I. Úvod
1.1. Účelem tohoto dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ je vysvětlení veškerých podmínek zpracování osobních údajů GTS ALIVE, podmínek Zpracování Osobních údajů Držitelů při užívání Průkazů a Karet a rovněž podmínky použití Webu a FB.

1.2. Tyto Zásady se týkají Držitelů a žadatelů o držení následujících Průkazů a Karet:

 • ISIC,
 • ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK
 • IYTC,
 • ITIC,
 • ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent,
 • ALIVE členské karty.

1.3. Tak jak se s vysokou pečlivostí a zájmem staráme o Průkazy a Karty a možnosti jejich využití, obdobně přistupujeme i k ochraně poskytnutých Osobních údajů o jejich Držitelích.

1.4. Shromažďujeme jen ty Osobní údaje, které skutečně potřebujeme ke stanoveným účelům. Vše činíme tak, abychom Držitelům mohli poskytnout a zaručit ten nejlepší servis nejen v České republice, ale i ve všech dalších zemích, kde lze Průkazy využívat.

1.5. Na následujících stránkách naleznete ucelené informace a podmínky týkající se ochrany Osobních údajů.

1.6. Veškeré výrazy v těchto Zásadách psané prvním velkým písmenem mají výhradně význam uvedený v definicích zde.

1.7. Tyto Zásady jsou platné od 1. 9. 2017.

II. Definice
GTS ALIVE Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560, která je provozovatelem Webu a zároveň správcem osobních údajů, pokud není v těchto Zásadách stanoveno jinak.

Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití průkazů a karet, které můžete nalézt zde.

Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

Zásady Zásadami se rozumí tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí Obchodní podmínky pro online objednávání, které můžete nalézt zde.

FB Facebooková stránka ISIC POINT

https://www.facebook.com/ISICPOINT

Web Webová stránka http://www.isic.cz/

Průkaz Průkazem se rozumí jakýkoliv průkaz ISIC, ISIC SCHOLAR/ŠKOLÁK, IYTC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE absolvent, které mohou být vydávány univerzitou nebo školou, GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem.

Karta Kartou se rozumí jakákoliv členská karta ALIVE, která je vydávána GTS ALIVE nebo jiným oprávněným distributorem.

Držitel Uživatel kteréhokoliv Průkazu nebo Karty; Držitel je zároveň subjektem osobních údajů.

Osobní údaj Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Pro vydání Průkazu či Karty je nezbytné zpracovávat Vaše Osobní údaje.

Citlivý osobní údaj Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. GTS ALIVE nikdy nevyžaduje citlivé osobní údaje. Tyto nejsou zpracovávány.

Zpracování Zpracováním Osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání Osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním Osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování Osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Účel Účelem zpracování rozumíme důvod, proč GTS ALIVE zpracovává Osobní údaje.

Rozsah Rozsahem rozumíme konkrétní Osobní údaje, které potřebujeme ke Zpracování, například jméno a příjmení.

III. Společné informace pro Držitele Průkazů zakoupených v agentské síti GTS ALIVE nebo vydaných prostřednictvím on-line aplikace
3.1. GTS ALIVE je mimo jiné držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC, ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC pro Českou republiku GTS ALIVE prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných účinných právních předpisů. Společnost GTS ALIVE rovněž přijímá veškeré závazky vyplývající z Nového nařízení o ochraně osobních údajů.

3.2. Správcem Osobních údajů u Průkazů a Karet vydávaných prostřednictvím agentské sítě GTS ALIVE nebo prostřednictvím on-line aplikace je společnost GTS ALIVE, která Průkazy vyrábí, vydává a zajišťuje související činnosti.

3.3. Prodejce zapojený do agentské sítě GTS ALIVE je zpracovatelem Osobních údajů.

IV. Společné informace pro Držitele Průkazů zapojených škol do projektu ISIC ŠKOLÁM
4.1. GTS ALIVE je držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC pro Českou republiku a licenčních práv pro výdej průkazů ALIVE.

4.2. GTS ALIVE prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných účinných právních předpisů. Společnost GTS ALIVE rovněž přijímá veškeré závazky vyplývající z Nového nařízení o ochraně osobních údajů.

