Pravidla použití průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR (dále jen „Pravidla“).

Tato pravidla popisují způsob využívání průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR na území České republiky. Využívání slev za hranicemi ČR se řídí místními pravidly dané země a/nebo pravidly konkrétních poskytovatelů.

Každý držitel průkazů ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR je při využívání slev povinen postupovat v souladu s Pravidly, která jsou popsána níže v několika kategoriích. Doporučujeme všem držitelům, aby se těmito pravidly řídili a seznámili se s těmito pravidly ještě před prvním použitím svého průkazu.

1. Obecná pravidla použití průkazů
1.1 Platnost průkazů ISIC/SCHOLAR
Platnost, základní specifikace

Průkaz ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Průkaz ISIC v provedení s podpisovým polem na zadní straně je platný pouze s podpisem držitele v podpisovém poli. U průkazu ISIC v provedení bez podpisového pole není podpis držitele vyžadován.

Průkaz ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku. Je limitován pouze formou studia na školách akreditovaných u MŠMT ČR.

V případě spojeného školního průkazu s licencí ISIC (univerzitní či středoškolský typ průkazu ISIC), jež mají studenti možnost získat přímo na své škole, je možné platnost průkazu každoročně prodloužit zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ průkazu má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Jedná-li se o průkaz ISIC zakoupený v běžné prodejní síti, platnost průkazu prodlužovat nelze. Tento typ průkazu ISIC zároveň nelze používat jako školní čipovou kartu ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat. Tento typ průkazu není vybaven bezkontaktním čipem kompatibilním se systémy škol.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních průkazů s licencí ISIC

Někteří ze studentů žijí v domnění, že když mají platný průkaz studenta s licencí ISIC (kombinovaný průkaz studenta a karty ISIC v jednom), mají jej zároveň platný i jako kartu ISIC. Ale to je omyl! Prodloužení platnosti průkazu studenta není současným prodloužením licence ISIC, a přestože průkaz na některých školách nadále funguje v rámci interních systémů, jako karta ISIC je NEPLATNÝ! Platnost licence ISIC se prodlužuje každoročně formou revalidační známky, kterou je možno pořídit přímo na dané univerzitě. Známky jsou v prodeji na stejném výdejním místě jako karta samotná (většinou na výdejních centrech, studijních odděleních atd.). Nejzajímavější na celé revalidaci je cena známky, která je podstatně nižší než běžná karta ISIC.
UPOZORNĚNÍ: držitelé kombinovaného školního průkazu s licencí ISIC často doplácí na to, že svou kartu nemají řádně revalidovanou, takovýto průkaz je po skončení původní (na průkazu vytištěné) platnosti NEPLATNÝ!

1.2 Platnost průkazů IYTC
Průkaz IYTC může být vydán žadateli, který v den žádosti nedovršil 26 rok svého věku. Platnost vydaného průkazu je vždy 12 měsíců od měsíce vydání.

Průkaz IYTC v provedení s podpisovým polem na zadní straně je platný pouze s podpisem držitele v podpisovém poli. U průkazu IYTC v provedení bez podpisového pole není podpis držitele vyžadován.

Platnost karty IYTC nelze prodloužit, kartu je třeba pořídit si každý rok novou.

1.3 Platnost průkazů ITIC
Platnost, základní specifikace

Průkaz ITIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Průkaz ITIC v provedení s podpisovým polem na zadní straně je platný pouze s podpisem držitele v podpisovém poli. U průkazu ITIC v provedení bez podpisového pole není podpis držitele vyžadován.

Průkaz ITIC může být vydán pedagogům (MŠ, ZUŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pomaturitní studium atd.), resp. akademickým (VŠ) pracovníkům, kteří učí v rozsahu minimálně polovičního úvazku a mají smlouvu uzavřenou na dobu minimálně jednoho školního roku, přičemž škola, na které vyučují, a obor, který vyučují, mají platnou akreditaci MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

V případě spojeného školního průkazu s licencí ITIC (univerzitní či středoškolský typ průkazu ITIC), jež mají pedagogové možnost získat přímo na své škole, je možné platnost průkazu každoročně prodloužit zakoupením cenově zvýhodněné revalidační známky. Tento typ průkazu má na své zadní straně umístěno pole pro nalepení této známky v podobě holografické samolepky.

