fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Obchodní podmínky pro online objednání revalidace průkazů

Obchodní podmínky pro online prodloužení platnosti Průkazů v projektu ISIC školám

1. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Obchodní podmínky pro online prodloužení platnosti Průkazů“ je úprava pravidel smluvních vztahů mezi společností GTS ALIVE a online Držitelem o prodloužení platnosti Průkazu, který byl vydán v projektu ISIC školám, pokud objednávka o prodloužení byla podána prostřednictvím Webu.

1.2. GTS ALIVE vydává tyto Obchodní podmínky pro Držitele následujících Průkazů:

° ISIC,

° ITIC,

° ALIVE student,

° ALIVE zaměstnanec

1.3. Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím online objednávkového formuláře pro prodloužení platnosti Průkazů provozované společností GTS ALIVE.

1.4. Společnost GTS ALIVE nemá povinnost prodloužit platnost Průkazu Držiteli, pokud nejsou předloženy potřebné dokumenty a informaci či nejsou splněny jiné stanovené podmínky.

1.5. Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále Pravidly použití průkazů a karet, které jsou umístěna zde. Držitel je povinen se seznámit před uzavřením smlouvy také se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen seznámit se s veškerými právními dokumenty před uzavřením smluvního vztahu. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na kontaktech zde:

° Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7 ° E-mail: online@isic.cz, info@isic.cz ° tel:+420 226 222 300

1.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2020. GTS ALIVE je oprávněno v případě potřeby tyto Obchodní podmínky změnit – více informací je uvedeno v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2. Definice

GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je prodávajícím a v těchto Obchodních podmínkách je označována jako „GTS ALIVE“ nebo „Prodávající“.

Projekt ISIC školám Projektem je nazývána forma spolupráce mezi GTS a školami všech úrovní, v jejímž rámci GTS a Škola spolupracují na výdeji a prodlužování platnosti Průkazů.“.

Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro online objednávání prodloužení Průkazů.

Web Webová stránka http://www.isic.cz/

Průkaz Průkazem se rozumí jakýkoliv průkaz ISIC, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec který je vydán v Projektu ISIC školám.

Revalidační známka Samodestrukční holografická samolepka opatřená tištěnou dobou platnosti Průkazu, která je určena k nalepení na příslušném místo na Průkazu za účelem umožnění vizuální verifikace platnosti Průkazu. Existuj dva druhy Revalidačních známek: první druh s nápisem „ISIC“ je používán pro průkazy ISIC a ITIC, druhý typ s nápisem „ALIVE“ se používá na průkazy ALIVE student a ALIVE zaměstnanec.

Digitální platnost Průkazu Platnost Průkazu evidovaná v národní (NCDB) či mezinárodní (CCDB) databázi Průkazů. Digitální platnost Průkazu je totožná s vytištěnou platností na Průkazu nebo platností Revalidační známky, v případě že došlo k prodloužení platnosti Průkazu.

Prodloužení platnosti Průkazu Vizuální a Digitální prodloužení průkazu. Pro vizuální prodloužení platnosti slouží nalepená Revalidační známka na Průkazu.

Držitel Držitelem se rozumí student, pedagogický a jiný pracovník a/nebo jiná osoba, které byl vydán Průkaz v Projektu ISIC školám. Držitel Průkazu je zároveň zákazníkem GTS ALIVE a kupujícím Prodloužení platnosti Průkazu a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouv

3.1. Držitelem Průkazu může být pouze fyzická osoba, které byl Průkaz vydán v Projektu ISIC školám. Revalidační známku a prodloužení Digitální platnosti Průkazu (dále jen „Prodloužení platnosti Průkazu“) může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.

3.2. Před provedením objednávky je každá osoba povinna ověřit, že splňuje veškeré podmínky prodloužení platnosti Průkazu dle článku 5 těchto Obchodních podmínek, v opačném případě může být objednávka bez dalšího odmítnuta.

3.3. K objednávce dojde ve chvíli, kdy je řádně doručena žádost. Objednávka je bez potvrzení GTS ALIVE nezávazná. GTS ALIVE je oprávněno objednávku odmítnout, pokud neobsahuje předepsané údaje. GTS ALIVE může objednávku rovněž odmítnout, pokud z technických důvodů, z důvodu na straně dodavatelů či jiných osob nemůže být realizována. V případě, že to je ze strany GTS ALIVE možné a bude tak dohodnuto s Kupujícím, může být objednávka vyřízena v pozdějším, dohodnutém termínu. K potvrzení objednávky dochází elektronicky po odeslání objednávkového formuláře formou odeslání kontrolního e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

3.4. K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy je objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace, potvrzena GTS ALIVE.

3.5. K potvrzení kupní smlouvy dochází elektronicky formou odeslání e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

3.6. Předmětem kupní smlouvy je koupě Prodloužení plastnosti Průkazu respektive Revalidační známky, dle volby Kupujícího, které zároveň slouží k vizuálnímu prodloužení platnosti Průkazu a prodloužení Digitální platnosti Průkazu, které slouží k digitální verifikaci platnosti Průkazu. Poskytnutí slev a výhod není předmětem kupní smlouvy. Slevy a výhody se mohou měnit a Kupující je povinen pravidelně sledovat Pravidla a také databázi slev.

3.7. Kupující se zavazuje za objednané Prodloužení platnosti zaplatit, dodržovat tyto Obchodní podmínky a Pravidla, a GTS ALIVE se zavazuje Prodloužit platnost Průkazu Držiteli, po jeho úhradě mu doručit Revalidační a taktéž mu prodloužit Digitální platnost Průkazu dle platnosti Revalidační známky.

