z jízdného pro žáky a studenty po celé ČR, a to ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného. Výše a podmínky slevy určuje vládní nařízení (Výměr Ministerstva financí ČR č. 02/2018).

Přesné informace o využití Průkazu ISIC k prokázání nároku na státem nařízenou slevu naleznete na zde.

7.3. Sleva na jízdné
Slevy na jízdném poskytují pouze smluvní dopravci GTS ALIVE a to na vybraných linkách dopravce a pro vybrané průkazy. Jedná se zejména spoje do zahraničí a dálkové vnitrostátní spoje a sleva je poskytována nad rámec vládního nařízení. Sleva na jízdném není vázána na status studenta a není omezena věkem.

Ucelené informace o slevách v dopravě najdete v databázi slev na www.studentskejizdne.cz

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Pořízením Průkazu nebo Karty se všichni Držitelé zavazují dodržovat tyto Pravidla.

8.2. Tyto Pravidla jsou k dispozici v sídle GTS ALIVE.

8.3. GTS ALIVE neodpovídá za ztrátu, poškození či zničení Průkazů nebo Karet. Držitel je povinen Průkaz nebo Kartu chránit a zabezpečit.

8.4. GTS ALIVE si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tato Pravidla.

8.5. GTS ALIVE nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací, ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

8.6. GTS ALIVE nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé opotřebením těla Průkazu nebo Karty, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Držitele nebo jakékoli jiné osoby. GTS ALIVE není rovněž odpovědný za neposkytnutí slevy, výhody v důsledku technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

8.7. GTS ALIVE si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro poskytnutí Průkazu nebo Karty a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Držitelů z užívání Průkazu nebo Karty.

8.8. GTS ALIVE upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus nebo jednání s úmyslem nebo následkem poškodit jakoukoliv internetovou stránku GTS ALIVE, zneužití Průkazu/Karty, obcházení těchto Pravidel nebo narušení funkčnosti Průkazů nebo Karet nebo systému GTS ALIVE může být kvalifikováno jako porušení těchto Pravidel, podvodné jednání, případně porušení platných právních předpisů, a může rovněž mimo jiné zakládat právo GTS ALIVE na náhradu způsobené škody a újmy.

IV. Přehled Průkazů a Karet a specifikace

V tomto oddíle nejsou rozlišovány Průkazy a Karty (tedy nedochází vyjma specifických podmínek k rozlišení podle vydavatele), avšak Průkazy a Karty jsou odlišovány podle druhu (ISIC, ALIVE apod.).

4.1. ISIC

4.1.1. Základní specifikace

ISIC (International Student Identity Card) je jediným celosvětově uznávaným průkazem studenta, který slouží k potvrzení statusu studenta dle těchto Pravidel a k uplatnění studentských slev a výhod.

ISIC mohou získat pouze studenti střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou výukou – podrobnosti o satusu studena a podmínkách výdeje ISIC jsou uvedeny zde. Pro žáky základních škol existuje speciální varianta Průkazu ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK.

Existují dva druhy ISIC – jednorázový ISIC, kterou si můžete koupit online či v síti agentských prodejců GTS ALIVE, nebo rozšířenější školní Průkaz ISIC, který je vydáván přímo na školách. Naprostá většina Průkazů ISIC vydávaných v České republice má formu školního Průkazu ISIC. Ten vydávají přímo školy spolupracující s GTS ALIVE na výdeji kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta vysoké školy/univerzity nebo jsou zapojeny do projektu ISIC školám. Platnost školního Průkazu ISIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který Průkaz ISIC vystavila.

Školní Průkazy ISIC vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní Průkaz ISIC, naleznete zde.
Ceny Průkazů ISIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.1.2 Platnost

Platnost jednorázového Průkazu ISIC
ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jedná-li se o Průkaz ISIC zakoupený v běžné prodejní síti, platnost Průkazu ISIC prodlužovat nelze. Tento typ Průkazu ISIC zároveň nelze používat jako školní Průkaz a ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Platnost školního Průkazu ISIC
Školní Průkaz ISIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ISIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ISIC má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Průkaz ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku. Je limitován pouze formou studia na školách podle článku 4.1.3 těchto Pravidel použití Průkazů a Karet.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ISIC
Prodloužení platnosti školního Průkazu ISIC je možné provést každoročně formou zakoupení revalidační známky, kterou je možno pořídit přímo na škole či univerzitě. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na škole, kde byl Průkaz ISIC vydán. Neprodloužený školní Průkaz ISIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ISIC.