Jedná-li se o průkaz ITIC zakoupený v běžné prodejní síti, platnost průkazu prodlužovat nelze. Tento typ průkazu ISIC zároveň nelze používat jako školní čipovou kartu ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat. Tento typ průkazu není vybaven bezkontaktním čipem kompatibilním se systémy škol.

Revalidace (prodloužení platnosti) u školních průkazů s licencí ITIC

Prodloužení platnosti průkazu ITIC je možné provést každoročně formou zakoupení revalidační známky, kterou je možno pořídit přímo na škole či univerzitě. Známky jsou v prodeji na stejném výdejním místě jako karta samotná (většinou na výdejních centrech, studijních odděleních atd.). Revalidace vysokoškolských průkazů ITIC probíhá stejným, výše popsaným způsobem, jako u průkazu ISIC.

Jedná-li se o průkaz ITIC zakoupený na běžných prodejních místech, platnost karty prodloužit nelze. Tento typ průkazu ITIC zároveň nelze používat jako školní čipovou kartu ani jej za tímto účelem jakkoli dodatečně aktivovat. Tento typ průkazu není vybaven bezkontaktním čipem kompatibilním se systémy škol.

Pravidla použití průkazů ALIVE naleznete zde.

1.4 Platnost a možnost použití průkazu ve vazbě na aktuální status jeho držitele

Průkaz ISIC/ITIC smí být použit k prokazování statusu držitele a využívání s tím souvisejících výhod pouze po dobu trvání platnosti statusu držitele, na jehož základě mu byl daný průkaz vydán. Pozbude-li držitel průkazu svého statusu (studenta, učitele) v době platnosti průkazu, není tento oprávněn dále využívat za účelem využívání slev a výhod poskytovaných smluvními partnery GTS ALIVE, a to až do případného opětovného nabytí totožného statusu u stejné vzdělávací instituce, která byla deklarována při pořizování průkazu. To platí zejména pro případy přerušení, či ukončení studia (v případě studentů), či přerušení, či ukončení pracovního poměru (u pedagogických, resp. akademických pracovníků). V případě opětovného nabytí statusu studenta, či učitele, avšak nástupem do studia, či pracovního poměru u vzdělávací instituce odlišné od instituce deklarované při pořizování průkazu a vytištěné na přední straně průkazu, je držitel, pokud má zájem o využívání výhod plynoucích z držení průkazu ISIC/ITIC, povinen zakoupit průkaz nový, který bude deklarovat jeho aktuální status a příslušnost k aktuální vzdělávací instituci.

2. Pravidla použití průkazů - slevy

Nárokování a využití slev s platnými průkazy ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR podléhá nejen řádným pravidlům, s jejichž zněním je potřeba se seznámit, ale zároveň je dobré znát i řadu pojmů, které se pojí s využitím slev.

2.1 Slevy a výhody
 1. Slevou se rozumí cenové zvýhodnění zboží či služby poskytované obchodníkem držitelům PLATNÝCH průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR.
 2. Výhodou se rozumí jiná forma využití průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR než sleva.
 3. Možnost využití slevy či výhody může být omezena pouze na vybrané typy průkazů či jejich kombinaci např. Sleva pouze pro držitele průkazu ISIC.
 4. Slevy a výhody poskytují obchodníci na obchodních místech uvedených v databázi slev na www.isic.cz. Slevy mohou být poskytovány jak na fyzických prodejních místech, on-line (prostřednictvím internetu), či jinou formou. Fyzická obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou.
 5. Sleva je poskytována z obvyklých (prodejních) cen zboží či služeb, pokud není v databázi slev uvedeno jinak.
 6. Pokud není v databázi slev uvedeno jinak, slevu pro držitele karet ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR nelze kombinovat (současně využít) s jinými slevami či speciálními nabídkami poskytovanými obchodníkem.

Druhy slev

Existuje několik druhů slev, se kterými je možno se u obchodníků setkat.