3.8. Prodávající je oprávněn měnit slevy a výhody z důvodu zrušení jejich poskytovatele či jiných důležitých důvodů.

3.9. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, Pravidla a Zásady. Znění Obchodních podmínek je oprávněno GTS ALIVE kdykoliv změnit. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené kupní smlouvy, ledaže byla změna Kupujícímu oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neodstoupil od smlouvy z důvodu, že se změnou nesouhlasí. GTS ALIVE je oprávněno měnit Pravidla a Zásady, změna je účinná do sedmi dní od zveřejnění na Webu.

3.10. Předmět kupní smlouvy, tedy Prodloužení platnosti Průkazu, je v těchto Obchodních podmínkách a v objednávkovém formuláři dostatečně popsány, tudíž má Kupující jasnou představu o předmětu plnění. Revalidační známka je zásadně nepřenosné.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Prodloužení platnosti Průkazu činní 180 Kč, nestanovují-li tyto Obchodní podmínky jinak.

4.2. Uvedená cena není předmětem DPH a je konečná.

4.3. Cena poštovného se neúčtuje.

4.3.1. V případě opětovného zaslání objednávky bude poštovné účtováno, a to ve výši 54 Kč včetně DPH.

4.4. Cena je splatná předem po provedení objednávky, přičemž GTS ALIVE prostředky obdrží ve lhůtě dle zvoleného typu úhrady. Dobírka není možná.

4.5. V případě, že Kupující nesplní nárok na Prodloužení platnosti Průkazu, bude mu zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu na účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud je účet Kupujícího veden u banky v zahraničí, nese Kupující plné náklady na vrácení částky na tento účet (náklady na převod budou započteny na vrácenou částku).

4.6. GTS ALIVE nepřijímá hotovost ani šeky, úhrady zaslané mimo sjednaná ustanovení nemusí být dohledány či mohou být dohledány za zvýšených nákladů, které mohou být Kupujícímu účtovány.

4.7. GTS ALIVE si vyhrazuje v jednotlivých případech možnost požadovat úhradu předem či omezit možnost volby způsobu platby.

4.8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě on-line objednávání Prodloužení platnosti Průkazu nevznikají.

4.9. Součástí online objednávkové aplikace je možnost platby pouze bankovním převodem.

4.9.1. Kupujícímu jsou po závazném objednáním Prodloužení platnosti Průkazu vygenerovány platební údaje pro dokončení objednávky (číslo účtu, variabilní symbol a částka), které jsou také zaslány na mail Kupujícího. Převod finančních prostředků za objednávané Prodloužení platnosti Průkazu může při volbě bankovního převodu v některých případech trvat až 2 pracovní dny.

5. Podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazů

5.1. Nárok na Prodloužení platnosti Průkazů je podmíněn splněním podmínek dle těchto Obchodních podmínek.

5.2. Kupující bere na vědomí, že podmínky Prodloužení platnosti Průkazu jsou u Průkazů ISIC, ITIC a definovány na základě mezinárodních pravidel výdeje identifikačních průkazů stanovených ISIC Association.

5.3. Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS ALIVE. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody.

5.4. Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Kupující (Držitel) splňuje podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu, specifikované dále v těchto Obchodních podmínkách.

Objednávka Prodloužení platnosti Průkazu ISIC

Nárok na Prodloužení platnosti Průkazu má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.5. Kupujícímu byl vystaven Průkaz ISIC v Projektu ISIC školám.

5.6. Kupující je stále studentem školy, která mu Průkaz ISIC vydala. Zároveň splňuje podmínky pro vystavení Průkazu ISIC definované v Pravidlech.,

5.7. Platnost: Prodloužen platnosti Průkazu je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Platnost je tedy stanovena vždy nejdříve od září zvoleného školního roku a trvá do prosince zvoleného školního roku – tedy platnost může být dle volby 4 až 16 měsíců, a to podle data vydání. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení! Zde jsou názorné příklady nastavení platnosti dle data objednání:

5.7.1. objednávka září 2019 – platnost další školní rok 9/2019 – 12/20120 = 16 měsíců

5.7.2. objednávka leden 2020 – platnost následující školní rok 9/2019 – 12/2020 = 12 měsíců

5.7.3. objednávka červenec 2020 – platnost aktuální školní rok 9/2019 – 12/2020 = 6 měsíců.

5.8. U Držitelů Průkazů ISIC mladších 15 let musí potvrdit objednání Prodloužení platnosti Průkazu zákonný zástupce Držitele. Zákonný zástupce má povinnost do objednávky doplnit předepsané náležitosti: zejména jméno a příjmení, datum narození, vztah k Držiteli, e-mail a telefonní číslo.

5.9. Kupující přikládá při objednávce Prodloužení platnosti Průkazu naskenované potvrzení ze školy, které nesmí být v den objednání Prodloužení platnosti Průkazu starší dvou měsíců. Potvrzení Držitele musí deklarovat, že Držitel splňuje podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu ISIC dle Pravidel a musí obsahovat tyto náležitosti: zejména jméno a přímení Kupujícího, datum narození, především pak část týkající se potvrzení studia (přesný název školy, příp. fakulty, razítko školy, podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení).

5.10. Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

5.11. GTS ALIVE je oprávněno po Kupujícím dodatečně požadovat originální potvrzení o studiu ze školy Kupujícího.

Objednávka Prodloužení platnosti Průkazu ITIC

Nárok na Prodloužení platnosti Průkazu ITIC má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.12. Kupujícímu byl vystaven Průkaz ITIC v Projektu ISIC školám.

5.13. Kupující je stále pedagogický nebo akademický pracovník zaměstnávaný ve škole, která mu Průkaz ITIC vydala. Zároveň splňuje podmínky pro vystavení Průkazu ITIC definované v Pravidlech.

5.14. Platnost: Prodloužení platnosti Průkazu ITIC je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz ISIC). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2019 – 12/2020.

