Pro studenty a žáky z Ukrajiny, kteří jsou v nouzi, vydáváme průkazy ISIC a ISIC Školák zdarma. Více informací najdete zde.
Ми безкоштовно видаємо картки ISIC і ISIC Школяр, всім студентам і школярам України, які знаходяться у скрутній життєвій ситуації. Детальніше за посиланням.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obsah

1. Obsah
2. Obecné informace
2.1. Úvod a účel Zásad
2.2. Základní pravidla při zpracování osobních údajů
2.3. Kontakt
2.4. Definice
2.5. Účinnost, změna zásad

3. Držitelé Průkazů na Univerzitách a vysokých školách
3.1. Účel a další informace

4. Registrace a využití profilu ALIVE a mobilní aplikace ALIVE APP
4.1. Účel a další informace
4.2 Zpracování osobních údajů při nedokončené registraci

5. Profil ALIVE a poskytování vybraných marketingových informací
5.1. Účel a ostatní informace
5.2. Zapojení se do soutěží
5.3 Vouchery/PROMO KÓDY
5.4. Souhlas k zasílání vybraných novinek

6. Pojištění
6.1. Účel a ostatní informace

7. Prohlížení a užívání Webu
7.1. Online reklama a cookies
7.2 Nástroje sociálních sítí
7.3 Využití kontaktů zveřejněných na Webu

8. Oprávněný zájem GTS ALIVE na ochraně svých práv

9. Plnění právních povinností

10. Práva, podávání žádostí
10.1. Způsob vyřizování Vašich žádostí
10.2. Odvolání souhlasu
10.3. Právo na přístup, transparentní informace, postupy pro výkon práv
10.4. Právo na opravu
10.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
10.6. Právo na omezení Zpracování
10.7.Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování
10.8. Právo na přenositelnost údajů
10.9. Právo vznést námitku
10.10. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
10.11. Právo na podání stížnosti k orgánu dozoru

2. Obecné informace

2.1. Úvod a účel Zásad
Na následujících stránkách naleznete ucelené informace a podmínky týkající se ochrany Osobních údajů.
Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení veškerých podmínek zpracování osobních údajů prováděných při našich aktivitách. Vždy, když nám Držitel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů nebo je o zpracování osobních údajů při odsouhlasení informován, odkazujeme rovněž na tyto Zásady, kde jsou obsaženy podrobné informace o všech účelech zpracování, které pro Držitele provádíme. Pokud má Držitel jakékoliv dotazy k těmto Zásadám, může pro vysvětlení využít níže uvedené kontakty.

2.2. Základní pravidla při zpracování osobních údajů
Stejně jako se s vysokou pečlivostí a zájmem staráme o Průkazy a možnosti jejich využití, obdobně přistupujeme i k ochraně poskytnutých Osobních údajů o jejich Držitelích.
Shromažďujeme jen ty Osobní údaje, které skutečně potřebujeme ke stanoveným účelům. Vše činíme tak, abychom Držitelům mohli poskytnout a zaručit ten nejlepší servis nejen v České republice, ale i ve všech dalších zemích, kde lze Průkazy využívat.
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům a Obchodní zástupci GTS ALIVE – fyzické osoby.

2.3. Kontakt
Pokud Držitel Průkazu neudělil souhlas napřímo GTS ALIVE, je zpracovatelem osobních údajů je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

GTS ALIVE můžete kontaktovat:
– Telefonicky na 226 222 335,
– Faxem na 226 222 300,
– E-mailem na legal@isic.cz,
– Poštou na GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00.

Zpracovatel/správce jmenoval pověřence, který má následující kontakty:
Mgr. Karel Beck, e-mail: karel.beck@isic.cz, tel.: +420 226 222 325.

Žádosti týkající se Zpracování Osobních údajů pro pojištění směřujte, prosím, na:
GTS ALIVE Services s.r.o.
Na Maninách 1092/20
170 00 Praha 7
telefon: 226 222 336
fax: 226 222 300
legal@gtsalive.com

2.4. Definice

GTS ALIVE = obchodní společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je provozovatelem Webu a zároveň zpracovatel a také správcem osobních údajů dle těchto Zásad. GTS ALIVE je licenční autoritou výdeje Průkazů ISIC, ITIC pro Českou republiku pověřenou certifikátem ISIC Association (CVR 26746760, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark).