 1. 10%, 20%, 50% atd. – procentuální sleva – snížení ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech
 2. 2za1, 3za2 atp. – speciální nabídka. Nakoupí dva, platí jeden, resp. nakoupí tři, platí dva. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být držitelem platného průkazu ISIC, IYTC nebo ITIC. Při platbě pak není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně kterýkoli z produktů určený obchodníkem).
 3. 1+1, 2+1 atp. – speciální nabídka. K placeným produktům další produkt zdarma (zpravidla ten nejlevnější).
 4. speciální cena – snížená cena pro držitele karet ISIC, IYTC, ITIC
 5. speciální nabídka – nabídka, v jejímž rámci držitel karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu, či jinou výhodu oproti nákupu bez průkazu.

Přesná specifikace všech slev je uvedena v databázi slev na www.isic.cz nebo bude na požádání sdělena konkrétním poskytovatelem.

2.2 Databáze slev
 1. Databáze slev je unikátní seznam/přehled všech slev, které můžete s platným průkazem ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR získat v České republice.
 2. Databáze slev je uvedena na www.isic.cz na homepage a také v sekci SLEVY.
 3. V databázi slev je možno nalézt všechny slevy pro držitele průkaz ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR.
 4. Databáze slev je pravidelně aktualizována a je JEDINÝM objektivním a aktuálním přehledem slev v ČR!
 5. Mezinárodní databáze slev je umístěna na www.isic.org.
2.3 Podmínky získání slevy
 1. Sleva může být poskytnuta pouze držiteli PLATNÉHO průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR.
 2. Slevy lze využít opakovaně. Případná pravidla omezující četnost využití (např. počet využití za jeden den, v jedné pobočce, v rámci jedné akce atd.) si určují jednotliví obchodníci sami. Informace o takovýchto případných omezeních nemusí být uvedena v databázi slev na www.isic.cz, proto se na ně před každým využitím slevy informujte u konkrétního obchodníka. Následné vymáhání náhrady vzniklé škody (neposkytnuté slevy) je nepřípustné a nebude moci být v případném reklamačním řízení uznáno jako oprávněné.
 3. Držitel průkazu je o svém záměru využít slevu povinen informovat obchodníka před zahájením čerpání služby či nákupu zboží. Pozdější požadavek na poskytnutí slevy může být obchodníkem odmítnut.
 4. GTS ALIVE nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za zboží či služby, které si držitel průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR u obchodníka objedná, resp. zakoupí.
2.4 Kontrola při využívání slev
Pro využití slevy je obchodník oprávněn (před, během i po nákupu) provést kontrolu oprávněnosti držitele průkazu na její využití, a to následujícími způsoby:

 • vizuální kontrola fotografie a platnosti průkazu k danému dni
 • elektronická kontrola platnosti průkazu k danému dni (na dálku; manuálně; na základě čísla čipu)

Obchodník je při kontrole oprávněn zaznamenat si (vyměnit za zpracovat) pouze za účelem ověření následující údaje:

 1. číslo průkazu
 2. platnost průkazu
 3. jméno a příjmení držitele průkazu
 4. číslo čipu

Obchodník při (po) kontrole není oprávněn:

 • kopírovat, fotografovat či jinak vizuálně zaznamenat průkaz držitele či jeho část
 • zveřejnit informace o držiteli průkazu
 • takto pořízené záznamy ukládat či evidovat ve zvláštních seznamech

Vícenásobné využití slevy stejným držitelem v rámci jedné akce, na níž je obchodníkem uplatněno objemové omezení, je zakázáno a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou prodejce!

2.5 Průvodce slevami

Průvodce slevami je každoročně vydávaná informační brožura, kterou obdrží každý nový držitel průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR zároveň s nově vystaveným průkazem, resp. revalidační známkou. Informace uvedené v této brožuře jsou platné ke dni vydání brožury a nemusí proto být platné po celou dobu její distribuce, která probíhá v průběhu jednoho akademického roku (září-srpen). Zejména platnost slev je nutné před jejich plánovaným využitím ověřit v aktualizované databázi slev na www.isic.cz

2.6 Reklamace
V případě, že uvedená sleva (při splnění podmínek pro její získání) nebude poskytnuta, je držitel oprávněn tuto skutečnost reklamovat přímo u obchodníka (majitele společnosti, manažera provozovny, oprávněného pracovníka) a požadovat její řádné poskytnutí.