5.15. Kupující přikládá k objednávce Prodloužení platnosti Průkaz naskenované potvrzení ze školy, které být v den objednání Prodloužení platnosti Průkazu starší dvou měsíců. Potvrzení Držitele musí deklarovat, že Držitel splňuje podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu ITIC dle Pravidel a musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení Kupujícího, datum narození a bydliště, především pak část týkající se potvrzení o zaměstnání a status (přesný název školy, razítko školy, podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení).

5.16. Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

5.17. GTS ALIVE je oprávněno po Kupujícím dodatečně požadovat originální potvrzení o studiu ze školy Kupujícího

Objednávka Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE student

Nárok na Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE student má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.18. Kupujícímu byl vystaven Průkaz ALIVE student v Projektu ISIC školám.

Kupující je stále studentem školy, která mu Průkaz ALIVE student vydala. Zároveň splňuje podmínky pro vystavení Průkazu ALIVE student definované v Pravidlech.

5.19. Platnost: Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE student je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz ISIC). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2019 – 12/2020.

5.20. Kupující přikládá k objednávce Prodloužení platnosti Průkaz naskenované potvrzení ze školy, které být v den objednání Prodloužení platnosti Průkazu starší dvou měsíců. Potvrzení Držitele musí deklarovat, že Držitel splňuje podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE student dle Pravidel a musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení Kupujícího, datum narození a bydliště, především pak část týkající se potvrzení studia (přesný název školy, příp. fakulty, razítko školy, podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení).

5.21. Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

5.22. GTS ALIVE je oprávněno po Kupujícím dodatečně požadovat originální potvrzení o studiu ze školy Kupujícího.

Objednávka Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE zaměstnanec

Nárok Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE zaměstnance má Kupující, který splňuje následující podmínky:

5.23. Kupujícímu byl vystaven Průkaz ALIVE zaměstnanec v Projektu ISIC školám.

Kupující je stále zaměstnancem školy, která mu Průkaz ALIVE zaměstnanec vydala. Zároveň splnuje podmínky pro vystavení Průkazu ALIVE student definované v Pravidlech.

5.24. Platnost: Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE zaměstnanec je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího (viz ISIC). Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2019 – 12/2020

5.25. Kupující přikládá k objednávce Prodloužení platnosti Průkaz naskenované potvrzení ze školy, které být v den objednání Prodloužení platnosti Průkazu starší dvou měsíců. Potvrzení Držitele musí deklarovat, že Držitel splňuje podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE zaměstnanec dle Pravidel a musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení Kupujícího, datum narození a bydliště, především pak část týkající se potvrzení o zaměstnání (přesný název školy, razítko školy, podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení).

5.26. Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

5.27. GTS ALIVE je oprávněno po Kupujícím dodatečně požadovat originální potvrzení o studiu ze školy Kupujícího.

6. Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů

6.1. Kupující je povinen uvést pouze úplné, správné a pravdivé informace, podklady a osobní údaje. Jakékoliv nepravdivé údaje či jejich falšování může být posouzeno jako trestní čin a bude nahlášeno příslušným orgánům.

6.2. U nezletilých osob jsou povinni zkontrolovat údaje a ověřit nárok jeho zákonní zástupci, resp. pověřený zákonný zástupce.

6.3. Prodávající je oprávněn v případě potřeby jakýkoliv údaj ověřit, případně po Kupujícím požadovat dodatečné ověření.

Kontrola nároku na Prodloužení platnosti Průkazu:

6.4. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly nároku Kupujícího na objednané Prodloužení platnosti Průkazu dle podmínek definovaných v článku 5 těchto Obchodních podmínek, a to dle typu objednaného Průkazu. Nárok je odvozen dle jednotlivých Průkazů od statusu studenta apod.

6.5. V případě, že Prodávající při kontrole nároku na Průkaz zjistí nesrovnalosti, nesoulad mezi objednávkou a informacemi v databázi Průkazů Prodávajícího, statusem studenta pro případ ISIC, pedagogického/akademického pracovníka

v případě ITIC či jiný nesoulad, vyhrazuje si Prodávající právo neprodloužit platnost takovému Průkazu.

6.6. V případě, že Kupující poskytne zavádějící, nepravdivé, či jinak zkreslené informace, které by mohly vést k neoprávněnému Prodloužení platnosti Průkazu, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky ve výši ceny objednaného Prodloužení platnosti Průkazu.

Kontrola/řádná identifikace Kupujícího:

6.7. Kupující bere na vědomí, že Průkaz plní úlohu identifikační, je tedy nutné, aby GTS ALIVE dbala zvýšenou opatrnost při řádné identifikaci Kupujícího a související kontrole identity a správnosti údajů zadaných Kupujícím, který žádá o Prodloužení platnosti Průkazu Držitele.

Prodávající zkontroluje správnost údajů Kupujícího z objednávkové formuláře v databázi Průkazů Prodávajícího.

Zpracování osobních údajů:

6.8. GTS ALIVE potřebuje k funkčnosti identifikačních Průkazů a pro jejich užívání pro poskytování slev a výhod zpracovávat některé osobní údaje jejich Držitelů, resp. Kupujících, pokud se jedná o odlišné osoby.

6.9. Vyplněním příslušné objednávky Držitel žádá o Prodloužení platnosti Průkazu, respektive o objednání Revalidační známky a Digitální prodloužení platnosti Průkazu. Prodloužení platnosti Průkazu je možné akceptovat pouze za podmínky, pokud Držitel sdělí Správci nezbytné osobní údaje označené ve formuláři jako povinné, přičemž toto zpracování je nezbytné pro Prodloužení platnosti Průkazu a jejího dalšího užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro Prodloužení platnosti Průkazu a umožnění dalšího užívání pro jednotlivé stanovené funkce. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

6.9.1. k ověření nároku na Prodloužení platnosti Průkazu Držiteli, přičemž osobními údaji se rozumí: jméno, příjmení, datum vydání, fotografie Držitele a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu;

6.9.2. k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta/učitele, platnosti Průkazu, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;

6.9.3. k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu, například sdělení o končící platnosti;

6.9.4. k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů dle Pravidel, těchto Obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy;

6.9.5. vedení evidence Držitelů Průkazů, jejich verifikace a kontroly (tj. u Průkazů ověřování statutu studenta/učitele/zaměstnance či jiného statusu, který je podmínkou čerpání slev a výhod, u Průkazů ověření platnosti a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

6.10. Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zde. Držitel je povinen se seznámit se Zásadami.

