226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Informace pro studenty vysokých škol vydávajících ISIC / ITIC

Informace pro držitele spojeného průkazu studenta vysoké školy a mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC nebo spojeného průkazu akademického pracovníka vysoké školy a mezinárodního identifikačního průkazu ITIC (dále jen „Spojené průkazy“) Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, jako držitel licenčních práv ISIC/ITIC pro Českou republiku (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny stávající držitele Spojených průkazů, že v souladu s ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu ochrany svých práv a právem chráněných zájmů vyplývajících z licenčních práv ISIC/ITIC, zpracovává osobní údaje držitelů Spojených průkazů, a to v rozsahu jméno a příjmení, název školy, údaje o průkazu (číslo průkazu, datum vydání průkazu nebo prodloužení platnosti průkazu a datum ukončení platnosti průkazu). Správce zpracovává uvedené osobní údaje držitelů Spojených průkazů výhradně pro verifikační účely (tj. ověřování statusu studenta nebo akademického pracovníka, který je podmínkou čerpání slev a výhod, a ověřování platnosti Spojených průkazů) a s tím spojenou evidenci a archivaci, to vše po dobu platnosti Spojených průkazů. Osobní údaje držitelů Spojených průkazů ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců Správce či externích smluvních zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je vždy zveřejněn na internetových stránkách Správce, a tyto osobní údaje budou pro výše uvedené verifikační účely dále též centrálně zpracovávány společností ISIC Global Office (IGO) se sídlem a obchodní adresou Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam, Nizozemí, která je servisní společností dánské neziskové organizace International Student Identity Card Association (ISIC Association) vydávající mezinárodní identifikační průkazy ISIC, ITIC a další a poskytující výhody a slevy studentům, mládeži a učitelům, a v rámci tohoto účelu dále předávány a zpřístupňovány třetím osobám v zemích s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů. Další informace o právech subjektu údajů (tj. o právech držitelů Spojených průkazů) ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Správce je oprávněn k osobním údajům získaným od subjektu údajů s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání při verifikaci, likvidaci. Subjekt údajů má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Správce o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované Správci. Správce je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Správci nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů se může se svými žádostmi a připomínkami rovněž obracet přímo na vysokou školu, která vydala Spojený průkaz. Nevyhoví-li Správce, vysoká škola nebo zpracovatel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo. Dotazy, poznámky, žádosti týkající se zpracování osobních údajů směřujte, prosím, na: Kontakt na společnost GTS ALIVE:GTS ALIVE s.r.o.Letenská 118/1118 00 Praha 1telefon: 226 222 333fax: 226 222 300slevy@isic.cz Kontakt na ISIC Global Office: Privacy Officer ISIC Global Office Keizersgracht 174-176 1016 DW Amsterdam The Netherlands telefon: + 31 (0) 20 421 2800 fax: +31 (0) 20 421 2810 info@isic-globaloffice.org

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]