Platnost a možnost použití ISIC ve vazbě na aktuální status jeho Držitele
Při užití slev nebo výhod je Držitel povinen sledovat aktuální přehled slev a výhod, jak je uvedeno v části 6 „Poskytování a podmínky slev a výhod“.

Slevy a výhody je možné čerpat pouze na platné Průkazy/Karty.

Pokud je sleva či výhoda poskytována pouze na status studenta, může Poskytovatel ověřit status studenta Držitele elektronicky a tím zjistit nárok na slevu či výhodu.

4.1.3 Pravidla získání a použití ISIC

Mezinárodní Průkaz ISIC může získat každý student, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky (viz níže) a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta).
Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na Průkaz ISIC:

 • Střední školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení,
 • Střední školy zřízené ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti,
 • Konzervatoře zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
 • Vyšší odborné školy zapsané do českého rejstříku škol a školských zařízení;
 • Programy bakalářské, magisterské či doktorské na Vysokých školách zřízené dle Zákona č. 111/1998 Sb.
 • Civilní programy na Univerzitě Obrany zřízené Ministerstvem obrany;
 • Civilní programy na Policejní akademii zřízené Ministerstvem vnitra;
 • Instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 (seznam na MŠMT).

Nárok na mezinárodní Průkaz ISIC například nemají:

 • studenti kombinovaných a dálkových forem studia,
 • studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
 • studenti vojáci/policisté nestudující civilní programy,
 • studenti jazykových škol s výukou pouze českého jazyka,
 • studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení dostupného zde.

4.2. ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK

4.2.1. Základní specifikace

ISIC SCHOLAR/Školák je jediným celosvětově uznávaným průkazem žáka základní školy, který slouží k potvrzení statusu žáka a uplatnění studentských výhod a slev. ISIC SCHOLAR/Školák je určen výhradně pro žáky základních škol.

Existují dva druhy ISIC SCHOLAR – jednorázový ISIC SCHOLAR, kterou si můžete koupit online či v síti našich agentských prodejců, nebo rozšířenější školní Průkaz ISIC Školák, který vydávají přímo samy základní školy. Takový Průkaz ISIC Školák má formu kombinovaného Průkazu ISIC SCHOLAR a průkazu žáka. Průkaz ISIC Školák vydávají základní školy, které jsou zapojeny do projektu ISIC školám.

ISIC Školák vydávaný na základních školách obsahuje elektronický čip, který slouží žákům k řešení praktických úkonů po dobu školní docházky (vstup do budov, využití v jídelnách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další).

Více informací, které školy vydávají Průkaz ISIC Školák, naleznete zde.

4.2.2. Platnost

Platnost jednorázového ISIC SCHOLAR
ISIC SCHOLAR platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ISIC SCHOALR pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jedná-li se o Průkaz ISIC SCHOLAR zakoupený v běžné prodejní síti, platnost Průkazu ISIC SCHOLAR prodlužovat nelze. Tento typ Průkazu ISIC SCHOLAR zároveň nelze používat jako školní čipový průkaz ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Platnost školního Průkazu ISIC Školák

ISIC Školák je platný po období pěti let ode dne jeho vyrobení, když konec platnosti ISIC Školák bude vždy k 31. 12. roku, na který připadne konec platnosti, ne však déle, než trvá docházka Držitele na danou základní školu.

Pro ISIC Školák není možné prodloužit platnost, vždy je nutno objednat ISIC Školák nový.

4.2.3 Pravidla získání ISIC SCHOLAR/Školák

Mezinárodní Průkaz ISIC SCHOLAR/Školák může získat každý žák základní školy, přičemž se jedná o základní školu na území ČR a zároveň je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Rejstřík škol a školských zařízení naleznete zde.

Průkaz ISIC SCHOLAR/Školák nelze vystavit:

– žákovi mladšímu 15 let bez souhlasu zákonného zástupce,

– žákovi, který nepředloží doklad totožnosti (karta pojištěnce, rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas)*,

– studentům víceletých gymnázií (mají nárok na průkaz ISIC).

* poznámka: Doklad totožnosti žadatele (žáka) je vyžadován pouze pro vydání jednorázového průkazu ISIC SCHOLAR.

4.3. Průkaz IYTC

4.3.1. Základní specifikace

IYTC neboli „International Youth Travel Card“ je mezinárodní Průkaz mládeže. Platí ve více než 130 zemích světa a svým držitelům přináší spoustu benefitů a slev! S Průkazem IYTC máte možnost získat i celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč. Průkaz IYTC je určen všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení Průkazu nepřekročí žadatel 26 let).

