Podmínky ISIC blogu a zveřejnění článků

I. Obsah

I. Obsah
II. Definice pojmů
III. ISIC blog provozuje
IV. Úvodní ustanovení
V. Pravidla pro tvorbu a publikaci článků
VI. Licenční ustanovení
VII. Zpracování osobních údajů
VIII. Další podmínky ISIC blogu a společná ustanovení

II. Definice pojmů

2.1. Pro účely těchto podmínek se rozumí:

„webem“ internetová stránka https://www.isic.cz/

„blogem“ webová aplikace dostupná na webu

„článkem“ originální (neokopírovaný, tj. jedinečný) autorův text, včetně veškerých přiložených originálních fotografií „zapojením se“ odeslání článku včetně přiložených fotografií na adresu blog@isic.cz s úmyslem je publikovat

„blogerem“ fyzická osoba, která je autorem článku včetně přiložených fotografií a která se zapojila do blogu

III. ISIC blog provozuje

3.1. Provozovatelem ISIC blogu je společnost GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 (dále jen „GTS Alive“).

IV. Úvodní ustanovení

4.1. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek souvisejících se zapojením se do ISIC blogu a se zveřejněním článků (dále jen „podmínky“).

4.2. Tyto podmínky jsou účinné dnem 9. 6. 2021. 4.3. Originál podmínek je k dispozici při vstupu na ISIC blog a je zveřejněn na stránkách isic.cz

4.4. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje práva a povinnosti související se zapojením se do blogu. V případě rozporu těchto podmínek a jakéhokoliv jiného dokumentu mají přednost vždy tyto podmínky. 4.5. Samotným odesláním článku včetně fotografií na adresu blog@isic.cz se autor tohoto článku zapojuje do ISIC blogu. Zapojením se do ISIC blogu každý projevuje souhlas s těmito podmínkami, bere na vědomí související zpracování osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky dodržovat.

V. Pravidla pro tvorbu a publikaci článků

5.1. Každý autor článku s úmyslem jej publikovat na ISIC blogu (bloger), a to například v reakci na předchozí výzvu společnosti GTS Alive uvedenou v článku na webu, případně na sociálních sítích či newsletteru, je oprávněn tento článek poslat na adresu blog@isic.cz.

5.2. Článek musí mít minimálně 3000 znaků a nesmí přesáhnout 6000 znaků.

5.3. K vybranému článku lze připojit fotografie, na kterých může být vyobrazen sám autor, případně třetí strany. Autor článku se však zavazuje, že tyto fotografie jsou jeho vlastním, originálním dílem a že k vyobrazení třetích stran má jejich patřičný souhlas.

5.4. Společnost GTS Alive je oprávněna přijatý článek zkrátit, upravit či nezveřejnit.

5.5. GTS Alive je oprávněna vůbec článek nezveřejnit zejména v případě, kdy obsah porušuje práva třetích osob, poškozuje třetí osoby, obsahuje vulgární či diskriminační obsah, je v rozporu s dobrými mravy a/nebo není nijak relevantní s ohledem na účel blogu.

5.6. Společnost GTS Alive je oprávněna, v případě, že článek je v rozporu s odst. 3 a 4 tohoto článku podmínek, popř. z jiného závažného důvodu, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby společnost GTS Alive článek na ISIC blogu ponechala, tento článek bez předchozího upozornění a bez dalšího odstranit. Za závažný důvod se mimo jiné považuje kopírování obsahu třetích osob anebo porušování jakýchkoliv práv či dopouštění se jiného jednání dle tohoto článku.

VI. Licenční ustanovení

6.1. V souvislosti se zapojením blogera do ISIC blogu vzniká autorské dílo ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), nebo jiný právně chráněný nehmotný statek (článek a jakékoli zaslané dílo dále jen společně jako „dílo“). Bloger zasláním takového díla společnosti GTS Alive uděluje nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že společnost GTS Alive je oprávněna dílo využívat (vč. všech jeho částí, a to i separátně) ke všem známým způsobům užití, zejména ke zveřejnění na webu, komunikačních kanálech, sociálních sítích či jiných materiálech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům společnosti GTS Alive ve smyslu šíření a použití těchto děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní a časový). Společnost GTS Alive není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, užití částí díla, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas autora (blogera), má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla společnosti GTS Alive. Společnost GTS Alive je oprávněna tuto licenci převádět (popř. udělovat podlicenci) na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Bloger popsaným odesláním/zveřejněním díla výslovně prohlašuje, že je autorem díla, a jako takový je oprávněn uvedené souhlasy udělit a že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob uvedených či zobrazených v předmětném díle, práva vlastníků věcí či ochranných známek vyobrazených či zmíněných v díle, atd. Veškeré nutné souhlasy související s dílem musí bloger vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že se prokáže opak, odpovídá bloger v plném rozsahu za veškeré majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v této souvislosti společnosti GTS Alive a zavazuje se tyto neprodleně v plném rozsahu nahradit/odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla společnosti GTS Alive anebo jiné osobě jakákoliv majetková či nemajetková újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), je bloger