4.3. Správcem Osobních údajů u projektu ISIC ŠKOLÁM je společnost GTS ALIVE, která v rámci tohoto projektu Průkazy pro školy, resp. jejich studenty vyrábí, vydává a zajišťuje související činnosti.

4.4. Škola zapojená do projektu ISIC ŠKOLÁM je zpracovatelem Osobních údajů, neboť pro GTS ALIVE zprostředkovává žádosti pro své studenty/žáky.

4.5. Více o projektu ISIC ŠKOLÁM se dozvíte zde.

V. Prohlášení o ochraně Osobních údajů pro Držitele Průkazů univerzit a vysokých škol, které vydávají kombinovaného průkazu studenta/učitele/zaměstnance/absolventa školy s průkazem ISIC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnanec a ALIVE Alumni
5.1. GTS ALIVE je držitelem licenčních práv a práv pro vydávání průkazů ISIC/ITIC pro Českou republiku a licenčních práv pro výdej průkazů ALIVE.

5.2. Univerzity a vysoké školy mají zákonnou povinnost vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vydávat průkaz studenta. Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy. Takovýto průkaz studenta školy může být vydán s licencí ISIC.

5.3. GTS ALIVE umožňuje škole vydávat spojený průkaz studenta/učitele/zaměstnance/absolventa školy a průkazu ISIC/ITIC/ALIVE.

5.4. V takovém případě je správcem osobních údajů konkrétní škola, resp. zařízení, které daný Průkaz vydalo, neboť právě konkrétní škola průkazy vyrábí, vydává a zajišťuje související činnosti. Výjimkou jsou následující školy Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze– pro více informací týkající se zpracování osobních údajů může subjekt kontaktovat přímo příslušné oddělení dané školy.

5.5. GTS ALIVE je zpracovatelem pro zajištění možnosti ověření Průkazu a využít slevy a výhody dle Pravidel užití Průkazů, které jsou zde, neboť škola GTS ALIVE pověřuje pouze činností týkající se zajištění slev a výhod Průkazů.

5.6. Přehled škol, kde GTS ALIVE vystupuje jako zpracovatel Osobních údajů, je uveden zde, v ostatních školách vystupuje GTS ALIVE jakožto správce Osobních údajů ve smyslu účinné právní úpravy.

5.7. GTS ALIVE i jakožto zpracovatel důsledně dodržuje účinné právní předpisy a tyto Zásady.

5.8. GTS ALIVE nepředává Vaše Osobní údaje žádným třetím osobám, ledaže k tomuto udělíte souhlas.

5.9. Pro informace o zpracování Osobních údajů za účelem spojeného průkazu školy a Průkazu se informujte u konkrétní školy, která Průkaz vydává. Informace, zda konkrétní škola vydává Průkaz a kontakty na školu je možno nalézt zde.

5.10. Užití Průkazu se řídí rovněž vnitřními předpisy školy, která Průkaz vydala.

VI. Společné informace o zpracování při poskytování pojištění
6.1. GTS ALIVE Services s.r.o. (dále jen „GTS ALIVE Services“), sídlem Letenská 118/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 28233662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134177 je výhradním pojišťovacím agentem UNIQA, přičemž tato společnost je pro případ sjednání pojištění správcem osobních údajů.

6.2. Pro účely jednání o uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění dochází ke zpracování osobních údajů.

6.3. Pro společnost GTS ALIVE Services zpracovává Osobní údaje na základě pověření GTS ALIVE jako zpracovatel. Společnost GTS ALIVE Services je zpracovatelem pro UNIQA pojišťovna, a.s. v rámci vyřizování nároků z pojistných smluv a při správě osobních údajů pro UNIQA pojišťovna, a.s.

6.4. V tomto případě jsou účely následující: vyřízení pojistné smlouvy a další související zpracování dle zvláštních právních předpisů.