Pravidla = Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Zásady = tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Uživatel = návštěvník Webu a zároveň subjekt osobních údajů.

FB = Facebooková stránka ISIC Czech Republic
https://www.facebook.com/isic.czech

Web = webová stránka https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty/

Průkaz = jakýkoliv průkaz ISIC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem. Průkazem je průkaz v plastové i digitální podobě.

Profil ALIVE = osobní profil Držitele, který je vytvořen k využití libovolného produktu/služby poskytované GTS ALIVE. Pro aktivaci profilu je nutné, aby Držitel provedl aktivaci.

ALIVE APP = název mobilní aplikace, která mimo jiné slouží k zobrazení digitálního průkazu/ karty a dalším volitelným funkcím.

Držitel = uživatel kteréhokoliv Průkazu; Držitel je zároveň subjektem osobních údajů.

GDPR = Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj = jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; Osobním údajem je například e-mail nebo mobilní telefon, Osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Pro vydání Průkazu či Karty je nezbytné zpracovávat Vaše Osobní údaje.

Zvláštní kategorie = údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů (dříve citlivé údaje); zvláštní kategorií údajů je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. GTS ALIVE nikdy nevyžaduje zvláštní kategorie údajů a tyto nejsou zpracovávány.

Zpracování = jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Účel = důvod, proč GTS ALIVE zpracovává Osobní údaje.
Kategorie osobních údajů = konkrétní Osobní údaje, které potřebujeme ke Zpracování, například jméno, příjmení a datum narození jsou kategorií identifikačních údajů, e-mail pak je kategorií kontaktních údajů.

2.5. Účinnost, změna zásad
Tyto Zásady jsou účinné od 1.5.2021. Zásady můžeme v odůvodněných případech změnit, vždy to však předem oznámíme prostřednictvím Webu a změna je účinná dnem zveřejnění, není-li stanoveno datum pozdější.

3. Držitelé Průkazů na Univerzitách a vysokých školách

3.1. Účel a další informace
Informace o ochraně Osobních údajů pro Držitele Průkazů univerzit a vysokých škol, které vydávají kombinovaného průkazu studenta/učitele/zaměstnance/absolventa školy s průkazem ISIC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni

o GTS ALIVE je držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC/ITIC pro Českou republiku a licenčních práv pro výdej průkazů ALIVE.
o Univerzity a vysoké školy mají zákonnou povinnost vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vydávat průkaz studenta. Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy. Takovýto průkaz studenta školy může být vydán s licencí ISIC.
o GTS ALIVE umožňuje škole vydávat spojený průkaz studenta/učitele/zaměstnance/absolventa školy a průkazu ISIC/ITIC/ALIVE.
o GTS ALIVE je zpracovatelem pro zajištění možnosti ověření Průkazu a využít slevy a výhody dle Pravidel užití Průkazů, které jsou zde, neboť škola GTS ALIVE pověřuje pouze činností týkající se zajištění slev a výhod Průkazů.
o Přehled škol, kde GTS ALIVE vystupuje jako zpracovatel Osobních údajů, je uveden zde, v ostatních školách vystupuje GTS ALIVE jakožto správce Osobních údajů ve smyslu účinné právní úpravy.
o GTS ALIVE i jakožto zpracovatel důsledně dodržuje účinné právní předpisy a tyto Zásady.
o GTS ALIVE nepředává Vaše Osobní údaje žádným třetím osobám, ledaže k tomuto udělíte souhlas.
o Pro informace o zpracování Osobních údajů za účelem spojeného průkazu školy a Průkazu se informujte u konkrétní školy, která Průkaz vydává. Informace, zda konkrétní škola vydává Průkaz a kontakty na školu je možno nalézt zde.
o Užití Průkazu se řídí rovněž vnitřními předpisy školy, která Průkaz vydala.

Správce: Univerzita/vysoká škola (vydavatel Průkazu)
Zpracovatel: GTS ALIVE
Příjemci:
ISIC Association – Nezisková členská organizace, která řídí a spravuje mezinárodní identifikační Průkazy; dochází k předání pouze omezeného rozsahu dat, a to za účelem zajištění možnosti využití průkazu v zahraničí (po celém světě). Informace o zpracování osobních údajů ze strany ISIC Association jsou dostupné zde.