7. Postup při on-line objednávání Prodloužení platnosti Průkaz

Postup při objednání Prodloužení platnosti Průkazu:

7.1. Kupující nejdříve zvolí konkrétní školu, která je zařazena mezi vzdělávací instituce uvedené v Pravidlech v článku 4. Kupující následně vyplní své jméno, příjmení, číslo Průkazu (např. S 420 123 456 789 A), datum narození, emailovou adresu, telefonní či mobilní číslo, doručovací adresu a nahraje naskenované potvrzení ze školy, které deklaruje, že Držitel splňuje nas/pravni-dokumenty/pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu.

V případě Držitele mladšího 15 let vyplní osobní údaje o Držiteli Zákonný zástupce, přičemž má za povinnost vyplnit i své údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail a vztah Zákonného zástupce k Držiteli (např. otec).

7.2. Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.

7.3. Pokud Kupující takto vyplněný elektronický formulář vyplní kompletně, musí vše zkontrolovat a potvrdit.

7.4. Po potvrzení objednávky je Kupujícímu zaslán e-mail, který obsahuje platební údaje dle článku 4 k zaplacení objednávky a tím její dokončení.

7.5. Po zaplacení objednávky je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

8. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebit

8.1. Tento článek je platný pouze pro Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem.

8.2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

8.3. Kupující má povinnost zakoupenou Revalidační známku nalepit na zadní stranu Průkazu do prostoru určeného k tomuto úkonu. Známka může být nalepena jen na Průkaz, ke kterému byla zakoupena. Bez nalepené Revalidační známky není Průkaz vizuálně platný.

8.4. Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou:

8.4.1. GTS ALIVE s.r.o., adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, tel.: +420 326 322 330, e-mail: info@isic.cz

8.5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v digitální podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v článku 3 těchto Obchodních podmínek a jsou:

8.5.1. volba Revalidační známky zadáním čísla Průkazu do objednávkové formuláře,

8.5.2. řádné a úplné vyplnění objednávky,

8.5.3. kdykoliv v průběhu procesu i před procesem nastudování těchto Obchodních podmínek,

8.5.4. kontrola objednávky a zadaných údajů,

8.5.5. následně je možná případná změna údajů, oprava chyb a poté případně závazné potvrzení a odeslání objednávky,

8.5.6. spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto Obchodní podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,

8.5.7. následné potvrzení přijetí objednávky,

8.5.8. následně potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.6. Prodávající má povinnost po uzavření kupní smlouvy platnost Průkazu Držitele prodloužit na období dle nové platnosti Průkazu v národní nebo také v mezinárodní databázi Průkazů.

8.7. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán kodexem chování.

8.8. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že skutečné podmínky užití Průkazů odpovídají kupní smlouvě včetně těchto Obchodních podmínek. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě Kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.

8.9. Spotřebitel, s ohledem na § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy (pozn.: odstoupení ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku – tedy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží), neboť předmětem plnění je Prodloužení platnosti Průkazu přímo na osobu spotřebitele. Po nalepení Revalidační známky na Průkaz či jiný podklad je známka znehodnocena a není možné její použití. Dle citovaného ustanovení spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy.

8.10. Smlouvu je možno ukončit (odstoupením nebo výpovědí) výhradně způsoby uvedenými v článku 10 Obchodních podmínek.

8.11. Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.

8.12. Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

9. Dodací podmínky

9.1. Objednaná Revalidační známka bude Kupujícímu odeslána do 5 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.

9.2. Doručení je činěno následujícími způsoby:

9.2.1. prostřednictvím doporučené zásilky České pošty.

9.3. Prodávající odpovídá za zboží do okamžiku jeho převzetí Kupujícím.

9.4. Doručení zásilky Kupujícímu po jejím převzetí Českou poštou od Prodávajícího probíhá do 4 pracovních dní.

9.5. Prodávající neodpovídá za prodlevu v doručení způsobenou přepravcem.

9.6. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

10. Reklamační řád

10.1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškeré Prodloužení platnosti Průkazů zakoupených on-line od společnosti GTS ALIVE.

10.2. Reklamace vyřizuje pověřená osoba s těmito kontaktními údaji: info@isic.cz, 226 222 300.

10.3. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Kupující uplatnit pouze v případech, kdy je plněno vadně, tedy předmět plnění je v rozporu se sjednaným předmětem plnění. Případné vady je Kupující povinen vytknout neprodleně.

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodou, ztrátou, poškození či krádeží, ke kterým došlo před/při nebo jako důsledek užívání Průkazu, poskytnuté slevy/výhody či jiné souvislosti s plněním GTS ALIVE.

10.6. Pokud Prodávající nebo jeho dodavatel nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci nebo z jiných závažných důvodů, nemá Kupující právo na jakoukoliv kompenzaci.

10.7. Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv výlučně jakákoliv událost, kterou nemůže Prodávající ovlivnit jako závady, demonstrace, výluky, sabotáže a jiné nepředvídatelné okolnosti

10.8. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku Kupujícím. Na zboží je poskytována záruka po celou dobu nové platnosti Průkazu. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, chybným nalepením Revalidační známky. Reklamaci je možné uplatnit pouze písemně zasláním Revalidační známky poštou na výše uvedenou kontaktní adresu Prodávajícího. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. O průběhu vyřizování reklamace bude Kupující informován. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a termín vyřízení reklamace) je zaslán Kupujícímu e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.