6.5. Více informací a podmínky k pojistným smlouvám včetně informace o zpracování jsou k nalezení zde.

VII. Účely zpracování Osobních údajů
Účelem se rozumí důvod, proč je zpracování Osobních údajů Držitelů v jednotlivých případech prováděno, resp. proč je nezbytné. Pokud není stanoveno jinak nebo GTS ALIVE není ke zpracování zmocněna právním předpisem, GTS ALIVE zpracovává Osobní údaje Držitelů pro následující účely:

7.1. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
Vyplněním příslušné žádosti Držitel žádá o vydání Průkazu/Karty. Průkaz/Kartu je možno vydat pouze, pokud Držitel sdělí správci nezbytné Osobní údaje, toto zpracování je nezbytné pro vydání Průkazu/Karty. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Průkazu/Karty a umožnění užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

 • k vyrobení těla Průkazu/ Karty;
 • k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta, platnosti Průkazu/Karty, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;
 • k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Průkazu/Karty, například sdělení o končící platnosti;
 • k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Průkazů/Karet dle Pravidel a příslušné žádosti;
 • vedení evidence Držitelů Průkazů/Karet, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování statutu žáka/studenta, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

7.2. Personalizovaná obchodní sdělení = marketing, přímý marketing
Pokud Držitel udělil dobrovolný a výslovný souhlas, bude GTS ALIVE Držitele informovat a budeme mu zasílat personalizovaná obchodní sdělení o možnostech, které Průkaz a obchodní partneři GTS ALIVE nabízí, o slevách, akcích a soutěžích GTS ALIVE a obchodních partnerů GTS ALIVE. Za tímto účelem budou Osobní údaje Držitele užívány tak, aby bylo možné následující:

 • zasílání personalizovaných obchodních sdělení GTS ALIVE a obchodních partnerů GTS ALIVE, které jsou pro Držitele zajímavá na základě průběžného vyhodnocování a aktualizace Osobních údajů včetně informací o užívání Průkazu/Karty Držitele u obchodních partnerů správce a preferencích Držitele zjištěných při užívání Webu a FB, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
 • zasílání běžných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
 • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu.

7.3. Osobní účet „MŮJ ISIC“
Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas, založíme Vám a povedeme pro Vás Váš osobní účet „MŮJ ISIC“. Za tímto účelem budou Vaše Osobní údaje užívány následovně:

 • exkluzivní nabídky a soutěže pro Držitele,
 • personalizované nabídky na akce, slevy, výhody a soutěže vytvářené „na tělo“ pro registrované Držitele dle vyhodnocení užívání Karet/Průkazů, činnosti Držitelů v rámci „MŮJ ISIC“, FB, Webu a na základě vytvořených profilů Držitelů;
 • registrovaným Držitelům v „MŮJ ISIC“ je umožněno využít speciálních nabídek a soutěží,
 • speciální nabídky, informace o probíhajících soutěžích a obchodní sdělení jsou zasílány na e-mailovou adresu registrovaného Držitele, rovněž mohou být zveřejněny prostřednictvím Webu;
 • aktualizace, oprava, změna Osobních údajů Držitelů prostřednictvím „MŮJ ISIC“;
 • GTS ALIVE je oprávněn nad rámec výhod výše uvedených poskytnout registrovaným Držitelům i jiné výhody za podmínky, že pravidla takové výhody budou před jejím zahájením zveřejněna na Webu nebo registrovaným Držitelům sdělena prostřednictvím informačního e-mailu.

7.4. Ověřování/kontrola identifikace při online zakoupení Průkazu

 • Pokud nám udělíte dobrovolný a výslovný souhlas, provedeme ověření a kontrolu Vaší identifikace při zakoupení Průkazu online formou ověření ze skenu Vašeho občanského průkazu/cestovního pasu. Kopii (sken) pořizuje výhradně Držitel. Sken občanského průkazu (případně jiného předaného identifikačního dokladu) je užit výhradně za účelem ověření identity Držitele. Ověření identity zahrnuje kontrolu fotografie Průkazu s fotografií na občanském průkazu/cestovním pase, ověření údajů Průkazu s údaji na občanském průkazu/cestovním pase. Po tomto ověření GTS ALIVE kopii (sken) občanského průkazu/cestovního pasu neprodleně zabezpečeně zlikviduje.
VIII. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů
Rozsah osobních údajů je vždy nastaven tak, aby se jednalo o nezbytný rozsah ke splnění daného účelu. Dle jednotlivých účelů se jedná o následující rozsah:

