Informace o zpracování osobních údajů v rámci projektu KULTIMED

Správce: Výzkum je zajišťován společností GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS Alive“) jakožto správcem osobních údajů.

Kontakty na správce a pověřence: GTS ALIVE, Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, Mgr. Karel Beck, e-mail: legal@isic.cz.

Účel: GTS Alive zajišťuje pro své výzkumné účely dotazníkové šetření s názvem Hodnocení prostředí vysokoškolského studia. Cílem je výzkum a komparace hodnocení vysokoškolského studia (jeho psychické a mentální náročnosti; vztahů mezi vyučujícími a studujícími / mezi studujícími; hodnocení stresu a náročnosti studia apod.) mezi různými vysokoškolskými obory. Odpovědi z dotazníkového šetření jsou zcela anonymizovány způsobem, který neumožní zpětné přiřazení kontaktních anebo identifikačních osobních údajů respondentů. Pro analytické účely jsou výsledná anonymní statistická data sdílena se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., veřejnou výzkumnou institucí dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, IČ: 68378025, sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, která anonymní data může dále zpracovat a zkoumat. 

Právní základ pro zpracování: souhlas, který je dobrovolný. V případě, že nebude souhlas udělen, není možné se výzkumu účastnit. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Výsledná anonymní statistická data neobsahují žádné osobní údaje, identifikátory či jiné informace umožňující přiřazení dat ke konkrétnímu subjektu.

Kategorie dotčených osobních údajů: síťové identifikátory, datum a čas udělení zpětné vazby, logy a obsah reakcí na dotazníkové šetření.

Příjemci: Pro toto zpracování jsou využiti zpracovatelé následujících kategorií: poskytovatelé IT služeb, webmasteři, agentura pro zajištění výzkumu, poskytovatelé úložišť.

Doba, po kterou budou údaje uloženy: osobní údaje jsou uloženy po dobu do 15. 3. 2024, kdy dochází ke sběru dat pro vyhodnocení výzkumu, následně budou veškerá data zcela anonymizována do souhrnných anonymních statistik, dle kterých nebude možné zpětně ani za využití jakýchkoliv dodatečných prostředků určit a k jednotlivým odpovědím přiřadit konkrétní fyzickou osobu.

Účast v soutěži: v případě, že je udělen souhlas, jsou osobní údaje (zejména e-mail a informace o účasti v průzkumu) odděleně od dotazníkového šetření zpracovávány za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Právním základem je souhlas. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, uplatnění všech práv se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů pro účel účasti v soutěži je dostupných v článku 5.4 Zásad ochrany osobních údajů.

Žádost o zaslání výsledku výzkumu: v případě, že je udělen souhlas, bude využit e-mail pro zaslání výsledku výzkumu v podobě anonymní statistiky. Právním základem pro zpracování je souhlas. Souhlas je udělen na dobu do 15. 3. 2024 a je možné jej v průběhu této doby kdykoliv odvolat. 

Práva: všechna práva uvedená v článku 10. Zásad ochrany osobních údajů, kde je uveden rovněž postup pro jejich uplatnění.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: subjekt údajů.

Oprávněné zájmy: Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech či odmítnutí udělení souhlasů) jsou uchovány pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8. Zásad ochrany osobních údajů.