Podmínky vedení profilu ALIVE

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky vedení Profilu Alive („Podmínky“) slouží k úpravě práv a povinností provozovatele profilu a uživatele profilu.

1.2. Osobní Profil Alive („Profil Alive “) je zřízen a provozován společností GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS“).

1.3. Účelem osobního profilu je poskytnutí možnosti získat přehled o všech službách a produktech, zakoupených a/nebo využívaných od GTS. Profil Alive zobrazuje a uchovává vystavené průkazy, zakoupené pojištění a další funkcionality.

2. Uživatel

2.1. Profil Alive je určen bez omezení všem fyzickým osobám („Uživatel“) včetně držitelů některého z průkazů Alive, AliveID, ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC („Průkaz“) a včetně držitelů některého Průkazu anebo digitálního průkazu vydaného při studiu vzdělávacím zařízením/školou/univerzitou/vysokou školou („Škola“) dle interních postupů dané Školy.

2.2. Profil Alive je určen bez omezení také všem osobám, kteří mají sjednané ISIC cestovní pojištění nebo zdravotní pojištění zprostředkované GTS Alive Services s.r.o. („GTS Alive Services“) nebo zakoupené v systému GTS.

2.3. Užíváním Profilu Alive Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky a bere na vědomí a prohlašuje, že rozumí informaci o zpracování osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.

2.4. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb v podobě vedení Profilu Alive mezi GTS a Uživatelem.

2.5. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí přijetím separátních podmínek.

2.6. Uživatel mladší 15-ti let je oprávněn smlouvu uzavřít pouze, pokud to odsouhlasí zákonný zástupce, který zároveň odsouhlasí zpracování osobních údajů.

3. Funkce

3.1. Profil Alive obsahuje následující funkce a výhody pro jeho Uživatele:

3.1.1. Uživatel má přehled o všech platných průkazem včetně informace o expiraci průkazů, druhu, platnosti,

3.1.2. Uživatel může zjistit, které průkazy mají ukončenou platnost v době kratší než 3 měsíce,

3.1.3. Uživatel může nalézt informace o průkazech a možnostech jejich využití a pořízení,

3.1.4. Uživatel si může ve spojení s aplikací Alive App zobrazit svůj průkaz v digitální podobě,

3.1.5. Uživatel má přehled o platných pojištění včetně informace o číslu pojištění, době platnosti a možnosti stažení pojistné smlouvy,

3.1.6. Uživatel má možnost shlédnout své pojistné produkty za poslední rok,

3.1.7. Uživatel má možnost si svůj profil individuálně nastavit a měnit své nastavení.

3.2. Profil Alive je možno vyjma užití v rámci přihlášení se přes webové rozhraní na www.isic.cz/profilalive/profil využít také před mobilní aplikaci Alive App.

4. Vznik, zánik členství a doba jeho trvání

4.1. Uživatel si Profil Alive zřídí v mobilní aplikaci Alive App, a to tak, že řádně a správně vyplní:

4.1.1. Jméno a příjmení,

4.1.2. Datum narození,

4.1.3. Telefonní číslo,

4.1.4. Pohlaví (volitelně).

Potvrzením příslušného tlačítka odsouhlasí tyto Podmínky a seznámí se se zpracováním osobních údajů při vedení Profilu Alive.

4.2. Profil vzniká úspěšnou aktivací, která je potvrzena potvrzovacím e-mailem.

4.3. Profil je zřízen a trvá po dobu neurčitou.

4.4. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj Profil Alive. Uživatel při zrušení postupuje takto: 4.4.1. Online přihlášením do profilu na odkaze www.isic.cz/profilalive/profil a zvolením volby „zrušit Profil Alive“ a postupem dle zobrazených informací.

4.5. GTS je oprávněno kdykoliv ukončit vedení Profilů Alive anebo profily přeměnit. Mimo jiné GTS zruší Profil Alive z těchto důvodů:

4.5.1. GTS ukončí činnost vedení aktivovaných Profilů Alive anebo tyto přemění na profily jiné,

4.5.2. Uživatel poruší tyto Podmínky,

4.5.3. Uživatel spáchá podvodné či nekalé jednání ve vztahu k GTS anebo se pokusí obcházet tyto Podmínky, případně jedná proti dobrým mravům.