Přehled všech obchodních partnerů GTS ALIVE, u kterých může Držitel uplatnit slevu/výhodu a provést nákup naleznete zde.

Předání do třetích zemí mimo EU:
Pro zajištění výhod ISIC Association využívá partnery, jejichž přehled je uveden zde – těmto partnerům je odeslána potvrzující zpráva o platnosti průkazu, včetně případného předání této zprávy do třetí země (činí se tak pouze na základě žádosti držitele Průkazu o jeho využití u konkrétního poskytovatele služeb, předání do třetí země se tak může aplikovat dle volby držitele Průkazu i v zemi, kde neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR ani vhodné záruky podle článku 46 GDPR, v takovém případě je předání do takové země uskutečněno pouze pro splnění smlouvy pro umožnění využití benefitu průkazu a to v rozsahu přiřazení údaje o platnosti průkazu – ANO/NE).

ISIC Association zpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatele ve třetí zemi – ISIC Service Office DOO, ID No. 21520209, sídlem Starine Novaka 1, 11000, Belgrade, Republic of Serbia pouze pro nezbytný rozsah (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, číslo Průkazu, druh Průkazu, platnost (od, do, datum vydání), vydavatel, název školy) („ISO“) a Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States („Amazon“) pro cloudové služby. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde.

Doba uchování:
Pro tento účel budou Osobní údaje Držitele zpracovány po dobu platnosti Průkazu resp. po dobu, která se váže k příslušnému účelu zpracování stanoveného v žádosti o vystavení Průkazu, tj. po dobu, kdy je držitel Průkazu oprávněn čerpat služby a výhody v souvislosti s Průkazem/Kartou.
Po ukončení platnosti jsou Osobní údaje uchovány do doby ukončení zpracování Osobních údajů či po dobu studia z následujících důvodů:

• z důvodu možnosti prodloužit platnost Průkazu, resp. vybraných druhů formou revalidačních známek,
• z důvodu ověření nezneužití Průkazu a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS ALIVE;
• z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu, informace o možnostech pořízení nového Průkazu a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu;
• z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu.

Doba platnosti jednotlivých Průkazů je rovněž upravena podrobně v Pravidlech. Doba platnosti a doba zpracování se může lišit, resp. doba zpracování může být delší ze shora uvedených důvodů, například z důvodu možnosti obnovení Průkazu.

V případě, že Držitel nebude chtít nadále využívat Průkaz, zavazuje se oznámit toto správci (univerzitě či vysoké škole). V takovém případě dojde k ukončení zpracování pro tento účel.

Konkrétní doba zpracování dle druhu Průkazu a zdrojů pořízení:

4. Registrace a využití profilu ALIVE a mobilní aplikace ALIVE APP

4.1. Účel a další informace:
GTS ALIVE Vám umožňuje získat přehled o všech Vašich produktech a další funkce dle Podmínek využití profilu ALIVE. Profil přístupný prostřednictvím webového rozhraní na isic.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace ALIVE APP.

Pokud nám v profilu ALIVE navíc udělíte souhlas, bude Vám zobrazen relevantní obsah včetně příjmu vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky a za odměnu můžete využít také možnost účastnit se marketingových akcí pro odběratele novinek – například spotřebitelských soutěží.
Pokud to bude v rámci dané služby nezbytné, budou Vám zasílány servisní zprávy na Vámi zvolené kontakty.

Účelem ALIVE APP je poskytnutí digitálního průkazu, přístupu k jednotnému profilu ALIVE, který bude zobrazovat a uchovávat vystavené průkazy, zakoupené pojištění a další funkcionality dle Podmínek použití aplikace ALIVE APP.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

Oprávněné zájmy: Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: do zrušení profilu, déle pouze pro případ nastaveného oprávněného zájmu.

Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje (jméno, Příjmení, datum narození, e-mail (povinné), pohlaví, telefon, adresa), údaje týkající se Průkazu (obor studia, fotografie držitele Průkazu (nepovinné) a další údaje o Průkazu) a údaje o využívaných produktech (názvy, specifikace a případně další relevantní informace). Rovněž jsou uchovány údaje o aktivitě v profilu a udělených souhlasech a volbě nastavení (segmentace zobrazených informací).

