226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Pravidla velké hry

I. Specifikace Hry Hra je určena fyzickým osobám, které řádně (úplně) vyplní a odevzdají do sběrného boxu soutěžní kupon, jehož distribuce a sběr bude probíhat na všech akcích konaných v rámci ISIC TOUR 20101. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu vědomostní otázku. II. Doba trvání Doba trvání hry je od 04/10/2011 do 03/11/2011. Hra probíhá v jednom herním kole (časový úsek, během kterého se hraje o jednotlivé výhry). III. Organizátor Společnost GTS ALIVE s.r.o. se sídlem na adrese Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16656 (dále jen „Organizátor“) pořádá hru s názvem „VELKÁ HRA“ (dále jen „Hra“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). IV. Způsob účasti Hry se může zúčastnit každá fyzická osoba, která řádně (úplně) vyplní a odevzdá do sběrného boxu soutěžní kupon, jehož distribuce a sběr bude probíhat na všech akcích konaných v rámci ISIC TOUR 2011. Všechny neúplně či nečitelně vyplněné kupony budou ze Hry automaticky vyloučeny a skartovány. Každý účastník se smí Hry zúčastnit během doby trvání Hry pouze jednou. V případě, že se zúčastní vícekrát, bude ze Hry automaticky vyloučen. V. Výhry Výhrami jsou věcné ceny od partnerů soutěže: cena cena cena cena cena cena cena cena cena cena Výhry byly vyspecifikovány před započetím Hry na soutěžním kuponu. VI. Způsob určení výherce a předání výher Vítězové se určují ze všech platných soutěžních kuponů odevzdaných do sběrného boxu během doby trvání Hry vyjma soutěžních kuponů vyloučených za soutěže z důvodu jejich neúplného vyplnění či z důvodu pokusu o vícenásobnou účast jedním účastníkem Hry. Výherci výše uvedených cen se stává deset účastníků Hry s nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku, a to tak, že 1. cenu získá účastník s odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi, 2. cenu účastník s druhou odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi a tak dále až po 10. cenu. V případě, že dojde ke shodě odpovědí více účastníků, kterým tak vznikne nárok na stejnou výhru (výhry), budou tito obesláni e-mailem (na adresu, kterou uvede na soutěžním kuponu) s dodatečnou vědomostní otázkou obdobného charakteru a vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší sedmi dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem. V případě, že v průběhu trvání hry nebude do administračního centra Organizátora doručen dostatečný počet správných odpovědí potřebný k určení výherců dle výše uvedeného klíče, bude výše uvedený klíč použit v maximální možné míře. Zbývající výhry potom propadají ve prospěch organizátora soutěže. Účastník, který získá svou odpovědí nárok na některou z uvedených Výher, bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to prostřednictvím emailu, který uvede na soutěžním kuponu. Bude-li tímto účastníkem odevzdání vítězného kuponu potvrzeno, stává se výhercem Výhry. Výherci Výhry budou po ukončení Hry kontaktováni Organizátorem a budou vyzváni k převzetí výhry. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu Výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení, čísla karty ISIC. V případě, že si výherce nepřevezme Výhru do 15 dnů ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí Výhry v doprovodu svého zákonného zástupce. Přehled výherců bude uveřejněn na www.isic.cz po skončení Hry, nejpozději však do 31. 12. 2011. VII. Všeobecné podmínky Vstupem do Hry se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Hry, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Hry se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Hry účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hru či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Hry. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Oficiální pravidla a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.isic.cz /isictour.  

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]