8.1. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
Zpracováváme pouze takové Osobní údaje, které nám Držitel sdělí, předá či vyplní v příslušné žádosti. Pro účely výroby a fungování Průkazu/Karty GTS ALIVE zpracovává fotografii, jméno a příjmení Držitele, datum vydání a další Osobní údaje Držitele dle druhu Průkazu/Karty.
Rozsah osobních údajů na těle Průkazů a Karet je následující:

 • Průkazy ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC obsahují: jméno, příjmení, datum narození, fotografii, platnost, číslo licence, název školy;
 • Průkaz IYTC obsahuje: jméno, příjmení, fotografii, platnost, licenční číslo;
 • ALIVE student a ALIVE zaměstnanec obsahují: jméno, příjmení, datum narození, fotografii, platnost, číslo licence, název školy;
 • ALIVE Alumni obsahuje: jméno, příjmení, název školy, platnost, licenční číslo;
 • Karta ALIVE (sportovní asociace) obsahuje: jméno, příjmení, datum narození, platnost, licenční číslo, název instituce;

Průkaz nebo Karta mohou dále obsahovat další Osobní údaje Držitele, které byly Držitelem předány GTS ALIVE, které obsahuje fotografii Držitele, jméno, příjmení, datum vydání a popřípadě další Osobní údaje Držitele.
Dále pro účely užití a funkčnosti vedeme databázi Držitelů, ve které k ověření Průkazu/Karty, možnosti slev a výhod a dalšího užití evidujeme zejména číslo Průkazu/Karty, datum vydání, zneplatnění, údaje o prodloužení Průkazů/Karet, informace o čipu, pokud existuje.

8.2. Personalizovaná obchodní sdělení = marketing, přímý marketing
Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje Držitele, u kterých Držitel udělil souhlas k užití k tomuto účelu.
Rozsah Osobních údajů užívaný pro shora uvedený účel je:

 • jméno, příjmení a tituly, adresní údaje (trvalá adresa, korespondenční adresa, stát a další údaje včetně e-mailové adresy), telefonní číslo a datum narození;
 • veškeré osobní údaje uvedené Držitelem do formuláře či jinak sdělené Držitelem při poskytnutí souhlasu;
 • údaje o užívání průkazu/karty u obchodních partnerů GTS ALIVE včetně provedených nákupů, údaje o užívání internetových stránek a sociálních sítích správce, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, akcích a v rámci průzkumů a anket správce a také údaje o užívání osobního účtu „MŮJ ISIC“;
 • ostatní Osobní údaje Držitele týkající se Průkazů a Karet poskytnuté Držitelem či zjištěné GTS ALIVE od Držitele osobních údajů.

8.3. Osobní účet „MŮJ ISIC“
Za tímto účelem budou užívány pouze Osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, číslo Průkazu/Karty, přezdívka, případně pohlaví a obor studia a ostatní Osobní údaje Držitele týkající se Průkazů a Karet poskytnuté Držitelem či zjištěné GTS ALIVE od Držitele osobních údajů.

IX. Příjemci Osobních údajů
9.1. Zpracovatelé GTS ALIVE
ISIC Association – nezisková členská organizace, která řídí a spravuje mezinárodní identifikační Průkazy;
ISIC Global Office – servisní organizace ISIC Association zajišťující mezinárodní fungování Průkazů a spravuje mezinárodní databázi Průkazů;
Orchitech Solutions, s.r.o. – IT společnost zajišťující správu informačního systému;
DFC Systém a.s. – společnost provozující slevové karty na pohonné hmoty;
UNIQA pojišťovna, a.s. – pouze pro pojišťovací služby;
Přehled všech obchodních partnerů GTS ALIVE, u kterých může Držitel uplatnit slevu/výhodu a provést nákup naleznete zde.
Přehled partnerů GTS ALIVE zapojených do agentské sítě naleznete zde..
Přehled všech škol zapojených do projektu ISIC Školám zde zde.