4.3.2. Platnost

Průkaz IYTC může být vydán žadateli, který v den žádosti nedovršil 26 rok svého věku. Platnost vydaného Průkazu IYTC je vždy 12 měsíců od měsíce vydání.

Průkaz IYTC v provedení s podpisovým polem na zadní straně je platný pouze s podpisem Držitele v podpisovém poli. U Průkazu IYTC v provedení bez podpisového pole není podpis Držitele vyžadován.

Platnost Průkazu IYTC nelze prodloužit, Průkaz IYTC je třeba si pořídit každý rok nový.

4.4. Průkaz ITIC

4.4.1. Základní specifikace

Průkaz ITIC je jediným celosvětově uznávaným průkazem učitelské profese a slouží k uplatnění slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Průkaz ITIC je určen pouze pro pedagogické a akademické pracovníky všech typů institucí zařazené do sítě škol MŠMT ČR, vzdělávacích institucí zřízené Zákonem o VŠ nebo MŠMT přímo řízené organizace, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho roku.

Existují dva druhy ITIC – jednorázový ITIC, který je možno koupit online či v síti agentských prodejců GTS ALIVE, nebo rozšířenější školní Průkaz ITIC, který je vydáván přímo na školách. Většina Průkazů ITIC vydávaných v České republice má formu školního Průkazu ITIC. Ten vydávají přímo školy spolupracující s GTS ALIVE na výdeji kombinovaného průkazu ITIC a průkazu učitele vysoké školy/univerzity nebo jsou zapojeny do projektu ISIC školám. Platnost školního Průkazu ITIC je možné každým rokem prodloužit a toto právo má pouze škola, který Průkaz vystavila.

Školní Průkazy ITIC vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží učitelům k řešení praktických úkonů na škole (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další). Více informací, které školy vydávají školní Průkaz ITIC, naleznete zde. Ceny Průkazů ITIC se na jednotlivých školách mohou lišit.

4.4.2. Platnost

Platnost jednorázového ITIC
ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!
Jedná-li se o Průkaz ITIC zakoupený v běžné prodejní síti, platnost Průkazu ITIC prodlužovat nelze. Tento typ Průkazu ITIC zároveň nelze používat jako školní průkaz ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat.

Platnost školního Průkazu ITIC
Školní Průkaz ITIC platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ITIC pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ITIC lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ITIC má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ITIC
Platnost školního Průkazu ITIC se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možné pořídit pouze na dané škole. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na vaší škole. Neprodloužený školní Průkaz ITIC je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ITIC.

Revalidace školních Průkazů ITIC probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u Průkazu ISIC.

4.4.3 Pravidla získání ITIC

Mezinárodní Průkaz ITIC může získat každý pedagog nebo akademický pracovník pracující ve všech typech institucí zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, adresáře VŠ a přímo řízených organizací MŠMT ČR, vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015 ve zveřejněném seznamu MŠMT, nebo vzdělávacích institucí, které sídlí v ČR a jsou pobočkou školy, jejíž mateřská organizace je registrována u Ministerstva školství v zemi EU a jsou v pracovním poměru s institucí, splňující výše uvedené podmínky, na dobu minimálně jednoho školního roku a učí minimálně na půl úvazku.

Přehled škol naleznete zde:

 • rejstřík škol a školských zařízení zde;
 • adresář VŠ a přímo řízených organizací zde;
 • vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurty cizích jazyků s denní výukou dle vyhlášky č. 19/2014 zde.

Pro pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU, nárok na ITIC v ČR není. Na výjimku může být na žádost u GTS ALIVE o nároku rozhodnuto individuálně.

Učitelé či akademičtí pracovníci působící na školách v zahraničí nemohou žádat o vystavení Průkazu ITIC na území ČR. Vždy se musí obrátit na licenční autoritu vydávající Průkaz ITIC v dané zemi.

4.5. ALIVE student, ALIVE zaměstnanec, ALIVE Alumni

4.5.1. Základní specifikace

Průkaz ALIVE student je identifikační průkaz studenta školy spojený s benefitní programem ALIVE. Průkaz ALIVE student je platný pouze na území České republiky. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok (například z důvodu formy studia, resp. v případě se jedná o studenty dálkového či kombinovaného studia) na získání Průkazu ISIC.
Průkaz ALIVE zaměstnanec je identifikační průkaz zaměstnance školy spojený s benefitní programem ALIVE. Průkaz ALIVE zaměstnanec je platný pouze na území České republiky. Je určen všem zaměstnancům škol (technickohospodářský zaměstnanci škol), kteří nemají nárok na získání Průkazu ITIC.