povinen ji v plném rozsahu nahradit/odčinit. Ve výše uvedeném případě je společnost GTS Alive oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

6.2. Bloger se zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti společnosti GTS Alive prokázat: písemným čestným prohlášením, že předmětné dílo vytvořil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití díla všemi způsoby a v rozsahu výše stanoveném; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených/zmíněných v předmětném díle, že souhlasí se zachycením/zmíněním své osoby/jména v díle a že souhlasí s užitím díla rozsahu podle ustanovení těchto podmínek. Uvedené se analogicky uplatní i na práva vlastníků věcí či ochranných známek nebo jiných právně chráněných statků třetích osob vyobrazených, zmíněných či jinak zachycených v díle, atd. V případě, že bloger toto nesplní, je společnost GTS Alive oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

VII. Zpracování osobních údajů

7.1. Odesláním článku bloger bere na vědomí, že spolu s užitím článku (díla) a udělenými licenci dochází ke zpracování osobních údajů k nezbytným níže uvedeným účelům.

7.2. Správcem osobních údajů je společnost GTS Alive.

7.3. Kategorie zpracovatelů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

7.4. Účelem zpracování osobních údajů je využití licencí, řádná publikace článků na webu, ISIC blogu.

7.5. Kategorie dotčených údajů: jméno, příjmení, e-mail, článek, datum a čas vložení článku, IP adresa a případné přiložené fotografie.

7.6. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem, který můžete kdykoliv namítat.

7.7. Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu zveřejnění článku. Po ukončení zpracování bude uchován omezený rozsah údajů za účelem obrany proti nárokům a pro případ kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru – více viz oprávněný zájem správce na ochraně svých práv v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

7.8. Bloger má právo na přístup, opravu, výmaz, námitky a omezení zpracování. Podrobné informace o právech a možnostech, jak je využít včetně kontaktních údajů správce, informace o orgánu dozoru a další důležité informace jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

VIII. Další podmínky ISIC blogu a společná ustanovení

8.1. Bloger je povinen dodržovat podmínky ISIC blogu, stejně jako podmínky uvedené v na ně navazujících dokumentech GTS Alive.

8.2. Jakékoliv projevy, jednání atp. blogera v souvislosti s jeho zapojením do ISIC blogu nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právní předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně tyto články nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení a zmiňovat či obsahovat referenci na konkurenční produkty k produktům společnosti GTS Alive.

8.3. Bloger je povinen jednat tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho zapojením do ISIC blogu k porušení práv třetích osob (zejména práv autorských, licenčních apod.).

8.4. Bloger není oprávněn jakkoliv dále šířit obsah webu.

8.5. Společnost GTS Alive není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky

8.6. Společnost GTS Alive není odpovědná za případné škody ani újmy, které by blogerům mohly vzniknout v souvislosti

8.7. Společnost GTS Alive si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se zveřejnění článku na ISIC blogu podle vlastního uvážení.

8.8. Společnost GTS Alive si vyhrazuje právo bez dalšího upozornění odstranit články či nezveřejnit články, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného či nekalého jednání ve vztahu ke společnosti GTS Alive, jeho produktům, partnerům a ISIC blogu a jeho uživatelům atp., a to i prostřednictvím třetích osob.

8.9. Společnost GTS Alive si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto podmínky, stejně jako právo ISIC blog zcela zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. Společnost GTS Alive je také oprávněna tento ISIC blog přeměnit na blog jiný, kdy přeměna je účinná oznámením. Bloger je oprávněn se změnou či s přeměnou nesouhlasit a ukončit své zapojení způsobem dle těchto pravidel. Všechny případné změny v podmínkách ISIC blogu budou zveřejněny na webu.

V Praze dne 1. 7. 2021