Pakliže ani po reklamaci u obchodníka nebude sleva řádně poskytnuta (v souladu se specifikací v aktualizované databázi na www.isic.cz) je držitel oprávněn požádat o prošetření postupu obchodníka společnost GTS ALIVE s.r.o. (oficiálního licenčního distributora průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR v České republice). Učinit tak může prostřednictvím webového formuláře umístěného na www.isic.cz či e-mailem na info@isic.cz . Tuto možnost lze využít v každém případě, kromě jediného, kdy sleva nebyla poskytnuta z důvodu, že poskytovatel slevy (obchodník) ukončil svoji činnost.

Doporučený postup při neposkytnutí slevy – držitel průkazu by si měl zaznamenat:

 • datum a čas
 • název poskytovatele a adresu prodejního místa
 • přesný název zboží či služby, na níž sleva nebyla poskytnuta
 • jméno osoby (prodavače, obsluhy atd.), která odmítla slevu poskytnout
 • sdělený důvod neposkytnutí slevy
2.7 Ztráta průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR
V případě ztráty průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR se nevystavuje duplikát. V případě zájmu o vydání nového průkazu je možno jej objednat on-line nebo se obrátit na některé z prodejních míst. Výjimkou jsou průkazy ISIC/ITIC vydávané prostřednictvím škol jako kombinovaný školní průkaz s licencí ISIC/ITIC, v tomto případě se obraťte na výdejní místo či studijní oddělené školy, kde byl průkaz vydán. Ve všech případech, vyjma níže uvedené ztráty univerzitního či středoškolského průkazu ISIC/ITIC, bude vydání nového průkazu zpoplatněno standardním poplatkem (běžná cena průkazu).

V případě ztráty kombinovaného univerzitního či středoškolského školního průkazu ISIC/ITIC se držitel musí obrátit přímo na výdejní místo své školy. Cena za vystavení duplikátu se řídí vnitřními předpisy školy.

V případě nálezu průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR prosím, zašlete na adresu: GTS ALIVE s.r.o., Letenská 118/1,  118 00 Praha 1. Průkaz bude následně předán oprávněnému majiteli.

2.8 Informační služba
Pro stávající i potenciální držitele průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR je v provozu informační servis, poskytující veškeré potřebné informace.

Aktuální kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty.

2.9 Pravidla využívání slev v lyžařských areálech
1 DRŽITEL PLATNÉHO PRŮKAZU = 1 JÍZDENKA

Využití slev v lyžařských areálech se nad rámec Pravidel dále řídí následujícími pravidly:

 • Pokud není uvedeno jinak, slevy nelze kombinovat s jinými slevami.
 • Uvedené slevy budou poskytnuty pouze držitelům PLATNÝCH průkazů uvedených u konkrétního areálu. Průkaz musí být platný v den uplatňování nároku na slevu.
 • Nákup zlevněné jízdenky je možný pouze při osobním převzetí na prodejním místě (pokladně areálu) po předložení PLATNÉHO průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR.
 • Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné jízdenky) stejným držitelem v rámci jednoho období platnosti jízdenky je zakázané a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou prodejce. Příklad: pokud si koupíte jednodenní jízdenku, tentýž den vám již nebude prodána žádná jiná. Pokud si koupíte jízdenku vícedenní, nebude vám žádná další prodána po celou dobu platnosti prvně zakoupené.
 • Provozovatel ski areálu může poskytnout slevu na různé typy jízdenek (jednodenní, vícedenní atd.). Na konkrétní možnosti se informujte přímo v místě prodeje nebo v databázi slev na www.isic.cz.

Při využívání služeb SKI AREÁLU (lanovky, vleky) je každý držitel zlevněné jízdenky (jízdenky,  na níž byla poskytnuta výše uvedená sleva pro držitele průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR) povinen se kdykoli na vyzvání pracovníků ski areálu nebo GTS ALIVE prokázat platným průkazem ISIC, IYTC, ITIC nebo SCHOLAR.

Neoprávněné používání zlevněné jízdenky bude považováno za pokus o podvod a v tomto duchu bude dále postupováno v souladu s provozním řádem daného areálu.

Kromě výše uvedených pravidel se využití slev ve ski areálech řídí Pravidly.