9.2. Příjemci GTS ALIVE
ISIC Association – Nezisková členská organizace, která řídí a spravuje mezinárodní identifikační Průkazy;
ISIC Global Office – servisní organizace ISIC Association zajišťující mezinárodní fungování Průkazů a spravující mezinárodní databázi Průkazů;

X. Doba zpracování
Doba zpracování je vždy nastavena tak, aby se jednalo o dobu nezbytnou ke splnění daného účelu. Dle jednotlivých účelů se jedná o následující dobu zpracování:

10.1. Realizace objednávky = vydání a užití Průkazu/Karty
Pro tento účel budou Osobní údaje Držitele zpracovány po dobu platnosti Průkazu/Karty, resp. po dobu která se váže k příslušnému účelu zpracování stanoveného v žádosti o vystavení Průkazu, tj. po dobu, kdy je držitel Průkazu oprávněn čerpat služby a výhody v souvislosti s Průkazem/Kartou.

A. V případě, že se jedná o Průkaz/Kartu vydanou oprávněným partnerem v agentské síti, pověřeným GTS ALIVE, činí doba zpracování Osobních údajů Držitele dobu platnosti a šest měsíců poté. Doba platnosti Průkazu/Karty je započata dnem vydání a končí měsícem prosinec roku následujícího po roce vydání – v závislosti na zvoleném školním roce, nejdéle však 16 měsíců. (více viz článek 5.7. Obchodních podmínek.) Po ukončení platnosti jsou Osobní údaje uchovány po dobu 6 měsíců z následujících důvodů:

 • z důvodu ověření nezneužití Průkazu/Karty a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS ALIVE;
 • z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu/Karty, informace o možnostech pořízení nového Průkazu/Karty a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu/Karty;
 • z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu/Karty a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu/Karty.

B. V případě, že se jedná o Průkaz vydaný na základě online objednávky na Webu GTS ALIVE, činí doba zpracování Osobních údajů Držitele dobu platnosti a šest měsíců poté. Doba platnosti Průkazu/Karty je započata dnem vydání a končí měsícem prosinec roku následujícího po roce vydání – v závislosti na zvoleném školním roce, nejdéle však 16 měsíců. (více viz článek 5.7. Obchodních podmínek). Po ukončení platnosti jsou Osobní údaje uchovány po dobu 6 měsíců z následujících důvodů:

 • z důvodu ověření nezneužití Průkazu/Karty a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS ALIVE;
 • z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu/Karty, informace o možnostech pořízení nového Průkazu/Karty a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu/Karty;
 • z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu/Karty a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu/Karty.

C. V případě, že se jedná o Průkaz/Kartu vydaný školou v rámci projektu „ISIC školám“ činí doba zpracování Osobních údajů Držitele devět let, což je doba trvání studia, resp. doba zneplatnění Průkazu/Karty dle Pravidel po kterou je možno:

 • v případně zneplatnění pro zachování možnosti Průkaz/Kartu obnovit dle Pravidel;
 • z důvodu ověření nezneužití Průkazu/Karty a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS ALIVE;
 • z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu/Karty, informace o možnostech pořízení nového Průkazu/Karty a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu/Karty;
 • z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu/Karty a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu/Karty.

D. V případě, že se jedná o Průkaz/Kartu vydaný školou v rámci projektu pro vysoké a ostatní školy, kdy je GTS ALIVE pouze zpracovatelem Osobních údajů Držitele pro danou konkrétní školu, činí doba zpracování devět let, což je doba trvání studia, resp. doba zneplatnění Průkazu/Karty dle Pravidel po kterou je možno:

 • v případně zneplatnění pro zachování možnosti Průkaz/Kartu obnovit dle Pravidel;
 • z důvodu ověření nezneužití Průkazu/Karty a ověřování expirace Průkazu/Karty v síti obchodních partnerů GTS ALIVE;
 • z důvodu zaslání kontrolních informačních zpráv Držiteli o ukončení platnosti Průkazu/Karty, informace o možnostech pořízení nového Průkazu/Karty a informace o nemožnosti dalšího užití Průkazu/Karty;
 • z důvodu kontroly využitelnosti licenčního čísla Průkazu/Karty a evidence Držitele pro případ vydání nového Průkazu/Karty.

