Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq
  • Čeština
  • Angličtina

Volební speciál (3. část)

V předešlých částech volebního speciálu jsme se ptali politických stran, čím ve svém programu oslovují studenty, respektive jaká je jejich hlavní programová priorita. V poslední části našeho speciálu věnovanému volbám do Poslanecké sněmovny PČR jsme se jednotlivých stran zeptali, jak se plánují zasadit o zvýšení peněz na vědu a výzkum na vysokých školách.

3) Jak byste se konkrétně zasadili o to, aby bylo na vysokých školách více peněz na vědu a výzkum?

Česká strana národně sociální (ČSNS): Především chceme, aby se změnil způsob přerozdělování peněz. Aby klíčem k přerozdělování nebyl počet studentů, ale počet absolventů. Chceme zachovat co největší nezávislost univerzit, přestaneme dotovat soukromé univerzity ze státního rozpočtu. Jsme pro podporu technických oborů a jsme proti zřizování ideologických oborů typu gendrová studia.

Česká pirátská strana (Piráti): Náš cíl je 5 % HDP ČR na vzdělávání, odpovídající podíl z tohoto navýšení by šel i na vědu a výzkum. Peníze chceme získat například ztížením odklánění peněz do daňových rájů.

Dělnická strana (DS): Jsme si plně vědomi nutnosti, aby vysoké školy byly hnacím motorem vědy a výzkumu a také jakousi líhní nových vědců. Zde je zcela nezastupitelná role státu, který nesmí litovat peněz ze státního rozpočtu na financování vědy. Prostředků ve státním rozpočtu je dost, jen je účelně využívat a neplýtvat. Kupříkladu peníze vynakládané na armádní okupační mise pod protektorátem NATO by se daly využít na účelné vědecké bádání. Stát musí průběžně zvyšovat mzdové prostředky směřované do vysokého školství, ale nesmí to být plošné zvýšení, ale adresné, aby peníze směřovaly účelně do výzkumu a nedocházelo k tzv. odlivu mozků do zahraniční kvůli mzdové nedostatečnosti.

Občané 2011: Lepším výběrem daní (korporátních) a zúžení prostoru šedé ekonomice, kontrolou různých dotací, trestáním korupce včetně 100% nahrazení uniklých finančních prostředků. Dle sdělení jednoho velice známého podnikatele, prý, intervence ČNB už stálo náš stát asi 300 miliard Kč. Tady jsou hl. zdroje pro školství, zdravotnictví, důchody apod.

Občanská demokratická aliance (ODA): Za zásadní považujeme propojení vzdělávacího systému se zavedenými firmami. Schopnost mladých lidí, studentů vytvářet hodnotné vědecké práce ve spojitosti s potřebami společností by měla výrazně odlehčit rozpočtu školství a zároveň by měla praktický dopad pro využití jejich práce. Nicméně platí, že i v oblasti využití prostředků z rozpočtu je nutné zapojit všechny myslitelné možnosti, aby byl využit potenciál mladých lidí.

Občanská demokratická strana (ODS): Řešením je diverzifikace vysokých škol a důraz na koncentraci kapacit. Ne všude jsou předpoklady a má smysl, aby se vysoká škola rozsáhle věnovala průměrnému výzkumu ve všech oborech. Je třeba podporovat špičkový výzkum na straně jedné a na druhé straně vést část vysokých škol k tomu, aby se zaměřovaly na profesní vzdělávání, které také musí mít moderní a špičkovou podobu. Pokud se všichni snaží dělat všechno, vede to k průměru a podprůměru, a v systému jako celku pak chybí peníze jak na kvalitní výzkum, tak na kvalitní vzdělávání.

Radostné Česko: Radostné Česko chce snížit státní byrokracii o 80 %. Jen redukce úředníků by státnímu rozpočtu přinesla 50 miliard korun, které by se měly investovat mimo jiné i do podpory vědy a výzkumu. Další oblastí je zapojení soukromé sféry. Pokud stát podpoří privátní sektor v tom, aby se do financování vědy a výzkumu více zapojil (pobídky, daňové úlevy atd.), může vzniknout řada prospěšných PPP projektů jako v zahraničí.