2.10 Pravidla využívání slev na festivalech
1 DRŽITEL PLATNÉHO PRŮKAZU = 1 VSTUPENKA NA FESTIVAL

Využití slev na festivaly se nad rámec Pravidel řídí následujícími pravidly:

 • Pokud není uvedeno jinak, slevy na vstupenky na festivaly nelze kombinovat s jinými slevami.
 • Uvedené slevy budou poskytnuty držitelům platných průkazů uvedených u konkrétní akce.
 • Nákup zlevněné vstupenky v předprodeji je možný pouze při fyzickém převzetí na prodejním místě předprodejce a předložení PLATNÉHO průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR či při on-line objednávce vstupenky přes předprodejce zlevněných vstupenek uvedených v databázi slev na www.isic.cz, či na internetových stránkách konkrétního festivalu.
 • Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné vstupenky) stejným držitelem v rámci jedné akce je zakázané a bude při prodeji kontrolováno resp. znemožněno obsluhou prodejce!
 • Organizátor akce může poskytnout slevu na různé typy vstupenek (jednodenní, vícedenní, atd.). Na konkrétní možnosti se informujte přímo v místě prodeje či u organizátora akce, příp. v databázi slev na www.isic.cz.

Upozornění: Při vstupu do areálu je každý držitel zlevněné vstupenky (vstupenky, na níž byla poskytnuta výše uvedená sleva držiteli průkazu ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR) povinen se prokázat platným průkazem. V opačném případě může organizátor povolit vstup na festival pouze po doplacení rozdílu mezi cenou zlevněné vstupenky a cenou platnou v den a místě konání akce.

Neoprávněné používání zlevněné vstupenky bude považováno za pokus o podvod a v tomto duchu bude organizátor festivalu/koncertu dále postupovat.

Kromě výše uvedených pravidel se využití slev na festivalech řídí Pravidly.

3. Pravidla použití ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR v dopravě

Průkaz ISIC lze v dopravě použít pouze následujícím i způsoby:

3.1 Sleva na jízdné
Sleva na jízdném se vztahuje zejména na dálkové spoje nebo spoje do zahraničí a jedná se o slevu nad rámec Žákovského jízdného.

UPOZORNĚNÍ: Průkaz ISIC nelze použít jako Žákovský průkaz pro nárokování si tarifů zlevněného jízdného.
Vybraní dopravci nabízejí slevu na jízdném na vybraných linkách i držitelům průkazů IYTC/ITIC/SCHOLAR.

Ucelené informace o slevách v dopravě najdete v databázi slev na www.isic.cz.

3.2 Průkaz ISIC lze využít jako potvrzení o studiu
Průkaz ISIC je v MHD (městské hromadné dopravě) řady velkých měst akceptován namísto papírového potvrzení o studiu, vydávaného školou. Podmínkou je platný průkaz ISIC pro daný školní rok, tzn. až na výjimky nelze nárokovat prodej studentského kuponu na základě předložení průkazu ISIC vydaného v předcházejícím školním roce.

Příklad: pokud máte platný průkaz pro školní rok 2015/16, pak jej můžete použít namísto papírového potvrzení o studiu do 31. 8. 2016, byť vám licence ISIC platí do 31. 12. 2016. Pro nárokování kuponu na měsíc, kvartál atd. začínající již v novém školním roce (od 1. 9. 2016 dále) musíte předložit průkaz vystavený, popř. prodloužený (viz. bod 1.1 Pravidel) již na školní rok 2016/2017, tzn. s platností do 12/2017.

Ucelený přehled všech měst, ve kterých můžete pro účely nárokování studentského jízdného v MHD využít platný průkaz ISIC namísto papírového potvrzení najdete na www.isic.cz v sekci Slevy v dopravě.

3.3 ISIC jako žákovský průkaz v Olomouckém kraji

Od 1. září 2016 je možné při cestování vlakem, autobusem a tramvají v tarifu IDSOK v Olomouckém kraji použít průkaz ISIC. Stačí si ho zaregistrovat na kontaktních místech dopravce KIDSOK a pak je možné ho používat k nákupu jízdného dle běžného žákovského tarifu. Více informací naleznete zde.

4. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o ochraně osobních údajů najdete v sekci Ochrana osobních údajů.

Starší verze pravidel: 2010, 2011.