V případě, že uživatel nemá v databázi uloženou fotografii ze strany své školy, je nutné, aby ji pro účely možnosti využití digitálního Průkazu v rámci dané služby nahrál. S ohledem na účel identifikačního průkazu k ověření identity je nutné fotografii ověřit, přičemž k tomuto slouží proces ověření identity postupem dle odstavce 3.2 těchto Zásad.

4.2 Zpracování osobních údajů při nedokončené registraci
Účel: S ohledem na skutečnost, že je pro GTS prioritou dodržovat účinnou právní úpravu a s ohledem na zajištění řádného procesu spárování produktů a služeb Držitele v rámci ALIVE App, dochází při procesu registrace k dvojímu ověřovacímu postupu:

1) Uživatel zadá svůj e-mail a heslo pro potvrzení e-mailu, které musí uživatel aktivně prostřednictvím přijatého odkazu učinit, v opačném případě není možné v registraci pokračovat,

2) Jakmile je ověřen e-mail uživatele, tento zadá jméno, příjmení a datum narození k ověření věku, identity uživatele a pro přiřazení produktů uživatele (Držitele Průkazu),

3) V případě, že k Držiteli není evidovaná elektronická ověřená fotografie, postupuje Držitel (anebo zákonný zástupce) postupem uvedeným zde.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, resp. provedení úkonů před uzavřením smlouvy na žádost subjektu.

Oprávněné zájmy: Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) jsou uchovány pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: e-mail a heslo jsou uchovány pro účely potvrzení po dobu maximálně 14dní, přičemž pokud v této době nedojde k potvrzení e-mailu, jsou údaje bezpečně zlikvidovány. Pokud je proces registrace uživatele řádně dokončen a jsou provedena všechna nezbytná ověření a potvrzení, jsou údaje uchovány způsobem a po dobu dle sekce 4.1.

Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, logy (anebo dokumenty) o schválení a případná související komunikace.

5. Profil ALIVE a poskytování vybraných marketingových informací

5.1. Účel a ostatní informace:
Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas a jste-li starší 15-ti let, budeme Vám poskytovat vybrané marketingové informace včetně:
• exkluzivních nabídek a soutěží,
• zasílání vybraných (na míru uzpůsobených) obchodních sdělení GTS ALIVE a obchodních partnerů GTS ALIVE, které jsou pro Držitele zajímavá na základě průběžného vyhodnocování a aktualizace Osobních údajů včetně informací o aktivitě Držitele v rámci profilu ALIVE, užívání Průkazu/Karty Držitele u obchodních partnerů správce a preferencích Držitele zjištěných při užívání Webu a FB, všemi prostředky (poštou, telefonicky včetně užití elektronických prostředků komunikace),
• provádění přímého marketingu oslovováním, odsouhlasenými notifikacemi a zobrazováním relevantního obsahu dle zadaných preferencí Držitele a také dle zjištěných aktivit Držitele.

Právní základ pro zpracování: dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat. Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení a to ve svém profilu ALIVE v Nastavení zpracování osobních údajů a dále také v každém jednotlivém obchodním sdělení.
Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit ve svém profilu ALIVE v Nastavení zpracování osobních údajů

Oprávněné zájmy: na základě oprávněného zájmu odměňujeme odběratele našich obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to například možností účastnit se soutěže či jiných marketingových akcí (více viz sekce 5.2). Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů uvedených v odstavci 2.2.

Doba uchování: Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu anebo podání námitek proti provádění přímého marketingu. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování. Delší uchování u vybraných dokumentů je možné pouze u plnění právní povinnosti anebo nastaveného oprávněného zájmu.

Kategorie dotčených osobních údajů:
Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje Držitele, u kterých Držitel udělil souhlas k užití k tomuto účelu dle těchto podmínek:

• Identifikační a kontaktní údaje sdělené Držitelem při poskytnutí souhlasu;
• údaje o aktivitě a užívání průkazu/karty u obchodních partnerů GTS ALIVE (včetně provedených nákupů, údaje o užívání internetových stránek a sociálních sítích správce, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, akcích a v rámci průzkumů a anket správce a také údaje o užívání profilu ALIVE, údaje o užívání souvisejících Průkazů/Karet jedním Držitelem, včetně údajů o užívání Průkazů a Karet jiných správců, jako jsou například členské Průkazy/Karty, Karty ALIVE);
• ostatní Osobní údaje Držitele týkající se preferencí Držitele pro volbu relevantních informací zjištěné z aktivit Držitele anebo předané Držitelem.