10.9. Kupující při uplatnění záruky má:

10.9.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

10.9.2. jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud tuto vadu nezpůsobil neopatrným zacházením s produktem,

10.9.3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

10.10. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.11. Kupující nemá nárok na poskytnutí slevy/výhody v těchto případech:

10.11.1. poskytovatel slevy/výhody zanikl, nevykonává deklarovanou činnost, nemůže z objektivních důvodů deklarovanou činnost vykonávat,

10.11.2. poskytovatel slevy/výhody není uveden v databázi slev,

10.11.3. z jiných vážných důvodů.

10.12. Na poskytnuté slevy/výhody není nárok ani není možno požadovat plnění v penězích. V případě, že Kupující zjistí rozpor skutečnosti s Pravidly, postupuje dle článku 6.7. Pravidel.

11. Storno objednávky, ukončení smlouvy

11.1. Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před zaplacením objednávky stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailu na adresu online@isic.cz nebo info@isic.cz (pro stornování objednávky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, datum narození a číslo Průkazu).

11.2. Od kupní smlouvy, na jejímž základě se realizuje on-line objednávka Prodloužení platnosti Průkazu, má Kupující právo učinit výpověď dle následujících odstavců.

11.3. Kupující, resp. Držitel může kdykoliv vypovědět možnost Prodloužení platnosti Průkazu, resp. užívat výhody a slevy, které platný Průkaz při prokázání statutu Držitele umožňuje.

11.4. V případě výpovědi je Držitel povinen Revalidančí známku vrátit a nemá žádný nárok na vrácení uhrazené ceny za Revalidační známku a to ani částečně.

11.5. Výpověď dle předchozí věty se řídí článkem 3 Pravidel.

12. Závěrečná ujednání

12.1. V případě, že Kupující ztratí platný Průkaz prodloužený Revalidační známkou, nebo Průkaz nalezne, je povinen postupovat dle Pravidel.

12.2. Při užívání platného Průkazu se Držitel zavazuje bezvýhradně postupovat dle Pravidel.

12.3. V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na prodej Průkazů ze strany GTS ALIVE vůči školám, univerzitám či jiným právnickým osobám, ledaže je ve smlouvě mezi stranami ujednáno jinak.

12.5. Tyto Obchodní podmínky se vtahují pouze na Průkazy vydávané v projektu ISIC školám.

12.6. Kupující je povinen pečlivě se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě, že kterémukoliv ustanovení nerozumí, kontaktovat GTS ALIVE na kontaktech uvedených v článku 1 těchto Obchodních podmínek.

12.7. Kupující kupní smlouvu a tyto Obchodní podmínky obdrží e-mailem při uzavření kupní smlouvy.

Obchodní podmínky pro online prodloužení platnosti průkazů ALIVE ALUMNI

1. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Obchodní podmínky pro online prodloužení platnosti Průkazů“ je úprava pravidel smluvních vztahů mezi společností GTS ALIVE a online Držitelem o prodloužení platnosti průkazu ALIVE Alumni, který byl vydán na Vysoké škole, pokud objednávka o prodloužení byla podána prostřednictvím Webu.

1.2. GTS ALIVE vydává tyto Obchodní podmínky pro Držitele průkazů ALIVE Alumni.

1.3. Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím online objednávkového formuláře pro prodloužení platnosti Průkazu provozované společností GTS ALIVE.

1.4. Společnost GTS ALIVE nemá povinnost prodloužit platnost Průkazu Držiteli, pokud nejsou předloženy potřebné dokumenty a informaci či nejsou splněny jiné stanovené podmínky.

1.5. Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále Pravidly použití průkazů a karet, které jsou umístěna zde. Držitel je povinen se seznámit před uzavřením smlouvy také se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen seznámit se s veškerými právními dokumenty před uzavřením smluvního vztahu. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na kontaktech zde:

° Pobočka: GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7 ° E-mail: online@isic.cz, info@isic.cz ° tel:+420 226 222 300

1.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2020. GTS ALIVE je oprávněno v případě potřeby tyto Obchodní podmínky změnit – více informací je uvedeno v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2. Definice

GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je prodávajícím a v těchto Obchodních podmínkách je označována jako „GTS ALIVE“ nebo „Prodávající“.

Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro online objednávání prodloužení Průkazů.

Web Webová stránka http://www.isic.cz/

Průkaz Průkazem se rozumí společný průkaz absolventa vysoké školy a průkazu ALIVE Alumni.

Revalidační známka Samodestrukční holografická samolepka opatřená tištěnou dobou platnosti Průkazu, která je určena k nalepení na příslušném místo na Průkazu za účelem umožnění vizuální verifikace platnosti Průkazu.

Digitální platnost Průkazu Platnost Průkazu evidovaná v národní (NCDB) databázi Průkazů. Digitální platnost Průkazu je totožná s vytištěnou platností na Průkazu nebo platností Revalidační známky, v případě že došlo k prodloužení platnosti Průkazu.

Prodloužení platnosti Průkazu Vizuální a Digitální prodloužení průkazu. Pro vizuální prodloužení platnosti slouží nalepená Revalidační známka na Průkazu.

Držitel Držitelem se rozumí absolvent vysoké školy v ČR, které byl vydán Průkaz vydán na škole jako průkaz absolventa dané školy. Držitel Průkazu je zároveň zákazníkem GTS ALIVE a kupujícím Prodloužení platnosti Průkazu a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouv

3.1. Držitelem Průkazu může být pouze fyzická osoba, které byl Průkaz vydán na vysoké škole, která umožňuje Prodlužení platnosti Průkazu prostřednictvím GTS ALIVE. Revalidační známku a prodloužení Digitální platnosti Průkazu (dále jen „Prodloužení platnosti Průkazu“) může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.