Realisté (Real): Vše je otázkou priorit státního rozpočtu. Je zjevné, že investice do vědy a výzkumu jsou z hlediska budoucí prosperity České republiky mimořádně důležité.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ): Financí pro vědu a výzkum musí být výrazně více. A to nejen na samotný výzkum, ale také na ohodnocení všech účastníků včetně studentů podílejících se na vědeckovýzkumné práci. Zdroje pro takové masivní posílení zajistíme mimo jiné zrušením senátu, snížením platů poslanců a ministrů, snížením počtu členů vlády na sedm s prezidentem jako předsedou vlády, ukončením financování zbytečných organizací.

Starostové a nezávislí (STAN): Propojením škol a firem chceme pokračovat ve spolupráci podnikatelské sféry a výzkumných institucí, zvyšovat státní podporu a více rozvíjet vztahy s inovativními firmami a startupy. Nejlepším mladým vědcům navíc zajistíme státní podporu pro stáže v zahraničí.

Strana Práv Občanů (SPO): SPO bude prosazovat zvýšení investic do vědy a výzkumu ve veřejné sféře. Zároveň se zasadí o kontrolu jejich efektivnosti. Nezávislost při udělování grantů a při vyhodnocování jejich efektivnosti musí být spojena s mnohem větší veřejnou kontrolou. Podpora se dotkne také investic do vědy a výzkumu v soukromé sféře, např. prostřednictvím účinnějších daňových úlev. Podpoříme v této oblasti lepší spolupráci s podnikatelskou sférou. Budeme trvat na větším propojení vysokých škol, Akademie věd ČR a resortních pracovišť. To vše musí být využito k vytvoření nového systému péče o talenty v této zemi, a to zvláště o začínající vysokoškolské a vědecké pracovníky.

Strana svobodných občanů (Svobodní): Peníze pro vysoké školy na výzkum nemají kompenzovat nedostatek peněz na výuku. Je chybou, když se dělá fingovaný výzkum pro výzkum, jen aby se navýšily platy učitelů. Pravá věda má pramenit ze skutečné vůle akademických pracovníků přinést přínosné myšlenky, příp. ze spolupráce s partnerskými firmami (např. v technických oborech).

Strana zelených (SZ): Kvalitní věda a výzkum jsou během na trať, která je delší než tří či pětileté grantové projekty (kterými se často navíc dorovnávají podprůměrné tarifní platy na vysokých školách). Zelení chtějí navýšení prostředků na vědu a výzkum přinejmenším na úroveň průměru zemí OEDC, delší horizont hodnocení vědy, přechod ke skutečně kvalitativnímu peer review hodnocení výstupů, které vybere sama instituce, a posílení institucionálního financování vědy.

TOP09: Kvalitní věda a výzkum rozhodují o budoucnosti naší země. Chceme, aby měli špičkoví vědci a mladí doktorandi zajištěné materiální zázemí a zůstávali v České republice. Zajistíme, aby byly školy s vyššími akademickými programy výrazněji angažované v základním i aplikovaném výzkumu. Budeme podporovat spolupráci těchto vysokých škol s průmyslem, s Akademií věd a soukromými subjekty. Podpoříme činnost našich nejlepších talentů ve vědě a výzkumu v zahraničí. Zasadíme se proto o podstatně lepší finanční ohodnocení doktorandů, které bude vázané na výsledky jejich práce. U vědeckých pracovišť podpoříme programovou a také finanční předvídatelnost. Požadujeme, aby měly školy garantovány finanční zdroje pro období pěti let.

Prostor pro poskytnutí odpovědí na anketní otázky tohoto speciálu byl nabídnut všem stranám kandidujícím do Poslanecké sněmovny PČR 2017 dle Zákona č. 247/1955 Sb. Zveřejněny byly pouze příspěvky stran, které nám dodaly podklady ve stanoveném a předem oznámeném termínu. Všechny strany zároveň dostaly prostor pro uveřejnění zpoplatněné inzerce. Uveřejněna byla řádně objednaná a zpracovaná inzerce. Strany jsou řazeny abecedně. Odpovědi vyjadřují názory jednotlivých stran, nikoliv vydavatele tohoto speciálu. Účelem vydání tohoto speciálu je poskytnutí informací o postoji jednotlivých politických stran k otázkám týkajících se studentů.

Související články