Nejkontroverznější knihy světa – díl druhý

V prvním článku jsme se podívali na kontroverzní knihy, které se zabývaly spíše sexuálními delikty, které navíc jejich autoři zpracovávali v době, kdy byly tabu mnohem lehčí prohřešky. Tento díl jsem pak věnoval spíše ideologickým a náboženským knihám, které stojí na výsluní kontroverzních knih.

Nejkontroverznější knihy světa – díl první

Nejkontroverznější ideologické knihy

Některé knihy budí vášně a nepochopení jen z podstaty pohledu na lidské vášně, posedlosti nebo úchylky. O těch jsme si psali v první části tohoto tématu. Druhý díl patří kontroverzním knihám, které se zabývají ideologií a dvěma nejsilnějšími náboženstvími. Dopady nepřijetí či ostrého odmítání jsou o to silnější a nebezpečnější, protože se staví proti samotnému bytí člověka nebo diktatuře.

Bible

kontroverzní svatá kniha Bible

Bible je bezpochyby jedním z nejvíce kontroverzních textů v dějinách lidstva. Tato svatá kniha je považována za zdroj víry pro miliardy lidí po celém světě, ale také je kritizována a napadána kvůli svému obsahu, historii a interpretaci. Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí spojených s Biblí je její historická věrohodnost. Někteří kritici tvrdí, že Bible není spolehlivým historickým dokumentem, protože mnoho příběhů v ní je značně zkreslených. Kritici se také často zaměřují na protiklady a nesrovnalosti v Bibli a poukazují na to, že mnoho příběhů se vyskytuje v různých podobách a s různými detaily v různých částech knihy. Další kontroverzní oblastí spojenou s Biblí je její interpretace.

Kniha obsahuje mnoho pasáží, které jsou otevřené mnoha různým výkladům a mohou být vykládány různými způsoby v závislosti na konkrétním kontextu a interpretaci čtenáře. To může vést k různým názorům na to, co je v Bibli správné a co ne, a také k rozdílným náboženským vyznáním a denominacím. Mnoho lidí také kritizuje Bibli kvůli jejímu zacházení se ženami a jinými menšinami. Někteří tvrdí, že kniha učí patriarchální hodnoty a způsoby chování a že mnoho pasáží odsuzuje nebo marginalizuje ženy, homosexuály a další menšiny. V důsledku toho se někteří lidé rozhodnou Bibli odmítnout jako zastaralou nebo dokonce škodlivou knihu.

Další kontroverzní téma je spojeno s náboženskými válkami a konflikty, které se často odvolávají na Bibli jako na autoritu nebo legitimizaci. Mnoho válek a násilí bylo spácháno v dějinách lidstva v názvu náboženství a mnoho z těchto konfliktů bylo spojeno s interpretací a používáním textu Bible. To může vést k obvinění z toho, že Bible sama vytváří náboženské napětí a konflikty. V neposlední řadě existují také kontroverze kolem Bible ohledně jejího vztahu k vědě a rozumu. Někteří lidé tvrdí, že kniha učí dogmatický pohled na svět a vylučuje možnost rozumu a vědeckého myšlení. To může vést k názoru, že Bible je nekompatibilní s moderními vědeckými poznatky a že její učení brání vědeckému pokroku. Existuje také mnoho teologií a filozofických směrů, které se snaží zkombinovat vědu a náboženství a najít v nich společné prvky.

Celkově lze říci, že kontroverznost Bible je velmi komplexní a často se liší v závislosti na interpretaci a názoru jednotlivých lidí a skupin. Pro mnoho lidí však zůstává Bible hlavním zdrojem víry a morálních hodnot, zatímco pro jiné je to zdroj kontroverzí a kritiky.

Farma zvířat

Kontroverzí se pyšní kniha Farma zvířat od George Orwella, která se stala jedním z největších literárních fenoménů 20. století. Tato kniha je kontroverzní zejména kvůli svému politickému podtextu. Farma zvířat byla původně publikována v roce 1945 jako satirická alegorie na sovětský režim a jeho vládu. Knihu psal Orwell jako kritiku komunistického systému, který podle něj útlakem a manipulací udržoval moc nad svými občany. V knize jsou zvířata na farmě, která se vzepřou svému pánovi a vezmou si vládu do svých rukou, aby si vytvořila lepší životní podmínky. Nicméně, zvířata brzy zjistí, že i když jsou na první pohled svobodná, nová vláda je stejně korumpovaná jako ta předchozí, a zvířata jsou opět utlačována.

Někteří čtenáři ji vidí jako anti-komunistickou a anti-totální, zatímco jiní vidí její poselství o manipulaci a lži vlád jako obecnější a relevantní i pro jiné politické systémy. Existují také kontroverze ohledně toho, zda je kniha vhodná pro děti. I když se jedná o knihu pro mladé čtenáře, mnozí dospělí se shodují na tom, že její poselství a tematika jsou příliš složité pro děti, zejména pro mladší děti. Někteří dokonce tvrdí, že kniha může vést k radikalizaci dětí. Dalším kontroverzním bodem je postava Snowballa, jednoho ze zvířat, které se stane vůdcem farmy. Snowball je považován za Orwellovu karikaturu Trockého, který byl vyloučen z Komunistické strany Sovětského svazu a později zavražděn na příkaz Stalina. Toto srovnání s Trockým však vzbudilo kontroverze a kritiku, protože mnoho lidí se domnívá, že Orwellova kritika komunistického režimu byla příliš zjednodušující a zahrnovala všechny socialistické a komunistické ideologie jako totalitní.