3.2. Před provedením objednávky je každá osoba povinna ověřit, že splňuje veškeré podmínky prodloužení platnosti Průkazu dle článku 5 těchto Obchodních podmínek, v opačném případě může být objednávka bez dalšího odmítnuta.

3.3. K objednávce dojde ve chvíli, kdy je řádně doručena žádost. Objednávka je bez potvrzení GTS ALIVE nezávazná. GTS ALIVE je oprávněno objednávku odmítnout, pokud neobsahuje předepsané údaje. GTS ALIVE může objednávku rovněž odmítnout, pokud z technických důvodů, z důvodu na straně dodavatelů či jiných osob nemůže být realizována. V případě, že to je ze strany GTS ALIVE možné a bude tak dohodnuto s Kupujícím, může být objednávka vyřízena v pozdějším, dohodnutém termínu. K potvrzení objednávky dochází elektronicky po odeslání objednávkového formuláře formou odeslání kontrolního e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

3.4. K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy je objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace, potvrzena GTS ALIVE.

3.5. K potvrzení kupní smlouvy dochází elektronicky formou odeslání e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

3.6. Předmětem kupní smlouvy je koupě Prodloužení plastnosti Průkazu respektive Revalidační známky, dle volby Kupujícího, které zároveň slouží k vizuálnímu prodloužení platnosti Průkazu a prodloužení Digitální platnosti Průkazu, které slouží k digitální verifikaci platnosti Průkazu. Poskytnutí slev a výhod není předmětem kupní smlouvy. Slevy a výhody se mohou měnit a Kupující je povinen pravidelně sledovat Pravidla a také databázi slev.

3.7. Kupující se zavazuje za objednané Prodloužení platnosti zaplatit, dodržovat tyto Obchodní podmínky a Pravidla, a GTS ALIVE se zavazuje Prodloužit platnost Průkazu Držiteli, po jeho úhradě mu doručit Revalidační a taktéž mu prodloužit Digitální platnost Průkazu dle platnosti Revalidační známky.

3.8. Prodávající je oprávněn měnit slevy a výhody z důvodu zrušení jejich poskytovatele či jiných důležitých důvodů.

3.9. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, Pravidla a Zásady. Znění Obchodních podmínek je oprávněno GTS ALIVE kdykoliv změnit. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené kupní smlouvy, ledaže byla změna Kupujícímu oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neodstoupil od smlouvy z důvodu, že se změnou nesouhlasí. GTS ALIVE je oprávněno měnit Pravidla a Zásady, změna je účinná do sedmi dní od zveřejnění na Webu.

3.10. Předmět kupní smlouvy, tedy Prodloužení platnosti Průkazu, je v těchto Obchodních podmínkách a v objednávkovém formuláři dostatečně popsány, tudíž má Kupující jasnou představu o předmětu plnění. Revalidační známka je zásadně nepřenosné.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Prodloužení platnosti Průkazu činní 200 Kč, nestanovují-li tyto Obchodní podmínky jinak.

4.2. Uvedená cena není předmětem DPH a je konečná.

4.3. Cena poštovného se neúčtuje.
4.3.1. V případě opětovného zaslání objednávky bude poštovné účtováno, a to ve výši 54 Kč včetně DPH.

4.4. Cena je splatná předem po provedení objednávky, přičemž GTS ALIVE prostředky obdrží ve lhůtě dle zvoleného typu úhrady. Dobírka není možná.

4.5. V případě, že Kupující nesplní nárok na Prodloužení platnosti Průkazu, bude mu zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu na účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud je účet Kupujícího veden u banky v zahraničí, nese Kupující plné náklady na vrácení částky na tento účet (náklady na převod budou započteny na vrácenou částku).

4.6. GTS ALIVE nepřijímá hotovost ani šeky, úhrady zaslané mimo sjednaná ustanovení nemusí být dohledány či mohou být dohledány za zvýšených nákladů, které mohou být Kupujícímu účtovány.

4.7. GTS ALIVE si vyhrazuje v jednotlivých případech možnost požadovat úhradu předem či omezit možnost volby způsobu platby.

4.8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě on-line objednávání Prodloužení platnosti Průkazu nevznikají.

4.9. Součástí online objednávkové aplikace je možnost platby pouze bankovním převodem.
4.9.1. Kupujícímu jsou po závazném objednáním Prodloužení platnosti Průkazu vygenerovány platební údaje pro dokončení objednávky (číslo účtu, variabilní symbol a částka), které jsou také zaslány na mail Kupujícího. Převod finančních prostředků za objednávané Prodloužení platnosti Průkazu může při volbě bankovního převodu v některých případech trvat až 2 pracovní dny.

5. Podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazů

5.1. Nárok na Prodloužení platnosti Průkazů je podmíněn splněním podmínek dle těchto Obchodních podmínek.

5.2. Z těchto podmínek lze udělit výjimku pouze v případech písemně schválených a z důležitých důvodů projednaných u společnosti GTS ALIVE. Na udělení výjimky neexistuje právní nárok a její udělení může být odůvodněno pouze závažnými důvody.

5.3.Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Kupující (Držitel) splňuje podmínky pro Prodloužení platnosti Průkazu, specifikované dále v těchto Obchodních podmínkách.

Objednávka Prodloužení platnosti Průkazu ALIVE Alumni

Nárok na Prodloužení platnosti Průkazu má Kupující, který splňuje následující podmínky:
5.4. Kupujícímu byl vystaven Průkaz na vysoké škole a zároveň škola umožňuje Prodloužení platnosti Průkazu prostřednictvím GTS ALIVE.

5.5. Kupující je absolventem školy, která mu Průkaz vydala. Zároveň splňuje podmínky pro vystavení Průkazu definované v Pravidlech.