5.2. Zapojení se do soutěží
Držitel, který má aktivní profil ALIVE a udělil souhlas pro příjem vybraných informací (a provádění přímého marketingu dle tohoto článku, odstavce 5.1 Zásad), má za odměnu za udělení souhlasu možnost účastnit se soutěží pořádaných GTS ALIVE.
Účast Držitele v soutěži je vždy dobrovolná.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem na odměňování odběratelů novinek formou spotřebitelských soutěží. Proti oprávněnému zájmu může Držitel kdykoliv podat námitky.

Účelem tohoto zpracování je zajištění organizace soutěže, řádné vyhodnocení, kontrola soutěžních registrací anebo vstupů, kontrola dodržování pravidel a předání výher.

Doba uchování osobních údajů pro tento účel je rovna době trvání dané soutěže a následujících 6 měsíců poté. Při podání námitek anebo odstoupení ze soutěže je zpracování okamžitě ukončeno. Pokud uplyne doba uchování nebo jsou podány námitky/je odstoupeno ze soutěže, bude uchován pouze omezený rozsah nejdůležitějších dokumentů pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru dle informací uvedených zde.

Kategorie dotčených osobních údajů: vstup do soutěže, soutěžní úkol, identifikační a kontaktní údaje, údaj o výhře a předání výhry, údaj o související komunikaci.

Oprávněné zájmy: pouze ochrana práv u vybraných dokumentů dle informací v sekci 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

5.3 Vouchery/PROMO KÓDY
Účel: Vygenerováním Voucheru/PROMO KÓDU na slevu či jinou výhodu u benefitního partnera GTS ALIVE Držitel uzavírá s GTS ALIVE smlouvu dle podmínek uveřejněných vždy u konkrétní nabídky. Žádost Držitele o získání voucheru je vždy dobrovolná, přičemž Držitel účastí souhlasí s podmínkami využití voucheru a souvisejícím zpracováním osobních údajů. Podmínky využití voucherů a podmínky pro získání „PROMO kódů“ jsou dostupné v sekci „Speciální nabídky“, a to na webových stránkách isic.cz nebo v mobilní aplikaci ALIVE APP.

Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:
• k vygenerování voucheru/PROMO KÓDU;
• k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření platnosti voucheru, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
• k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k využití voucheru, například sdělení o končící platnosti či podmínkách využití;
• k vedení evidence Držitelů voucherů, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování platnosti voucheru, splnění případných podmínek využití slevy/výhody, ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

Právní základ pro zpracování je plnění smlouvy.

Oprávněné zájmy: pouze ochrana práv u vybraných dokumentů dle informací v sekci 8.

Příjemci: kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: 3 roky po skončení platnosti voucheru/PROMO KÓDU

Kategorie dotčených osobních údajů: údaje o vygenerovaném voucheru/PROMO KÓDU včetně jeho předání a využití, identifikační a kontaktní údaje, údaj o související komunikaci.

5.4. Souhlas k zasílání vybraných novinek
Pokud nám udělíte separátní souhlas k zasílání vybraných novinek, činíme tak všemi způsoby na Vámi sdělené kontakty, včetně elektronických obchodních sdělení.

Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje Držitele, údaje o Průkazu Držitele a o aktivitě Držitele v profilu ALIVE, uplatněných požadavcích v rámci profilu, účasti na akcích a soutěžích a ostatní Osobní údaje Držitele týkající se Průkazů a Karet poskytnuté Držitelem či zjištěné GTS ALIVE od Držitele osobních údajů.

Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování. Pokud uplyne doba uchování, bude uchován pouze omezený rozsah nejdůležitějších dokumentů pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru dle informací uvedených zde.
Právním základem pro zpracování je dobrovolně udělený souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Souhlas může být kdykoliv odvolán, a to písemně na adrese GTS ALIVE nebo elektronicky v profilu ALIVE Držitele v Nastavení zpracování osobních údajů. Držitel může žádat ukončení příjmu elektronických obchodních sdělení, a to v každém jednotlivém e-mailu. V takovém případě budou jeho Osobní údaje dále zpracovávány ve smyslu tohoto článku vyjma zasílání elektronických obchodních sdělení.