4.5.4. Uživatel žádá o ukončení zpracování osobních údajů za účelem vedení Profilu Alive.

4.6. Každá osoba je oprávněna mít pouze jeden Profil Alive.

4.7. GTS neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.

4.8. Pokud to Uživatel potvrdí ve svém prohlížeči anebo se přihlašuje k profilu prostřednictvím Alive App, pak je přihlášení k Profilu Alive je trvalé. Uživatel se zavazuje chránit si přístup k mobilnímu zařízení prostřednictvím příslušných ochranných prvků dle mobilního zařízení (např. hesel apod.) a tyto ochranné prvky, zejména hesla chránit.

4.9. V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení, je nutné si ihned změnit přístupové údaje k Profilu Alive. Rovněž je možné profil blokovat tak, aby nedošlo k jeho zneužití. Postup k blokaci profilu je následující:

4.9.1. Zaslání e-mailu na info@isic.cz.

4.10. V případě, že Uživatel zapomene své heslo, může si požádat o obnovu hesla, v takovém případě bude uživateli zaslán na e-mail odkaz pro obnovu hesla, uživatel bude vyzván k zadání nového hesla, hesla musí splňovat základní bezpečnostní pravidla.

5. Licenční ustanovení

5.1. Vznikne-li v souvislosti s využíváním Profilu Alive autorské dílo ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), nebo jiný právně chráněný nehmotný statek („dílo“), které Uživatel zašle společnosti GTS nebo zveřejní v uživatelském prostředí Profilu Alive, uděluje Uživatel zasláním, popř. zveřejněním takového díla společnosti GTS nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že společnost GTS je oprávněna dílo využívat (vč. všech jeho částí, a to i separátně) ke všem známým způsobům užití, zejména ke zveřejnění na webu, komunikačních kanálech či materiálech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům společnosti GTS ve smyslu šíření a použití těchto děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní a časový). Společnost GTS není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, užití částí díla, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas autora (Uživatele), má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla společnosti GTS/shora popsaným zveřejněním. Společnost GTS je oprávněna tuto licenci převádět (popř. udělovat podlicenci) na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Uživatel popsaným odesláním/zveřejněním díla výslovně prohlašuje, že je autorem díla, a jako takový je oprávněn uvedené souhlasy udělit a že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob uvedených či zobrazených v předmětném díle, práva vlastníků věcí či ochranných známek vyobrazených či zmíněných v díle, atd. Veškeré nutné souhlasy související s dílem musí Uživatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že se prokáže opak, odpovídá v Uživatel plném rozsahu za veškeré majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v této souvislosti společnosti GTS a zavazuje se tyto neprodleně v plném rozsahu nahradit/odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla společnosti GTS anebo jiné osobě jakákoliv majetková či nemajetková újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), je Uživatel povinen ji v plném rozsahu nahradit/odčinit. Ve výše uvedeném případě je společnost GTS oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

5.2. Uživatel se zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti společnosti GTS prokázat: písemným čestným prohlášením, že předmětné dílo vytvořil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití díla všemi způsoby a v rozsahu výše stanoveném; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených/zmíněných v předmětném díle, že souhlasí se zachycením/zmíněním své osoby/jména v díle a že souhlasí s užitím díla rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. Uvedené se analogicky uplatní i na práva vlastníků věcí či ochranných známek nebo jiných právně chráněných statků třetích osob vyobrazených, zmíněných či jinak zachycených v díle, atd. V případě, že Uživatel toto nesplní, je společnost GTS oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

6. Používání, práva a povinnosti

6.1. Profil Alive je autorským dílem a autorská díla a jiná chráněná práva obsahuje. Uživatel se zavazuje, že při používání Profilu Alive nebude porušovat a poškozovat práva GTS a/nebo třetích osob, bude se řídit účinnou právní úpravou a bude jednat dle těchto Podmínek a v souladu s dobrými mravy.