5.6. Platnost: Prodloužení platnosti Průkazu je možno zakoupit pouze na zvolený školní rok nejdéle do konce kalendářního roku následujícího. Platnost činí maximálně 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku). Zde jsou názorné příklady nastavení platnosti dle data objednání:
5.6.1. objednávka září 2019 – platnost další školní rok 9/2019 – 12/20120 = 16 měsíců
5.6.2. objednávka leden 2020 – platnost následující školní rok 9/2019 – 12/2020 = 12 měsíců
5.6.3. objednávka červenec 2020 – platnost aktuální školní rok 9/2019 – 12/2020 = 6 měsíců.

6. Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů

6.1. Kupující je povinen uvést pouze úplné, správné a pravdivé informace, podklady a osobní údaje. Jakékoliv nepravdivé údaje či jejich falšování může být posouzeno jako trestní čin a bude nahlášeno příslušným orgánům.

6.2. Prodávající je oprávněn v případě potřeby jakýkoliv údaj ověřit, případně po Kupujícím požadovat dodatečné ověření.

Kontrola nároku na Prodloužení platnosti Průkazu:

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly nároku Kupujícího na objednané Prodloužení platnosti Průkazu dle podmínek definovaných v článku 5 těchto Obchodních podmínek.

6.4. V případě, že Prodávající při kontrole nároku na Průkaz zjistí nesrovnalosti, nesoulad mezi objednávkou a informacemi v databázi Průkazů Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající právo neprodloužit platnost takovému Průkazu.

6.5. V případě, že Kupující poskytne zavádějící, nepravdivé, či jinak zkreslené informace, které by mohly vést k neoprávněnému Prodloužení platnosti Průkazu, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky ve výši ceny objednaného Prodloužení platnosti Průkazu.

Kontrola/řádná identifikace Kupujícího:

6.6. Kupující bere na vědomí, že Průkaz plní i úlohu identifikační, je tedy nutné, aby GTS ALIVE dbala zvýšenou opatrnost při řádné identifikaci Kupujícího a související kontrole identity a správnosti údajů zadaných Kupujícím, který žádá o Prodloužení platnosti Průkazu Držitele.
Prodávající zkontroluje správnost údajů Kupujícího z objednávkové formuláře v databázi Průkazů Prodávajícího.

Zpracování osobních údajů:

6.7. GTS ALIVE potřebuje k funkčnosti identifikačních Průkazů a pro jejich užívání pro poskytování slev a výhod zpracovávat některé osobní údaje jejich Držitelů, resp. Kupujících, pokud se jedná o odlišné osoby.

6.8. Vyplněním příslušné objednávky Držitel žádá o Prodloužení platnosti Průkazu, respektive o objednání Revalidační známky a Digitální prodloužení platnosti Průkazu. Prodloužení platnosti Průkazu je možné akceptovat pouze za podmínky, pokud Držitel sdělí Správci nezbytné osobní údaje označené ve formuláři jako povinné, přičemž toto zpracování je nezbytné pro Prodloužení platnosti Průkazu a jejího dalšího užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro Prodloužení platnosti Průkazu a umožnění dalšího užívání pro jednotlivé stanovené funkce. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:
6.8.1. k ověření nároku na Prodloužení platnosti Průkazu Držiteli, přičemž osobními údaji se rozumí: jméno, příjmení, datum vydání, fotografie Držitele (pouze u některý Průkazů) a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu;
6.8.2. k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu absolventa, platnosti Průkazu, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
6.8.3. k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu, například sdělení o končící platnosti;
6.8.4. k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů dle Pravidel, těchto Obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy;
6.8.5. vedení evidence Držitelů Průkazů, jejich verifikace a kontroly (tj. u Průkazů ověřování statutu absolventa, který je podmínkou čerpání slev a výhod, u Průkazů ověření platnosti a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

6.9. Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zde. Držitel je povinen se seznámit se Zásadami.

7. Postup při on-line objednávání Prodloužení platnosti Průkaz

Postup při objednání Prodloužení platnosti Průkazu:
7.1. Kupující nejdříve zvolí konkrétní školu, která je zařazena mezi vzdělávací instituce uvedené v Pravidlech v článku 4. Kupující následně vyplní své jméno, příjmení, číslo Průkazu (např. A 420 123 456 789 B), datum narození, emailovou adresu, telefonní či mobilní číslo, doručovací adresu.

7.2. Aby byla objednávka dokončena, je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami.

7.3. Pokud Kupující takto vyplněný elektronický formulář vyplní kompletně, musí vše zkontrolovat a potvrdit.

7.4. Po potvrzení objednávky je Kupujícímu zaslán e-mail, který obsahuje platební údaje dle článku 4 k zaplacení objednávky a tím její dokončení.

7.5. Po zaplacení objednávky je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

8. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel

8.1. Tento článek je platný pouze pro Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem.

8.2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

8.3. Kupující má povinnost zakoupenou Revalidační známku nalepit na zadní stranu Průkazu do prostoru určeného k tomuto úkonu. Známka může být nalepena jen na Průkaz, ke kterému byla zakoupena. Bez nalepené Revalidační známky není Průkaz vizuálně platný.

8.4. Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou:

8.4.1. GTS ALIVE s.r.o., adresa: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, tel.: +420 326 322 330, e-mail: info@isic.cz

8.5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v digitální podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v článku 3 těchto Obchodních podmínek a jsou:
8.5.1. volba Revalidační známky zadáním čísla Průkazu do objednávkové formuláře,
8.5.2. řádné a úplné vyplnění objednávky,
8.5.3. kdykoliv v průběhu procesu i před procesem nastudování těchto Obchodních podmínek,
8.5.4. kontrola objednávky a zadaných údajů,
8.5.5. následně je možná případná změna údajů, oprava chyb a poté případně závazné potvrzení a odeslání objednávky,
8.5.6. spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto Obchodní podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,
8.5.7. následné potvrzení přijetí objednávky,
8.5.8. následně potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.6. Prodávající má povinnost po uzavření kupní smlouvy platnost Průkazu Držitele prodloužit na období dle nové platnosti Průkazu v národní nebo také v mezinárodní databázi Průkazů.

