226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Pravidla soutěže o 7 notebooků LENOVO a poukázky od knihkupectví Neoluxor v hodnotě 15-tisíc korun

I. Specifikace Hry Hra je určena fyzickým osobám, které řádně (úplně) vyplní soutěžní formulář na www.isic.cz/lenovo a odpoví na soutěžní otázku: „Jaký počet unikátních návštěvníků zaznamenaly webové stránky www.isic.cz dne 01. 09. 2010. II. Doba trvání Doba trvání hry je od 01/11/2010 do 31/01/2010. Hra probíhá v jednom herním kole (časový úsek, během kterého se hraje o jednotlivé výhry). III. Organizátor Společnost GTS ALIVE s.r.o. se sídlem na adrese Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 (dále jen „Organizátor“) pořádá hru s názvem „Velká soutěž o notebooky Lenovo“ (dále jen „Hra“). IV. Způsob účasti Hry se může zúčastnit každá fyzická osoba, která řádně (úplně) vyplní soutěžní formulář a odpoví na soutěžní otázku: „Jaký počet unikátních návštěvníků zaznamenaly webové stránky www.isic.cz dne 01. 09. 2010.“ Všechny neúplně vyplněné soutěžní formuláře budou ze Hry automaticky vyloučeny. Každý účastník se smí Hry zúčastnit během doby trvání Hry pouze jednou. V případě, že se zúčastní vícekrát, bude ze Hry automaticky vyloučen. V. Výhry Výhrami jsou věcné ceny od partnerů soutěže: 7-krát notebook Lenovo, 3x poukázka na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 500 Kč, 10x poukázka na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 200 Kč, 115x poukázka na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 100 Kč. VI. Způsob určení výherce a předání výher Vítězové se určují ze všech platných úplně vyplněných a odeslaných soutěžních formulářů odeslaných prostřednictvím internetové aplikace na webové stránce www.isic.cz během trvání Hry vyjma soutěžních formulářů vyloučených ze Hry z důvodu jejich neúplného vyplnění či z důvodu pokusu o vícenásobnou účast jedním účastníkem Hry. Výherci výše uvedených cen se stává 135 účastníků Hry s nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku, a to tak, že 1. cenu získá účastník s odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi, 2. cenu účastník s druhou odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi a tak dále až po 135. cenu. V případě, že dojde ke shodě odpovědí více účastníků, kterým tak vznikne nárok na stejnou výhru (výhry), budou tito obesláni e-mailem (na adresu, kterou uvede na soutěžním formuláři) s dodatečnou vědomostní otázkou obdobného charakteru a vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší sedmi dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem. V případě, že v průběhu Herního kola nebude do administračního centra Organizátora doručen dostatečný počet správných odpovědí potřebný k určení výherců dle výše uvedeného klíče, bude výše uvedený klíč použit v maximální možné míře. Zbývající výhry potom propadají ve prospěch organizátora soutěže. Účastník, který získá svou odpovědí nárok na některou z uvedených Výher, bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to prostřednictvím emailu, který uvede na soutěžním formuláři. Výherci Výhry budou po ukončení Herního kola kontaktováni Organizátorem a budou vyzváni k převzetí výhry. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu Výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení, data narození, čísla karty ISIC. V případě, že si výherce nepřevezme Výhru do 15 dnů ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí Výhry v doprovodu svého zákonného zástupce. Přehled výherců bude uveřejněn na www.isic.cz po skončení Hry, nejpozději však do16. 02. 2011. VII. Všeobecné podmínky Vstupem do Hry se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Hry, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Hry se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Hry účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hru či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Hry. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Oficiální pravidla a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.isic.cz/lenovo VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení Svou účastí ve Hře soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v soutěžním formuláři, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Správce, to vše na dobu trvání účelu zpracováni osobních údajů, tj. na neomezenou dobu. Dále soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Správci souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení tykajících se podnikatelské činnosti Správce či třetích osob, a to například obchodních sdělení týkajících se výhod a slev pro držitele průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR a ALIVE, kulturních a propagačních akcích pořádaných na podporu využívaní těchto průkazů, nabídek subjektů spolupracujících se Správcem určených pro držitele těchto průkazů (mobilní operátoři, banky, poskytovatelé slev a výhod, atd.). Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným sdělením společnosti GTS ALIVE s.r.o. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání, likvidaci. Subjekt údajů má právo na přistup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Správce o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované Správci. Správce je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Správci nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedeni opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento Úřad přímo.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]