Průkaz ALIVE Alumni je identifikační průkaz absolventa školy spojený s benefitním programem ALIVE. Průkaz ALIVE Alumni je platný pouze na území Českém republiky. Je určen studentům školy, kteří dokončili své studium a jejich škola vydává ALIVE Alumni jako průkaz absolventa školy.

Průkaz ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni je vydáván pouze ve formě školního Průkazu ALIVE. Průkaz ALIVE není možno získat on-line a v partnerské síti GTS ALIVE

4.5.2. Platnost

Školní Průkaz ALIVE student a ALIVE zaměstnanec platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ALIVE student nebo ALIVE zaměstnanec pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Platnost školního Průkazu ALIVE student a ALIVE zaměstnanec lze každoročně prodlužovat, a to zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ Průkazu ALIVE má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Průkaz ALIVE Alumni platí maximálně 24 měsíců (ALIVE Alumni Masarykovy univerzity maximálně 32 měsíců), resp. vždy od data vydání průkazu v daném roce do 21.12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si ALIVE Alumni pořídíte kdykoli v období od 1. 1. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních Průkazů ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni

Platnost školního Průkazu ALIVE se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možné pořídit pouze na dané škole. Přesné informace o výdeji revalidačních známek získáte na vaší škole. Neprodloužený školní Průkaz ALIVE je mimo školu neplatný a Držitel nemá nárok na čerpání slev a výhod spojené s Průkazem ALIVE.

Revalidace školních Průkazů ALIVE student a ALIVE zaměstnanec probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u Průkazu ISIC a ITIC.

Revalidace školních Průkazů ALIVE Alumni probíhá stejným způsobem nebo přes objednávkový formulář na stránkách www.alive.cz. Přesné informace o prodloužení Průkazu ALIVE Alumni získáte na vaší škole.

4.6. ALIVE členské karty

4.6.1. ALIVE členské karty

4.6.1.1. Základní specifikace

Karta ALIVE je členskou kartou sportovního svazu spojená s benefitním programem ALIVE. Benefitní program ALIVE je platný pouze na území České republiky. Je určena všem členům sportovního svazu, kteří splňují podmínky členství svazu.
ALIVE členská karta je vydávána pouze ve formě členské karty ALIVE a není možné ji zakoupit v partnerské síti GTS ALIVE.

4.6.1.2. Platnost

Platnost ALIVE členské karty je rozdílná u jednotlivých sportovních svazů a řídí se stanovami a podmínkami členství jednotlivých svazů. Platnost členské karty je vždy vytištěna na plastové kartě. Platnost benefitního programu ALIVE je 12 – 16 měsíců od vydání členské karty a to podle typu Karty a svazu, jejímž prostřednictvím je vydávána. Benefitní program ALIVE je členům po zaplacení členských příspěvků prodlužován na další období zaplaceného členství.

Více informací o členství a podmínkách ALIVE členské karty u jednotlivých svazů naleznete na stránkách svazů.

4.6.2. ALIVE firemní karty

4.6.2.1. Základní specifikace

Karta ALIVE je slevová karta, která je vydávána jako firemní benefit zaměstnancům GTS ALIVE nebo zaměstnancům firem, které s GTS ALIVE nebo distribučním partnerem GTS ALIVE uzavřely smlouvu na distribuci karty ALIVE. Benefitní program ALIVE je platný pouze na území České republiky.

ALIVE firemní karta je vydávána pouze ve formě slevové karty ALIVE, kterou zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele jako firemní benefit a není možné ji zakoupit v partnerské síti GTS ALIVE.

4.6.2.2. Platnost

Firemní karta ALIVE vydaná zaměstnancům GTS ALIVE platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení a nelze ji prodlužovat.
Platnost firemní karty ALIVE vydané GTS ALIVE nebo distribučním partnerem GTS ALIVE pro zaměstnance firem, které mají uzavřenou smlouvu na distribuci karty ALIVE, je rozdílná a řídí se uzavřenými smluvními podmínkami. Platnost benefitního programu ALIVE je 12 měsíců od vydání firemní karty ALIVE. Platnost firemní karty ALIVE je vždy vytištěna na plastové kartě a do konce této platnosti může být benefitní program ALIVE prodlužován. Prodloužení benefitního programu ALIVE držiteli karty dojde po zaplacení licenčního poplatku jeho zaměstnavatelem na další smluvní období.

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.