6. Pojištění

6.1. Účel a ostatní informace:
GTS ALIVE Services s.r.o. (dále jen „GTS ALIVE Services“), sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, IČ: 28233662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134177 je výhradním pojišťovacím agentem UNIQA pojišťovna, a.s.
Pro účely jednání o uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění dochází ke zpracování osobních údajů.
Pro společnost GTS ALIVE Services zpracovává Osobní údaje na základě pověření GTS ALIVE jako zpracovatel.
Společnost GTS ALIVE Services je rovněž zpracovatelem pro UNIQA pojišťovna, a.s. v rámci vyřizování nároků z pojistných smluv a při správě osobních údajů pro UNIQA pojišťovna, a.s.
V tomto případě jsou účely následující: vyřízení pojistné smlouvy a další související zpracování dle zvláštních právních předpisů.

Více informací a podmínky k pojistným smlouvám včetně informace o zpracování jsou k nalezení zde.
Více informací o zpracování osobních údajů ze strany UNIQA pojišťovna, a.s. naleznete zde.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy a právních povinností.

Oprávněné zájmy: Vybrané důležité údaje anebo dokumenty (např. záznamy o udělených souhlasech) uchováváme pro případ kontroly orgánem dozoru, obrany proti nárokům či k uplatnění našich práv dle sekce 8.

Příjemci: UNIQA pojišťovna, a.s. – pouze pro pojišťovací služby;
kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.

Doba uchování: doba trvání dané smlouvy, resp. pojistky a poté po dobu 10 let z důvodu plnění zákonné povinnosti stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Kategorie dotčených osobních údajů: osobní údaje pojistníka a pojištěné osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefon, e-mail, číslo Průkazu (pouze v případě tarifu navázaného na Průkaz)

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: Zdrojem dat je společnost, u které došlo k zakoupení příslušného pojištění, může se jednat o GTS ALIVE Services anebo UNIQA pojišťovna, a.s.

7. Prohlížení a užívání Webu

7.1. Online reklama a cookies
Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost. Pokud to bude odsouhlaseno, využíváme také nástroje pro analýzu návštěv našeho Webu a zobrazování relevantní reklamy. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů při procházení webových stránek a také pro použití cookies naleznete v dokumentu Podmínky využití cookies a jiných obdobných nástrojů.

7.2 Nástroje sociálních sítí
Abychom mohli analyzovat zájmy osob, které sledují naše účty, cílit kampaně dle našich požadavků anebo využívat nástroje pro komunikaci s uživateli, využíváme k tomu nástroje sociálních sítí jako jsou „Custom audiences FB“, Facebook Pixel, Facebook Ads, promované posty na Facebooku a Instagramu. Tyto nástroje využíváme za účelem zajištění výkonnostních kampaní a analýzy chování návštěvníků. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů při procházení webových stránek a také pro použití cookies naleznete v dokumentu Podmínky využití cookies a jiných obdobných nástrojů.

7.3 Využití kontaktů zveřejněných na Webu
Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktů zveřejněných na Webu, zpracujeme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku/dotazu/jiné žádosti.
Právním základem pro zpracování je souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.
Doba uchování komunikace činí dobu vyřizování dotazu a následných 6 měsíců poté, pro případ navazujících otázek. Déle pouze v případě, pokud to bude nezbytné pro nastavený oprávněný zájem anebo pro plnění právní povinnosti.

8. Oprávněný zájem GTS ALIVE na ochraně svých práv

Účel: V případě, že GTS ALIVE zpracovává osobní údaje na základě souhlasu či z důvodu plnění smlouvy, uchovává v omezeném rozsahu nezbytnou dokumentaci včetně komunikace GTS ALIVE s Držitelem pro obranu proti nárokům Držitelů či třetích osob, pro ochranu svých práv a vymáhání pohledávek a pro případ kontrolních řízení ze strany orgánů dozoru.

Držitel je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky, a to písemně na adrese GTS ALIVE nebo na e-mail legal@isic.cz.

Právní základ pro zpracování: Právním základem je oprávněný zájem na ochraně práv správce.