E. V případě, že se jedná o Kartu ALIVE, kdy je GTS ALIVE pouze zpracovatelem, neboť Kartu vydala konkrétní organizace, činí doba zpracování osobních údajů obvykle dobu platnosti Karty, která je natištěna na konkrétní Kartě, resp. dobu o kterou byla platnost prodloužena. Pro konkrétní informace o zpracování a také době se informuje Držitel u organizace, které je členem a která Kartu vydala.
Doba platnosti jednotlivých Průkazů a Karet je rovněž upravena podrobně v Pravidlech. Doba platnosti a doba zpracování se může lišit ze shora uvedených důvodů, například z důvodu možnosti obnovení Průkazu/Karty.
V případě, že Držitel nebude chtít nadále využívat Průkaz/Kartu, zavazuje se oznámit toto GTS ALIVE dle Pravidel. V takovém případě budeme zpracovávat Osobní údaje Držitele pouze v nezbytném rozsahu za účelem plnění právních povinností GTS ALIVE a k ochraně oprávněných zájmů GTS ALIVE, jak stanovují zvláštní právní předpisy (například z důvodu kontroly jednotlivých orgánů dozoru).

10.2. Personalizovaná obchodní sdělení = marketing, přímý marketing
Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování.
Držitel může žádat ukončení zasílání obchodních sdělení a to zde. V takovém případě budou jeho Osobní údaje dále zpracovávány ve smyslu článku 6.2. těchto Zásad vyjma zasílání obchodních sdělení.
Souhlas ke zpracování Osobních údajů pro účel dle článku 6.2. těchto Zásad může být kdykoliv odvolán a to písemně na adrese GTS ALIVE nebo zde.

10.3. Osobní účet „MŮJ ISIC“
Osobní účet „MŮJ ISIC“ není možno vést bez přístupu k Osobním údajům Držitele dle těchto Zásad.
Za tímto účelem budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do zrušení registrace u „MŮJ ISIC“. Osobní údaje nebudou zpracovány déle, než pomine účel zpracování.
V případě, že je členství v „MŮJ ISIC“ pouze pozastaveno, GTS ALIVE má Osobní údaje uloženy pro případ obnovy členství.
Registrace může být kdykoliv zrušena zde.

XI. Poučení o možnosti žádat o ukončení zasílání obchodních sděleních, uplatnění námitek, stížností a žádostí o ukončení zpracování
Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení a to zde a také v každém jednotlivém obchodním sdělení.
Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit zde.
Máte-li dotaz ke zpracování Osobních údajů, k zabezpečení, chcete uplatnit právo nebo podat stížnost, učiňte tak prosím zde.
XII. Poučení o právech subjektu Osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, platné do 24. 5. 2018
Je-li správcem vyžadován k určitému Zpracování Osobních údajů (nad rámec zákonných výjimek) souhlas, není udělení takového souhlasu podmínkou vydání Průkazu/Karty, tj. takový souhlas je vždy dobrovolný a Držitel má právo jej neudělit.

Každý Držitel bere na vědomí, že má v souvislosti se Zpracováním jeho Osobních údajů správcem práva uvedená v ustanoveních §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, tj. je si vědom skutečnosti, že poskytnutí údajů správci a jejich Zpracování je pro účely vydání Průkazu, evidence držitelů Průkazu, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování statutu studenta/ pedag. pracovníka, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod) nezbytné.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací správce (tj. např. informace o akcích, partnerech, nových produktech správce) a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoli písemně na adrese správce odvolán. Držitel má navíc možnost jednoduchým způsobem, a zdarma odmítnout zasílání takových nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením, a to nejpozději při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Subjekt údajů má dále právo požádat správce či zpracovatele o informaci o Zpracování jeho Osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k údajům, dále má právo na opravu nepřesných údajů, na jejich doplnění, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd..

V případě pochybností o dodržování práv správcem se může Držitel obrátit na správce zde nebo na dozorový orgán.

XIII. Poučení o právech subjektu Osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 25. 5. 2018
13.1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
Váš správce přijme vhodná opatření, aby každému Držiteli poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli Osobních údajů a o průběhu tohoto Zpracování) a učinil veškerá sdělení o Zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně

Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané Držitelem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Držitele.

Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

13.2. Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům Zpracování máte také právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

13.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro Zpracování;
c) vznesete námitky proti Zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování
d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke Zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
Jestliže správce Osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto Osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je Zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje Zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

13.4. Právo na omezení Zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil Zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit;
b) Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely Zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud jste vznesli námitku proti Zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo Zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste omezení Zpracování dosáhli, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení Zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení Zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

13.5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě podle a
b) Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

13.6. Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro Zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti Zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
Jsou-li Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

13.7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

GTS ALIVE nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

XIV. Kontaktní údaje, orgán dozoru
Dotazy, poznámky, žádosti týkající se Zpracování Osobních údajů směřujte, prosím, na:

GTS ALIVE s.r.o.
Letenská 118/1
118 00 Praha 1
telefon: 226 222 335
fax: 226 222 300
legal(at)isic.cz

Kontakt na mezinárodní společnost IGO: Privacy Officer
IGO (ISIC Global Office)
Keizersgracht 174-176
1016 DW Amsterdam
The Netherlands
telefon: + 31 (0) 20 421 2800
fax: +31 (0) 20 421 2810

Žádosti týkající se Zpracování Osobních údajů pro pojištění směřujte, prosím, na:

GTS ALIVE Services s.r.o.
Letenská 118/1
118 00 Praha 1
telefon: 226 222 336
fax: 226 222 300
legal(at)gtsalive.com

Vaše žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, žádost o ukončení zasílání obchodních sdělení či jiný požadavek bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dní.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu Držiteli. V odůvodněných případech, pro ochranu práv Držitelů může být požadována kontrola/ověření identifikace žadatele.

Pověřencem pro zpracování Osobních údajů GTS ALIVE je Mgr. Karel Beck, e-mail: karel.beck(at)gtsalive.com, tel.: +420 226 222 325.

Orgánem dozoru pro zpracování Osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

XV. Podmínky užití Webu
15.1. Úvodní ustanovení
Tento Web provozuje GTS ALIVE.

Kontaktní údaje jsou zde.

Uživatelé Webu berou na vědomí, že:

 • tento Web je určen výhradně k soukromému a nekomerčnímu použití,
 • obsah uvedený na Webu je poskytován uživatelům bezúplatně,
 • GTS ALIVE není povinen k žádným aktualizacím, údržbě a technické podpoře Webu,
 • GTS ALIVE je vykonavatelem veškerých majetkových práv k Webu, včetně veškerých souvisejících práv duševního vlastnictví,
 • GTS ALIVE nenese odpovědnost za škodu, která může být uživatelům způsobena užitím Webu, za příspěvky vložené na Web ani za škodu způsobenou z důvodu nefunkčnosti či neaktuálnosti Webu,
 • že Web nesmí být uživateli použit jiným způsobem, než je stanoveno těmito Zásadami.

15.2. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které Web umístí do počítače uživatele nebo jiného zařízení s přístupem k internetu. Tyto soubory umožní GTS ALIVE odlišit konkrétního uživatele (Držitele) od jiných uživatelů Webu, poskytovat uživatelům vyšší komfort při prohlížení těchto stránek a vylepšovat je.

Na tomto Webu používá GTS ALIVE cookies z následujících důvodů:
(a) Nasměrování uživatele na relevantní části Webu.
(b) Zajištění, aby se Web zobrazoval v různých prohlížečích a zařízeních stejně.
(c) Zapamatování přihlašovacích údajů uživatele, pokud je uživatel registrován.
(d) Zobrazování relevantní reklamy, marketing.
(e) Zajištění fungování složitých částí Webu a některých funkcí Webu.
(f) Shromažďování anonymní souhrnné statistické údaje o návštěvnosti Webu, které pomáhají GTS ALIVE zlepšit fungování a služby.

Použití nastavení prohlížeče ke kontrole a mazání cookies
Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a uživatel se mohl rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.

Uživatel může v nastavení prohlížeče cookies zakázat. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všechny funkce svého internetového prohlížeče a Webu. Při zakázání cookies nebude uživateli zobrazována relevantní reklama.

Uživatel může již uložené cookies průběžně mazat ze svého počítače.

Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome nalezne uživatel rovněž pod těmito odkazy:

https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Uživatel, který se chce o užívání cookies dozvědět více, jaké druhy má nastaveny, co cookies znamenají a jak je možné je více spravovat, může navštívit stránky SPIRu http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

XVI. Podmínky užití osobního účtu „MŮJ ISIC“
16.1. Tento článek upravuje podmínky osobního účtu „MŮJ ISIC“ provozovaného GTS ALIVE, která je provozovatelem Webu.

