226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Obecná pravidla soutěží na webu

[vc_row][vc_column width=“1/1″][dt_gap height=“60″][dt_fancy_title title=“I. Organizátor“ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]

1. GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 118 00, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěže s názvem (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na internetových stránkách www.isic.cz.

[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“II. Doba trvání Soutěže“ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]

1. Doba trvání Soutěže je od konkrétního data do konkrétního data, uvedených v sekci Můj ISIC anebo na www.isic.cz, na webu Organizátora.

[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“III. Způsob a podmínky účasti v Soutěži“ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s platným průkazem ISIC, ITIC, IYTC nebo ALIVE v době odeslání soutěžního formuláře, která v době trvání Soutěže odpoví na soutěžní otázku uvedenou na stránkách Organizátora (www.isic.cz) a vyplní veškeré povinné údaje požadované pro účast v Soutěži. V případě, kdy Organizátor vyhlásí nevědomostní Soutěž, která je založená na kreativitě nebo originalitě Soutěžícího (např. zaslání fotografie), musí Soutěžící postupovat podle pokynů Organizátora umístěných na webu Organizátora.

2. Soutěžící se smí každé Soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že se Soutěže zúčastní vícekrát, bude soutěžící ze Soutěže automaticky vyřazen.

3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Organizátora, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, osoby s neuhrazeným závazkem po splatnosti vůči Organizátorovi a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

4. Okamžikem zaškrtnutí Souhlasu a odeslání odpovědi na webu Organizátora, uděluje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“IV. Pravidla Soutěže a výhra“ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]1. Soutěž spočívá v zodpovězení vědomostní otázky zveřejněné v záznamu o Soutěži v sekci Můj ISIC na webových stránkách Organizátora nebo odeslání soutěžního příspěvku v případě nevědomostní otázky. Soutěžící mohou odpovídat na vědomostní otázku nebo zaslat soutěžní příspěvky od data do data uvedených v záznamu o Soutěži v sekci Můj ISIC anebo na www.isic.cz, na webových stránkách Organizátora.

2. Soutěžící vyplní své odpovědi na soutěžní otázku v soutěžním formuláři (není-li v záznamu o Soutěži v sekci Můj ISIC anebo na www.isic.cz, na webových stránkách Organizátora uvedeno jinak).

3. Konkrétní počet účastníků soutěže, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku nebo odešlou vítězný příspěvek, získá konkrétní cenu.

4. Po ukončení Soutěže budou na webových stránkách Organizátora uvedena jména konkrétních výherců, obvykle ve tvaru např. „K. Veselá“.[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“V. Způsob určení výherce a předání výher“ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]1. Vyhrát může pouze soutěžící, který odpoví správně na vědomostní otázku a umístí se na výherním seznamu určeném Organizátorem. V záznamu o Soutěži v sekci soutěže na webových stránkách Organizátora je uveden maximální počet výherců.

2. Výherce u nevědomostních soutěží (např. jedná-li se o nejoriginálnější, nejkreativnější nebo nejvtipnější příspěvek) vybere odborná 3 členná porota Organizátora, hodnotit přitom bude současně i náročnost a kvalitu zpracování této odpovědi (kvalitu a formu zpracování videa, fotografie či prostého textu). V porotě zasednou zaměstnanci Organizátora z marketingového oddělení, kteří mají na starosti marketingové kampaně Organizátora.

3. Každý Soutěžící má nárok pouze na jednu Výhru.

4. Výherci budou Organizátorem po zveřejnění správné odpovědi na webových stránkách Organizátora kontaktováni na e-mailové adrese nebo telefonicky (v případě, že soutěžící na sebe uvede telefonní kontakt), z níž odeslali správnou odpověď do Soutěže a vyzván k přebrání výhry (osobně nebo přepravní službou). Neozve-li se výherce do 3 dnů od oznámení výhry, výhra propadá Organizátorovi Soutěže.

5. Výhry jsou zasílány pouze na adresy po území České republiky.[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“VI. Všeobecné podmínky“ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]1. Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora.

2. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry Soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora.[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“VII. Osobní údaje “ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]1. Organizátor Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání Výhry.

2. Okamžikem odeslání soutěžní odpovědi nebo soutěžního příspěvku, uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi se zpracováním osobních údajů jako správci těchto údajů, jakožto zpracovateli, a to v rozsahu sdělených údajů, pro marketingové účely Organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení včetně nabídek třetích stran prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora.

3. Soutěžící s odesláním Soutěžního příspěvku v podobě fotografie, videa nebo prostého textu souhlasí s použitím tohoto příspěvku v on-line nebo v off-line médiích Organizátora.

4. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora.[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][dt_fancy_title title=“VIII. Závěrečná ustanovení “ title_align=“left“ title_size=“h4″ title_color=“custom“ separator_style=“disabled“ el_width=“100″ title_bg=“enabled“ separator_color=“custom“ custom_title_color=“#ffffff“ custom_separator_color=“#4ebcbd“][dt_gap height=“30″][vc_column_text]1. Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.

2. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách Organizátora. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

3. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

4. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

5. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

6. Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Organizátor na náhradu způsobené škody.[/vc_column_text][dt_gap height=“30″][vc_column_text]

V Praze dne 1. 9. 2014 (aktualizováno 14. 7. 2015).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][dt_gap height=“60″][/vc_column][/vc_row]

[reklama_left]
[reklama_right]