Dalším kontroverzním bodem je také to, jak se kniha staví k roli náboženství. Ve Farmě zvířat se žádné náboženství nevyskytuje, zatímco v jiných Orwellových dílech, jako je například 1984, je náboženství velmi důležité. Někteří kritici tvrdí, že absence náboženství ve Farmě zvířat způsobuje, že kniha je příliš sekulární a popírá důležitost náboženství v lidské kultuře. Další kontroverze vznikají ohledně toho, jaká poselství a hodnoty kniha zastává. Někteří lidé se domnívají, že kniha podporuje anarchismus a odsuzuje každou formu vlády. Jiní zase tvrdí, že kniha podporuje konzervativní hodnoty, jakými je ochrana tradic a hierarchií. Celkově lze říci, že Farma zvířat je jedním z nejkontroverznějších literárních děl 20. století. I když je kniha považována za klasiku moderní literatury, její politický podtext a kritika komunistického režimu v ní vyvolávají kontroverze a kritiku. Ale její hodnota jakožto literárního díla zůstává nezpochybnitelná.

Korán

svatá kniha Korán v ČJ

Posvátná kniha muslimského náboženství je jedním z nejdiskutovanějších, ale i nejčtenějších kontroverzních textů dnešní doby. Někteří lidé ho považují za poselství míru a tolerance, zatímco jiní vidí v Koránu zdroj násilí a extremismu. Jedním z nejčastěji diskutovaných témat ohledně Koránu je jeho vztah k násilí. Někteří kritici tvrdí, že Korán podporuje násilí a bojování proti nevěřícím. Některé verše v Koránu, jako například 9:5, mluví o boji proti nevěřícím a odměnách pro ty, kdo bojují na cestě Alláha. Ovšem jiné verše, jako například 2:256, mluví o svobodě v náboženské víře a klidné soužití s nevěřícími. Muslimové, kteří jsou věrní Koránu, tvrdí, že násilí je opravdu zakázáno, pokud nejde o sebeobranu nebo potrestání za trestný čin. Někteří kritici ovšem argumentují, že verše o násilí jsou mnohem více konkrétní a jednoznačné než ty o míru. Dalším kontroverzním tématem ohledně Koránu je jeho postoj k ženám.

Někteří tvrdí, že Korán považuje ženy za méněcenné než muže a podporuje genderovou nerovnost. Některé verše, jako například 4:34, se zdají podporovat patriarchát a dominanci mužů. Ovšem jiné verše, jako například 33:35, zdůrazňují důležitost rovnosti mezi pohlavími a respektu vůči ženám. Muslimové tvrdí, že Korán není genderově diskriminační a že verše, které se zdají být kontroverzní, jsou závislé na interpretaci. Také otázka terorismu a extremismu je často spojována s Koránem. Někteří tvrdí, že Korán podněcuje k terorismu a že mnoho teroristických organizací, jako například Islámský stát, se odvolává na Korán jako na svůj zdroj inspirace. Muslimové argumentují, že takovéto organizace zneužívají Korán a interpretují ho nesprávně.

Ve skutečnosti Korán podporuje mír a toleranci a podněcuje k dialogu a porozumění mezi náboženskými skupinami. Korán také zdůrazňuje důležitost spravedlnosti a mírového soužití s nevěřícími. Další kontroverzní téma související s Koránem je jeho postoj k homosexualitě. Někteří kritici tvrdí, že Korán odsuzuje homosexualitu a podporuje diskriminaci vůči LGBT komunitě. Ovšem jiné interpretace Koránu naznačují, že text se vůbec nezabývá sexuální orientací a že žádné verše neposkytují jasné diskriminační prvky vůči sexuálním menšinám. Muslimové tvrdí, že Korán je otevřený pro všechny a zdůrazňuje důležitost lidského soucitu a respektu pro všechny lidi. Korán je tedy knihou plnou interpretací a diskuzí. I když některé verše mohou být kontroverzní, je důležité si uvědomit, že jejich interpretace může být různá. Muslimové tvrdí, že Korán podporuje mír, rovnost a toleranci a že jeho kontroverzní verše jsou často zneužívány k podpoře násilí, extremismu a diskriminace. Je důležité si uvědomit, že jakékoli poselství náboženských knih by mělo být interpretováno s ohledem na kontext a duchovní poselství, které stojí za ním.

Autor
Tim Slavík
Miluji cestování, a především jen s batůžkem a foťákem. Jsem student, ale spíše mě potkáš v kavárně než zasypaného knížkami ve studovně. Ujíždím si na technologiích a bělících zubních pastách.