Vznik členství

16.2. Členství v „MŮJ ISIC“ je bezplatné.

16.3. Členem „MŮJ ISIC“ se může stát pouze Držitel, který si v souladu s těmito podmínkami vytvoří osobní účet v programu na Webu GTS ALIVE.

16.4. Vytvořit osobní účet lze prostřednictvím Webu v sekci Můj ISIC. Za tímto účelem musí Držitel pravdivě uvést následující informace:

 • jméno,
 • příjmení,
 • číslo Průkazu,
 • přezdívka,
 • obor studia,
 • e-mail,
 • telefon,
 • rok narození,
 • pohlaví,
 • a zároveň udělit souhlas s těmito Zásadami, resp. s tímto článkem 15 Zásad.

16.5. Členství vzniká odesláním přihlášky s řádně, úplně a pravdivě vyplněnými údaji. O vzniku členství bude Držitel informován GTS ALIVE prostřednictvím e-mailu.

16.6. Držitel je oprávněn si v „MŮJ ISIC“ vytvořit pouze jeden osobní účet. GTS ALIVE si vyhrazuje právo odmítnout vytvoření účtu Držitele v případě, že při předchozí registraci porušil ustanovení těchto podmínek či jinak zneužíval členství k neoprávněnému prospěchu na úkor GTS ALIVE či dalších Držitelů.
Ukončení členství

16.7. Členství v „MŮJ ISIC“ může být kdykoli ukončeno ze strany registrovaného Držitele na vlastní žádost Člena a to i bez udání důvodů, a to prostřednictvím Webu v sekci Můj ISIC po přihlášení do „MŮJ ISIC“ či písemně zde.

16.8. GTS ALIVE si vyhrazuje právo jednostranně zrušit či pozastavit členství v případě, že:

16.9. dojde k odvolání souhlasu se Zpracováním,

16.10. úmrtí registrovaného Držitele,

16.11. snahy o / či vytvoření duplicitního osobního účtu „MŮJ ISIC“ ,

16.12. z důvodu podstatného porušení těchto podmínek ze strany Držitele, či z důvodu podvodu či pokusu o podvod na GTS ALIVE nebo jiném Držiteli.

16.13. Přehled výhod plynoucích z členství v programu „MŮJ ISIC“:

 • exkluzivní nabídky a soutěže pro Držitele,
 • personalizované nabídky na akce, slevy, výhody a soutěže vytvářené „na tělo“ pro registrované Držitele dle vyhodnocení užívání Karet/Průkazů, činnosti Držitelů v rámci „MŮJ ISIC“, FB, Webu a na základě vytvořených profilů Držitelů;
 • registrovaným Držitelům v „MŮJ ISIC“ je umožněno využít speciálních nabídek a soutěží,
 • speciální nabídky, informace o probíhajících soutěžích a obchodní sdělení jsou zasílány na e-mailovou adresu registrovaného Držitele, rovněž mohou být zveřejněny prostřednictvím Webu;
 • GTS ALIVE je oprávněn nad rámec výhod výše uvedených poskytnout registrovaným Držitelům i jiné výhody za podmínky, že pravidla takové výhody budou před jejím zahájením zveřejněna na Webu nebo registrovaným Držitelům sdělena prostřednictvím informačního e-mailu.

Obecná pravidla užívání osobního účtu „MŮJ ISIC“
16.14. GTS ALIVE a Členové spolu komunikují zejména následujícími prostředky, které jsou si rovnocenné: telefonní hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, prostřednictvím Webu.

16.15. GTS ALIVE si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit činnost programu „MŮJ ISIC“ či jeho činnost ukončit, a to i bez předchozího upozornění. GTS ALIVE se však zavazuje o tomto pozastavení či ukončení činnosti programu „MŮJ ISIC“ informovat registrované Držitele prostřednictvím Webu.

16.16. GTS ALIVE si vyhrazuje právo na pravidel užívání osobního účtu. V podmínkách bude vždy označeno datum účinnosti změny. Podmínky jsou standardně uloženy na Webu.