6.2. Uživatel není oprávněn:

6.2.1. Zasahovat do bezpečnosti rozhraní Profilu Alive,

6.2.2. Zneužívat Profil Alive k jinému účelu než dle těchto Podmínek,

6.2.3. Šířit škodlivý obsah, viry či jiné nebezpečné programy,

6.2.4. Porušovat při užívání Profilu Alive účinné právní předpisy, tyto Podmínky a jiné právní dokumenty vydané GTS v souvislosti s užíváním Profilu Alive.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že Profil Alive může mít omezenou dostupnost (zcela anebo částečně) z důvodu aktualizace, poruchy, nedostupnosti připojení, následkem jednání třetí osoby.

6.4. GTS je oprávněno kdykoliv svěřit provoz Profilu Alive třetí osobě a/nebo třetím osobám.

6.5. GTS je oprávněno rozšiřovat, nahrazovat a měnit dostupné funkce.

6.6. GTS neodpovídá za doručení žádných zpráv a/nebo odezvu Profilu Alive a/nebo funkčnost hardware, které je využito při užívání Profilu Alive.

6.7. GTS není odpovědné a není povinno poskytovat pravidelnou údržbu či podporu profilu ALIVE, GTS není povinno provádět aktualizace funkcí či vývoj.

6.8. GTS si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu Profilu Alive včetně textů, grafiky, zdrojového kódu a dalších děl ve smyslu účinné právní úpravy. Rovněž práva třetích osob jsou vyhrazena a předchozí větou nedotčena.

6.9. Obsah Profilu Alive nesmí být bez předchozího písemného souhlasu GTS jakkoli změněn, kopírován či šířen.

6.10. Uživatel je oprávněn Profil Alive využívat pouze k soukromým (nekomerčním účelům). Jakékoliv komerční užití či jiné užití Profilu Alive, než předvídají tyto Podmínky podléhá písemnému souhlasu GTS.

6.11. Jakékoliv projevy, jednání atp. Uživatele v souvislosti s jeho účtem nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právními předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext.

7. Důvěrnost

7.1. GTS neposkytuje důvěrná data Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o dodavatele služeb GTS, pověřené zpracovatele osobních údajů a/nebo společnosti ve skupině GTS zajišťující provoz Profilu Alive.

7.2. Používáním souhlasí Uživatel s tím, že GTS je oprávněna shromažďovat technické informace za účelem podpory Profilu Alive, usnadnění poskytování služeb v rámci Profilu Alive a/nebo k poskytnutí dalších služeb.

7.3. Zpracování osobních údajů při využití Profilu Alive je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů.

7.4. Uživatel se zavazuje chránit přístup k Profilu Alive a neumožňovat jej třetím osobám.

7.5. Uživatel se zavazuje oznámit GTS na kontaktech shora jakékoli důležité skutečnosti, které by mohli ohrozit důvěrnost Profilu Alive, Průkazu a/nebo způsobit jiné škody GTS/třetím osobám.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouva o poskytování služeb v rámci Profilu Alive trvá, dokud není ukončena ze strany Uživatele a/nebo GTS.

8.2. GTS je oprávněna měnit tyto Podmínky, změna bude vždy oznámena a jejím odmítnutím, na které má Uživatel právo, bude profil zrušen.

8.3. Uživatelský profil není předmětem dědického práva a členství není převoditelné.

8.4. V pochybnostech se má za Uživatele osoba, která prokáže svoji identitu a oprávnění disponovat ze zadanou e-mailovou adresou.

8.5. Po ukončení smlouvy není možné využívat funkce Profilu Alive dle těchto Podmínek, tedy například Uživatel nebude mít přístup ke svému profilu.

8.6. Provoz Profilu Alive a Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor, pokud nebude vyřešen smírnou cestou, bude rozhodován příslušným soudem v České republice.

8.7. GTS neodpovídá za dostupnost Profilu Alive a/nebo jejích součástí.

8.8. Uživatel nemá právo na náhradu škody vzniklé při používání Profilu Alive a/nebo z důvodu její nedostupnosti.

8.9. V případě, že Profil Alive obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, GTS neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy.

8.10. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 5. 2021, přičemž GTS má právo Podmínky změnit s účinností ode dne oznámení.

8.11. Text Podmínek je zveřejněn zde.