Příjemci: soudy a jiné příslušné orgány, kategorie zpracovatelů dle odstavce 2.2.
Předání do třetích zemí mimo EU: NE

Doba uchování: Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu tří let od uplynutí daného účelu, tedy tři roky od odvolání souhlasu či ukončení doby nezbytné pro plnění smlouvy.

Kategorie dotčených osobních údajů: Rozsah údajů uchovávaných pro tento účel je omezený a vždy pouze nezbytný pro naplnění účelu. Zejména se jedná o kopii žádosti, komunikaci týkající se uplatnění práv a vyřízení důležitých požadavků držitele. Dále pak dokumenty, které orgán dozoru vyžaduje předložit při kontrole (například logy o uděleném elektronickém souhlase).

9. Plnění právních povinností

Účel: Pokud nám to ukládá právní předpis, uchováme osobní údaje či listiny tyto údaje obsahující po dobu stanovenou daným právním předpisem. Účelem je splnění požadavků dle účinné právní úpravy, např. v oblasti účetnictví, daní či regulace reklamy.

Právní základ pro zpracování: Plnění povinností stanovené právním předpisem.

Příjemci: orgány státní správy, kategorie zpracovatelů uvedených v odstavci 2.2.
Předání do třetích zemí mimo EU: NE

Doba uchování: Pouze doba stanovená konkrétním právním předpisem, například daňové doklady po dobu 10 let.

Kategorie dotčených osobních údajů: pouze ty dokumenty, které stanovuje daný právní předpis.

10. Práva, podávání žádostí

10.1. Způsob vyřizování Vašich žádostí
Vaše žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, žádost o přístup či jiný požadavek bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení (včetně elektronických prostředků) bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.
V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu Držiteli. V odůvodněných případech, pro ochranu práv Držitelů může být požadována kontrola/ověření identifikace žadatele.

10.2. Odvolání souhlasu
GTS ALIVE postupuje vždy tak, aby co nejdříve, nejdéle do 14 dní vyhověla jakékoliv žádosti Držitele týkající se uplatnění práv.
Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení a to v profilu ALIVE v Nastavení zpracování osobních údajů a také v každém jednotlivém obchodním sdělení.
Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit v profilu ALIVE v Nastavení zpracování osobních údajů.
Máte-li dotaz ke zpracování Osobních údajů, k zabezpečení, chcete-li uplatnit právo nebo podat stížnost, a to písemně na adrese GTS ALIVE nebo na e-mail legal@isic.cz. Pokud máte za to, že jakýkoliv postup není v pořádku, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.3. Právo na přístup, transparentní informace, postupy pro výkon práv
Držitel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie údajů, příjemci, doba zpracování, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, práva na námitku, na podání stížnosti orgánu dozoru, informace o zdroji údajů. Držitel má právo na kopii zpracovávaných údajů v elektronické formě, pokud není žádáno jiným způsobem.

GTS ALIVE přijme vhodná opatření, aby každému Držiteli poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli Osobních údajů a o průběhu tohoto Zpracování) a učinil veškerá sdělení o Zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané Držitelem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Držitele.
Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

10.4. Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům Zpracování máte také právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

10.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, na základě těchto důvodů:
a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte-li souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a žádný další právní důvod pro Zpracování neexistuje;
c) vznesete-li námitky proti Zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují-li žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování
d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke Zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
Jestliže správce Osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto Osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Osobní údaje, jejich kopie či replikace.
Výše uvedené se neuplatní, pokud je Zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje Zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

10.6. Právo na omezení Zpracování
Toto právo máte v následujících případech:
a) popíráte-li přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit;
b) Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely Zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud jste vznesli námitku proti Zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo Zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
V případě, že jste omezení Zpracování dosáhli, Vás správce předem upozorní na skutečnost, že omezení Zpracování bude zrušeno.

10.7.Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení Zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

10.8. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a) Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě podle a
b) Zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

10.9. Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro Zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti Zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

10.10. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
GTS ALIVE nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

10.11. Právo na podání stížnosti k orgánu dozoru
Stížnost můžete podat kdykoliv.

Orgánem dozoru pro zpracování Osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud máte jakékoliv otázky na nás, neváhejte nás kontaktovat na kontaktech výše.