8.7. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán kodexem chování.

8.8. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že skutečné podmínky užití Průkazů odpovídají kupní smlouvě včetně těchto Obchodních podmínek. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě Kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.

8.9. Spotřebitel, s ohledem na § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy (pozn.: odstoupení ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku – tedy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží), neboť předmětem plnění je Prodloužení platnosti Průkazu přímo na osobu spotřebitele. Po nalepení Revalidační známky na Průkaz či jiný podklad je známka znehodnocena a není možné její použití. Dle citovaného ustanovení spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy.

8.10. Smlouvu je možno ukončit (odstoupením nebo výpovědí) výhradně způsoby uvedenými v článku 10 Obchodních podmínek.

8.11. Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.

8.12. Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

9. Dodací podmínky

9.1. Objednaná Revalidační známka bude Kupujícímu odeslána do 5 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.

9.2. Doručení je činěno následujícími způsoby:

9.2.1. prostřednictvím doporučené zásilky České pošty.

9.3. Prodávající odpovídá za zboží do okamžiku jeho převzetí Kupujícím.

9.4. Doručení zásilky Kupujícímu po jejím převzetí Českou poštou od Prodávajícího probíhá do 4 pracovních dní.

9.5. Prodávající neodpovídá za prodlevu v doručení způsobenou přepravcem.

9.6. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

10. Reklamační řád

10.1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškeré Prodloužení platnosti Průkazů zakoupených on-line od společnosti GTS ALIVE.
10.2. Reklamace vyřizuje pověřená osoba s těmito kontaktními údaji: info@isic.cz, 226 222 300.
10.3. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Kupující uplatnit pouze v případech, kdy je plněno vadně, tedy předmět plnění je v rozporu se sjednaným předmětem plnění. Případné vady je Kupující povinen vytknout neprodleně.
10.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodou, ztrátou, poškození či krádeží, ke kterým došlo před/při nebo jako důsledek užívání Průkazu, poskytnuté slevy/výhody či jiné souvislosti s plněním GTS ALIVE.

10.6. Pokud Prodávající nebo jeho dodavatel nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci nebo z jiných závažných důvodů, nemá Kupující právo na jakoukoliv kompenzaci.

10.7. Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv výlučně jakákoliv událost, kterou nemůže Prodávající ovlivnit jako závady, demonstrace, výluky, sabotáže a jiné nepředvídatelné okolnosti.

10.8. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku Kupujícím. Na zboží je poskytována záruka po celou dobu nové platnosti Průkazu. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, chybným nalepením Revalidační známky. Reklamaci je možné uplatnit pouze písemně zasláním Revalidační známky poštou na výše uvedenou kontaktní adresu Prodávajícího. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. O průběhu vyřizování reklamace bude Kupující informován. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a termín vyřízení reklamace) je zaslán Kupujícímu e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.

10.9. Kupující při uplatnění záruky má:

10.9.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

10.9.2. jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud tuto vadu nezpůsobil neopatrným zacházením s produktem,

10.9.3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.10.10. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.11. Kupující nemá nárok na poskytnutí slevy/výhody v těchto případech:

10.11.1. poskytovatel slevy/výhody zanikl, nevykonává deklarovanou činnost, nemůže z objektivních důvodů deklarovanou činnost vykonávat,

10.11.2. poskytovatel slevy/výhody není uveden v databázi slev,

10.11.3. z jiných vážných důvodů.

10.12. Na poskytnuté slevy/výhody není nárok ani není možno požadovat plnění v penězích. V případě, že Kupující zjistí rozpor skutečnosti s Pravidly, postupuje dle článku 6.7. Pravidel.

11. Storno objednávky, ukončení smlouvy

11.1. Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před zaplacením objednávky stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailu na adresu online@isic.cz nebo info@isic.cz (pro stornování objednávky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, datum narození a číslo Průkazu).

11.2. Od kupní smlouvy, na jejímž základě se realizuje on-line objednávka Prodloužení platnosti Průkazu, má Kupující právo učinit výpověď dle následujících odstavců.

11.3. Kupující, resp. Držitel může kdykoliv vypovědět možnost Prodloužení platnosti Průkazu, resp. užívat výhody a slevy, které platný Průkaz při prokázání statutu Držitele umožňuje.

11.4. V případě výpovědi je Držitel povinen Revalidační známku vrátit a nemá žádný nárok na vrácení uhrazené ceny za Revalidační známku a to ani částečně.

11.5. Výpověď dle předchozí věty se řídí článkem 3 Pravidel.

12. Závěrečná ujednání

12.1. V případě, že Kupující ztratí platný Průkaz prodloužený Revalidační známkou, nebo Průkaz nalezne, je povinen postupovat dle Pravidel.

12.2. Při užívání platného Průkazu se Držitel zavazuje bezvýhradně postupovat dle Pravidel.

12.3. V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na prodej Průkazů ze strany GTS ALIVE vůči školám, univerzitám či jiným právnickým osobám, ledaže je ve smlouvě mezi stranami ujednáno jinak.

12.5. Tyto Obchodní podmínky se vtahují pouze na Průkazy vydávané na vysoké škole jako spojený průkaz absolventa dané školy a průkazu ALIVE Alumni. Zároveň škola prodlužuje platnost těchto Průkazů prostřednictvím GTS ALIVE.

12.6. Kupující je povinen pečlivě se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě, že kterémukoliv ustanovení nerozumí, kontaktovat GTS ALIVE na kontaktech uvedených v článku 1 těchto Obchodních podmínek.

12.7. Kupující kupní smlouvu a tyto Obchodní podmínky obdrží e-mailem při uzavření kupní smlouvy.

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.